intTypePromotion=3

Báo cáo " Những qui định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
89
lượt xem
22
download

Báo cáo " Những qui định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những qui định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Những qui định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi NguyÔn Thµnh Long * D oanh nghi p nh và v a (DNNVV) dành cho kh i DNNVV vay chi m bình quân kho ng 40% t ng dư n .(2) Ch tính ngày càng óng vai trò quan tr ng trong phát tri n kinh t - xã h i c a qu c gia. riêng ho t ng cho vay c a Ngân hàng Theo B k ho ch và u tư, tính n u nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t năm 2007, nư c ta có kho ng 230.000 doanh Nam, t ng dư n cho vay i v i DNNVV nghi p, trong ó kho ng 95% là DNNVV, tăng liên t c qua t ng năm. Năm 2001, dư óng góp g n 30% vào GDP m i năm, cung n cho vay kh i này ch t 2,303 t ng c p kho ng trên 30% t ng s n lư ng công (chi m 3,83% t ng dư n ) thì n năm 2005 nghi p và t o ra kho ng 40% lao ng vi c ã t 49,088 t ng (chi m 35,56%) và làm.(1) Vi c m r ng cho vay i vi năm 2006 tăng lên trên 64 t ng (chi m DNNVV là xu th t t y u, không ch óng kho ng 37% t ng dư n ). góp vào quá trình phát tri n kinh t - xã h i Tuy nhiên, trên th c t vi c ti p c n ư c v i ngu n v n vay ngân hàng c a c a qu c gia mà DNNVV còn là ngu n DNNVV còn g p nhi u khó khăn. Theo B khách hàng quan tr ng do ó các t ch c tín k ho ch và u tư, ch có 32,38% DNNVV d ng ph i c bi t quan tâm, nh t là trong có kh năng ti p c n v n ngân hàng, 35,24% i u ki n Vi t Nam ã gia nh p WTO. Tuy khó ti p c n và 32,38% không ti p c n nhiên, vi c ti p c n các ngu n v n tín d ng ư c.(3) M t trong nh ng nguyên nhân c a c a các DNNVV luôn g p ph i nh ng khó th c tr ng này là các DNNVV không có khăn mà nguyên nhân không ch t th c các i u ki n vay v n theo quy nh c a tr ng c a n n kinh t mà còn xu t phát t pháp lu t hi n hành, trong ó thi u và/ho c h n ch trong h th ng pháp lu t. không tài s n b o m là i u ki n khó Trong nh ng năm qua, vi c cho vay i áp ng nh t i v i các DNNVV. v i DNNVV ã có nh ng chuy n bi n tích c c áng ghi nh n. Theo th ng kê c a Ngân 1. Các văn b n pháp lu t hi n hành v hàng nhà nư c, t c tăng trư ng tín d ng c p tín d ng và b o m ti n vay i v i dành cho kh i DNNVV trong các năm g n doanh nghi p nh và v a ây u tăng c v s lư ng và t tr ng: Năm i u 52 Lu t các t ch c tín d ng năm 2003 là 37,1%, năm 2004 là 20,18% và năm 1997 ( ư c s a i, b sung năm 2004) ã 2005 là kho ng 22%. Trong hai năm g n ây, s v n mà các ngân hàng thương m i * Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 42 t¹p chÝ luËt häc sè 12/2007
  2. nghiªn cøu - trao ®æi trao quy n cho t ch c tín d ng xem xét, c a Chính ph v tr giúp phát tri n quy t nh cho vay trên cơ s có b o m DNNVV, tháo g khó khăn v i u ki n vay ho c không có b o m b ng tài s n c m c , v n tín d ng ngân hàng cho DNNVV, ngày th ch p c a khách hàng vay, b o lãnh c a 20/12/2001, Th tư ng Chính ph ã kí bên th ba ho c b o m b ng tài s n hình Quy t nh s 193/2001/Q -TTg ban hành thành t v n vay. Quy ch thành l p, t ch c và ho t ng c a M c 5 Chương 17 Ph n th ba B lu t qu b o lãnh tín d ng cho DNNVV (Quy dân s năm 2005 quy nh v các bi n pháp ch này ã ư c s a i theo Quy t nh s b o m th c hi n nghĩa v dân s (bao g m 115/2004/Q -TTG ngày 25/06/2004) quy c nghĩa v tr n ti n vay). nh v vi c thành l p, t ch c và ho t ng Ngh nh c a Chính ph s 163/2006/N -CP c a qu b o lãnh tín d ng cho DNNVV ngày 29/12/2006 c a Chính ph v giao d ch các t nh, thành ph t r c t hu c t rung ương. b o m quy nh chi ti t thi hành m t s Ho t ng ch y u c a qu này là cung i u c a B lu t dân s v vi c xác l p, th c c p, b o lãnh cho các DNNVV khi vay v n hi n giao d ch b o m b o m th c hi n ngân hàng. Ti p ó, Ngân hàng nhà nư c nghĩa v dân s và x lí tài s n b o m. và B tài chính cũng ã ban hành các văn Theo i u 5 Quy ch cho vay c a t b n hư ng d n c th v vi c thành l p, t ch c tín d ng i v i khách hàng, m t trong ch c và ho t ng c a qu b o lãnh tín nh ng i u ki n vay v n là khách hàng (bao d ng (ví d : Thông tư c a Ngân hàng nhà g m c DNNVV) ph i th c hi n các quy nư c s 01/2006/TT-NHNN ngày 20/02/2006 nh v b o m ti n vay theo quy nh c a hư ng d n m t s n i dung v góp v n Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng nhà thành l p qu b o lãnh tín d ng cho các nư c Vi t Nam. Như v y, vi c th c hi n các DNNVV; Thông tư c a B tài chính s quy nh v b o m ti n vay là m t trong 93/2004/TT-BTC ngày 29/09/2004 hư ng nh ng i u ki n vay v n ngân hàng c a các d n m t s n i dung Quy ch thành l p, t khách hàng nói chung và DNNVV nói riêng. ch c và ho t ng c a qu b o lãnh tín d ng Theo các quy nh pháp lu t nêu trên cho các DNNVV). thì tuỳ t ng trư ng h p c th , các DNNVV 2. Nh ng ưu i m c a pháp lu t hi n có th ư c ngân hàng cho vay có ho c hành v c p tín d ng và b o m ti n vay không có tài s n b o m (bao g m c hình i v i doanh nghi p nh và v a th c tín ch p) ho c cho vay trên c ơ s b o Trong nh ng năm v a qua, chính sách m b ng tài s n hình thành t v n vay. c p tín d ng nói chung và chính sách b o Khi cho vay có b o m b ng tài s n, ngân m ti n vay nói riêng ã ư c Nhà nư c hàng và DNNVV có th tho thu n l a liên t c hoàn thi n theo hư ng công b ng, ch n các hình th c b o m b ng tài s n minh b ch và thu n ti n. Ưu i m ch y u nh ư c m c , t h c h p. c a pháp lu t v b o m ti n vay i v i th c hi n Ngh nh s 90/2001/N -CP DNNVV có th ch ra là: t¹p chÝ luËt häc sè 12/2007 43
  3. nghiªn cøu - trao ®æi Th nh t, pháp lu t v b o m ti n vay nh ng ưu i m l n nh t c a các hình th c hi n hành ã ư c hoàn thi n theo nguyên c p tín d ng này là không yêu c u b t bu c t c c a cơ ch th trư ng, phù h p v i thông ph i có tài s n b o m như hình th c cho l qu c t , không có s phân bi t gi a các vay thông thư ng. lo i hình doanh nghi p v ngu n g c s h u Th tư, Nhà nư c ban hành các quy nh (gi a doanh nghi p nhà nư c và các doanh pháp lu t t o l p thêm kênh c p tín d ng nghi p khác), v quy mô doanh nghi p. Cơ cho các DNNVV. C th , bên c nh vi c ch c p tín d ng và b o m ti n vay ã th c hoàn thi n các quy nh pháp lu t v c p tín s t o ra môi trư ng kinh doanh bình ng d ng ngân hàng, Nhà nư c t o l p y cơ gi a các doanh nghi p thu c m i thành ph n s pháp lí cho ho t ng tín d ng thương kinh t theo nguyên t c cùng có l i và hi u m i thông qua vi c ban hành Lu t các công qu . Các TCTD ã áp d ng m t ch cp c chuy n như ng năm 2005 và các văn b n tín d ng và b o m ti n vay chung cho t t hư ng d n thi hành. Như v y, ngoài kênh c các doanh nghi p. B o m ti n vay ã c p tín d ng ngân hàng c a các TCTD, các ư c hi u theo nguyên t c không ch bao DNNVV ã có thêm ngu n tín d ng thương g m vi c cho vay có tài s n b o m mà còn m i t vi c s d ng các công c chuy n bao g m c vi c TCTD ch ng l a ch n như ng trong ho t ng mua bán ch u gi a d án u tư, phương án s n xu t kinh doanh các doanh nghi p. kh thi, hi u qu cho vay không có b o 3. Nh ng h n ch c a pháp lu t và m b ng tài s n ho c cho vay có b o m th c thi pháp lu t v cho vay và b o m b ng tài s n hình thành t v n vay. ti n vay i v i doanh nghi p nh và v a Th hai, Nhà nư c ã ban hành chính 3.1. V i u ki n vay v n sách ưu ãi riêng cho các DNNVV vay v n Ba vư ng m c nhi u nh t v i u ki n b ng vi c cho phép thành l p các qu b o vay v n hi n nay chính là tài s n b o m; lãnh tín d ng cung c p b o lãnh vay v n cho phương án vay tr n và báo cáo tài chính. các DNNVV. ây là chính sách ưu ãi c Th nh t, v tài s n b o m: Theo quy bi t c a Nhà nư c cho khu v c DNNVV nh pháp lu t hi n hành, các TCTD có gi i quy t ph n nào khó khăn l n nh t c a quy n t quy t nh cho DNNVV vay v n khu v c này là thi u tài s n b o m khi vay không có b o m ho c có tài s n b o m v n ngân hàng. ho c b o m b ng tài s n hình thành t v n Th ba, pháp lu t v ngân hàng hi n vay nhưng trên th c t , vư ng m c v tài s n hành ã a d ng hoá hình th c c p tín d ng b o m là rào c n ch y u h n ch quy n cho các doanh nghi p. Ngoài ho t ng cho ti p c n ngu n v n tín d ng ngân hàng c a vay truy n th ng, DNNVV có th ti p c n các DNNVV. C th các vư ng m c v tài ngu n v n tín d ng ngân hàng thông qua các s n b o m bao g m: hình th c chi t kh u gi y t có giá, bao - Các DNNVV không có ho c không có thanh toán, cho thuê tài chính. M t trong tài s n b o m. Các DNNVV u cho 44 t¹p chÝ luËt häc sè 12/2007
  4. nghiªn cøu - trao ®æi r ng vi c ngân hàng yêu c u h ph i có tài ư c vay c a doanh nghi p. Pháp lu t hi n s n b o m khi vay v n là yêu c u quá khó hành thi u quy nh thi t l p cơ ch nh giá vì h u h t các DNNVV thư ng m i thành l p, tài s n b o m m t cách khách quan, minh quy mô doanh nghi p nh , tài s n c a doanh b ch. Trong khi, các ngân hàng cho vay l i nghi p có i u ki n làm tài s n b o cho r ng vi c nh giá tài s n b o m m không nhi u và có giá tr th p. Trong khi thư ng th p hơn giá th trư ng vì hi n t i ó, theo quy nh c a pháp lu t, các ngân vi c nh giá v n d a vào kinh nghi m c a hàng v n có th cho DNNVV vay v n tín nhân viên ngân hàng, hơn n a nh ng khó ch p ho c không có tài s n b o m ho c khăn khi x lí tài s n b o m, s bi n ng b o m b ng tài s n hình thành t v n vay. khó lư ng c a th trư ng cũng là nguyên Trên th c t , h u h t các DNNVV u nhân ch y u làm cho ngân hàng nh giá tài chưa có uy tín tài chính, năng l c qu n tr s n b o m th p hơn giá th trư ng. doanh nghi p y u kém, thông tin v - Thi u gi y t ch ng minh quy n s DNNVV khó thu th p, không minh b ch và h u và quy n s d ng tài s n h p pháp c a chưa tin c y nên vi c yêu c u các bi n DNNVV. C ngân hàng và các DNNVV u pháp b o m b ng tài s n gi m thi u các cho r ng th t c và th i gian c p gi y ch ng r i ro tín d ng có th phát sinh cho các t nh n quy n s d ng t và quy n s h u nhà ch c tín d ng cũng là r t c n thi t. kh c còn ph c t p, quy trình chưa h p lí nên m c ph h n ch này, rõ ràng c n s ph i h p t dù DNNVV có tài s n ( t và tài s n g n c hai phía: DNNVV và t ch c tín d ng. li n v i t) nhưng không th s d ng Theo ó, s công khai, minh b ch trong ho t làm tài s n b o m. ng c a doanh nghi p c n ph i ư c chú Th hai, v phương án vay và tr n : tr ng, các DNNVV c n quan tâm hơn n ây là vư ng m c ch y u khi ti p c n vi c tuân th pháp lu t liên quan n ch ngu n v n ngân hàng, r t nhi u h sơ vay k toán, ch ng t , công khai, minh b ch các v n ngân hàng b t ch i ch do các DNNVV thông tin ho t ng c a mình. Bên c nh ó, không có kh năng l p phương án vay m t thi t ch công khai v thông tin tín d ng v n và hoàn tr n vay m t cách kh thi theo s là ch d a v ng ch c cho các t ch c tín yêu c u c a ngân hàng. Vi c th m nh d ng ti p c n thông tin, ánh giá m c ri phương án vay v n và tr n vay còn g p ro c a các doanh nghi p và t ó có y nhi u khó khăn do ngân hàng khó thu th p thông tin hơn cho ho t ng c p tín d ng. thông tin tin c y, chính xác v tình hình tài - Cơ ch nh giá tài s n b o m chưa chính, ho t ng s n xu t kinh doanh c a th c s minh b ch, công b ng, khách quan. doanh nghi p. Bên c nh ó, các DNNVV Theo quan i m c a các DNNVV thì tài s n cũng cho r ng các nhân viên c a ngân hàng b o m c a các DNNVV thư ng ư c các thi u kh năng th m nh tính kh thi c a ngân hàng cho vay nh giá th p hơn so v i các d án vay v n c a h . giá th trư ng nên nh hư ng t i s v n Th ba, v năng l c tài chính và năng t¹p chÝ luËt häc sè 12/2007 45
  5. nghiªn cøu - trao ®æi l c qu n tr : Năng l c tài chính và năng l c Th hai, th t c hoàn thi n h sơ vay qu n tr h n ch là i m y u kém c a h u h t v n ngoài ngân hàng còn ph c t p và kéo các doanh nghi p Vi t Nam nói chung và dài. C DNNVV và các ngân hàng u cho DNNVV nói riêng. H u h t các DNNVV r ng th t c hoàn thi n h sơ vay v n ngoài thi u kĩ năng qu n tr doanh nghi p hi n i, ngân hàng còn kéo dài và ph c t p. Vi c v a minh b ch, thi u h th ng k toán tiêu chu n, ph i th c hi n công ch ng v a ph i ăng kí thông tin trong các báo cáo tài chính chưa giao d ch b o m i v i h p ng b o áng tin c y, các báo cáo tài chính không m ti n vay có tài s n b o m là quy n s ư c ki m toán hàng năm nên thi u tín d ng t, tài s n g n li n v i t còn trùng nhi m v tài chính i v i các ngân hàng cho l p, không c n thi t, v a làm tăng chi phí vay. Ngoài ra, khó khăn khi thu th p thông tin vay v n v a kéo dài th i gian làm th t c v DNNVV và chi phí cho vay cao cũng là vay v n nên có th làm l cơ h i kinh doanh nguyên nhân các ngân hàng h n ch cho c a doanh nghi p. các DNNVV vay v n. Vì th , ây là cũng là 3.3. V mô hình qu b o lãnh tín d ng nguyên nhân ch y u bu c các ngân hàng cho DNNVV thư ng yêu c u DNNVV ph i có tài s n b o gi i quy t m t ph n khó khăn v b o m khi vay v n. m ti n vay c a các DNNVV, Nhà nư c ã 3.2. V th t c vay v n ban hành và th c hi n chính sách thành l p Các vư ng m c v th t c vay v n i các qu b o lãnh tín d ng cung c p b o v i các DNNVV bao g m: lãnh cho các DNNVV vay v n ngân hàng. M t là, th t c vay v n c a các ngân Tuy nhiên, b n thân các quy nh v thành hàng còn ph c t p, kéo dài. Các DNNVV l p, t ch c và ho t ng c a qu b o lãnh cho r ng th t c vay v n c a các ngân hàng tín d ng và vi c th c thi các quy nh này quá ph c t p, qua nhi u khâu v i nhi u gi y b c l nhi u b t c p, c th : t , th i gian x lí h sơ vay v n trong n i b Th nh t, cơ ch thành l p qu b o lãnh ngân hàng còn dài, th i gian ch i quy t tín d ng còn nhi u b t c p như: 1) Yêu c u nh cho vay quá lâu, có th làm l cơ h i v v n i u l t i thi u c a qu b o lãnh tín kinh doanh c a doanh nghi p. M t khía c nh d ng (30 t ) là quá l n i v i nhi u t nh do áng quan tâm khác là có m t s lư ng l n ngân sách còn h n h p; 2) Thi u các quy các DNNVV (kho ng g n 20%) chưa t ng nh c th v quy n l i và trách nhi m c a n p h sơ vay v n ngân hàng. M t s ch các t ch c góp v n, cơ ch i u hành, qu n doanh nghi p th m chí không bi t th t c lí còn ph c t p và chưa kh thi, c bi t m c vay v n ngân hàng ư c ti n hành như th tiêu ho t ng c a qu là phi l i nhu n nên nào. i u này ch ng t vi c qu ng bá, tuyên khó thu hút các t ch c góp v n thành l p truy n thông tin v th t c vay v n, s n qu . ây cũng là nguyên nhân ch y u làm ph m d ch v c a các ngân hàng chưa ư c cho s lư ng qu b o lãnh tín d ng ư c quan tâm úng m c. 46 t¹p chÝ luËt häc sè 12/2007
  6. nghiªn cøu - trao ®æi thành l p còn quá ít, chưa áp ng nhu c u yêu c u cao hơn v i u ki n vay v n, b o b o lãnh tín d ng r t l n c a các DNNVV. m ti n vay v i i tư ng khách hàng có Th hai, cơ ch c p b o lãnh c a qu r i ro cao (thư ng bao g m c các DNNVV). b o lãnh tín d ng còn ph c t p, chưa th c M c dù v y trong nh ng năm v a qua, Vi t s thu n l i i v i các DNNVV như: Yêu Nam ã có nh ng n l c c i cách th t c c u t l tài s n b o m t i TCTD t i thi u cư ng ch th c thi h p ng và gi i quy t là 30%; giá tr b o lãnh tín d ng t i a ch tranh ch p (ví d : Th i gian cư ng ch b ng 80% ph n chênh l ch gi a giá tr tài th c hi n m t h p ng ã gi m 2 tháng sau s n b o m và giá tr kho n vay là không khi B lu t t t ng dân s năm 2004 ư c kh thi, gây khó khăn cho c ngân hàng cho ban hành, theo ó toà án c p qu n, huy n có vay và doanh nghi p vay v n; Yêu c u v th x các v án có giá tr tranh ch p trên 50 th m nh h sơ b o lãnh và i u ki n b o tri u ng), tuy nhiên, th i gian c n gi i lãnh ph i có d án u tư, phương án s n quy t m t tranh ch p ( ư c tính theo ngày, xu t kinh doanh kh thi, có kh năng hoàn k t khi nguyên ơn n p ơn ki n n toà tr v n vay là yêu c u trùng l p, kéo dài án cho n khi kho n n ư c thanh toán) th i gian cho vay và lãng phí ngu n l c vì v n m t 343 ngày qua 37 th t c. Vi t Nam vi c xem xét tính kh thi, hi u qu c a d tr thành nư c òi h i nhi u th t c nh t án vay v n ã ư c TCTD cho vay th c trong khu v c ông Á cư ng ch th c hi n. Ngoài ra, vi c thi u quy nh v thu hi n ư c 01 h p ng v i chi phí b ng kho ng 30% giá tr òi n .(5) Các b t c p v h i n b o lãnh tín d ng làm cho ho t ng c a qu không b n v ng. th t c cư ng ch th c thi h p ng và gi i quy t tranh ch p chính là nguyên nhân làm 3.4. V th t c cư ng ch th c thi h p ng M t trong nh ng b t c p l n nh t c a h cho các ngân hàng khó có ng l c m r ng th ng pháp lu t hi n hành là s y u kém c a ho t ng cho vay i v i các khách hàng cơ ch cư ng ch th c thi h p ng. Theo m i là DNNVV ho c/và bu c các ngân hàng báo cáo năm 2006 c a Ngân hàng th gi i,(4) th n tr ng hơn khi cho vay không có b o các doanh nghi p nói chung và TCTD nói m i v i các DNNVV. riêng ít tin tư ng vào h th ng pháp lu t c a 3.5. V xu hư ng hình s hoá các quan Vi t Nam trong vi c gi i quy t tranh ch p h tín d ng ngân hàng hay cư ng ch th c hi n h p ng. Chính vì Xu hư ng hình s hoá các quan h tín y u kém c a cơ ch cư ng ch th c thi h p d ng ngân hàng cũng là nguyên nhân làm ng, gi i quy t tranh ch p nên các TCTD cho các ngân hàng không mu n cho các bu c ph i s d ng m t s chi n lư c gi m DNNVV vay v n ho c luôn yêu c u các thi u r i ro như có xu hư ng t p trung c p DNNVV ph i có tài s n th ch p. Trên th c tín d ng cho các doanh nghi p có uy tín tài t , vi c cho các DNNVV vay v n có r i ro chính và là khách hàng ã quen bi t ho c r t l n, nguy cơ m t v n là hi n h u, trong t¹p chÝ luËt häc sè 12/2007 47
  7. nghiªn cøu - trao ®æi khi ó, nhi u quy nh c a pháp lu t hi n tr ư c n ngân hàng, cán b ngân hàng có hành còn nhi u i m chưa rõ ràng nên d th b xem xét trách nhi m hình s vì chưa d n n vi c xem xét trách nhi m hình s xác nh chính xác tính kh thi, hi u qu c a c a cán b ngân hàng khi d án vay v n d án vay v n. Cu i cùng, b o m thúc y ho t ngân hàng ho c khách hàng vay v n làm ăn thua l , vi ph m pháp lu t. Các quy nh có ng cho vay i v i các DNNVV, nâng th làm gia tăng nguy cơ hình s hoá các cao kh năng ti p c n ngu n v n tín d ng quan h tín d ng ngân hàng g m: Kho n 3 ngân hàng c a các DNNVV, vi c kh c i u 53 Lu t các t ch c tín d ng ( ã ư c ph c các b t c p trong các quy nh pháp s a i, b sung năm 2004) quy nh: “T lu t và trong cơ ch th c thi các quy nh pháp lu t nêu trên là i u ki n tiên quy t. ch c tín d ng có trách nhi m và có quy n B n t hân các TCTD cũng c n rà soát, s a ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n c a khách hàng”. i ơn gi n hoá th t c cho vay, a Trên th c t , khi doanh nghi p vay v n d ng hoá hình th c c p tín d ng, s n ph m không tr ư c n vay và b xem xét trách tín d ng áp ng nhu c u c a DNNVV. nhi m hình s thì thông thư ng cán b ngân V phía các DNNVV, vi c m inh b ch hoá hàng cũng b kh i t v i lí do “thi u tinh thông tin tài chính, th c hi n yêu c u k th n trách nhi m gây h u qu nguyên tr ng toán, ki m toán c l p, công khai báo cáo ho c c ý làm trái các quy nh c a pháp lu t tài chính và c i cách qu n tr doanh nghi p v qu n lí kinh t gây h u qu nghiêm là yêu c u c p thi t thay i hình nh và tr ng”; kho n 4 i u 7 Quy ch cho vay c a nâng cao kh năng ti p c n ngu n v n tín TCTD i v i khách hàng ban hành kèm d ng ngân hàng. Ngoài ra, vi c hoàn thi n theo Quy t nh s 1627/2001/Q -NHNN các th ch h tr kinh doanh c a DNNVV quy nh i u ki n vay i v i khách hàng là như thi t l p trung tâm thông tin tín d ng tư ph i: “Có d án u tư, phương án s n xu t, nhân, c i cách th t c gi i quy t tranh ch p, kinh doanh, d ch v kh thi và có hi u thi hành án, bán u giá tài s n s gia tăng qu ...”. Trên th c t , vi c ánh giá hi u qu kh năng ti p c n ngu n v n tín d ng ngân và tính kh thi c a d án u tư, phương án hàng c a các DNNVV./. s n xu t kinh doanh là r t linh ho t, ph thu c vào nhi u y u t và tuỳ theo t ng th i (1).Xem: “DNN&V ti p c n ngu n v n ngân hàng: i m. Có d án t i th i i m vay v n là r t t ra!” ngày 07/03/2007 t i a ch Nh ng v n http://www.moi.gov.vn/ kh thi và hi u qu nhưng do s thay i c a (2), (3).Xem: “V n cho doanh nghi p v a và nh : chính sách, th trư ng mà d án t kh thi Ngân hàng nói gì?” ngày 24/03/2006 t i a ch tr thành không kh thi, không hi u qu http://www.mof.gov.vn/ trong quá trình th c hi n. Do v y, trong (4), (5).Xem: Báo cáo “Doing Business 2006” c a nhi u trư ng h p khi ch d án này không Ngân hàng th gi i. 48 t¹p chÝ luËt häc sè 12/2007

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản