intTypePromotion=1

Báo cáo "Các qui định về bình đẳng giới trong lĩnh vực luật lao động, đối chiếu và khuyến nghị "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
57
lượt xem
7
download

Báo cáo "Các qui định về bình đẳng giới trong lĩnh vực luật lao động, đối chiếu và khuyến nghị "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm gần đâu bình đẳng giới tính trở thanh vấn đề vừa mang tính truyền thống, vừa mang tính hiện đại . Trong bối cảnh đó, Luật bình đẳng giới đầu tiên của Việt Nam đã được thông qua vào kì họp thứ mười Quốc hội khóa XI, ngày 29/11/2006

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Các qui định về bình đẳng giới trong lĩnh vực luật lao động, đối chiếu và khuyến nghị "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi TS. NguyÔn thÞ kim phông * T rong nh ng năm g n ây, bình ng lao ng, bài vi t này nh m h th ng, ánh gi i tr thành v n v a mang tính giá l i nh ng quy nh liên quan n bình ng và ưa ra truy n th ng, v a mang tính hi n i. Trong ng gi i trong lu t lao b i c nh ó, Lu t bình ng gi i u tiên nh ng khuy n ngh cho vi c hoàn thi n ch c a Vi t Nam ã ư c thông qua vào kì h p nh bình ng gi i trong lĩnh v c này. Hi th mư i, Qu c h i Khóa XI, ngày v ng nh ng khuy n ngh này có th ư c tham kh o trong quá trình hư ng d n thi 29/11/2006. Dù m i ch y u mang tính nguyên t c nhưng Lu t này v n là m c c hành Lu t bình ng gi i ho c khi s a i, bi t quan tr ng khi chúng ta chưa có lu t v b sung t ng th các quy nh c a B lu t ch ng phân bi t i x .(1) Nó chi ph i r ng lao ng (BLL ). rãi t i các lĩnh v c c a i s ng xã h i và 1. Bình ng gi i trong lĩnh v c ào t o ngh gia ình, liên quan t i m i ho t ng c a các cơ quan, t ch c, cá nhân. Tuy nhiên, khi th c hi n m c tiêu bình ng gi i trong lĩnh v c ào t o, Lu t bình ng gi i Lu t bình ng gi i ch y u quy nh nh ng ư c bình ng trong quy nh: “Nam n vn có tính nguyên t c thì vi c th c hi n vi c l a ch n ngành ngh , trong vi c ti p c n nó c n ư c t trong i u ki n s a i b và hư ng th các chính sách v giáo d c ào sung các o lu t, b lu t chuyên ngành có t o...” ( i u 14) và “ ào t o, b i dư ng liên quan n bình ng gi i ho c ban hành nâng cao năng l c cho lao ng n ” ( i m b các văn b n hư ng d n h p lí các nguyên t c kho n 3 i u 13). Quy nh này ã th hi n chung ã ư c quy nh. i u ó r t c n nh ng tư tư ng ch y u, có tính khái quát v th c hi n bình ng gi i trong lĩnh thi t bình ng gi i trong giáo d c, ào t o nói ư c so n th o v c lu t lao ng vì BLL chung. Th c t , nguyên t c v bình ng gi i cách ây ã hơn m t th p k (thông qua năm và quy n cơ b n c a lao ng n trong lĩnh 1994). Khi ó, chúng ta chưa có i u ki n v c ào t o ngh ã ư c quy nh tương i xem xét t ng th v n bình ng gi i, chưa c th trong lu t lao ng (xem i u 5, i u xác nh các bi n pháp thúc y vi c th c 109, i u 110 và i u 113 BLL ). c bi t hi n bình ng gi i trên th c t nên m t s trong ó, lu t lao ng quy nh trách nhi m quy nh c a BLL có th không còn phù h p trong i u ki n hi n nay. làm rõ các * Gi ng viên chính Khoa pháp lu t kinh t nguyên t c bình ng gi i trong lĩnh v c lu t Trư ng i h c Lu t Hà N i T¹p chÝ luËt häc sè 3/2007 61
  2. nghiªn cøu - trao ®æi c a Nhà nư c trong vi c th c hi n các bi n nghiên c u nh ng ngh nào lao ng n pháp nâng cao trình ngh nghi p, o t o không th làm vi c lâu dài cho n tu i ngh hưu (xi c, m t s ngành bi u di n ngh thu t, ngh d phòng cho lao ng n ; quy nh quy n c a lao ng n ư c ch m d t h p m m non, ti p viên hàng không...) và ban ng h c ngh v i doanh nghi p n u có thai hành danh m c lo i ngành ngh này. V n ph i ngh vi c theo ch nh c a th y thu c ào t o ngh d phòng có th quy nh cho mà không ph i b i thư ng phí ào t o... các cơ quan nhà nư c th c hi n (cơ quan ch Nh ng quy nh này không ch kh ng nh qu n các ngành và trư ng d y ngh c a nguyên t c bình ng gi i mà còn có nh ng ngành) k t h p v i vi c khuy n khích ngư i n i dung riêng phù h p, ưu tiên lao ng n s d ng lao ng, hi p h i ngh nghi p cùng trên cơ s ch c năng gi i c a h th c hi n th c hi n. Cũng có th quy nh trách nhi m s bình ng trên th c t . ào t o cho ngư i s d ng lao ng và xác Tuy nhiên, v n ào t o ngh d nh ngu n kinh phí h p lí. N u ngư i s phòng cho lao ng n chưa ư c hư ng d ng lao ng ào t o thì ư c tr kinh phí d n th c hi n h p lí. Trong BLL , trách vào thu doanh thu ho c ư c c p kinh phí, nhi m ào t o ngh d phòng cho lao ng tùy theo lo i hình ơn v . Tuy nhiên, ch nên n thu c các cơ quan Nhà nư c ( i u 110) xác nh trách nhi m doanh nghi p trong nhưng theo Ngh nh s 23/1996/N -CP và trư ng h p h còn ti p t c s d ng lao ng Ngh nh s 02/2001/N -CP thì l i thu c n . N u quy nh doanh nghi p có trách trách nhi m c a doanh nghi p s d ng lao nhi m ào t o c các lao ng n mà h ng n . Các ơn v này ph i nghiên c u không ti p t c s d ng n a thì m c tuân th nh ng ngh mà lao ng n không th làm s th p ho c ch ư c th c hi n m t cách vi c ư c cho n tu i hưu ào t o ngh hình th c vì doanh nghi p ch quan tâm n d phòng cho h và h ch toán chi phí vào tay ngh th c t c a lao ng n khi ang giá thành. Như v y v a không úng nguyên làm vi c, ít quan tâm n tương lai c a h t c hư ng d n lu t, v a không phù h p v i sau khi không làm vi c cho mình n a. nguyên t c c a kinh t th trư ng. Nó t o cho Bên c nh ó, Lu t bình ng gi i còn quy ch doanh nghi p tâm lí không mu n s nh: “Nhà nư c quy nh t l nam, n tham d ng lao ng n vì ph i tăng chi phí. i u gia h c t p ào t o, và h tr d y ngh cho ó có th t o ra s phân bi t i x v i ph ng n nông thôn...” ( i u 14) như lao n khi tuy n d ng. Vi c nghiên c u h th ng nh ng bi n pháp thúc y bình ng gi i. ngh không th th c hi n c p doanh tương i m i m , chưa ư c ây là v n nghi p (và ph thu c vào quan i m c a h ) lu t lao ng và Lu t d y ngh quy nh. mà ph i t m vĩ mô hơn, c p ngành ho c Trong ó, vi c h tr d y ngh cho lao ng c p nhà nư c thì m i hi u qu . n nông thôn là c n thi t. Trong th i gian t i, Vì v y, trong th i gian t i, nên nh t quán c n có hư ng d n c th v i tư ng c n ưu quan i m Nhà nư c ph i có trách nhi m tiên h tr , m c, hình th c h tr và ngu n 62 T¹p chÝ luËt häc sè 3/2007
  3. nghiªn cøu - trao ®æi trong trư ng h p n có l c th c hi n... quy nh này không ch là i u ki n, tiêu tuyên b chính sách mà ư c th c thi trên chu n như nam ( i m e kho n 1 i u 19) và ưu ãi v thu và tài chính i v i doanh th c t . Song, vi c quy nh t l nam, n tham gia h c t p ào t o là v n khó có th nghi p s d ng nhi u lao ng n ( i m a kho n 2 i u 12) và cũng ư c quy nh th c thi trong i u ki n vi c ào t o ch y u trên cơ s thi tuy n h ăc do nhu c u h c ngh như nh ng bi n pháp thúc y bình ng trên th trư ng quy t nh. N u th c hi n gi i v vi c làm. Lu t lao ng hi n hành cũng ch nên quy nh áp d ng ph m vi cũng ã th hi n y nh ng nguyên t c nh , v i i tư ng c tuy n, th c hi n ào cơ b n m b o s bình ng nam n trong t o, b i dư ngb ng ngân sách nhà nư c. lĩnh v c này ( i u 5, i u 111... BLL ); có Ngoài ra, các quy nh khác c a Lu t nh ng quy nh riêng phù h p v i i u ki n bình ng gi i(2) m i ch quan tâm n bình c a lao ng n ( i u 109, 110, 114, 117... BLL ), th hi n ư c nh ng n i dung cơ ng trong giáo d c ào t o nói chung và ch y u v i i tư ng là cán b công ch c b n c a Công ư c CEDAW và các công ư c n . Ngoài các nguyên t c chung thì v n c a ILO v v n này. Trong ó, có nh ng quy nh ti n b như: lao ng n có th i ào t o ngh i v i lao ng n làm công h u như chưa ư c lu t này chú tr ng. Th c làm s m ho c ngh thêm khi sinh con (do h t , ã có m t s nư c quy nh doanh nghi p quy t nh trên cơ s các quy nh chung ph i óng m t m c nh t nh vào qu c a pháp lu t) và m b o ch làm vi c sau khi ngh thai s n, không ư c ch m d t h p ào t o qu c gia dành cho lao ng làm công nói chung, trong ó có th s d ng ng v i lao ng n vì lí do gi i và hoãn vi c ơn phương ch m d t h p ng v i lao trong vi c ào t o ngh cho lao ng n (Pháp 1,1% qu lương, Trung Qu c 1,5%...). ng n có thai, nuôi con nh ; ưu ãi doanh Qu này do nhà nư c ho c m t cơ c u ba nghi p s d ng nhi u lao ng n ... Nh ng bên (nhà nư c, i di n t ch c ngư i s quy nh này tương i phù h p, áp ng d ng lao ng và i di n t ch c c a ngư i yêu c u c a lao ng n và tính linh ho t lao ng qu n lí). ó có th là m t hư ng c a th trư ng. Ngư i s d ng lao ng cũng ch p nh n như m t trong nh ng trách nhi m c n nghiên c u xem có th v n d ng ( i u ki n, l trình...) cho Vi t Nam hay không. xã h i c a doanh nghi p. Tuy nhiên, quy nh lao ng n có thai 2. Bình ng gi i trong lĩnh v c vi c làm Vi c làm là v n có ý nghĩa quan trong ph i ngh vi c theo ch nh c a th y thu c v i m i ngư i lao ng. Bình ng v vi c ư c quy n ơn phương ch m d t h p ng làm cho lao ng n ư c Lu t bình ng lao ng ( i m e kho n 1 i u 37 BLL ) gi i quy nh b ng các nguyên t c: nam, n không h p lí, làm cho lao ng n m t vi c làm, m t thu nh p. Vi c quy nh ngư i s bình ng v tiêu chu n, tu i khi tuy n d ng lao ng ph i ưu tiên nh n lao ng n d ng, ư c i x bình ng t i nơi làm vi c v vi c làm… ( i u 13). Vi c ưu tiên n (kho n 2 i u 111 BLL và i m e kho n1 T¹p chÝ luËt häc sè 3/2007 63
  4. nghiªn cøu - trao ®æi i u 19 Lu t bình ng gi i) cũng không th c hi n nhi u th t c ph c t p, t o ra cơ kh thi vì ngư i s d ng lao ng không ch xin - cho khi n các ch doanh nghi p ch p nh n, do tính c nh tranh c a kinh t th chán n n ho c b c ch tâm lí n u th c hi n. trư ng và do không có ch tài m b o. Quy Vì v y, h u như các doanh nghi p không kê ư c xét hư ng,(3) chính sách ưu ãi nh này n u không k t h p v i vi c ưu ãi khai này h u như ch n m trên gi y, không h p lí cho doanh nghi p s d ng nhi u lao hp ng n thì khó có th th c thi. dn khuy n khích các doanh nghi p nh n Hi n nay, vi c ưu ãi v thu và tài nhi u lao ng n . i u ki n xác nh “doanh hư ng chính i v i doanh nghi p s d ng nhi u nghi p s d ng nhi u lao ng n ” lao ng n ã ư c kh ng nh trong trong chính sách ưu ãi nói trên ư c quy nh cho Lu t bình ng gi i. N i dung này cũng ã nh ng doanh nghi p có 50% n trong t ng s ư c quy nh trong BLL (kho n 2 i u lao ng (n u doanh nghi p có t 10 n 100 110). Các hình th c ưu ãi ã ư c hư ng lao ng) và 30% n trong doanh nghi p có d n th c hi n, bao g m: Ưu tiên v n u tư, trên 100 lao ng. Như v y cũng không h p gi m thu l i t c, cho vay v n ưu ãi... ( i u lí vì doanh nghi p có 5/10 lao ng là n thì ư c ưu tiên nhưng doanh nghi p có 9/9 lao 6 Ngh nh s 23/1996/N -CP). Song, vi c hư ng d n quy nh ưu ãi i v i doanh ng là n và doanh nghi p có 299/1000 lao ng là n ... không ư c ưu tiên. nghi p s d ng nhi u lao ng n trong lu t lao ng hi n hành không h p lí vì chưa cân Vì v y, trong th i gian t i, c n s a các i l i ích kinh t và nghĩa v xã h i c a quy nh trên theo hư ng: lao ng n có doanh nghi p. Vi c quy nh “doanh nghi p thai ph i ngh vi c theo ch nh c a th y thu c ư c chuy n làm công vi c khác phù ư c ưu tiên s d ng m t ph n v n u tư h p, n u không chuy n sang vi c khác ư c hàng năm chi cho vi c c i thi n i u ki n làm vi c c a lao ng n ” (kho n 3 i u 6 thì h có quy n t m hoãn h p ng (không ph thu c vào s cho phép c a ngư i s Ngh nh s 23/1996/N -CP) thì không ph i là “ưu tiên”, vì ó là ti n c a chính doanh d ng lao ng) cho n sau khi ngh thai s n nghi p. Vi c gi m thu l i t c cho doanh ho c nuôi con nh 12 tháng tu i, tùy theo nghi p s d ng nhi u lao ng n chưa có ch nh c a th y thu c. Như v y thì quy n quy nh m c gi m rõ ràng, ch áp d ng ư c làm vi c và s c kho c a lao ng n và tr em u ư c b o v . i v i doanh nghi p có l i t c (kho n 2 S a i quy nh ưu ãi v thu thành i u 6 Ngh nh s 23/1996/N -CP), còn nh ng doanh nghi p khó khăn t i m c ch áp d ng cho t t c các doanh nghi p s d ng nhi u lao ng n : ư c tr vào không có l i t c ho c l i t c th p thì không ư c hư ng kho n ưu ãi này. Doanh nghi p thu doanh thu các chi phí riêng cho lao s d ng nhi u lao ng n còn ư c vay ưu ư c tính toán c th ng n . M c tr ãi t qu vi c làm qu c gia nhưng m c thông qua k t qu nghiên c u, th ng kê v ư c vay chưa ư c quy nh c th , ph i nh ng chi phí tăng thêm do vi c s d ng lao 64 T¹p chÝ luËt häc sè 3/2007
  5. nghiªn cøu - trao ®æi các cơ quan Nhà nư c. Nhìn chung, các ưu ng n , th c hi n các quy nh riêng i v i lao ng n t o ra (ngh hành kinh, chăm ãi v vi c làm cho lao ng n không nên sóc con nh tr nguyên lương; nh hư ng hành chính hoá. Nó c n t trong t ng th các ưu ãi tài chính, ưu ãi v lĩnh v c c a vi c ngh liên quan n thai s n, t ch c vn u tư, t ai... cho ngư i s d ng lao ng th i gian làm vi c linh ho t ph c t p và t n kém, u tư cơ s v t ch t (nhà u tư) thì m i có kh năng th c thi. m b o sinh ho t...). Có th tính toán trên cơ s kinh t 3. Bình ng gi i trong thu nh p, b o lư ng: Xác nh t ng s doanh nghi p, s hi m xã h i và i u ki n lao ng lư ng lao ng n s d ng/năm, các chi phí Cũng như các n i dung trên, Lu t bình tăng thêm cho m i lao ng n /năm theo ng gi i quy nh nguyên t c chung trong nghĩa v lu t nh, m c trung bình... lĩnh v c này và lu t lao ng i u ch nh chi xác nh m c tr thu tương ng. N u tính ti t, c th . V ti n lương và thu nh p, có th theo phương pháp này thì có th áp d ng v i ánh giá chung: pháp lu t hi n hành không có s phân bi t gi i trong tr lương và thu t t c các doanh nghi p s d ng lao ng n , không c n ph i phân bi t m c s d ng. nh p. i u này th hi n không ch trong n i C n nh n m nh i u ki n ph i th c hi n dung các quy nh c a pháp lu t mà còn ư c áp d ng trong th c t .(4) Các nguyên (ho c t t) các quy nh i v i lao ng n s ư c xem như i u ki n tr thu . t c không phân bi t i x v i ph n v i u ki n ưu tiên vay v n lãi su t th p m c lương và thu nh p ã ư c xác l p n u g p khó khăn nên quy nh cho doanh ( i u 111 BLL ). Các nhu c u gi m th i gian làm vi c, gi nguyên lương vì lí do gi i nghi p có 100% là lao ng n ho c doanh t l (ho c s lư ng) lu t nh, ã ư c quy nghi p có nh ( i u 115 BLL )... th c hi n úng các quy nh i v i lao ng Nh ng quy nh trên ã phù h p v i các quy xác nh t l (s lư ng) h p lí, Nhà n. t c qu c t v bình ng gi i trong tr công và thu nh p.(5) Tuy m c lương th c lĩnh c a nư c có th tham kh o ý ki n c a i di n t ch c ngư i s d ng lao ng và H i liên hi p lao ng n thư ng th p hơn lao ng nam (b ng kho ng 78%)(6) nhưng tình tr ng này ư c ưu ãi c n ph n Vi t Nam. Th t c ơn gi n, quy nh rõ m c vay, tính t l do nh ng nguyên nhân khác (trình ngh c a lao ng n th p hơn, m t th i gian cho thu n v i t ng s lao ng n ang s d ng. Riêng vi c quy nh t l nam, n ư c gia ình nên ít tham gia ào t o, khó m nhi m nh ng công vi c lương cao, do ít có tuy n d ng lao ng ( i m a kho n 3 i u cơ h i thăng ti n, l i có th i gian ngh ch 13) là v n m i trong Lu t bình ng gi i. Song, cũng gi ng như quy nh t l nam, n , ngh hưu s m hơn nên ch m nâng lương trong ào t o ngh , nó khó có kh năng th c hơn so v i lao ng nam...). i u ó cho thi trong i u ki n kinh t th trư ng. N u t ư c m c ích bình ng v thu th y hư ng d n th c hi n cũng ch nên áp d ng nh p thì ph i th c hi n các bi n pháp khác trong ph m vi h p, khi tuy n lao ng trong (có chính sách ào t o ngh phù h p, không T¹p chÝ luËt häc sè 3/2007 65
  6. nghiªn cøu - trao ®æi phân bi t trong chính sách cán b và hưu trí trư ng. Ví d : Quy nh nơi có s d ng lao i v i n , tăng cư ng d ch v xã h i cho ng n ph i có ch thay qu n áo, bu ng công vi c gia ình gi i phóng ph n ...) t m và bu ng v sinh n , n u s d ng nhi u lao ng n thì ngư i s d ng lao ng ph i b n thân các quy nh bình ng gi i v ti n lương không gi i quy t ư c v n trên có trách nhi m giúp t ch c nhà tr , l p th c t . Tuy nhiên, các ch tiêu thi ua i m u giáo ho c h tr m t ph n kinh phí cho v i ngư i lao ng trong các cơ quan nhà lao ng n ( i u 116 BLL ); ho c quy nư c hi n nay u có quy nh “ph i làm nh doanh nghi p s d ng nhi u lao ng vi c t 11 tháng tr lên/năm” m i ư c ưa n ph i phân công ngư i trong b máy i u vào di n bình xét. Vì v y, lao ng n ngh hành làm nhi m v theo dõi v n lao ng thai s n h u như không ư c hư ng các n , ph i tham kh o ý ki n c a lao ng n danh hi u thi ua trong năm, th m chí trong khi quy t nh nh ng v n liên quan n 2 năm. t danh hi u thi ua là m t trong quy n l i c a ph n và tr em ( i u 118 các căn c thăng ti n, nâng lương... nên BLL ). Nh ng quy nh này không h n c n quy nh ó làm cho lao ng n chưa ư c thi t và khó th c hi n trong khu v c doanh ánh giá m t cách bình ng, nh hư ng n nghi p. Th c t , không c n ph i có t i ba vi c làm, ti n lương c a h . lo i “bu ng” ó t t c các nơi có s d ng Vì v y, trong th i gian t i, nên hư ng d n ng n . Nơi c n ph i kh lao c, kh kho n 1 i u 13 Lu t bình ng gi i theo trùng ã có quy nh riêng theo tiêu chu n hư ng: Tính th i gian ngh hư ng ch thai c a B y t . Cách quy nh trách nhi m c a ngư i s d ng lao ng i v i t ch c nhà s n c a lao ng n là th i gian làm vi c th c hi n các ch theo thâm niên, thi ua, tr , l p m u giáo ho c h tr kinh phí cho khen thư ng. i u này s ng b v i quy lao ng n có con tu i nhà tr , m u giáo nh trong Lu t b o hi m xã h i: th i gian là cách quy nh c a th i kinh t t p trung, ngh hư ng b o hi m thai s n ư c coi là th i do Nhà nư c m b o kinh phí. Vi c tham kh o ý ki n i di n lao ng n cũng ch gian óng b o hi m ( i u 35), góp ph n t o i u ki n cho lao ng n ư c hư ng lương nên áp d ng i v i các cơ quan xây d ng, và thăng ti n bình ng như lao ng nam. ban hành chính sách và pháp lu t, không phù V nguyên t c i x bình ng v i lao h p v i khu v c doanh nghi p s n xu t, th c ng n trong i u ki n lao ng cũng ã i v i ngư i lao ng theo th a hi n ch ư c quy nh và th c hi n tương i y thu n, theo lu t... Vi c quy nh nhi u n i dung như trên, áp d ng trong m i lo i hình , áp ng yêu c u b o v h mc cn doanh nghi p như hi n nay s t o ra nh n thi t, phù h p v i các quan i m qu c t này.(7) Th m chí, m t s quy trong v n th c: S d ng lao ng n có v phi n ph c do chi phí và nghĩa v tăng lên, b can thi p nh nh m b o v quy n cho lao ng n trong lu t lao ng còn ch t ch nmc vào quy n qu n lí... và có th c ng c tâm lí không phù h p trong i u ki n kinh t th ng i tuy n lao ng n c a các ch doanh 66 T¹p chÝ luËt häc sè 3/2007
  7. nghiªn cøu - trao ®æi ưu ã i nghi p. t trong i u ki n ch ti p t c nghiên c u, hoàn thi n b o v và h tr lao ng n m t cách h p lí: 1) Vi c doanh nghi p s d ng nhi u lao ng n kh ng ch th i gian ngh chăm sóc con m chưa rõ ràng thì quy nh trên không h p lí. ch trong 15, 20 ngày ch phù h p v i các lo i Vì v y, v i u ki n sinh ho t, ch nên b nh ơn gi n. Hi n chưa có quy nh nào v quy nh t i thi u có khu v c v sinh n , chăm sóc con nh m c b nh c n i u ch nư c s ch và m b o tiêu chu n v sinh tr dài ngày nên lao ng n r t d m t vi c (th c t có th th c hi n “3 trong 1”). Có th do nhu c u chăm sóc con. 2) Trư ng h p ch b các quy nh “ph i phân công ngư i trong ngư i b tham gia BHXH, m không tham b máy i u hành doanh nghi p làm nhi m gia BHXH thì h u như không ư c hư ng v theo dõi v n lao ng n ”, “tham kh o chăm sóc con m, chăm sóc v con sơ ch ý ki n c a i di n lao ng n ” ho c cũng sinh, tr c p sinh con... (ch ư c hư ng khi ch quy nh theo hư ng khuy n khích. Th c ngư i m ch t) là chưa th c s bình ng. 3) t , ó ch là m t trong các cách th c t Trư ng h p lao ng n mang thai b nh lí, ư c m c ích bình ng gi i, không ph i là ph i th c hi n ch n m vi n ho c ngh cách duy nh t, càng không ph i là hình th c vi c dư ng thai t i nhà theo ch nh c a th y c n t ư c. Th c t , doanh nghi p c n thu c h u như chưa ư c hư ng ch thai th c hi n y các quy nh i v i lao s n cũng không ư c quy nh rõ có th áp ng n . Vi c th c hi n b ng cách th c, d ng ch m au hay không. 4) Tu i ngh bi n pháp nào nên chính h t quy t nh, hưu c a lao ng n v n còn chênh l ch áng Nhà nư c không nên can thi p quá m c c n k so v i nam gi i, tr thành v n b t bình thi t vào quy n t ch c a doanh nghi p. ng trong vi c làm, h c t p, thăng ti n... V b o hi m xã h i, Lu t bình ng gi i i u ó cũng gây khó khăn cho vi c phát ã quy nh nguyên t c “nam, n ư c i tri n BHXH b n v ng vì so v i nam gi i, lao x bình ng” (kho n 1 i u 13) và “b o ng n có th i gian óng BH ng n, hư ng v , h tr ngư i m khi mang thai, sinh con m c cao hơn (do áp d ng công th c tính và nuôi con nh ” (kho n 2 i u 7). Như lương hưu khác nhau) và th i gian hư ng dài v y, bình ng gi i trong BHXH ch y u là hơn (do tu i th cao hơn). quy nh quy n l i h p lí cho lao ng n Vì v y, trong th i gian t i c n s a i, h n ch nh hư ng khi có thai, sinh con b sung ho c ti p t c nghiên c u : 1) Quy c a ch c năng gi i n s c kho c a h và nh v th i gian ngh hư ng BHXH dài hơn giúp h dung hoà i s ng lao ng và i cho trư ng h p chăm sóc con nh m c b nh s ng gia ình. Lu t lao ng và Lu t BHXH c n i u tr dài ngày (như ã quy nh i ã quy nh các ch i v i lao ng n v i b n thân ngư i lao ng). 2) B sung Vi t Nam vào lo i ưu vi t so v i tiêu chu n t i thi u c a ILO(8) và nhi u nư c trên th quy nh v vi c n u ch có ngư i ch ng tham gia BHXH thì h cũng ư c hư ng gi i, th hi n t l hư ng khá cao và các lo i th i gian hư ng tương i dài.(9) chăm sóc v con sơ sinh, chăm BHXH sóc con m (không nh t thi t ph i ngh ) và Tuy nhiên, v n còn m t s v n cn T¹p chÝ luËt häc sè 3/2007 67
  8. nghiªn cøu - trao ®æi tr c p m t l n khi v sinh con (ti n mua v t ph i chia tài s n gia ình. Bên c nh ó, cũng c n nghiên c u t ng dùng cho con). 3) C n có ch rõ ràng cho trư ng h p lao ng n ph i ngh vi c dài th và ban hành chính sách i v i lao ng ngày b o v thai nghén, theo ch nh c a n khu v c nông thôn, khu v c không có h ư c hư ng quy n th y thu c (theo ch thai s n, m au quan h lao ng ho c m t kho ng th i gian nh t nh hư ng bình ng th c s . V lâu dài, nên thay i m t s ưu ãi i v i lao ng n thành ưu theo ch thai s n, n u h t th i gian này mà v n ph i ngh ti p thì ch hư ng ch ãi i v i lao ng có trách nhi m gia ình m au ho c ít nh t cũng ư c ương nhiên th c hi n bình ng th c s , góp ph n b o t m hoãn H L , không ph thu c vào v nam gi i trong hoàn c nh c bi t và ng ngư i s d ng lao ng có ng ý hay viên h chia s trách nhi m gia ình, th c không). 4) Vi c “ưu ãi” v tu i ngh hưu hi n Công ư c 156 c a ILO v v n này./. cho lao ng n cũng c n ph i thay i: nên (1). M t trong nh ng quan i m th hi n khi so n lao ng n t 55 tu i tr lên có quy n th o là Lu t bình ng gi i ch xác nh nh ng l a ch n th i i m ngh hưu thích h p, căn nguyên t c B G trong các lĩnh v c mà không nh c c vào s c kh e và nhu c u c a h . i u ó l i nh ng n i dung c th ã ư c các o lu t cũng phù h p v i bi n pháp ã ư c Lu t chuyên ngành quy nh tránh trùng l p. bình ng gi i quy nh: “Lao ng n ư c (2).Xem: i u 14 Lu t bình ng gi i. (3). Theo “K t qu kh o sát i u ki n lao n g n quy n l a ch n trong trư ng h p n có trong khu công nghi p và khu ch xu t” c a T n g i u ki n, tiêu chu n như nam” ( i m Liên oàn lao n g Vi t N am (2000), ch có kho n 1 i u 19). 5) c bi t, trong th i 6/70/DN ư c kh o sát làm th t c xác nh n là gian t i, nên nghiên c u hư ng d n vi c b o hư ng doanh nghi p s d ng nhi u lao ng n v , h tr ngư i m khi mang thai, sinh con chính sách này (T47) (4). Trong cu c i u tra ã d n, kho ng g n 80% ngay c khi h không tham gia BHXH ngư i ư c h i tr l i không có s phân bi t, trong quy nh này ư c th c hi n trên th c t . khi s ngư i cho r ng có s phân bi t ch kho ng Ngoài các lĩnh v c trên nên hư ng d n 4,5% (trang 24, 25 c a báo cáo) các quy nh trong kho n 2 i u 7 và kho n (5). Vi t Nam ã phê chu n Công ư c CEDAW c a 5 i u 18 Lu t bình ng gi i v lao ng Liên h p qu c và Công ư c 100 (1951) c a ILO v gia ình (bao g m vi c sinh thành, chăm sóc tr công bình ng gi a lao ng nam và lao ng n trong nh ng công vi c có giá tr ngang nhau. con và các công vi c ph c v i s ng gia (6). FAO và UNDP: S khác bi t gi i trong n n kinh ình) và kh ng nh lao ng gia ình là lao t chuy n i VN, 2002.T8. ng h tr cho các thành viên khác trong (7). Vi t Nam ã phê chu n Công ư c 45 (1935) vi c t o ra thu nh p. Ngư i ch làm công c a ILO v s d ng lao n g n vào nh n g công vi c dư i m t t và trong h m m , Công ư c 111 vi c gia ình có quy n bình ng v i các (1958) v phân bi t i x trong vi c làm và trong thành viên có thu nh p khác v thu nh p và ngh nghi p. tài s n c a gia ình. Như v y, các lao ng (8).Xem: Công ư c 102 (1952) c a ILO: Quy ph m n i tr có th kh ng nh ư c v trí và ư c t i thi u v an toàn xã h i. b o v quy n l i h p lí hơn trong trư ng h p (9).Xem: Lu t b o hi m xã h i năm 2006. 68 T¹p chÝ luËt häc sè 3/2007
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2