Báo cáo " Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo trong Hiến pháp Việt Nam "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
39
lượt xem
11
download

Báo cáo " Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo trong Hiến pháp Việt Nam "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo trong Hiến pháp Việt Nam đảm bảo tính ổn định của BLHS: BLHS sẽ chỉ phải sửa đổi, bổ sung khi cần thay đổi quy định chung về tội phạm và hình phạt cũng như quy định về các tội phạm cụ thể có tính truyền thống và ổn định mà điều này nói chung ít xảy ra, không thể thường xuyên như việc phải bổ sung hay sửa đổi quy định về các tội phạm cụ thể phát sinh cùng với tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo trong Hiến pháp Việt Nam "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi ThS. Ph¹m ThÞ T×nh * N hà nư c Vi t Nam nhìn nh n tín ngư ng, tôn giáo là m t nhu c u tinh th n chính áng c a con ngư i, tôn tr ng và ngư ng, tôn giáo trong Hi n pháp năm 1946 ghi nh n còn mang tính khái quát, chưa c th và chưa hoàn thành các bi n pháp b o m b o m quy n t do tín ngư ng, tôn giáo và th c hi n song s hi n di n các quy n công t do không tín ngư ng, tôn giáo c a nhân dân trong ó có quy n t do tín ngư ng, tôn dân là chính sách nh t quán c a Nhà nư c. giáo v n ư c xem là c t lõi c a b n hi n Ngay sau ngày Cách m ng tháng Tám thành pháp dân ch , kh ng nh s thành công công, Ch t ch H Chí Minh ã ra nhi m trong l ch s l p hi n Vi t Nam. v c p bách c a Chính ph là: “Tín ngư ng Ra i trong i u ki n hoàn c nh m i, Hi n t do và lương giáo oàn k t”. Th c t ã pháp năm 1959 ã k th a tư tư ng v quy n t kh ng nh, Nhà nư c ta luôn tôn tr ng và do tín ngư ng, tôn giáo c a Hi n pháp năm b o m quy n c a các tín ư c t do tín 1946. Hi n pháp năm 1959 ã dành m t i u ngư ng, tôn giáo và t do th cúng. Chính kho n riêng quy nh v quy n t do tín sách này ư c c th hóa b ng quy nh c a ngư ng, tôn giáo. Hi n pháp kh ng nh quan pháp lu t qua t ng th i kì mà trư c h t là i m, chính sách c i m c a Nhà nư c v v n quy nh c a hi n pháp - Văn b n có hi u này. i u 26 Hi n pháp năm 1959 quy nh: l c pháp lí cao nh t. “Công dân nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa Trong t ng s 70 i u, Hi n pháp năm có quy n t do tín ngư ng, theo ho c không 1946 ã trang tr ng ghi nh n ch nh quy n theo m t tôn giáo nào”. Quy n t do tín và nghĩa v c a công dân t i Chương II v i ngư ng tôn giáo ư c b o m th c hi n thông 18 i u. i u 10 Hi n pháp quy nh: “Công qua các quy nh c a hi n pháp v các quy n dân có quy n t do ngôn lu n, t do xu t b n, b u c , l p h i, h i h p. Hi n pháp kh ng nh: t do t ch c và h i h p, t do tín ngư ng, t M i công dân không phân bi t dân t c, nòi do cư trú i l i trong nư c và ra nư c gi ng, gi i tính, thành ph n xã h i, trình ngoài”. L n u tiên trong l ch s Nhà nư c h c v n, ngh nghi p, tình tr ng tài s n, tín Vi t Nam, các thành viên trong xã h i không ngư ng, tôn giáo u ư c tham gia th c hi n phân bi t a v xã h i, dân t c, tín ngư ng, các quy n và nghĩa v như: Quy n b u c , tôn giáo u ư c th a nh n v m t pháp lí, ng c , bình ng v vi c làm, t do báo chí, bình ng trên các phương di n chính tr , ngôn lu n, l p h i, h i h p, bi u tình, b t kh kinh t - xã h i và ư c tham gia vào ho t xâm ph m tính m ng, danh d , nhân ph m… ng chung c a chính quy n nhà nư c trên nguyên t c: “T t c quy n bính trong nư c * Gi ng viên chính Khoa hành chính - nhà nư c thu c v nhân dân”. M c dù quy n t do tín Trư ng i h c Lu t Hà N i 56 t¹p chÝ luËt häc sè 9/2006
  2. nghiªn cøu - trao ®æi K th a và phát tri n quy nh c a Hi n 70 Hi n pháp năm 1992 quy nh: “Công dân pháp năm 1959, Hi n pháp năm 1980 ti p có quy n t do tín ngư ng, tôn giáo, theo t c ghi nh n: “Công dân có quy n t do tín ho c không theo m t tôn giáo nào, các tôn ngư ng, theo ho c không theo m t tôn giáo giáo u bình ng trư c pháp lu t”. Quy nào” ( i u 68). Quy nh này không ch nh này kh ng nh chính sách c i m i kh ng nh quan i m nh t quán trong chính v i tín ngư ng, tôn giáo c a Nhà nư c ta. Tín sách c a Nhà nư c v vi c th a nh n và b o ngư ng, tôn giáo có giá tr văn hóa, cũng là m quy n t do cá nhân thi t y u quan nhu c u v i s ng tinh th n c a m t b tr ng c a công dân mà còn kh ng nh thái ph n không nh trong nhân dân, nó ã, ang nghiêm kh c c a nhà nư c i v i nh ng và s t n t i cùng s phát tri n c a dân t c. hành vi l i d ng t do tín ngư ng, tôn giáo o c tôn giáo có nhi u i m ti n b phù ch ng phá cách m ng. h p v i chu n m c o c truy n th ng, Hi n pháp năm 1992 ra i trong công phù h p v i m c tiêu chung c a xã h i. B o cu c i m i toàn di n c a ng và Nhà m quy n t do tín ngư ng, tôn giáo là b o nư c. V i tinh th n m r ng t do dân ch , m quy n t do chính áng c a con ngư i. kh ng nh tính hi n th c c a các quy n và Gi a tín ngư ng và tôn giáo v a có cái chung nghĩa v cơ b n c a công dân, i u 50 Hi n v a có cái riêng, m t tín ngư ng ch tr thành pháp năm 1992 quy nh: “ nư c C ng tôn giáo khi có giáo lí, giáo lu t và giáo h i. hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam các quy n Vì v y, i u 70 không ch ơn thu n cho con ngư i v chính tr , dân s , kinh t , văn phép công dân t do tín ngư ng, mà còn m hóa và xã h i ư c tôn tr ng, th hi n các r ng cho công dân kh năng t do tôn giáo. quy n công dân và ư c quy nh trong m b o cho công dân th c hi n quy n Hi n pháp và lu t”. này, Hi n pháp ã b sung quy nh: “Các Vi c chính th c th a nh n c a Nhà nư c tôn giáo u bình ng trư c pháp lu t, nơi v quy n con ngư i trong o lu t cơ b n, th t c a các tín ngư ng, tôn giáo ư c không ch kh ng nh s hoàn thi n m t pháp lu t b o h ”. Kh ng nh chính sách bư c ch nh quy n và nghĩa v c a công úng n c a nhà nư c v t do tín ngư ng, dân mà còn kh ng nh chính sách nh t quán tôn giáo ng th i ch ng u tranh v i trư c sau như m t c a ng và Nhà nư c ta nh ng âm mưu, th o n c a các th l c l i v quy n con ngư i và quy n công dân ng d ng tín ngư ng, tôn giáo ch ng phá cách th i ch ng bác b nh ng lu n i u c a m ng, Hi n pháp kh ng nh: “Không ai các th l c bên ngoài mư n ti ng nhân ư c l i d ng tín ngư ng tôn giáo làm trái quy n, can thi p công vi c n i b , xuyên t c pháp lu t và chính sách c a Nhà nư c” ng chính sách kinh t - xã h i c a Vi t Nam. th i i u 70 cũng ghi nh n: “Không ai ư c Trên tinh th n phát huy dân ch m r ng xâm ph m t do tín ngư ng, tôn giáo”. các quy n t do dân ch c a công dân, Hi n Vi t Nam là nư c có nhi u tín ngư ng và pháp năm 1992 quy nh khá c th quy n t tôn giáo khác nhau, hi n có 6 tôn giáo l n bao do tín ngư ng, tôn giáo c a công dân. i u g m: Ph t giáo, Công giáo, Tin lành, H i t¹p chÝ luËt häc sè 9/2006 57
  3. nghiªn cøu - trao ®æi giáo, Cao ài và Ph t giáo Hòa h o. T ng s hi n các quy n ó, “ ng bào có o hay tín trong c nư c kho ng hơn 21 tri u không theo o u là công dân Vi t Nam, có ngư i trong ó: Ph t giáo: 10 tri u ngư i, quy n và nghĩa v bình ng như nhau trư c Công giáo: 5,5 tri u ngư i, Tin lành: 1 tri u pháp lu t”,(2) ng th i quan i m cũng ngư i, Cao ài: 2,4 tri u ngư i, Ph t giáo kh ng nh, các tín tôn giáo ph i nêu cao Hòa h o: 1,6 tri u ngư i và H i giáo: 65.000 trách nhi m và nghĩa v c a mình trư c T ngư i. Trong t ng s ch c s c và nhà tu hành qu c và dân t c: “ ng bào theo o và các là 62.468 ngư i thì Ph t giáo có 38.365 v ch c s c tôn giáo có nghĩa v làm tròn ngư i; Công giáo là 15.058 ngư i; Tin lành trách nhi m công dân i v i T qu c, “s ng 492 ngư i; Cao ài 7.350 ngư i; Ph t giáo t t i, p o”.(3) Nhà nư c ta cũng xác Hòa h o 534 ngư i; H i giáo 669 ngư i.(1) nh tôn giáo là v n t n t i lâu dài, khá Như v y, có th th y r ng các tín tôn giáo nh y c m c n ư c s quan tâm thư ng trong c nư c là m t b ph n không tách r i xuyên sâu s c c a các c p, các ngành, “công c a kh i c ng ng các dân t c Vi t Nam. tác tôn giáo là trách nhi m c a toàn b h L ch s l p hi n Vi t Nam là minh ch ng th ng chính tr do ng lãnh o”.(4) hùng h n th hi n quy t tâm cao c a ng và Nh m m c ích b o m quy n t do tín Nhà nư c trong vi c hi n th c hóa các quy n ngư ng, tôn giáo và t do không tín ngư ng, công dân trong ó có quy n t do tín ngư ng, tôn giáo c a nhân dân ư c ghi trong hi n t do tôn giáo. Xuyên su t l ch s l p hi n, pháp, Pháp l nh tín ngư ng tôn giáo ã ư c quy n con ngư i trong ó có quy n t do tín y ban thư ng v Qu c h i thông qua ngày ngư ng, tôn giáo luôn ư c cao và g n 18/6/2004, có hi u l c ngày 15/11/2004, ã c li n v i quy n dân t c cơ b n ư c quy nh th hóa ch trương, chính sách c a Nhà nư c trong i u 1 Hi n pháp năm 1992. Quy n t n v tín ngư ng, tôn giáo trong th i kì i m i, t i m t dân t c không ch là ti n c a quy n áp ng y hơn v nhu c u tín ngư ng, s ng, quy n t n t i c a m i cá nhân mà còn tôn giáo và tâm linh c a nhân dân ng th i là ti n c a t t c quy n con ngư i. Nh ng m b o s tương thích v i các văn b n pháp thành t u to l n mà Nhà nư c ta ã t ư c lí qu c t v quy n con ngư i. Trên cơ s c trong b o v quy n t do tín ngư ng, tôn giáo th hóa quy n t do tín ngư ng, tôn giáo và ã kh ng nh quan i m l p trư ng c a nghiêm c m m i hành vi xâm h i quy n t do ng và Nhà nư c ta luôn tôn tr ng quy n tín ngư ng, tôn giáo, cũng như ho t ng l i con ngư i, u tranh ch ng l i m i lu n i u d ng tín ngư ng, tôn giáo ch ng phá cách vu cáo, xuyên t c chính sách nhân quy n c a m ng, chia r kh i i oàn k t toàn dân, làm các th l c ph n ng. m t n nh chính tr , ngày 01/3/2005 Chính Chính sách tôn giáo c a ng và Nhà ph ã ban hành Ngh nh s 22/2005/N -CP nư c là cơ s v ng ch c cho vi c t o l p môi quy nh chi ti t Pháp l nh tín ngư ng tôn trư ng pháp lí thu n l i cho các tôn giáo cùng giáo. Ngày 4/2/2005 Th tư ng Chính ph có t n t i, b o m quy n bình ng gi a các tôn Ch th 01/2005/CT-TTg v m t s công tác giáo, b o m cơ s v t ch t cho vi c th c i v i o tin lành, nghiêm c m vi c ép bu c 58 t¹p chÝ luËt häc sè 9/2006
  4. nghiªn cøu - trao ®æi ng bào theo o ho c b o, t o i u ki n tin, phát tri n tín , c ng c cơ s v t ch t. cho các t ch c h i ư c xây d ng nơi th t Trong giai o n hi n nay, trên cơ s quy và ăng kí sinh ho t tôn giáo. nh c a pháp lu t v quy n t do tín Ngoài ra chính sách v tín ngư ng, tôn ngư ng, t do tôn giáo c a công dân Nhà giáo c a Nhà nư c còn ư c kh ng nh trong nư c ta ang n l c th c hi n chính sách v nhi u văn b n pháp lu t khác như: Lu t b u quy n t do tín ngư ng, t do tôn giáo v i c , Lu t giáo d c, B lu t hình s , B lu t t nh ng n i dung sau: t ng hình s , B lu t t t ng dân s , Lu t hôn - Nhà nư c Vi t Nam th c hi n xóa b nhân và gia ình, Lu t t ai… Nguyên t c m i s phân bi t i x tôn giáo, các tôn giáo không phân bi t i x vì lí do tôn giáo ư c u bình ng trư c pháp lu t. M i hành vi b th hi n trên nhi u lĩnh v c như: Trong các x lí trư c pháp lu t (có liên quan n tôn quan h dân s , lao ng, hôn nhân gia ình. giáo) u do cá nhân vi ph m pháp lu t, vi c Các t ch c tôn giáo h p pháp ư c pháp lu t x lí là c n thi t nh m b o v tr t t xã h i, b o h , ư c ho t ng tôn giáo, m trư ng không có hi n tư ng àn áp tôn giáo; ào t o ch c s c, xu t b n kinh sách, s a ch a - Nhà nư c b o m th c hi n quy n t và xây d ng nơi th t theo quy nh c a pháp do tín ngư ng, tôn giáo theo quy nh c a lu t. Nhà nư c ch trương giao t cho c ng pháp lu t ng th i nghiêm c m m i hành vi ng tín s d ng lâu dài và t ai c a tôn l i d ng tín ngư ng, tôn giáo ch ng phá giáo không ph i ch u thu như các lo i t cách m ng, vi ph m pháp lu t. Các t ch c khác. ng th i pháp lu t nghiêm c m m i tôn giáo có tôn ch m c ích, nh hư ng hành vi xâm ph m quy n t do tín ngư ng c a ho t ng, cơ c u t ch c phù h p v i quy nhân dân, cư ng ép dân theo o, b o ho c nh c a pháp lu t Vi t Nam; phân bi t i x v i công dân vì lí do tín - Nhà nư c không ng ng giúp , h tr , ngư ng, tôn giáo. B lu t hình s quy nh các t o i u ki n cho các tôn giáo phát tri n, hình ph t thích áng v i các t i danh có liên th c t cho th y s lư ng các tín , ch c quan n tín ngư ng, tôn giáo. Các quy nh s c tôn giáo ngày càng tăng c v s lư ng trên trong h th ng pháp lu t Vi t Nam hoàn và ch t lư ng. Các tín t do hành l dù toàn phù h p v i tinh th n và n i dung v t nhà riêng hay nơi th t . Các cơ s tôn giáo do tín ngư ng, tôn giáo ã ư c nêu trong ư c xây d ng và s a ch a, t ch c tôn giáo Tuyên ngôn nhân quy n và Công ư c qu c t phát tri n và m r ng quan h tôn giáo v i v các quy n dân s và chính tr . các nư c trên th gi i./. Th c t ho t ng tôn giáo nư c ta th i gian qua ã kh ng nh: M c dù ho t ng (1). Ban tôn giáo Chính ph báo cáo công tác năm 2005. (2). Ngh quy t s 24-NQ/TƯ v tăng cư ng công tác tôn giáo m t s a phương còn x y ra tôn giáo trong tình hình m i. m t s v vi c ph c t p, tuy nhiên nhìn (3). Văn ki n ih i i bi u toàn qu c l n th 9, chung các tôn giáo Vi t Nam hi n nay ho t Nxb. CTQG, H. 2001, T128. ng theo hư ng ng hành cùng dân t c, t p (4). Ngh quy t s 24-NQ/TƯ v tăng cư ng công tác trung c ng c t ch c, nhân s , c ng c c tôn giáo trong tình hình m i. t¹p chÝ luËt häc sè 9/2006 59

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản