intTypePromotion=4

Báo cáo sản phẩm không phù hợp

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
97
lượt xem
20
download

Báo cáo sản phẩm không phù hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo sản phẩm không phù hợp

  1. B AÙ O CAÙ O SAÛ N PHAÅ M KHOÂ N G PHUØ HÔÏ P ( PHIEÁ U NCR) Ngaøy: Soá: 1- Chi tieát coâng vieäc: - Hôïp ñoàng/ñôn ñaët haøng soá: - Phieáu giao vieäc soá: - Saûn phaåm: 2 – Taøi lieäu tham khaûo: 3 – Söï khoâng phuø hôïp: Moâ taû baûn chaát vaø phaïm vi cuûa söï khoâng phuø hôïp: Ngöôøi laäp: 4 – Hình thöùc xöû lyù: Laøm laïi Nhaân nhöôïng Traû laïi nhaø cung caáp Söûa chöõa Haï caáp Loaïi boû, pheá lieäu Hình thöùc khaùc: Ngöôøi coù thaåm quyeàn: Ngaøy: Ngöøôi thöïc hieän: Ngaøy hoaøn thaønh: Haønh ñoäng khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa (neáu coù): Car soá: 5 – Giaùm saùt: Thoaû maõn Khoâng thoaû maõn NCR môùi soá: Ghi chuù: Ngöôøi giaùm saùt: Ngaøy: Trang: 1
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản