intTypePromotion=1

Báo cáo sản phẩm không phù hợp

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
103
lượt xem
20
download

Báo cáo sản phẩm không phù hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo sản phẩm không phù hợp (phiếu NCR)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo sản phẩm không phù hợp

  1. B AÙ O CAÙ O SAÛ N PHAÅ M KHOÂ N G PHUØ HÔÏ P ( PHIEÁ U NCR) Ngaøy: Soá: 1- Chi tieát coâng vieäc: - Hôïp ñoàng/ñôn ñaët haøng soá: - Phieáu giao vieäc soá: - Saûn phaåm: 2 – Taøi lieäu tham khaûo: 3 – Söï khoâng phuø hôïp: Moâ taû baûn chaát vaø phaïm vi cuûa söï khoâng phuø hôïp: Ngöôøi laäp: 4 – Hình thöùc xöû lyù: Laøm laïi Nhaân nhöôïng Traû laïi nhaø cung caáp Söûa chöõa Haï caáp Loaïi boû, pheá lieäu Hình thöùc khaùc: Ngöôøi coù thaåm quyeàn: Ngaøy: Ngöøôi thöïc hieän: Ngaøy hoaøn thaønh: Haønh ñoäng khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa (neáu coù): Car soá: 5 – Giaùm saùt: Thoaû maõn Khoâng thoaû maõn NCR môùi soá: Ghi chuù: Ngöôøi giaùm saùt: Ngaøy: Trang: 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2