Báo cáo số 177/BC-CP

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
49
lượt xem
3
download

Báo cáo số 177/BC-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 177/BC-CP về việc giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XII do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 177/BC-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 177/BC-CP Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2008 BÁO CÁO GI I TRÌNH VÀ TR L I CH T V N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I KỲ H P TH TƯ, QU C H I KHOÁ XII Thưa các ng chí lãnh o ng, Nhà nư c, M t tr n T qu c Vi t Nam, Thưa các v i bi u Qu c h i, Thưa các ng chí, ng bào, Thay m t Chính ph , tôi xin c m ơn Qu c h i ã bày t s nh t trí v i báo cáo c a Chính ph v tình hình kinh t , xã h i năm 2008, m c tiêu, nhi m v k ho ch phát tri n kinh t , xã h i năm 2009; ng th i, ã góp nhi u ý ki n làm rõ thêm th c tr ng c a tình hình và xu t, g i m thêm nh ng gi i pháp c th , thi t th c. G n m t tháng qua, tình hình kinh t th gi i và trong nư c có nh ng di n bi n r t nhanh và ph c t p, nhi u y u t m i tác ng b t l i n vi c th c hi n m c tiêu và các ch tiêu phát tri n kinh t xã h i nêu trong báo cáo c a Chính ph trình Qu c h i t i phiên khai m c Kỳ h p này. Chính ph ã báo cáo B Chính tr và trình Qu c h i xem xét thông qua Ngh quy t v k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 phù h p v i nh ng bi n i c a tình hình. Các B trư ng, Thành viên Chính ph cũng ã tr l i (b ng văn b n và tr c ti p) nh ng v n mà các v i bi u ch t v n thu c lĩnh v c mình ph trách (k c nh ng ch t v n g i n Chính ph , Th tư ng Chính ph ). Tôi xin trình bày thêm v m t s tình hình và nh ng yêu c u m i c n t p trung ch o i u hành và m t s n i dung mà nhi u v i bi u Qu c h i quan tâm, ch t v n. I. M T S TÌNH HÌNH KINH T TH GI I VÀ TRONG NƯ C G N ÂY 1. Di n bi n c a cu c kh ng ho ng tài chính th gi i và ng phó c a các nư c, d báo tác ng n nư c ta Cu c kh ng ho ng tài chính th gi i ti p t c lan r ng trên quy mô toàn c u và chưa có kh năng k t thúc s m. Th trư ng tài chính s t gi m m nh, th trư ng ti n t kh ng ho ng nghiêm tr ng, nhi u ngân hàng và t ch c tài chính lâm vào tình tr ng phá s n. M t s n n kinh t ã rơi vào suy thoái, ho c ph i yêu c u Qu Ti n t th gi i (IMF) h tr . Theo nhi u d báo, tăng trư ng kinh t th gi i năm 2009 th p hơn nhi u so v i năm 2008, trong ó các nư c phát tri n có m c gi m m nh nh t[1].
 2. i phó v i tình hình này, nhi u nư c ang th c thi các gi i pháp như: (1) Dành nh ng kho n ti n l n t ngân sách c u h th ng ngân hàng kh i s p ; (2) M t s nư c ph i áp d ng các bi n pháp ng n i t không b m t giá quá m c; (3) Chuy n tr ng tâm t ch ng l m phát sang ch ng suy thoái kinh t , thông qua vi c h lãi su t cơ b n, gi m d tr b t bu c, mi n gi m thu cho doanh nghi p kích thích n n kinh t , kích c u n i a, ngăn ch n suy gi m sâu do th trư ng xu t khNu b thu h p; (4) Tăng cư ng ph i h p qu c t ch ng kh ng ho ng; (5) t ra nh ng yêu c u v c i cách cơ ch qu n lý, giám sát th trư ng tài chính trong t ng nư c và trên ph m vi toàn c u. M c tr m tr ng c a kh ng ho ng tài chính toàn c u và chi u hư ng suy thoái c a kinh t th gi i ang tác ng rõ hơn, nhi u hơn n n n kinh t nư c ta so v i d báo trư c ây, c th là: (1) Xu t khNu khó khăn hơn. Kinh t suy gi m, s n xu t và tiêu dùng b thu h p, ch nghĩa b o h có xu hư ng tăng lên s h n ch nhu c u nh p khNu c a nhi u nư c làm gi m kh năng xu t khNu c a nư c ta. (2) Du l ch s b nh hư ng n ng. Theo d báo c a T ch c Du l ch th gi i, lư ng khách du l ch toàn th gi i năm 2009 ch tăng 2%[2], m c tăng th p nh t trong nhi u th p k qua. Tác ng c a s t gi m du l ch toàn c u i v i nư c ta khá rõ: 10 tháng năm 2008, khách du l ch qu c t ch tăng 3,5% so v i 18,6% năm 2007, d báo năm 2009 s còn th p hơn. (3) u tư tr c ti p nư c ngoài có kh năng s gi m m nh, m t s d án ã ăng ký có th b ình hoãn do các nhà u tư khó khăn trong vi c thu x p v n. (4) u tư gián ti p và lư ng ki u h i chuy n v nư c s ít hơn; kh năng vay n , b o lãnh nh p khNu cũng khó khăn hơn. Nh ng tác ng nêu trên s nh hư ng tiêu c c n tăng trư ng, vi c làm và cán cân thanh toán t ng th c a n n kinh t , t ra nh ng nhi m v n ng n trong vi c n nh vĩ mô, b o m an sinh xã h i. 2. Tình hình trong nư c Nh s n l c c a toàn ng, toàn dân, c a c h th ng chính tr , vi c tri n khai 8 nhóm gi i pháp nh m th c hi n nhi m v tr ng tâm là ph n u ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng h p lý b n v ng; trong ó, ki m ch l m phát là m c tiêu ưu tiên hàng u ã t ư c k t qu quan tr ng. Cơn s t tăng giá ã ng ng l i, t c tăng giá ã gi m nhi u; bình quân 5 tháng g n ây ch còn 0,9 % tháng (th p hơn nhi u so v i lãi su t huy ng ti t ki m và chưa b ng 1/3 t c tăng giá bình quân 5 tháng u năm là 3%), riêng tháng 10 âm 0,19%. Tuy nhiên, so v i tháng 12 năm 2007 l m phát v n còn cao và nguyên nhân sâu xa c a l m phát chưa ư c kh c ph c. Trong năm 2009, Chính ph ch trương i u ch nh giá i n, giá than, tăng m c lương t i thi u theo l trình; lũ l t, thiên tai ã và s còn di n bi n ph c t p, nh hư ng n s n xu t, giá c lương th c, th c phNm. Nh ng y u t làm tăng giá tiêu dùng (CPI) v n còn, chúng ta không ư c xem nh .
 3. Giá c th gi i còn bi n ng khó lư ng nhưng có th không tăng cao; giá nhi u m t hàng, trong ó có nh ng m t hàng xu t khNu l n c a nư c ta ang gi m m nh. Chính sách ti n t ã có s n i l ng hơn, lãi su t cho vay ã gi m; t ng m c huy ng ti n g i và tính thanh kho n c a h th ng ngân hàng t t hơn nhưng lãi su t tín d ng v n còn cao, dư n tín d ng tăng ch m l i nên s n xu t kinh doanh còn g p nhi u khó khăn. S ti p bi n có tính quy lu t c a l m phát trong nư c và s suy gi m c a kinh t toàn c u ã tác ng tiêu c c r t rõ n kinh t nư c ta ngay t cu i năm 2008 như: xu t khNu nh ng tháng g n ây ã gi m, riêng tháng 10 th p hơn m c bình quân 9 tháng 300 tri u USD, giá tr s n xu t công nghi p tuy có tăng so v i cùng kỳ (là 15,4%) nhưng t c tăng ã liên t c gi m t tháng 6 n nay. Tình hình trên ây òi h i ph i có s i u ch nh h p lý m c tiêu t ng quát, các ch tiêu ch y u và nh ng nhi m v gi i pháp c n thi t. II. NH NG YÊU C U C N T P TRUNG CH O hoàn thành m c tiêu chung là: ti p t c ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, ch ng ngăn ng a suy gi m kinh t , duy trì t c tăng trư ng h p lý b n v ng; b o m an sinh xã h i; Ny m nh h p tác và h i nh p kinh t qu c t m t cách ch ng và hi u qu ; gi v ng n nh chính tr , b o m qu c phòng an ninh và tr t t , an toàn xã h i; t o i u ki n th c hi n th ng l i K ho ch phát tri n kinh t -xã h i 5 năm 2006 - 2010 v i các ch tiêu ch y u: GDP tăng kho ng 6,5%, t o 1,7 tri u vi c làm m i, ưa t l gi m nghèo xu ng còn 12%, b i chi ngân sách m c 4,82%... òi h i s n l c ph n u v i quy t tâm r t cao c a toàn ng toàn dân, c a c h th ng chính tr . Trên cơ s th c hi n ng b các nhóm gi i pháp ã báo cáo v i Qu c h i, c n t p trung ch o x lý t t các v n sau ây. 1. V chính sách ti n t , tài khoá, giá c Ti p t c th c hi n chính sách ti n t th t ch t nhưng ph i r t linh ho t trong i u hành. Chính ph s nh lư ng c th và tri n khai khNn trương yêu c u linh ho t này. Ti p t c gi m lãi su t cho vay phù h p v i yêu c u c a tình hình m i. Vi c kh ng ch h n m c tín d ng ch y u ph i thông qua các tiêu chí và các công c giám sát an toàn c a h th ng ngân hàng và t ng t ch c tín d ng; b o m an toàn thanh kho n và phòng ng a r i ro, làm cho th trư ng ti n t v n hành thông su t, tăng ngu n v n cho n n kinh t v i lãi su t h p lý; ng th i theo sát s bi n ng c a giá tiêu dùng trong nư c, di n bi n và xu hư ng v n ng c a c a th trư ng qu c t có ph n ng thích h p, không l m phát tăng tr l i. i u hành t giá linh ho t hơn ng phó có hi u qu v i bi n ng c a các lu ng v n, h tr xu t khNu, ki m ch nh p siêu, gi n nh cán cân thanh toán t ng th và m c d tr ngo i h i c n thi t trong m i tình hu ng. Hoàn thi n cơ ch qu n lý, các quy nh v sáp nh p và mua l i; tăng cư ng giám sát ho t ng c a các ngân hàng và các d ch v tài chính, kinh doanh b t ng s n; n m ch c tình tr ng n trong m i t ch c tín d ng có phương án ch ng x lý, gi an toàn h th ng và b o m ti n g i ti t ki m c a các cá nhân t i các t ch c tín d ng.
 4. Năm 2009 cân i ngân sách khó khăn hơn do nhi u kho n thu b gi m, trong khi nhu c u chi u tư phát tri n, chi tăng lương, an sinh xã h i, kh c ph c thiên tai nhi u hơn. Trong tình hình v a ph i ti p t c ki m ch l m phát, v a ph i ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng b n v ng h p lý, chính sách tài khoá ph i h tr có hi u qu hơn cho chính sách ti n t . Các chính sách tài chính như: thu , thu chi ngân sách, n chính ph (thông qua phát hành trái phi u) ph i nh m khuy n khích phát tri n s n xu t, tăng u tư cho nh ng d án có hi u qu duy trì tăng trư ng, ng th i lo i b ư c nh ng d án chưa th c s c n thi t, kém hi u qu , i ôi v i tri t ti t ki m ngăn ch n nguy cơ l m phát quay tr l i. Trên th c t , ti m năng ti t ki m năng lư ng, nhiên li u, ti t ki m chi phí i l i, h i h p, l h i… trong các cơ quan và toàn xã h i còn nhi u. Chính ph s ban hành nh ng quy nh c th bi n các ti m năng này thành ngu n l c phát tri n. Xoá bao c p, bù l qua giá, th c hi n giá th trư ng nh ng m t hàng nhà nư c nh giá, k c lãi su t, vi c phân b và s d ng ngu n l c hi u qu hơn; b o m h ch toán úng k t qu ho t ng, không ch trong t ng doanh nghi p mà c n n kinh t . Theo yêu c u ó, Chính ph s hư ng d n th c hi n cơ ch lãi su t tho thu n gi a ngư i vay và các t ch c tín d ng theo Ngh quy t c a Qu c h i; i u ch nh giá than, i n v i l trình phù h p. Khi th c hi n giá th trư ng i v i nh ng hàng hoá, d ch v c quy n ho c tính c quy n còn cao ph i d a trên nguyên t c b o m hài hoà quan h l i ích gi a Nhà nư c, doanh nghi p và ngư i tiêu dùng; th c hi n ki m toán b t bu c và công khai minh b ch giá thành. Tăng cư ng công tác qu n lý th trư ng, ki m soát giá, ch ng u cơ, nâng giá, c bi t là ch ng hàng gi , gian l n thương m i và buôn l u qua biên gi i. 2. Khuy n khích u tư, phát tri n s n xu t, Ny m nh xu t khNu, h n ch nh p siêu -V u tư: Trong b i c nh kinh t suy gi m, Nhà nư c c n ph i có gi i pháp kích c u u tư, nh t là nh ng công trình h t ng kinh t - xã h i th t s c n thi t và có hi u qu i ôi v i tăng cư ng qu n lý, kh c ph c nh ng t n t i, y u kém kéo dài trong lĩnh v c u tư công. nh hư ng u tư năm 2009 ư c Chính ph xác nh là: Ti p t c ình hoãn các công trình d án chưa th c s c n thi t, kém hi u qu ; t p trung v n ngân sách, v n trái phi u Chính ph và v n doanh nghi p nhà nư c cho các công trình i n, các d án s n xu t quan tr ng, k t c u h t ng giao thông (c ng bi n, các tuy n ư ng b ) nh ng vùng có kh i lư ng hàng hoá l n nh m gi i to nhanh các i m ngh n tăng trư ng; u tư cho nông nghi p, nông thôn theo tinh th n Ngh quy t Trung ương 7; tăng u tư cho lĩnh v c giáo d c và ào t o, khoa h c công ngh và m t s lĩnh v c xã h i c p bách. Ki m soát ch t ch u tư c a các doanh nghi p nhà nư c; khuy n khích các thành ph n kinh t khác u tư phát tri n ngu n i n, xây d ng k t c u h t ng, u tư vào các ngành công ngh cao, công nghi p h tr , công nghi p ch bi n, phát tri n s n xu t và kinh doanh d ch v nông thôn. Ti p t c hoàn thi n h th ng pháp lu t, cơ ch qu n lý u tư; các quy nh v b i thư ng, gi i phóng m t b ng; c i cách m nh m th t c xây d ng cơ b n, quy ch u th u và cách b trí v n nh m rút ng n hơn n a th i gian ch i tri n khai d án, Ny nhanh ti n thi công, s m ưa công trình vào khai thác, góp ph n nâng cao hi u qu và tăng t c quay vòng v n c a n n kinh t .
 5. Phân nh rõ trách nhi m c a cơ quan qu n lý quy ho ch, k ho ch, cơ quan ch qu n u tư, ch u tư v hi u qu u tư; tăng cư ng giám sát u tư ngay t khi l p d án, t ch c thi công và c trong quá trình khai thác công trình. M t khác, ph i hoàn thi n quy ho ch phát tri n trên cơ s l i th c nh tranh dài h n, t m nhìn liên vùng b o m quy mô kinh t , phù h p v i dung lư ng th trư ng trong i u ki n h i nh p qu c t và khu v c. - V phát tri n s n xu t, m r ng th trư ng Kh ng ho ng tài chính làm suy gi m nhu c u s n xu t và tiêu dùng h u h t các th trư ng xu t khNu l n c a nư c ta và l m phát cũng làm nh hư ng tr c ti p n s c mua trong nư c. Trong i u ki n ó, vi c b o m ch t lư ng và nâng cao kh năng c nh tranh v giá chi m lĩnh và m r ng th trư ng là v n s ng còn c a doanh nghi p. ây, doanh nghi p gi vai trò hàng u nhưng t mình không th quy t nh t t c . Nhà nư c ph i “chia l a” v i doanh nghi p. Cùng v i vi c th c hi n chính sách ti n t linh ho t úng n b o m v n v i lãi su t phù h p như ã trình bày trên; Chính ph s khNn trương xác nh các tiêu chí c th gi m thu và ti p t c th c hi n vi c hoãn, dãn ti n n p thu cho các doanh nghi p. T p trung gi i quy t d t i m nh ng th t c còn phi n hà, gi m n m c th p nh t th i gian và chi phí cho doanh nghi p. KhNn trương i u ch nh mô hình và cơ ch ưa vào ho t ng và phát huy hi u qu Qu b o lãnh tín d ng cho doanh nghi p v a và nh ; khuy n khích, h tr khu v c này phát tri n m nh s n xu t kinh doanh, t o thêm nhi u vi c làm. Các doanh nghi p ph i l p chương trình ti t ki m nguyên li u, năng lư ng, hoàn thi n công ngh s n xu t và qu n lý tăng năng su t lao ng, gi m chi phí trên t ng công o n c a quá trình s n xu t, lưu thông, b o m ch t lư ng, h giá thành s n phNm i ôi v i vi c thi t l p và hoàn thi n các kênh phân ph i chi m lĩnh và m r ng th trư ng n i a. Nâng cao hi u qu c a doanh nghi p nhà nư c trư c h t là các t p oàn và t ng công ty. Tăng cư ng trách nhi m c a ch s h u nhà nư c i v i ho t ng u tư, kinh doanh c a kh i doanh nghi p này, hư ng vào các ngành ngh kinh doanh chính i m i công ngh , nâng cao năng su t, hi u qu và s c c nh tranh. Tình hình tài chính và k t qu ho t ng c a các t p oàn, t ng công ty nhà nư c là v n ư c r t nhi u i bi u Qu c h i quan tâm, trong ó còn không ít các ý ki n khác nhau khi ánh giá vai trò c a doanh nghi p nhà nư c nói chung, t p oàn và t ng công ty nói riêng. Trư c Kỳ h p này c a Qu c h i, Chính ph ã có báo cáo v v n này trình y ban Thư ng v Qu c h i. ng chí B trư ng B Tài chính cũng ã tr l i ch t v n. Tôi xin ư c gi i trình thêm như sau: C n th ng nh t nh n th c v v trí c a doanh nghi p nhà nư c trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa mà nư c ta ang xây d ng, như Ngh quy t H i ngh l n th 3 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá IX kh ng nh: "Kinh t nhà nư c có vai trò quy t nh trong vi c gi v ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, n nh và phát tri n kinh t , chính tr , xã h i c a t nư c. Doanh nghi p nhà nư c ph i không ng ng ư c i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu , gi v trí then ch t trong n n kinh t , làm công c v t ch t quan tr ng Nhà nư c nh hư ng và i u ti t vĩ mô, làm l c lư ng nòng c t, góp ph n ch y u kinh t nhà nư c th c hi n vai trò ch o trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, là ch l c trong h i nh p kinh t qu c t . Vi c xem xét, ánh giá hi u qu c a doanh nghi p nhà nư c
 6. ph i có quan i m toàn di n c v kinh t , chính tr , xã h i...”. ây là ch trương nh t quán ư c th hi n trong nhi u Văn ki n, Ngh quy t c a ng t i h i VI n nay; c n ư c nh n th c úng, y t o s th ng nh t trong ánh giá và hành ng c a c h th ng chính tr , trong toàn ng, toàn dân. Vai trò c a doanh nghi p nhà nư c nư c ta c n ư c xác nh trên nh ng căn c sau: + V i m t n n kinh t ang giai o n u chuy n i, khu v c tư nhân nhìn chung còn nh , tài s n, v n, ti m l c công ngh còn r t h n ch , chưa có kh năng u tư l n, nh t là nh ng công trình giao thông, năng lư ng, nh ng công trình công nghi p thi t y u là n n t ng cho s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c thì doanh nghi p nhà nư c v n là l c lư ng ch l c, nòng c t, c n ph i s d ng và phát huy vai trò c a kh i doanh nghi p này. + xây d ng n n kinh t c l p t ch , ng ta ch trương phát huy t i a n i l c, ng th i tranh th ngo i l c, coi n i l c là quy t nh. Các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , trong ó có doanh nghi p nhà nư c, là thành t cơ b n c a n i l c c n ph i ư c phát huy. + Th c ti n trong nư c và qu c t ngày càng kh ng nh, cùng v i vi c hình thành ng b các y u t c a kinh t th trư ng, c n phát huy vai trò i u ti t và kh năng can thi p c a nhà nư c kh c ph c nh ng th t b i, khi m khuy t c a th trư ng. S can thi p c a nhà nư c không ph i ch y u b ng m nh l nh hành chính mà là b ng các công c chính sách, b ng l c lư ng kinh t , trong ó doanh nghi p nhà nư c là ngu n l c r t quan tr ng. Quán tri t quan i m, ch trương c a ng, Nhà nư c ã ban hành khung pháp lý tương i ng b phát tri n n n kinh t nhi u thành ph n; th c hi n i m i cơ ch qu n lý doanh nghi p nhà nư c, chuy n t phương th c k ho ch hóa t p trung sang kinh doanh theo cơ ch th trư ng, xóa bao c p, lo i b c quy n c a doanh nghi p nhà nư c trong h u h t các lĩnh v c c a n n kinh t ; tri n khai m nh m vi c s p x p, i m i, nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c, coi ây “là nhi m v c p bách và cũng là nhi m v chi n lư c, lâu dài v i nhi u khó khăn, ph c t p, m i m ” như Ngh quy t H i ngh l n th 3 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá IX ã ch rõ. Trong nh ng năm qua, h th ng doanh nghi p nhà nư c ã ư c s p x p, i m i, t trên 12.000 nay còn trên 1.700 doanh nghi p. ã hình thành các t ng công ty nhà nư c, m t s t p oàn kinh t ( ư c t ch c thí i m) ho t ng a ngành, a lĩnh v c, trong ó có ngành chính, theo úng Ngh quy t c a ng, phù h p v i quy nh c a pháp lu t. Các doanh nghi p nhà nư c, nh t là các t p oàn và t ng công ty ã ư c cơ c u l i, thích ng t t hơn v i cơ ch th trư ng và h i nh p kinh t qu c t , hi u qu và kh năng c nh tranh ư c nâng lên, óng góp l n vào phát tri n kinh t xã h i c a t nư c (kho ng 40% GDP). H th ng doanh nghi p nhà nư c ang gi vai trò ch l c trong phát tri n k t c u h t ng, s n xu t tư li u s n xu t và kinh doanh nh ng d ch v quan tr ng, nhi u lĩnh v c ã mang l i hi u qu chung cho n n kinh t . Doanh nghi p nhà nư c còn ph i u tư nh ng công trình vùng sâu, vùng xa, kinh doanh nh ng lĩnh v c b o m an sinh xã h i l i nhu n th p. Trong i u ki n khó khăn, ph c t p v a qua, nhi u t p oàn, t ng công ty nhà nư c th c s là công c
 7. quan tr ng c a Nhà nư c i u hành, th c hi n các gi i pháp ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, duy trì tăng trư ng và b o m an sinh xã h i. Th c hi n các nhi m v trên ây cũng là nguyên nhân khách quan làm t c tăng trư ng và hi u qu kinh doanh c a kh i doanh nghi p này th p hơn các thành ph n kinh t khác. M t khác, ph i th y rõ doanh nghi p nhà nư c còn nh ng y u kém, b t c p. M c dù có nh ng nguyên nhân khách quan ã nêu nhưng v i t ng giá tr tài s n và v n s h u l n nhưng t su t l i nhu n trên v n là chưa tương x ng và kh năng t o vi c làm còn th p. Doanh nghi p nhà nư c, trư c h t là các t p oàn và t ng công ty, chưa phát huy th t t t vai trò tiên phong trong vi c t ch c th trư ng n i a, i m i công ngh , phát tri n công nghi p h tr ; tính liên k t và h p tác gi a các doanh nghi p này v i khu v c dân doanh còn y u, vì v y, chưa th c hi n t t vai trò u tàu và kh năng d n d t các doanh nghi p dân doanh. M t s doanh nghi p còn buông l ng qu n lý, xNy ra th t thoát, tham nhũng. Nh ng y u kém c a doanh nghi p nhà nư c có nguyên nhân t chính doanh nghi p nhưng cũng có nguyên nhân t cơ ch qu n lý và cơ c u kinh t . Thái c a chúng ta là ph i t p trung s c i m i, nâng cao hi u qu ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c doanh nghi p nhà nư c th c hi n ngày càng t t hơn vai trò c a mình trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. ây là yêu c u khách quan và cũng là quá trình v a làm v a rút kinh nghi m hoàn thi n. kh c ph c nh ng y u kém và h n ch c a doanh nghi p nhà nư c, phát huy vai trò và nâng cao hi u qu c a khu v c này, c n ph i ti p t c th c hi n các công vi c sau ây: M t là, ti p t c hoàn thi n th ch lu t pháp, t o d ng môi trư ng kinh doanh bình ng gi a các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t . Doanh nghi p nhà nư c ph i t ch kinh doanh, t ch u trách nhi m v tài chính, c nh tranh lành m nh phát tri n b n v ng trên các lĩnh v c kinh doanh mà nhà nư c phân công. i v i nh ng lĩnh v c vì nguyên nhân khách quan còn c quy n kinh doanh, ph i có cơ ch ki m soát ch t ch . ây là i u ki n tiên quy t, là cơ s cho vi c th c hi n có hi u qu các yêu c u khác. Hai là, ti p t c i m i, hoàn thi n cơ ch ch s h u nhà nư c i v i doanh nghi p nhà nư c; phân nh rõ trách nhi m gi a các B , y ban nhân dân t nh, thành ph ang ư c phân công là i di n ch s h u nhà nư c v i H i ng qu n tr là i di n ch s h u tr c ti p t i doanh nghi p và trách nhi m c a giám c i u hành trong qu n tr doanh nghi p. Ba là, ti p t c th c hi n c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c trong ó có các t p oàn và t ng công ty nhà nư c theo k ho ch ã xác nh; th c hi n bán c ph n cho các i tác chi n lư c có ti m năng v v n, công ngh , kinh nghi m qu n lý và kh năng t ch c th trư ng. Sơ k t vi c thí i m hoàn thi n mô hình t p oàn kinh t . B n là, tăng cư ng và phát huy vai trò c a t ch c ng trong doanh nghi p nhà nư c. Th c hi n t t quy ch dân ch trong doanh nghi p. Năm là, tăng cư ng giám sát ho t ng, th c hi n minh b ch, công khai k t qu ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c, nh t là ho t ng c a các t p oàn và t ng công ty.
 8. Th c hi n ki m toán và công khai k t qu ki m toán các t p oàn và t ng công ty nhà nư c. Chính ph ng tình và hoan nghênh Qu c h i ch n các t p oàn và t ng công ty nhà nư c là tr ng i m trong chương trình giám sát năm 2009. - y m nh xu t kh u, ki m ch nh p siêu Trong tình hình hi n nay, Ny m nh xu t khNu, ki m ch nh p siêu có ý nghĩa c bi t quan tr ng ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng h p lý và n nh vĩ mô. Trư c h t, t p trung tăng năng l c s n xu t, nâng cao ch t lư ng và gi m giá thành tăng xu t khNu các m t hàng có kh năng c nh tranh, có th trư ng; phát tri n xu t khNu các m t hàng m i, i ôi v i m r ng th trư ng; có k ho ch c th tăng xu t khNu vào các th trư ng thu c khu v c m u d ch t do ASEAN, ASEAN - Trung Qu c, ASEAN - Hàn Qu c... và các th trư ng ít b nh hư ng c a kh ng ho ng tài chính toàn c u. Khai thác l i th do Hi p nh i tác kinh t toàn di n Vi t Nam - Nh t B n tăng xu t khNu. Tăng u tư cho công tác xúc ti n xu t khNu. Các cơ quan i di n nư c ngoài ph i h tr t t hơn cho doanh nghi p trong vi c tìm th trư ng, phát tri n b n hàng, coi ây là nhi m v quan tr ng hàng u; l y k t qu xu t khNu vào t ng th trư ng làm m t trong nh ng tiêu chí phân b ngân sách ho t ng cho các cơ quan này. Ti p t c th c hi n các bi n pháp ki m soát nh p khNu phù h p. Khuy n khích s d ng hàng trong nư c, tăng cư ng n i tiêu, gi m m nh nh p siêu. Năm 2009, nhu c u hàng nông s n, nh t là lương th c trên th trư ng th gi i v n cao, tuy kh ng ho ng tài chính có nh hư ng n s c mua c a ngư i dân nhưng nh ng m t hàng thi t y u như lương th c và m t s thu s n giá r , ta có l i th phát tri n (cá tra, cá ba sa và m t s thu s n khác) s ít b nh hư ng và còn là m t hàng thay th cho các lo i th c phNm cao c p khác. Vì v y, c n t ch c t t hơn vi c thu mua và xu t khNu các lo i s n phNm này tăng xu t khNu vào các th trư ng ã có, phát tri n các th trư ng m i. Liên quan n tiêu th lúa và i u hành xu t khNu g o, v n ư c nhi u i bi u quan tâm ch t v n, ng chí B trư ng B Công Thương, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã có gi i trình b ng văn b n và tr l i t i h i trư ng, tôi xin trình bày thêm v i Qu c h i và ng bào c nư c như sau: + Nư c ta là nư c có l i th v s n xu t lúa g o. Cùng v i i u ki n t nhiên thu n l i, k thu t canh tác c a nông dân ta cũng có r t nhi u ti n b . Năng su t lúa bình quân hi n nay t khá cao, 5 t n/ha/v . S n xu t lúa g o không nh ng áp ng nhu c u tiêu dùng trong nư c mà trong 20 năm qua (t năm 1989) chúng ta còn xu t khNu ư c 65 tri u t n v i kim ng ch kho ng 17 t USD. Trên 50% s n lư ng lúa ư c s n xu t và trên 90% s n lư ng g o xu t khNu c a nư c ta là t ng b ng sông C u Long. + ng và Nhà nư c ta luôn c bi t quan tâm n phát tri n s n xu t và tiêu th lúa g o cho nông dân, ã có nhi u cơ ch , chính sách và gi i pháp c th t o i u ki n cho nông dân Ny m nh s n xu t theo hư ng thâm canh, tăng năng su t, nâng cao ch t lư ng, hi u qu và tăng thu nh p, giúp nông dân vươn lên c i thi n i s ng trong kinh t th trư ng.
 9. + T trư c n nay, trong i u hành xu t khNu g o Chính ph ra ph i t ư c các yêu c u là: tiêu th h t lúa hàng hoá v i giá h p lý, có l i cho nông dân; b o m an ninh lương th c qu c gia trong m i tình hu ng; n nh giá g o trong nư c m c phù h p. Ngay t u năm nay, Chính ph ra ch tiêu nh hư ng i u hành xu t khNu cho c năm là 4 - 4,5 tri u t n và s ư c xem xét i u ch nh vào u quý III. Chính ph cũng yêu c u ti n giao hàng xu t khNu ph i phù h p v i ngu n hàng hoá lương th c c a t ng mùa v , b o m cân i cung c u trong nư c, không u cơ tăng giá, góp ph n thi t th c vào ki m ch l m phát. + Trên cơ s k t qu s n xu t v Mùa năm 2007 và d báo s n lư ng lúa ông Xuân ng b ng sông C u Long, sau khi cân i b o m cho các nhu c u tiêu dùng trong nư c, lư ng g o hàng hoá dành cho xu t khNu 6 tháng u năm là kho ng 2,3 - 2,5 tri u t n và ã ký h p ng xu t khNu trong 6 tháng u năm là trên 2,4 tri u t n. n cu i tháng 3, giá lương th c th gi i tăng cao và theo nhi u d báo, th gi i có th thi u lương th c nghiêm tr ng, kéo theo giá lương th c trong nư c tăng cao; trong khi ó không ít doanh nghi p l i tăng cư ng mua vào ( tích tr cho xu t khNu) nên ti p t c Ny giá g o trong nư c tăng lên. Trư c tình hình này, sau khi nghe B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Công Thương, Hi p h i Lương th c và các cơ quan liên quan báo cáo v tình hình s n xu t và xu t khNu g o, ngày 25 tháng 3 năm 2008 Th tư ng Chính ph ch o t m ng ng ký thêm các h p ng xu t khNu m i, vì các lý do sau ây: M t là, ngu n g o hàng hoá dành cho xu t khNu 6 tháng u năm ư c cân i là 2,3 - 2,5 tri u t n, ch m b o th c hi n nh ng h p ng ã ký là 2,4 tri u t n. Và t i th i i m này (cu i tháng 3), chúng ta m i giao ư c 800 nghìn t n, còn ph i giao 1,6 tri u t n trong các tháng ti p theo (4, 5, 6). Vi c t m d ng ký thêm h p ng xu t khNu m i t p trung lư ng g o hàng hoá cho các h p ng xu t khNu ã ký là c n thi t vì ngu n hàng cân i dành cho xu t khNu không còn. Hai là, vào th i i m này, các t nh mi n B c b rét m, rét h i kéo dài l ch s 38 ngày làm 200 nghìn ha lúa ông Xuân ã c y và trên 17 nghìn ha m ã gieo b ch t, ph i gieo c y l i, n ngày 15 tháng 3 năm 2008 m i xong, ch m so v i th i v bình thư ng 15 - 20 ngày (d báo kh năng 50% ư c mùa, 50% th t mùa); lúa Hè Thu ng b ng sông C u Long chưa gieo x . Thiên tai, d ch b nh v n di n bi n ph c t p, chưa căn c d báo k t qu thu ho ch. Vi c t m d ng ký h p ng xu t khNu m i (ký bán thêm g o) cho n khi ánh giá ư c k t qu các v lúa này là nh m b o m an ninh lương th c qu c gia trong trư ng h p b th t mùa (c v ông Xuân mi n B c và Hè Thu ng b ng sông C u Long). Ba là, t cu i tháng 3 giá g o trên th gi i tăng cao, có ý ki n ngh cho ký h p ng xu t khNu thêm t n d ng cơ h i th trư ng khi giá g o ang cao. Nhưng n u chúng ta cho ký h p ng m i, bán thêm g o và giao hàng ngay trong các tháng 4, 5, 6 thì có th bán ư c m t s ít g o v i giá cao hơn nhưng các doanh nghi p s ph i mua vét ph n g o cân i tiêu dùng trong nư c em i xu t khNu. i u này s Ny giá g o trong nư c, v n ã cao, càng lên cao hơn, kéo theo giá các hàng hoá khác tăng m nh, ch c ch n s làm ch s l m phát tăng cao, gây thi t h i cho toàn xã h i và ngay c nh ng ngư i tr ng lúa. Còn trư ng h p n u không may v ông Xuân mi n B c ho c v Hè Thu b th t mùa thì nư c ta s thi u lương th c l n, h u qu v kinh t , xã h i s r t nghiêm tr ng. Tóm l i, vi c t m d ng ký bán thêm g o giao ngay trong tháng 4, 5, 6 là c n thi t nh m b o m tiêu dùng trong nư c, gi giá
 10. g o trong nư c h p lý, không b Ny lên quá cao, góp ph n quan tr ng, thi t th c vào vi c th c hi n m c tiêu ưu tiên hàng u là ki m ch l m phát[3] và b o m an ninh lương th c cho t nư c trong tình hu ng b t tr c r t khó lư ng. + t n d ng giá xu t khNu g o cao, Chính ph ã ch o các doanh nghi p xu t khNu ti n hành àm phán v i khách hàng i u ch nh tăng giá i v i các h p ng ã ký và nhi u h p ng ã ư c i u ch nh. +T u tháng 6, khi tình hình v ông Xuân mi n B c và v Hè Thu ng b ng sông C u Long có tri n v ng t t, Chính ph ã ch o ký ti p các h p ng xu t khNu m i. n ngày 10/11 các doanh nghi p ã ký h p ng xu t khNu ư c trên 4,5 tri u t n. Hi n các doanh nghi p ang ti p t c àm phán ký h p ng bán v i kh i lư ng l n (trên 1,5 tri u t n) và s giao hàng ngay t tháng 12 năm 2008. + Vi c tiêu th g o nh ng tháng cu i năm có g p khó khăn, do nhi u nguyên nhân, trư c h t là do giá g o th gi i gi m d n; trong nư c năm nay là năm ư c mùa, s n lư ng lúa c năm ư c tăng 2,6 tri u t n so v i năm ngoái[4]; lúa Hè Thu và Thu ông, nh t là gi ng IR50404, OM576 tuy năng su t khá hơn, d làm hơn, nhưng ch t lư ng th p nên khó bán và giá th p hơn nhi u so v i lúa ông Xuân; tuy ã ư c khuy n cáo, nhưng v Hè Thu ng b ng sông C u Long nông dân v n gieo c y các gi ng này chi m t i 30 - 35% di n tích. M t khác, lãi su t vay ngân hàng tương i cao nên các doanh nghi p cũng khó khăn hơn trong vi c mua t m tr . tiêu th lúa hàng hoá còn l i cho nông dân, Chính ph ã khNn trương ch o và h tr thi t th c các doanh nghi p Ny m nh mua vào. Sau khi hoàn thành ch tiêu mua 900 nghìn t n g o, hi n các doanh nghi p v n ang ti p t c mua thêm (trong ó có 300 nghìn t n g o mua theo ch o c a Chính ph ) tiêu th h t lúa hàng hoá và b o m ngu n hàng cho các h p ng ã ký và có g i u cho xu t khNu trong quý I năm 2009. + Trong i u ki n khó khăn, ph c t p nêu trên, tuy d báo chưa th t chính xác nhưng vi c i u hành xu t khNu g o như ã báo cáo trên ây là vì l i ích t ng th , toàn c c c a t nư c và cơ b n ã t ư c các yêu c u ra. 6 tháng u năm xu t khNu ư c trên 2,4 tri u t n, tăng 50 nghìn t n so cùng kỳ; n h t tháng 10 ã xu t khNu ư c trên 4 tri u t n; ư c c năm xu t khNu t kho ng 4,7 tri u t n, tăng kho ng 200 nghìn t n so năm trư c, kim ng ch t kho ng 2,8 t USD, giá xu t khNu t trên 600 USD/t n, g p ôi năm ngoái (tương ương v i giá g o xu t khNu Thái Lan); an ninh lương th c qu c gia ư c b o m; giá lương th c trong nư c cơ b n gi ư c n nh, góp ph n r t quan tr ng vào vi c th c hi n nhi m v ưu tiên hàng u là ki m ch l m phát. + Theo i u tra c a B Tài chính, m c dù v ông Xuân ng b ng sông C u Long năm nay, các chi phí u vào tăng m nh nhưng giá bán lúa tăng cao hơn, nên t l lãi sau khi tr chi phí t trên 85%[5], tăng áng k so v i v ông Xuân năm ngoái (70%). V Hè Thu t l lãi t th p hơn, kho ng 20%[6] (riêng lúa IR50404 tính chung c v thì có lãi kho ng 5%)[7]. Tính bình quân c 2 v ông Xuân và Hè Thu t l lãi v n t kho ng 60%. Tuy v y, trong i u ki n l m phát tăng cao, v i thu nh p này thì i s ng ngư i tr ng lúa v n còn nhi u khó khăn.
 11. Chính ph ang ch o th c hi n các gi i pháp c n thi t h tr bà con nông dân tr ng lúa và yêu c u các B ch c năng nghiêm túc ki m i m rút kinh nghi m ch o i u hành t t hơn. V lâu dài, Chính ph cũng ang ch o xây d ng án b o m an ninh lương th c qu c gia, ra các gi i pháp kh c ph c các h n ch y u kém, gi i quy t m t cách căn b n, dài h n và có hi u qu hơn v s n xu t, kinh doanh và b o m an ninh lương th c, trong ó b o m l i ích tho áng cho ngư i tr ng lúa v a là m c tiêu v a là gi i pháp có ý nghĩa quy t nh. 3. V b o m an sinh xã h i, xoá ói gi m nghèo T c tăng trư ng kinh t năm 2009 th p hơn năm 2008 làm cho i u ki n gi i quy t vi c làm và b o m an sinh xã h i có nhi u khó khăn hơn. Chính ph ch trương t p trung làm t t các vi c quan tr ng sau ây: + B trí kinh phí th c hi n các chính sách an sinh xã h i ã có trong d toán ngân sách c a t ng B và a phương; khNn trương chuy n các kho n h tr n úng i tư ng th hư ng; tăng cư ng công tác ki m tra giám sát, không th t thoát; x lý nghiêm nh ng t ch c, cá nhân thi u tinh th n trách nhi m, làm sai các quy nh, nh ng trư ng h p tiêu c c, tham nhũng; th c hi n minh b ch, công khai các chính sách an sinh xã h i m i ngư i th c hi n và giám sát. T p trung ch o tri n khai l p qu b o hi m th t nghi p; xây d ng và tri n khai nhanh án h tr các huy n có t l nghèo cao nh t nh m gi m nghèo nhanh các huy n này; ti p t c tr c p cho nh ng ngư i có m c lương th p cho n khi th c hi n i u ch nh lương t i thi u chung; nâng cao năng l c c a ngân hàng chính sách th c hi n có hi u qu các chương trình tín d ng an sinh xã h i và áp ng các nhu c u v n cho ngư i nghèo và cho h c sinh, sinh viên nghèo vay h c t p. Tăng cư ng s tr giúp c a Nhà nư c và c ng ng trong các lĩnh v c an sinh xã h i và gi m nghèo. B ng các gi i pháp kiên quy t không cho h nghèo nào b ói do thi u lương th c. Thưa các v i bi u Qu c h i, Cùng v i yêu c u b o m t t hơn an sinh xã h i, hi n nay, v n môi trư ng và v sinh an toàn th c phNm là nh ng v n l n, nh hư ng n s c kho và cu c s ng c a m i ngư i dân, ư c nhi u i bi u Qu c h i quan tâm. ng chí B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, B trư ng B Y t ã tr l i ch t v n. Tôi xin trình bày thêm m y v n sau ây. Th i gian qua, chúng ta ã có nhi u c g ng trong vi c b o v và c i thi n môi trư ng và b o m v sinh an toàn th c phNm. H th ng th ch ngày càng ư c hoàn thi n; công tác t ch c b máy chuyên trách ư c ki n toàn; vi c thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m ư c tăng cư ng; ý th c v v sinh an toàn th c phNm, v b o v môi trư ng s ng cho c ng ng và t b o v mình c a nhân dân tuy có ư c nâng lên nhưng nhìn chung, lĩnh v c này v n còn nhi u y u kém, khuy t i m t trong ho t ng qu n lý nhà nư c, trách nhi m c a các doanh nghi p và c trong nh n th c, ý th c c a m i ngư i dân. Chính ph ã nghiêm túc nhìn nh n rõ t m quan tr ng c a công tác này và xác nh yêu c u ch o trong th i gian t i là t p trung kh c ph c tình tr ng ô nhi m nghiêm tr ng, x lý nghiêm các v vi c vi ph m; kiên quy t không c p phép cho các d án, công trình có nguy cơ gây ra ô nhi m môi trư ng; ng th i ph i t p trung làm t t các tr ng tâm công tác sau ây:
 12. (1) Rà soát i u ch nh, b sung quy ho ch, k ho ch phát tri n. K t h p ch t ch và hài hòa gi a phát tri n kinh t v i phát tri n xã h i và b o v môi trư ng; l y b o v môi trư ng, b o m phát tri n b n v ng làm i u ki n gi i quy t m c tiêu tăng trư ng; quán tri t sâu s c các yêu c u này trong vi c l p, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch và d án u tư. Kiên quy t không vì l i ích trư c m t mà ti p nh n, dung túng cho nh ng d án, doanh nghi p gây ô nhi m môi trư ng. (2) Ti p t c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t v b o v môi trư ng và v sinh an toàn th c phNm theo yêu c u hoàn thi n các tiêu chuNn, phân nh rõ quy n h n và trách nhi m gi a các cơ quan qu n lý ngành và lãnh th ; tăng cư ng s ph i h p gi a các cơ quan này; b sung các ch tài m nh tăng tính hi u qu c a pháp lu t. (3) cao trách nhi m qu n lý nhà nư c c a các ngành ch c năng, c bi t là trách nhi m c a chính quy n a phương các c p trên a bàn trong vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v b o v môi trư ng và b o m v sinh an toàn th c phNm. (4) Tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra và x lý nghiêm các vi ph m, k c vi c ình ch ho t ng, rút gi y phép kinh doanh ho c truy t trư c pháp lu t. Tăng cư ng l c lư ng cán b c v ch t lư ng và s lư ng, u tư thêm trang thi t b , cơ s v t ch t k thu t công tác ki m tra, thanh tra và x ph t vi ph m t hi u qu cao hơn. (5) Tăng cư ng công tác thông tin tuyên truy n, nâng cao nh n th c, ý th c trách nhi m c a c c ng ng và m i ngư i dân trong phòng, ch ng các vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng và b o m v sinh an toàn th c phNm. Thưa các v i bi u Qu c h i, Tình hình kinh t th gi i và trong nư c t ra cho chúng ta nh ng nhi m v n ng n , ph c t p trong vi c ti p t c ki m ch l m phát, ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng h p lý b n v ng, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i. S bi n ng khó lư ng c a kinh t th gi i òi h i ph i làm t t hơn công tác d báo và phân tích tình hình, ph n ng k p th i, nhanh nh y và linh ho t hơn trư c m i bi n ng. Ph i c bi t coi tr ng công tác thông tin, tuyên truy n, th c hi n công khai, minh b ch các chính sách qu n lý và tình hình kinh t t nư c. Khó khăn, thách th c r t l n nhưng chúng ta cũng có nh ng thu n l i cơ b n: l m phát ã ư c ki m ch m t bư c quan tr ng; tăng trư ng kinh t năm 2008 khá cao (kho ng 6,7%); n nh chính tr và xã h i ư c gi v ng; nhân dân ta có truy n th ng năng ng sáng t o kh c ph c và vư t qua khó khăn, luôn tin tư ng và ph n u th c hi n ư ng l i, ch trương c a ng và Nhà nư c. Khơi d y và phát huy truy n th ng t t p ó cùng v i vi c v n d ng t t nh ng bài h c mà Chính ph ã báo cáo trư c Qu c h i trong phiên khai m c, ti p thu nh ng óng góp thi t th c c a các v i bi u t i kỳ h p này, Chính ph s khNn trương xây d ng chương trình hành ng c th th c hi n có k t qu cao nh t các Ngh quy t c a Qu c h i. Chính ph xin trân tr ng ngh Qu c h i tăng cư ng giám sát và trên cương v công tác c a mình m i v i bi u Qu c h i có nh ng óng góp tích c c cùng toàn ng, toàn dân bi n thách th c thành cơ h i phát tri n, ph n u hoàn thành th ng l i các m c tiêu nhi m v k ho ch kinh t xã h i năm 2009.
 13. Xin cám ơn Qu c h i. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng [1] Ngày 06 tháng 11 năm 2008, IMF d báo: Kinh t th gi i năm 2008 ch tăng 3,7% (so v i 5% c a năm 2007). Năm 2009 kinh t th gi i ch tăng 2,2%, M gi m 0,7%, Nh t gi m 0,2%, EU gi m 0,5%. Châu Á tăng 7,1%, Trung Qu c tăng 8,5%, n tăng 6,3%. [2] Năm 2007 du l ch th gi i tăng 4%; năm 2008 d báo tăng 5% nhưng kh năng th c t tăng 3%; năm 2009 d báo tăng 2%. [3] Nhóm hàng lương th c th c phNm có vai trò r t quan tr ng trong vi c ki m ch l m phát, như ã báo cáo v i Qu c h i t i phiên h p trư c, chi m t i 42,85% cơ c u hàng hoá tính ch s giá tiêu dùng. T năm 2004 n nay, nhóm hàng này ã quy t nh t 50 n 80% m c tăng giá tiêu dùng, chưa k n vi c giá lương th c th c phNm tăng còn là tác nhân kích giá các hàng hoá và d ch v khác tăng theo. [4] S n lư ng v ông Xuân c nư c tăng 1,29 tri u t n thóc ( BSCL tăng 758 nghìn t n); v Hè Thu tăng 1,12 tri u t n ( BSCL tăng 1,275 tri u t n, bao g m c Thu ông); v Mùa tăng 240 nghìn t n ( BSCL gi m 403 nghìn t n). [5] So v i v ông Xuân năm trư c, vùng ng b ng sông C u Long chi phí thu c sâu tăng 49,2%, chi phí bơm tư i tăng 66,3%, phân bón tuỳ theo t ng lo i tăng t 41,7 - 360%, giá công lao ng tăng 31,4%. M i kg thóc ng b ng sông C u Long nông dân lãi kho ng 2.000 - 2.500 ng. [6] Giá bán trung bình v Hè Thu kho ng 4.257 ng/kg so v i giá thành 3.557 ng/kg thì ngư i tr ng lúa có lãi kho ng 700 ng/kg, t l lãi là 19,6%. [7] V i giá bán bình quân c v là 3.750 ng/kg so v i giá thành 3.557 ng/kg thì ngư i tr ng lúa lãi 193 ng/kg, t l lãi 5,4%.
Đồng bộ tài khoản