Báo cáo số 3642/BC-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
124
lượt xem
10
download

Báo cáo số 3642/BC-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 3642/BC-BNV về kết quả thực hiện công tác hướng dẫn xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh đối với tuyến biên giới Việt Nam – Lào, theo tinh thần Chỉ thị số 14/2005/CT-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 3642/BC-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 3642/BC-BNV Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2007 BÁO CÁO K T QU TH C HI N CÔNG TÁC HƯ NG D N XÂY D NG H TH NG CHÍNH TR CƠ S VÀ XÂY D NG CHÍNH QUY N CƠ S V NG M NH Đ I V I TUY N BIÊN GI I VI T NAM – LÀO, THEO TINH TH N CH TH S 14/2005/CT-TTG NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2005 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Th c hi n Công văn s 145-CV/BCĐTB ngày 20 tháng 11 năm 2007 c a Ban Ch đ o Tây B c v vi c sơ k t 2 năm th c hi n Ch th s 14/2005/CT-TTg ngày 14/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v h p tác xây d ng tuy n biên gi i Vi t Nam – Lào n đ nh và phát tri n toàn di n. Căn c ch c năng, nhi m v đư c giao B N i v xin báo cáo k t qu th c hi n m t s n i dung liên quan trong giai đo n 2005 đ n nay, c th như sau: I. V TRÍ VÀ Đ C ĐI M TÌNH HÌNH C A TUY N BIÊN GI I VI T – LÀO Tuy n biên gi i Vi t – Lào là 1 trong 3 tuy n biên gi i đ t li n c a Vi t Nam r t tr ng y u trong v n đ an ninh biên gi i, b o v ch quy n đ t nư c, có v trí r t quan tr ng v đ a chính tr , đ a kinh t trong quan h h p tác nhi u m t nh m đ m b o phát tri n n đ nh và h u ngh gi a nư c ta v i C ng hòa dân ch nhân dân Lào. Tuy n biên gi i Vi t – Lào có chi u dài kho ng 1.954 km, d c theo tuy n có: 1.653 thôn, 148 xã, 34 huy n thu c đ a bàn 10 t nh: Đi n Biên (23 xã), Sơn La (17 xã), Thanh Hóa (15 xã), Ngh An (27 xã), Hà Tĩnh (8 xã), Qu ng Bình (9 xã), Qu ng Tr (18 xã), Th a Thiên Hu (12 xã), Qu ng Nam (12 xã) và Kon Tum (7 xã). Dân s các xã thu c tuy n biên gi i Vi t – Lào có kho ng 525.242 ngư i ch y u là đ ng bào dân t c thi u s (chi m 74%); trong đó: dân t c Thái 137.398 ngư i (chi m 26,2%), dân t c Mư ng 6.681 ngư i (chi m 1,27%), dân t c Hmông 26.875 ngư i (chi m 5,11%), dân t c Khơmú 20.165 ngư i (chi m 3,83%), dân t c Mông 63.567 ngư i (chi m 12,10%), Dân t c Lào 6.703 ngư i (chi m 1,28%), dân t c Sinh Mun 12.010 ngư i (chi m 2,28%), dân t c CơTu 14.849 ngư i (chi m 2,29%), dân t c Gi Triêng 15.069 ngư i (chi m 2,90%), dân t c Bru-Vân Ki u 29.977 ngư i (chi m 5,70%), dân t c Pacô 20981 ngư i (chi m 4,00%) và các dân t c khác là 32.051 ngư i (chi m 6,10%). Đ c đi m cơ b n c a tuy n biên gi i Vi t – Lào, ch y u là vùng núi d c cao, đ a hình ph c t p, chia c t m nh b i núi cao và v c sâu, do v y đã gây ra nhi u khó khăn cho vi c quy ho ch, đ u tư xây d ng k t c u h t ng, giao lưu phát tri n kinh t - xã h i, văn hóa, xây d ng chính quy n cơ s , b o v an ninh qu c phòng, trình đ dân trí th p, ho t đ ng kinh t còn mang tính t cung t c p, đi u ki n phát tri n kinh t - xã h i còn đ c bi t khó khăn, thu nh p bình quân đ u ngư i th p 2,57 tri u đ ng/ngư i/năm, t l h nghèo còn cao (chi m 59,30%). Vì v y tuy n biên gi i này đang g p nhi u khó khăn, tr ng i l n trong phát tri n kinh t - xã h i, đ m b o tr t t an toàn xã h i c a các đ a phương (xem chi ti t ph l c bi u s 1A). II. K T QU TH C HI N M T S NHI M V LIÊN QUAN Đ N CH C NĂNG, NHI M V C A B N I V T NĂM 2005 Đ N NAY 1. Công tác xây d ng chính sách ưu tiên trong đào t o, b i dư ng cán b vùng biên gi i, vùng cao, vùng đ c bi t khó khăn, cán b dân t c ít ngư i. Trong th i gian v a qua, song song v i th c hi n chính sách dân t c đ i v i vùng mi n núi, đ ng bào dân t c thi u s , công tác đào t o b i dư ng cán b , công ch c đư c B N i v r t coi tr ng. Đ t o đi u ki n thu n l i cho các đ a phương có đi u ki n th c hi n t t công tác xây d ng h th ng chính tr cơ s , chính quy n cơ s v ng m nh, B N i v trình Th tư ng Chính ph đã ban hành m t s văn b n như: - Quy t đ nh s 31/2006/QĐ-TTg ngày 06/2/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Đ án đào t o, b i dư ng Ch t ch H i đ ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n giai đo n 2006-2010. - Quy t đ nh s 34/2006/QĐ-TTg ngày 08/2/2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Đ án đào t o, b i dư ng cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n ngư i dân t c thi u s giai đo n 2006-2010. - Quy t đ nh s 56/2006/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng có th i h n cán b , công ch c v các huy n, xã tr ng đi m vùng đ ng bào dân t c thi u s . Các t nh biên gi i Vi t – Trung, Vi t – Lào và Vi t – Campuchia th i gian qua đã chú tr ng công tác đào t o, b i dư ng và luân chuy n cán b là Trư ng, Phó phòng và cán b chuyên môn có năng l c tăng cư ng v các xã khó khăn, các xã biên gi i đ m nhi m các ch c danh Bí thư, Phó Bí thư Đ ng y, Ch t ch và Phó Ch t ch UBND xã.
  2. - Quy t đ nh s 106/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Đ án “M t s gi i pháp tăng cư ng công tác đào t o, b i dư ng và t o ngu n đ i ngũ cán b h th ng chính tr cơ s vùng Tây B c giai đo n 2007-2010”. Trên cơ s m c tiêu trên các t nh đã xây d ng và t ch c tri n khai th c hi n các Đ án đào t o, b i dư ng cho cán b , công ch c trên đ a bàn; trong đó chú tr ng công tác đào t o công ch c xã, phư ng, th tr n giai đo n 2001-2005; xây d ng và th c hi n Đ án đào t o cán b ngu n là ngư i dân t c ít ngư i giai đo n 2002-2010. - Ưu tiên đào t o, b i dư ng đ i ngũ cán b là ngư i dân t c ít ngư i t i ch các t nh đã đ c bi t ưu tiên k c trong đào t o, b i dư ng và trong b trí s s ng con em các dân t c ít ngư i v h c các trư ng dân t c n i trú c a t nh, c a huy n, đư c l a ch n c đi h c các l p c tuy n theo chính sách c a Nhà nư c; đư c ưu tiên trong thi tuy n và xét tuy n vào các cơ quan nhà nư c. - Trong chính sách đào t o, b i dư ng cán b là ngư i dân t c đ a phương, ngoài vi c đư c hư ng các ch đ chính sách ưu tiên như m t công ch c bình thư ng như đư c hư ng nguyên lương, còn đư c h tr 70%-100% kinh phí đào t o toàn khóa h c, kinh phí tàu xe đi l i, kinh phí mua tài li u, kinh phí h tr khi b o v lu n văn Th c sĩ, Ti n sĩ, Bác sĩ chuyên khoa, các kho n kinh phí tham quan trong khóa h c và đư c b trí s p x p công vi c phù h p v i chuyên môn. Sau khi đào t o thì cán b , công ch c là ngư i dân t c thi u s đ a phương còn đư c hư ng như đ i v i cán b , công ch c xã tham gia các l p b i dư ng thì đư c h tr toàn b kinh phí đào t o, kinh phí ăn . Các t nh có nhi u đ ng bào dân t c thi u s trên tuy n biên gi i Vi t – Lào, trong th i gian qua đã tăng cư ng công tác đào t o, b i dư ng và luân chuy n cán b t t nh, huy n v công tác t i các xã khó khăn, nh m phát tri n kinh t - xã h i, giúp đ ng bào thoát nghèo nàn, l c h u, xây d ng chính quy n cơ s v ng m nh. 2. Công tác đi u ch nh đ a gi i hành chính - V công tác đi u ch nh đ a gi i hành chính đ i v i các đ a phương thu c tuy n biên gi i Vi t – Lào: t năm 2005 đ n nay, B N i v đã ch đ ng ph i h p v i các B , ngành liên quan tham mưu đ trình Chính ph ban hành m t s Ngh đ nh v đi u ch nh đ a gi i hành chính phù h p v i đi u ki n th c t và yêu c u qu n lý đ i v i các đ a phương như sau: - V đi u ch nh đ a gi i hành chính: công tác đi u ch nh đ a gi i hành chính đ i v i các đ a phương thu c tuy n biên gi i Vi t – Lào trong th i gian qua đã làm tăng thêm 3 đơn v hành chính c p huy n, 17 đơn v hành chính c p xã và nâng c p 01 th xã thành thành ph tr c thu c t nh; trong đó: t nh Đi n Biên tăng 8 đơn v hành chính c p xã; t nh Thanh Hóa tăng 01 th tr n; t nh Ngh An tăng 01 th xã, 01 th tr n và 01 xã; t nh Hà Tĩnh tăng thêm 01 huy n, 01 phư ng và năng c p th xã Hà T nh thành thành ph Hà Tĩnh tr c thu c t nh; t nh Th a Thiên – Hu tăng thêm 02 đơn v hành chính c p xã; t nh Kon Tum tăng thêm 01 xã. - V quy ho ch phát tri n đô th và đ a gi i hành chính: Th c hi n nhi m v đư c Chính ph giao, trong năm 2005 B N i v đã ch đ ng hư ng d n 64 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng Đ án quy ho ch t ng th các đơn v hành chính c p huy n, c p xã đ n năm 2020, v i m c tiêu: xây d ng m t h th ng đơn v hành chính các c p c a Vi t Nam n đ nh lâu dài, phù h p v i kh năng qu n lý c a chính quy n và thu n l i cho đ i s ng sinh ho t c a nhân dân, có đ kh năng phát tri n kinh t - xã h i và b o đ m các đi u ki n an ninh, qu c phòng. B N i v đã hoàn ch nh Đ án và chu n b trình Ban Cán s Đ ng Chính ph . 3. Công tác hư ng d n, ch đ o xây d ng h th ng chính tr cơ s , chính quy n cơ s v ng m nh 3.1. Công tác xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t Trong nh ng năm qua, B N i v trên cơ s ch c năng nhi m v c a mình đã ch đ ng tham mưu trình Chính ph ban hành các văn b n liên quan đ n công tác xây d ng chính quy n các c p nói chung và chính chính quy n cơ s nói riêng, nh m t o đi u ki n thu n l i cho các đ a phương th c hi n công tác xây d ng chính quy n cơ s v ng m nh, m t s k t qu đã đ t đư c như sau: Tri n khai th c hi n Ngh quy t TW5 (khóa IX), h th ng chính tr cơ s đư c c ng c , cùng v i vi c ban hành Pháp l nh cán b , công ch c s a đ i (năm 2003), Lu t T ch c HĐND và UBND. B N i v đã ch trì ph i h p v i các B , Ban ngành liên quan ti n hành xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan và đã trình Chính ph ban hành các văn b n như sau: - Quy t đ nh s 31/2006/QĐ-TTg ngày 06/2/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Đ án đào t o, b i dư ng Ch t ch H i đ ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n giai đo n 2006-2010. - Quy t đ nh s 34/2006/QĐ-TTg ngày 08/2/2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Đ án đào t o, b i dư ng cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n ngư i dân t c thi u s giai đo n 2006-2010. - Quy t đ nh s 56/2006/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng có th i h n cán b , công ch c v các huy n, xã tr ng đi m vùng đ ng bào dân t c thi u s .
  3. - Ngh đ nh s 159/2005/NĐ-CP c a Chính ph v phân lo i đơn v hành chính c p xã. - Ngh đ nh s 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph v phân lo i đơn v hành chính c p t nh và c p huy n. - Quy t đ nh s 106/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Đ án “M t s gi i pháp tăng cư ng công tác đào t o, b i dư ng và t o ngu n đ i ngũ cán b h th ng chính tr cơ s vùng Tây B c và các huy n phía Tây c a t nh Thanh Hóa và t nh Ngh An giai đo n 2007-2010”. Ngoài ra B N i v còn ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan ban hành các Thông tư hư ng d n và các công văn hư ng d n nh m giúp các đ a phương th c hi n t t các ch đ , chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c nêu trên. 3.2. Công tác xây d ng chính quy n cơ s v ng m nh a) Th c tr ng v ch t lư ng, s lư ng cán b , công ch c cơ s thu c tuy n biên gi i Vi t – Lào: (s li u báo cáo tính đ n ngày 31/12/2006 – xem chi ti t ph l c bi u s 02A) Tuy n biên gi i Vi t – Lào có t ng c ng 148 xã biên gi i v i đ i ngũ cán b , công ch c c p xã như sau: T ng s cán b , công ch c c p xã là: 2.695 ngư i, trong đó: - Cán b chuyên trách: 1.608 ngư i, chia ra: + Đ ng viên: 1.476 ngư i (chi m 91,79%); + Gi i tính: Nam 1.431 ngư i (chi m 89%); N 177 ngư i (chi m 11%); + Dân t c: dân t c Kinh 340 ngư i (chi m 21,14%); các dân t c thi u s 1.268 ngư i (chi m 78,86%); + Tôn giáo: ch có 3 ngư i có đ o; + Trình đ văn hóa: Ti u h c 189 ngư i (chi m 11,75%), Trung h c cơ s 866 ngư i (chi m 53,85%), Trung h c ph thông 553 ngư i (chi m 34,40%); + Trình đ chuyên môn: Chưa qua đào t o 1.317 ngư i (chi m 81,90%); Sơ c p 32 ngư i (chi m 1,99%); Trung c p 195 ngư i (chi m 12,12%); Cao đ ng, Đ i h c 64 ngư i (chi m 3,98%); + Trình đ lý lu n chính tr : Chưa qua đào t o 565 ngư i (chi m 35,13%); Sơ c p 374 ngư i (chi m 23,25%); Trung c p 644 ngư i (chi m 40,04%); Cao c p, C nhân 25 ngư i (chi m 1,55%). - Công ch c c p xã: 1.087 ngư i, chia ra: + Đ ng viên: 624 ngư i (chi m 57,40%); + Gi i tính: Nam 980 ngư i (chi m 90,15%); N 107 ngư i (chi m 9,85%); + Dân t c: dân t c Kinh 282 ngư i (chi m 25,94%); các dân t c thi u s 805 ngư i (chi m 74,06%); + Tôn giáo: ch có 2 ngư i có đ o; + Trình đ văn hóa: ti u h c 54 ngư i (chi m 4,96%), Trung h c cơ s 499 ngư i (chi m 45,90%), Trung h c ph thông 584 ngư i (chi m 53,72%); + Trình đ chuyên môn: chưa qua đào t o 591 ngư i (chi m 54,36%); Sơ c p 34 ngư i (chi m 3,12%); Trung c p 434 ngư i (chi m 39,92%); Cao đ ng, Đ i h c 28 ngư i (chi m 2,58%); + Trình đ lý lu n chính tr : chưa qua đào t o 681 ngư i (chi m 62,65%); Sơ c p 232 ngư i (chi m 21,34%); Trung c p 165 ngư i (chi m 15,18%); Cao c p, C nhân 9 ngư i (chi m 0,83%). b) Đánh giá, nh n xét chung: V i s lư ng, ch t lư ng cán b chính quy n cơ s các xã biên gi i Vi t – Lào như trên cho th y: đ i ngũ cán b , công ch c ch y u là ngư i dân t c thi u s 2.073 ngư i (chi m 76,92); Đ ng viên chi m t l tương đ i cao v i 2.100 ngư i (chi m 77,92%), tuy nhiên t l cán b là n r t th p ch có 284 ngư i (10,54%); trình đ văn hóa t t nghi p Trung h c ph thông ch có 1.137 ngư i (chi m 42,19%); trình đ chuyên môn t t nghi p t trung c p tr lên ch có 629 ngư i chi m t l r t th p ch có 23,33%. Đ i chi u quy đ nh t i Quy t đ nh s 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a B trư ng B N i v v quy đ nh tiêu chu n c th đ i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n cho th y s lư ng cán b chuyên trách có trình đ văn hóa còn quá th p: t t nghi p Trung h c ph thông ch có 553 ngư i (chi m 34,40%) và công ch c có đ trình đ chuyên môn theo quy đ nh ch có 434 ngư i có trình đ Trung c p tr lên (chi m 39,92%), đây là m t khó khăn r t l n đ i v i các đ a phương trong công tác xây d ng chính quy n, đi u hành qu n lý nhà nư c đ a phương và nh t là vi c đ ra nh ng gi i pháp nh m phát tri n kinh t - xã h i, giúp đ ng bào, nhân dân đ a phương thoát kh i đói nghèo, gi v ng tr t t an ninh, an toàn xã h i trên đ a bàn.
  4. 3.3. K t qu th c hi n công tác hư ng d n, ch đ o xây d ng h th ng chính tr cơ s và xây d ng chính quy n cơ s v ng m nh Xây d ng H th ng chính tr cơ s th c s v ng m nh là nhi m v đ c bi t quan tr ng c a c H th ng chính tr t Trung ương đ n đ a phương, là nhi m v c a các c p, các ngành các đ a phương; trong đó công tác xây d ng chính quy n là nòng c t. Công tác xây d ng chính quy n cơ s v ng m nh, v i nhi u n i dung c th khác nhau; trong th i gian v a qua c p y và chính quy n các c p đ a phương đã quan tâm chú tr ng, đ c bi t đ i v i UBND các t nh thu c tuy n biên gi i Vi t – Lào đã th hi n tinh th n trách nhi m cao, bám sát Lu t T ch c HĐND và UBND các văn b n c a Nhà nư c đ tri n khai và t ch c th c hi n, góp ph n thúc đ y kinh t - xã h i đ a phương phát tri n, đ m b o qu c phòng, an ninh trên tuy n biên gi i Vi t – Lào, bư c đ u đã đ t đư c nh ng k t qu khá quan tr ng: - Nhi m v phát tri n kinh t là tr ng tâm, kinh t có phát tri n thì m i nâng cao đ i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân trong vùng. V i nh n th c đó, UBND các t nh đã t p trung ch đ o UBND c p huy n, c p xã trong vùng th c hi n t t nhi m v phát tri n kinh t - xã h i như: chuy n đ i cơ c u kinh t trong s n xu t nông nghi p, khoanh vùng tr ng cây ăn qu cho phù h p v i khí h u, th như ng, t n d ng đ t đ s n xu t; phát tri n ngành chăn nuôi, nh t là chăn nuôi đ i gia súc; phát tri n s n xu t lâm nghi p; phát tri n m t s ngành công nghi p, ti u th công nghi p và xây d ng, các ngành d ch v … t o vi c làm cho hàng ngàn lao đ ng t i ch , xóa đói gi m nghèo và nâng cao đ i s ng cho đ ng bào dân t c thi u s . - Th c hi n có hi u qu các ch tiêu, nhi m v v qu c phòng, an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i; gi i quy t t t đơn thư khi u n i t cáo; phòng ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m ch ng lãng phí. Th c hi n có hi u qu quy ch dân ch cơ s , g n công tác c i cách hành chính v i cơ ch “m t c a” t o thu n l i cho t ch c và công dân khi có công vi c c n gi i quy t liên quan đ n cơ quan công quy n nhà nư c đ a phương. - Chính quy n cơ s đã t p trung chăm lo nâng cao đ i s ng v t ch t, tinh th n cho nhân dân thông qua vi c th c hi n và hoàn thành các ch tiêu kinh t – xã h i, tích c c gi i quy t khi u n i t cáo ngay t i cơ s , tránh tình tr ng khi u n i, t cáo kéo dài, vư t c p là đi u ki n b o đ m xây d ng chính quy n cơ s v ng m nh. - Công tác t ch c cán b đư c các đ a phương xác đ nh là khâu quan tr ng trong công tác xây d ng chính quy n cơ s v ng m nh. B ng vi c g n công tác quy ho ch, t o ngu n cán b v i công tác đào t o, b i dư ng, s d ng cán b đã giúp cho c p y, chính quy n các đ a phương làm t t công tác chu n b nhân s b u c đ i bi u HĐND, các ch c danh c a HĐND và UBND nhi m kỳ 2004-2009. S lãnh đ o c a c p y Đ ng cơ s ; ch đ o đi u hành c a Chính quy n; ho t đ ng c a M t tr n T qu c và các Đoàn th nhân dân; l l i làm vi c, tác phong c a đ i ngũ cán b , công ch c đã có s chuy n bi n tích c c t o ni m tin cho nhân dân. Ch t lư ng ho t đ ng c a HĐND c p xã ngày đư c nâng cao, đ m b o đúng Lu t, đã ban hành đư c nh ng Ngh quy t sát th c, đư c các cơ quan, đoàn th và nhân dân đ a phương hư ng ng, tích c c th c hi n, mang l i hi u qu cao c v kinh t , chính tr , văn hóa, xã h i. Ho t đ ng c a UBND c p xã đã có nh ng ti n b đáng k , vi c th c hi n ch c năng qu n lý, đi u hành trên cơ s phân công rõ ràng, quy đ nh rõ trách nhi m c a t ng thành viên, đ m b o các m t công tác đ u có ngư i đ m nhi m. Th c hi n t t quy ch ph i h p gi a Đ ng, Chính quy n, M t tr n và các đoàn th cơ s trong t ch c th c hi n đư ng l i, ch trương c a Đ ng và chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c. a) Nguyên nhân đ t k t qu : Công tác xây d ng chính quy n cơ s v ng m nh đ i v i tuy n biên gi i Vi t – Lào, có đư c k t qu trên là do: - Th nh t: Vi c ban hành k p th i Ngh quy t Trung ương 5, khóa IX v “Đ i m i và nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr cơ s xã, phư ng, th tr n”. Ngh quy t đã đ c p quy đ nh c th t ng ch c danh cán b , công ch c, có tác đ ng r t m nh m và tích c c đ i v i đ i ngũ cán b , công ch c cơ s . - Th hai: các t nh đã t p trung ch đ o chính quy n c p huy n, c p xã th c hi n t t nhi m v phát tri n kinh t - xã h i theo t ng giai đo n, đ ra phương hư ng, nhi m v và các gi i pháp tương đ i c th ; xây d ng và c ng c chính quy n cơ s , tăng cư ng công tác quy ho ch, t o ngu n cán b , đào t o, b i dư ng và xây d ng đ i ngũ cán b cơ s . Tăng cư ng s ph i h p c a C p y, Chính quy n các c p v i M t tr n T qu c và các đoàn th qu n chúng trong vi c tuyên truy n, ph bi n đư ng l i, ch trương chính sách c a Đ ng và pháp lu t c a Nhà nư c đ cán b , đ ng viên và nhân dân hi u đúng v nhi m v xây d ng h th ng chính tr cơ s nói chung và xây d ng chính quy n cơ s v ng m nh nói riêng; s quan tâm, ưu đãi c a Đ ng và Nhà nư c đ i v i đ ng bào các dân t c trên đ a bàn thu c tuy n biên gi i Vi t – Lào, t đó t o cho ngư i dân xác đ nh đư c ý th c, trách nhi m tham gia xây d ng và c ng c chính quy n cơ s v ng m nh; th c hi n quy ch dân ch cơ s và cơ ch ho t đ ng t qu n c a c ng đ ng dân cư thôn, b n t o đi u ki n đ nhân dân các dân t c trong vùng th c hi n quy n làm ch c a mình, tin tư ng, t giác th c hi n đư ng l i, ch trương c a đ ng, chính sách pháp lu t c a Nhà nư c, hăng hái thi đua lao đ ng s n xu t, xây d ng quê hương, b o v chính quy n, gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i.
  5. b) Nh ng h n ch , t n t i Bên c nh nh ng k t qu đ t đư c như trên, công tác xây d ng chính quy n cơ s m ts đa phương trong vùng còn có h n ch như sau: - Trong tri n khai th c hi n Ngh quy t Trung ương 5, khóa IX, m t s nơi th c hi n ch m ho c thi u c th như công tác quy ho ch t o ngu n cán b , n i dung chương trình đào t o, b i dư ng cán b , công ch c chưa phù h p; - Ch t lư ng và hi u qu ho t đ ng c a chính quy n cơ s nhi u nơi còn th p, trình đ qu n lý và năng l c đi u hành c a chính quy n cơ s còn h n ch , y u kém. M t s ít chính quy n cơ s chưa th c s là ch d a c a nhân dân trong phát tri n kinh t - xã h i, xây d ng văn hóa, b o v an ninh, chính tr , an toàn xã h i, có nơi thi u ch đ ng l i vào c p trên. Còn m t b ph n cán b quan liêu, xa dân, m t tín nhi m làm gi m lòng tin đ i v i nhân dân. - Trình đ và năng l c c a đ i ngũ cán b còn th p và h n ch , cán b , công ch c c p xã chưa c g ng h c t p đ nâng cao trình đ chuyên môn, đáp ng v i yêu c u nhi m v trong th i kỳ đ i m i. - Nh n th c v vai trò, v trí c a h th ng chính tr cơ s đ i v i s phát tri n tuy n biên gi i Vi t – Lào m t s B , ngành và đ a phương chưa th t đ y đ . Do đó chưa th t s quan tâm đ u tư và t p trung lãnh đ o, ch đ o đ xây d ng H th ng chính tr cơ s v ng m nh toàn di n. Nhìn chung: các đ a phương thu c tuy n biên gi i Vi t – Lào là khu v c nghèo, cơ s v t ch t l c h u, trình đ dân trí th p, kho ng cách giàu nghèo so v i các khu v c khác ngày m t xa, ch t lư ng cán b chính quy n cơ s th p chưa đáp ng đư c v i yêu c u qu n lý hi n nay. Đây là nh ng khó khăn r t l n trong công tác xây d ng chính quy n cơ s trong s ch, v ng m nh đ i v i các đ a phương trong vùng. V n đ đ t ra đ i v i các ngành, các c p và chính quy n đ a phương các t nh trong vùng là t p trung xây d ng chính quy n cơ s ngày m t m nh hơn v ch t và lư ng. Ph n đ u gi v ng an ninh, chính tr , an toàn xã h i, phát huy t t quy n làm ch c a nhân dân, phát tri n kinh t - xã h i, nâng cao đ i s ng v t ch t và tinh th n cho đ ng bào các dân t c trong vùng. III. PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V TRONG TH I GIAN T I VÀ M T S KI N NGH V i th c tr ng v đ c đi m kinh t - xã h i, đi u ki n đ a lý, khí h u và đ i ngũ cán b , công ch c c p xã thu c tuy n biên gi i Vi t – Lào như trên; k t h p v i nh ng kinh nghi m đư c rút ra t vi c th c hi n Quy t đ nh s 120/2003/QĐ-TTg đ i v i các xã biên gi i Vi t – Trung. Đ áp d ng có hi u qu trong Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i và xây d ng h th ng chính tr cơ s , xây d ng chính quy n cơ s v ng m nh đ i v i tuy n biên gi i Vi t – Lào; trên cơ s ch c năng, nhi m v đư c giao; B N i v có m t s ki n ngh ; đ xu t như sau: 1. Nhi m v xây d ng và phát tri n kinh t - xã h i, đ m b o an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i đ i v i tuy n biên gi i là nhi m v tr ng tâm đã đư c Đ ng và Nhà nư c quan tâm. Do v y, đ i v i các B , ngành có liên quan và các đ a phương thu c tuy n biên gi i Vi t – Lào, c n ph i xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n thành công Quy t đ nh s 160/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Đ án “Phát tri n kinh t - xã h i các xã tuy n biên gi i Vi t – Lào và Vi t Nam – Campuchia đ n năm 2010” nh m đưa c vùng thoát kh i đói nghèo, l c h u, v n đ ng và đưa nhân dân đ nh cư n đ nh theo k ho ch t i vùng biên gi i đ sinh s ng. 2. V công tác xây d ng chính quy n cơ s : Tăng cư ng hơn n a công tác đào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã và t o ngu n cán b theo hư ng xác l p ngu n t i ch theo tiêu chu n quy đ nh t i Quy t đ nh s 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a B trư ng B N i v . T đó t p trung ngu n l c đ đ u tư có tr ng đi m không nên đào t o dàn tr i mà nên chú tr ng ưu tiên đào t o b i dư ng cho m t s ch c danh cán b ch ch t và công ch c c p xã v i m c tiêu xây d ng đ i ngũ cán b cơ s th o vi c, chuyên nghi p đ có th gi i quy t đư c nh ng v n đ vư ng m c ngay t i cơ s b ng chính s c l c c a h , không l i vào c p trên. Tăng cư ng công tác tuyên truy n và ph bi n pháp lu t cho nhân dân, chính quy n cơ s ph i công khai dân ch nh ng đi u dân bi t, dân bàn, dân ki m tra theo quy đ nh c a Pháp l nh th c hi n dân ch cơ s và văn b n hư ng d n kèm theo. T o đi u ki n cho nhân dân trong vi c xây d ng nhà văn hóa thôn, b n, xây d ng t sách pháp lu t, tăng cư ng đoàn k t c ng đ ng nơi cư trú. 3. V ch đ , chính sách đ i v i cán b cơ s : Căn c ch c năng, nhi m v đư c giao, trong th i gian t i B N i v s ch đ ng ph i h p v i các B , ngành liên quan ti p t c nghiên c u đ xây d ng Đ án t ng th v ch đ , chính sách đ i v i cán b cơ s và xây d ng Ngh đ nh thay th Ngh đ nh s 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 c a Chính ph v ch đ , chính sách đ i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n trình Chính ph xem xét, cho ý ki n ch đ o đ th c hi n theo tinh th n Ngh quy t H i ngh Trung ương 6, Khóa X s p t i. Trên đây là báo cáo c a B N i v v k t qu th c hi n công tác hư ng d n, xây d ng h th ng chính tr cơ s , xây d ng chính quy n cơ s v ng m nh đ i v i tuy n biên gi i Vi t – Lào t năm 2005 đ n nay, theo tinh th n Ch th s 14/CT-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính
  6. ph . B N i v xin báo cáo Ban Ch đ o Tây B c, đ k p th i t ng h p báo cáo B Chính tr , Ban Bí thư và Th tư ng Chính ph đúng th i gian quy đ nh./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Ch đ o Tây B c; - Văn phòng Chính ph (đ t ng h p); - Lưu VT, V CQĐP. Tr n Văn Tu n
  7. B N IV Bi u 01A --------- TH NG KÊ S LƯ NG ĐƠN V HÀNH CHÍNH C P XÃ, HUY N GIÁP BIÊN GI I VI T NAM – LÀO S li u báo cáo tính đ n ngày: 31/12/2006 Dân s S lư ng Chi u Chia ra thôn, dài Tên S S Di n tích T ng TT b n, biên t nh huy n xã (ha) s t gi i Khơ Sinh C dân (Km) (ngư i) Kinh Thái Mư ng Hmông mú Mông Lào Mun T ph 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 Thanh 5 15 151 192.00 169083.66 53494 289 38785 2567 10497 775 Hóa 2 Sơn 5 17 300 253.20 172914.34 94881 20204 32454 2554 1282 22654 3710 12010 La 3 Ngh 6 27 316 419.00 462214.50 114706 38299 41972 16378 13164 2093 An 4 Đi n 3 23 293 360.00 374725.57 88911 9848 25321 4944 38820 2290 Biên 5 Hà 3 8 109 147.18 620.22 38057 36692 20 144 703 Tĩnh 6 Qu ng 5 9 113 201.87 323313.00 24898 10354 Bình 7 Qu ng 2 18 155 213.20 113191.61 49702 16612 Tr 8 TT – 1 12 78 84.72 91344.00 20672 999 17 Hu 9 Qu ng 2 12 77 142.00 760.66 17516 457 13 Nam 10 Kon 2 7 61 142.30 88995.60 22405 3644 364 1416 Tum C ng 34 148 1653 1953.60 1797163.16 525242 137398 138916 6681 26875 20165 63567 6703 12010 14 B N IV Bi u s 02A --------- TH NG KÊ S LƯ NG, CH T LƯ NG CÁN B CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CH C C P XÃ THU C TUY N BIÊN GI I VI T NAM – LÀO S li u báo cáo tính đ n ngày: 31/12/2006 Trìn Gi i tính Dân t c Tôn giáo Văn hóa Chuyên m S Đ ng TT Ch c danh Các Chưa lư ng viên dân Ti u qua Sơ Trung Nam N Kinh Có Không THCS THPT t c h c đào c p c p khác t o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I CÁN B 1608 1476 1431 177 340 1268 3 1605 189 866 553 1371 32 195 CHUYÊN TRÁCH
  8. 1 Thanh Hóa 164 155 147 17 0 164 0 164 3 89 72 132 17 15 2 Sơn La 188 199 164 24 21 167 0 188 29 116 43 141 2 40 3 Ngh An 297 283 261 36 72 225 0 297 7 110 180 235 40 4 Đi n Biên 218 177 195 23 24 194 0 218 58 141 19 192 25 5 Hà Tĩnh 82 82 72 10 82 0 82 0 10 72 67 9 6 Qu ng Bình 95 93 95 0 52 43 0 95 9 44 42 62 10 12 7 Qu ng Tr 200 144 178 22 46 154 0 200 6 149 45 172 22 8 Th a Thiên - Hu 131 121 114 17 11 120 1 130 14 89 28 116 5 9 Qu ng Nam 146 139 130 16 12 134 0 146 37 78 31 128 17 10 Kon Tum 87 83 75 12 20 67 2 85 26 40 21 72 3 10 II CÔNG CH C 1087 624 980 107 282 805 2 1085 54 449 584 591 34 434 1 Thanh Hóa 116 90 111 5 4 112 0 116 0 40 76 57 13 46 2 Sơn La 146 106 128 18 29 117 0 146 13 77 56 79 7 60 3 Ngh An 209 113 189 20 70 139 0 209 4 53 152 97 99 4 Đi n Biên 123 69 111 12 17 106 0 123 24 69 30 82 41 5 Hà Tĩnh 61 28 55 6 61 0 61 0 5 56 31 29 6 Qu ng Bình 58 35 36 22 24 34 0 58 0 11 47 17 6 34 7 Qu ng Tr 134 58 123 11 56 78 0 134 1 76 57 80 48 8 Th a Thiên - Hu 98 28 94 4 11 87 0 98 3 46 49 58 35 9 Qu ng Nam 91 67 88 3 0 91 0 91 0 48 43 61 30 10 Kon Tum 51 30 45 6 10 41 2 49 9 24 18 29 8 12 T ng c ng 2695 2100 2411 284 622 2073 5 2690 243 1315 1137 1908 66 629
Đồng bộ tài khoản