Báo cáo số 39/BC-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
44
lượt xem
3
download

Báo cáo số 39/BC-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 39/BC-BXD về việc kết quả rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 39/BC-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHIA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 39/BC-BXD Hà N i, ngày 7 tháng 7 năm 2008 BÁO CÁO K T QU RÀ SOÁT VĂN B N THU C CÁC LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C C A B TƯ PHÁP Th c hi n K ho ch rà soát văn b n thu c các lĩnh v c qu n lý Nhà nư c c a B Tư pháp ban hành kèm theo Quy t nh 2892/Q -BTP ngày 27/12/2007 và yêu c u t i văn b n s 1682b/BTP-KTrVB ngày 30/5/2008 c a B Tư pháp v vi c rà soát văn b n QPPL thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Tư pháp. B Xây d ng g i t i B Tư pháp t ng h p k t qu rà soát văn b n quy ph m pháp lu t theo yêu c u t i văn b n nêu trên, c th như sau: 1. S lư ng văn b n ã ư c rà soát: - 02 Lu t do Qu c h i ban hành; - 03 Ngh nh do Chính ph ban hành; - 05 văn b n do B trư ng BXD ban hành (02 Quy t nh; 02 Thông tư; 01 Ch th ); - 40 Quy t nh cá bi t do B trư ng B Xây d ng ban hành; - 28 công văn do B Xây d ng phát hành. (Danh m c các văn b n rà soát ư c th hi n chi ti t t i Ph l c s I kèm theo văn b n này). 2. K t qu rà soát: V cơ b n, nh ng quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t trên là phù h p v i các quy nh c a pháp lu t thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Tư pháp. Tuy nhiên, v n còn m t s n i dung quy nh t i Quy t nh s 07/1999/Q -BXD không còn phù h p v i quy nh c a Lu t Ban hành văn b n QPPL, hi n nay B Xây d ng ang tri n khai nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p v i quy nh c a Lu t Ban hành văn b n QPPL và các văn b n hư ng d n thi hành. (Vi c rà soát c th các văn b n QPPL hi n hành nêu trên ư c th hi n chi ti t t i Ph l c s II kèm theo văn b n này). 3. Ki n ngh :
 2. a) Lĩnh v c xây d ng pháp lu t: Chính ph s m ban hành văn b n hư ng d n thi hành Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t các b , ngành áp d ng cho th ng nh t. ng th i, i u ch nh m c kinh phí h tr cho công tác so n th o văn b n QPPL cho phù h p v i tình hình th c t . b) Lĩnh v c ph bi n, giáo d c pháp lu t: - B Tư pháp c n tăng cư ng các t t p hu n nghi p v cho i ngũ báo cáo viên pháp lu t và cán b làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. ng th i ph i h p v i B Tài chính s a i Thông tư s 63/2005/TT-BTC c a B Tài chính v ngu n kinh phí b o m cho công tác ph bi n, giao d c pháp lu t nh m c th hơn các quy nh h tr kinh phí cho các hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t. c) Lĩnh l c ki m tra văn b n QPPL: B Tư pháp ph i h p v i Văn phòng Chính ph ban hành văn b n liên t ch hư ng d n c th quy trình ki m tra, x lý văn b n QPPL theo quy nh t i m c 2 Ch th 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 c a Th tư ng Chính ph áp d ng th ng nh t trong ph m vi c nư c. d) Lĩnh v c rà soát, h th ng hoá văn b n QPPL: Công tác rà soát, h th ng hoá văn b n QPPL ã góp ph n quan tr ng vào vi c phát hi n, kh c ph c nh ng mâu thu n, ch ng chéo, m b o tính h p hi n, h p pháp và tính th ng nh t c a h th ng văn b n quy ph m pháp lu t. Do v y, B Xây d ng ngh B Tư pháp ki n ngh v i Chính ph c n s m ban hành th ch v công tác rà soát, h th ng hoá văn b n QPPL, trong ó c n hư ng t i vi c thành l p m t cơ quan làm u m i ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c v công tác rà soát, h th ng hoá văn b n QPPL thu c B Tư pháp hư ng d n nghi p v cho các b , ngành, a phương. ng th i nghiên c u, ban hành văn b n hư ng d n c th v kinh phí h tr cho công tác rà soát, h th ng hoá văn b n QPPL d áp d ng và th c hi n./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - B Tư pháp; - B trư ng Nguy n H ng Quân ( b/c); - Các ng chí Th trư ng ( b/c) - Lưu: VP, PC (02). Nguy n Văn Liên PH L C I (Kèm theo Báo cáo s 39/BC-BXD ngày 7 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng BXD v vi c t ng h p k t qu rà soát văn b n thu c các lĩnh v c do B Tư pháp qu n lý v i các quy nh c a pháp lu t hi n hành"
 3. DANH M C CÁC VĂN B N HI N HÀNH Ư C RÀ SOÁT, I CHI U V I CÁC QUY NNH PHÁP LU T THU C LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C C A B TƯ PHÁP Cơ quan Ngày, tháng, TT Tên văn b n ban năm ban hành hành I Lĩnh v c xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t: Quy t nh 07/1999/Q -BXD ban hành Quy ch B 02/02/1999 so n th o, thNm nh, ban hành văn b n QPPL và trư ng 1 văn b n cá bi t ngành xây d ng. B Xây d ng Quy t inh 109/Q -BXD ban hành chương trình B 28/01/1999 xây d ng văn b n QPPL năm 1999 c a B Xây trư ng 2 d ng. B Xây d ng Quy t nh 1711/Q -BXD ban hành chương trình B 29/12/1999 xây d ng văn b n QPPL năm 2000 c a B Xây trư ng 3 d ng. B Xây d ng Quy t inh 36/Q -BXD ban hành chương trình xây B 05/01/2001 d ng văn b n QPPL năm 2001 c a B Xây d ng. trư ng 4 B Xây d ng Quy t nh 1734/Q -BXD ban hành chương trình B 23/01/2001 xây d ng văn b n QPPL năm 2002 c a B Xây trư ng 5 d ng. B Xây d ng Quy t nh 465/Q -BXD v vi c h tr kinh phí B 15/4/2002 xây d ng văn b n QPPL năm 2002. trư ng 6 B Xây d ng Quy t inh 1737/Q -BXD ban hành chương trình B 30/12/2002 xây d ng văn b n QPPl năm 2003 c a B Xây d ng. trư ng 7 B Xây d ng Quy t nh 634/Q -BXD v vi c h tr kinh phí B 12/5/2003 xây d ngvăn b n QPPL năm 2003. trư ng 8 B Xây d ng Quy t nh 161/Q -BXD ban hành chương trình B 04/02/2004 9 xây d ng văn b n QPPL năm 2004 c a B Xây trư ng d ng. B Xây
 4. d ng Quy t nh 211/Q -BXD v vi c h tr kinh phí B 13/02/2004 xây d ng văn b n QPPL năm 2004. trư ng 10 B Xây d ng Quy t inh 162/Q -BXD ban hành chương trình B 07/02/2005 xây d ng văn b n QPPL năm 2005 c a B Xây trư ng 11 d ng. B Xây d ng Quy t nh 274/Q -BXD v vi c h tr kinh phí B 14/3/2005 xây d ng văn b n QPPL năm 2005. trư ng 12 B Xây d ng Quy t nh 289/Q -BXD ban hành chương trình B 24/01/2006 xây d ng văn b n QPPL năm 2006 c a B Xây trư ng 13 d ng. B Xây d ng Quy t nh s 670/Q -BXD v vi c ban hành m c B 17/4/2008 kinh phí h tr xây d ng văn b n quy ph m pháp trư ng 14 lu t năm 2006. B Xây d ng Quy t inh 128/Q -BXD ban hành chương trình B 24/01/2007 xây d ng văn b n QPPL năm 2007 c a B Xây trư ng 15 d ng. B Xây d ng Quy t nh 640/Q -BXD v vi c ban hành m c B 24/4/2007 kinh phí h tr cho công tác so n th o; thNm nh trư ng 16 văn b n quy ph m pháp lu t. B Xây d ng Quy t nh s 359/Q -BXD ban hành chương trình B 12/3/2008 xây d ng văn b n QPPL và danh m c các án trình trư ng 17 Chính ph , Th tư ng Chính ph năm 2008. B Xây d ng II Lĩnh v c ph bi n, giáo d c pháp lu t Quy t nh 312/Q -BXD ban hành chương trình B 18/02/2002 ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2002 c a B Xây trư ng 1 d ng. B Xây d ng Quy t nh 706/Q -BXD ban hành chương trình B 21/5/2003 ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2003 c a ngành trư ng 2 xây d ng. B Xây d ng 3 Quy t nh 261/Q -BXD ban hành chương trình B 19/02/2004 trư ng
 5. ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2004. B Xây d ng Quy t nh 452/Q -BXD v vi c h tr kinh phí B 17/3/2004 ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2004. trư ng 4 B Xây d ng Quy t inh 252/Q -BXD ban hành chương trình B 09/3/2005 ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2005 c a B Xây trư ng 5 d ng B Xây d ng Quy t nh 730/Q -BXD ban hành chương trình B 03/5/2006 ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2006. trư ng 6 B Xây d ng Quy t inh 1069/Q -BXD phê duy t d toán kinh B 26/7/2006 phí h tr công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t năm trư ng 7 2006. B Xây d ng Quy t nh 551/Q -BXD ban hành chương trình B 10/4/2007 ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2007. trư ng 8 B Xây d ng Quy t nh 826/Q -BXD ban hành m c kinh phí h B 04/6/2007 tr công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp trư ng 9 lu t c a B Xây d ng. B Xây d ng Quy t nh 532/Q -BXD ban hành chương trình 10/4/2008 10 ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2008. III Lĩnh v c ki m tra văn b n QPPL Ch th s 13/1999/CT-BXD v công tác ki m tra B 15/12/1999 vi c thi hành pháp lu t ngành xây d ng trư ng 1 B Xây d ng Quy t nh 761/Q -BXD v vi c thành l p oàn B 31/5/2000 công tác ki m tra vi c thi hành pháp lu t ngành xây trư ng 2 d ng t i S XD Hà N i B Xây d ng Quy t nh 1700/Q -BXD v vi c thành l p oàn B 04/12/2000 ki m tra vi c th c hi n pháp lu t. trư ng 3 B Xây d ng Quy t nh 717/Q -BXD ban hành k ho ch ki m B 19/4/2005 4 tra văn b n QPPL và th c hi n pháp lu t năm 2005 trư ng B Xây
 6. c a ngành Xây d ng. d ng Quy t nh 1970/Q -BXD ki m tra văn b n QPPL B 20/10/2005 và th c hi n pháp lu t c a ngành xây d ng năm trư ng 5 2005 t i B Văn hoá, Thông tin. B Xây d ng Quy t inh 1974/Q -BXD ki m tra văn b n QPPL B 21/10/2005 và th c hi n văn b n QPPL c a ngành xây d ng trư ng 6 năm 2005 t i UBND t nh Bình Dương. B Xây d ng Quy t nh 1975/Q -BXD ki m tra văn b n QPPL B 21/10/2005 và th c hi n văn b n QPPL c a ngành xây d ng trư ng 7 năm 2005 t i UBND t nh Vĩnh Phúc. B Xây d ng Quy t nh 1976/Q -BXD ki m tra văn b n QPPL B 21/10/2005 c a ngành xây d ng t i B Giáo d c và ào t o. trư ng 8 B Xây d ng Quy t nh 265/Q -BXD ban hành k ho ch ki m B 21/02/2006 tra văn b n QPPL và th c hi n pháp lu t năm 2006 trư ng 9 c a B Xây d ng. B Xây d ng Quy t nh 351/Q -BXD ban hành k ho ch th c B 06/3/2006 hi n Ch th s 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 trư ng 10 c a TTg v vi c tăng cư ng công tác ki m tra, x lý B Xây văn b n QPPL. d ng Quy t inh 1079/Q -BXD v vi c ki m tra văn b n B 28/7/2006 QPPL t i UBND t nh Ninh Thu n. trư ng 11 B Xây d ng Quy t nh 1080/Q -BXD v vi c ki m tra văn b n B 28/7/2006 QPPL t i B Thương m i. trư ng 12 B Xây d ng Quy t inh 1081/Q -BXD v vi c ki m tra văn b n B 28/7/2006 QPPL t i T ng C c du l ch Vi t Nam. trư ng 13 B Xây d ng IV Lĩnh v c rà soát, h th ng hoá văn b n QPPL A Văn b n g i các B , ngành có liên quan ph i h p rà soát Văn b n s 422/BXD-PC v vi c rà soát văn b n B Xây 27/3/1998 1 QPPL d ng 2 Văn b n s 557/BXD-PC v vi c rà soát văn b n B Xây 26/4/1998
 7. QPPL d ng Văn b n 1269/BXD-PC v vi c t ng rà soát và h B Xây 12/7/2000 3 th ng hoá văn b n QPPL ngành XD d ng Văn b n 1775/BXD-PC v vi c ph i h p th c hi n B Xây 16/10/2003 4 rà soát VBQPPL g i các B , ngành có liên quan d ng Văn b n 80/BXD- PC v vi c rà soát danh m c văn B Xây 02/02/2004 5 b n hư ng d n thi hành Lu t xây d ng d ng Quy t nh 1030/Q -BXD v vi c thành l p T rà B 12/7/2006 soát văn b n QPPL v u tư xây d ng. trư ng 6 B Xây d ng Văn b n 1956 /BXD-PC v vi c rà soát VB QPPL B Xây 21/9/2006 7 hư ng d n Ngh nh s 16/2005/N -CP d ng Văn b n 189/BXD- VP v vi c rà soát, s a i và b B Xây 30/01/2007 8 sung các th t c hành chính có liên quan n QLNN d ng v Xây d ng. Văn b n 364/BXD-PC v vi c rà soát các th t c B Xây 27/02/2007 9 hành chính trong qu n lý u tư xây d ng d ng Văn b n 785/BXD-KHTK v vi c rà soát các quy B Xây 18/4/2007 10 nh v u th u d ng Quy t nh s 334/Q -BXD v vi c thành l p oàn B 07/3/2008 công tác th c hi n ki m tra, rà soát các án quy trư ng ho ch và d án u tư xây d ng ang tri n khai B Xây 11 thu c ph m vi ranh gi i d ki n m r ng th ô Hà d ng N i theo Ch th s 260/CT-TTg ngày 04/03/2008 c a Th tư ng Chính ph B Báo cáo k t qu rà soát Văn b n 985/BXD-CCHC k t qu rà soát th t c B Xây 30/6/2004 1 hành chính d ng Báo cáo 1397/BXD-PC báo cáo k t qu rà soát Ngh B Xây 13/7/2005 2 nh 16/2005/N -CP và các văn b n c a Chính ph d ng v qu n lý u tư và xây d ng Văn b n 2523 BXD/XL k t qu rà soát quy nh v B Xây 07/12/2005 3 Gi y phép, ch ng ch d ng Văn b n 249/BXD-PC k t qu rà soát và th c hi n B Xây 20/02/2006 4 Ngh nh s 16/2005/N -CP d ng Văn b n 1153/BXD-PC k t qu rà soát các văn b n B Xây 14/6/2006 5 quy ph m pháp lu t v u tư và xây d ng. d ng Văn b n 1609/BXD-PC báo cáo k t qu rà soát văn B Xây 09/8/2006 6 b n QPPL v u tư xây d ng d ng 7 Văn b n 1846/BXD-QLN báo cáo k t qu rà soát B Xây 06/9/2006
 8. văn b n QPPL v t ai trong u tư xây d ng. d ng Báo cáo s 19/BC-BXD trình Th tư ng Chính ph B Xây 28/3/2007 8 v tình hình th c hi n công tác c i cách th t c hành d ng chính quí I năm 2007 Văn b n 803/BXD-QLN báo cáo k t qu rà soát B Xây 19/4/2007 9 th c hi n chính sách dân t c d ng Văn b n 820/BXD-QLN báo cáo k t qu rà soát văn B Xây 20/4/2007 10 b n QPPL v t ai trong u tư xây d ng d ng Văn b n 844/BXD-PC v vi c t ng h p k t qu rà B Xây 24/4/2007 11 soát văn b n QPPL thu c các lĩnh v c do BXD qu n d ng lý Văn b n 974/BXD-PC v vi c Báo cáo rà soát văn B Xây 14/5/2007 12 b n QPPL, cơ ch i u hành phát tri n KT- XH và b o d ng m qu c phòng, an ninh Vùng ng b ng sông H ng. Văn b n 986/BXD-VP k t qu rà soát các quy nh B Xây 15/5/2007 13 v u th u d ng Báo cáo s 1387 /BXD-PC k t qu rà soát th t c B Xây 27/6/2007 14 hành chính trong u tư, xây d ng. d ng Văn b n 1680/BXD-PC báo cáo k t qu ki m tra, rà B Xây 03/8/2007 15 soát th t c hành chính v u tư xây d ng; d ng Văn b n 1805/BXD-XL báo cáo k t qu rà soát th B Xây 21/8/2007 t c hành chính trong u tư, xây d ng nh m th c d ng 16 hi n án C i cách hành chính theo cơ ch m t c a liên thông. Báo cáo s 78 /BC-BXD k t qu rà soát theo Quy t B Xây 29/11/2007 nh s 30/Q -TTg ngày 10/1/2007 c a Th tư ng d ng 17 Chính ph v ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Xây d ng năm 2007. Văn b n 2752/BXD-PC v vi c t ng h p k t qu rà B Xây 27/12/2007 18 soát VBQPPL thu c các lĩnh v c qu n lý c a B d ng Xây d ng v i các cam k t WTO. Văn b n 601/BXD-KTQH k t qu rà soát văn b n B Xây 04/4/2008 19 trong lĩnh v c quy ho ch. d ng V Lĩnh v c hành chính tư pháp (công ch ng, ch ng th c) A Pháp lu t v nhà 1 Lu t Nhà s 56/2005/QH11 Qu c h i 29/11/2005 Ngh nh s 90/2006/N -CP quy nh chi ti t và Chính 06/9/2006 2 hư ng d n thi hành Lu t Nhà ph 3 Ngh nh s 95/2005/N -CP v vi c c p gi y Chính 15/7/2005
 9. ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công ph trình xây d ng. Thông tư s 05/2006/TT-BXD hư ng d n th c hi n B 01/11/2006 m t s n i dung c a Ngh nh s 90/2006/N -CP trư ng 4 ngày 06/9/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và B Xây hư ng d n thi hành Lu t Nhà d ng B Pháp lu t v kinh doanh b t ng s n 1 Lu t Kinh doanh b t ng s n s 63/2006/QH11 Qu c h i 29/6/2006 Ngh nh s 153/2007/N -CP quy nh chi ti t và Chính 15/10/2007 2 hư ng d n thi hành Lu t Kinh doanh b t ng s n ph Quy t nh s 29/2007/Q -BXD v vi c ban hành B 31/12/2007 Chương trình khung ào t o, b i dư ng ki n th c v trư ng 3 môi gi i b t ng s n, nh giá b t ng s n và qu n B Xây lý, i u hành sàn giao d ch b t ng s n. d ng Thông tư s 13/2008/TT-BXD Hư ng d n th c hi n B 21/5/2008 m t s n i dung c a Ngh nh s 153/2007/N -CP trư ng 4 ngày 15/10/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và B Xây hư ng d n thi hành Lu t Kinh doanh b t ng s n. d ng VI Lĩnh v c ăng ký giao d ch b o m PH L C II (Kèm theo Báo cáo s 39. /BC-BXD ngày 7. tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng v vi c t ng h p k t qu rà soát văn b n thu c lĩnh v c do B Tư pháp qu n lý v i các quy nh c a pháp lu t hi n hành" B NG RÀ SOÁT, I CHI U CÁC VĂN B N THU C LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C C A B TƯ PHÁP V I CÁC VĂN B N PHÁP LU T HI N HÀNH Văn b n Văn b n pháp pháp lu t lu t hi n hành do thu c lĩnh B Xây d ng ban TT ánh giá, nh n xét Ki n ngh v c qu n lý hành ho c trình NN c a B c p có th m Tư pháp quy n ban hành I Lĩnh v c xây Quy t nh Nh ng n i dung t i Chính ph s m d ng văn b n 07/1999/Q -BXD Quy t nh này hi n ban hành văn quy ph m ban hành Quy ch không còn phù h p v i b n hư ng d n pháp lu t. so n th o, thNm Lu t Ban hành văn b n thi hành Lu t nh, ban hành văn QPPL ã ư c QH các b , ngành b n QPPL và văn thông qua ngày áp d ng cho b n cá bi t ngành 03/6/2008 (s th ng nh t. xây d ng. 17/2008/QH12). Hi n nay, B Xây d ng (V
 10. Pháp ch ) ang nghiên c u, s a i, b sung Quy ch cho phù h p v i nh ng n i dung quy nh t i Lu t Ban hành văn b n QPPL và văn b n hư ng d n thi hành. Các quy t nh Nh ng n i dung c a ban hành chương Quy t nh phù h p v i trình xây d ng văn Lu t ban hành văn b n b n QPPL hàng QPPL hi n hành và văn năm. b n hư ng d n thi hành. Các Quy t nh v Nh ng n i dung c a Chính ph s m vi c h tr kinh Quy t nh phù h p v i i u ch nh m c phí cho công tác quy nh t i Lu t Ban kinh phí h tr so n th o văn b n hành văn b n QPPL, các cho công tác QPPL. văn b n hư ng d n thi so n th o văn hành (Thông tư s b n QPPL cho 100/2006/TT-BTC ngày phù h p v i 23/10/2006 c a B Tài tình hình th c chính) t . II Lĩnh v c ph Các quy t nh Nh ng n i dung c a - B Tư pháp bi n, giáo ban hành chương Quy t nh phù h p v i c n tăng cư ng d c pháp lu t trình ph bi n, quy nh t i Ngh quy t các t t p hu n giáo d c pháp lu t s 61/2007/NQ-CP ngày nghi p v cho hàng năm do B 17/12/2007 c a Chính i ngũ báo cáo Xây d ng ban ph ; Quy t nh s viên pháp lu t hành. 37/2008/Q -TTg ngày và cán b làm 12/3/2008 c a Th công tác ph tư ng Chính ph và các bi n, giáo d c văn b n hư ng d n c a pháp lu t. B Tư pháp. - B Tư pháp ph i h p v i B Tài chính s a i Thông tư s 63/2005/TT- BTC c a B Tài chính v ngu n kinh phí b o m cho công tác ph bi n, giao d c pháp lu t nh m c th hơn các quy nh h tr kinh phí cho các hình th c ph bi n,
 11. giáo d c pháp lu t. III Lĩnh v c Các quy t nh Ho t ng ki m tra, x B Tư pháp ki m tra văn ban hành K lý văn b n QPPL ã góp ph i h p v i b n QPPL ho ch ki m tra văn ph n áng k trong vi c Văn phòng b n QPPL, các hoàn thi n h th ng Chính ph ban Quy t nh thành pháp lu t, do ó vi c hành văn b n l p oàn ki m tra xây d ng quy ch chung liên t ch hư ng hàng năm c a B cho công tác ki m tra, d n c th quy Xây d ng. x lý văn b n QPPL áp trình ki m tra, d ng chung, th ng nh t x lý văn b n cho các b , ngành là r t QPPL theo quy c n thi t. nh t i m c 2 Ch th 32/2005/CT- TTg ngày 10/10/2005 c a Th tư ng Chính ph áp d ng th ng nh t trong ph m vi c nư c. IV Lĩnh v c rà Các văn b n cá Công tác rà soát, h Chính ph s m soát, h bi t yêu c u các th ng hoá văn b n xây d ng Quy th ng hoá b , ngành, ơn v QPPL ã góp ph n quan ch cho công văn b n có liên quan g i tr ng vào vi c phát hi n, tác rà soát, h QPPL k t qu rà soát có kh c ph c nh ng mâu th ng hoá văn liên quan n lĩnh thu n, ch ng chéo, m b n QPPL nh m v c qu n lý nhà b o tình h p hi n, h p i m i và nâng nư c c a B Xây pháp và tính th ng nh t cao hi u qu d ng. c a h th ng văn b n công tác này QPPL, do ó vi c xây trên ph m vi d ng cơ ch , chính sách toàn qu c. cho công tác rà soát, h ng th i ban th ng hoá văn b n hành văn b n QPPL là r t c n thi t. hư ng d n c th v kinh phí h tr cho công tác này d áp d ng và th c hi n. V Lĩnh v c 1. Lu t Nhà : Nh ng quy nh c a Trong trư ng hành chính pháp lu t v nhà và h p có nhi u tư pháp “ i u 93. Trình pháp lu t v kinh doanh văn b n pháp (công ch ng, t , th t c trong b t ng s n ã m so lu t cùng quy ch ng th c) giao d ch v nhà : v i Lu t Công ch ng v nh v m t n i ph m vi, thNm quy n dung, ngh 1. Lu t Công ..... công ch ng. ư c áp d ng
 12. ch ng: theo quy nh Kho n 3. H p c a pháp lu t “ i u 4. Văn ng v nhà ph i chuyên ngành. b n công có ch ng nh n c a công ch ng ho c ch ng: ch ng th c c a UBND c p huy n .... i v i nhà t i ô th , ch ng th c Kho n 2. c a UBND xã i Văn b n v i nhà t i nông công ch ng thôn, ...” bao g m các n i dung sau 2. Lu t Kinh doanh ây: b t ng s n: a) H p ng, “ i u 67. Các lo i giao d ch; h p ng kinh doanh b t ng ...... s n, h p ng kinh do nh d ch v b t i u 35, ng s n: i u 36, i u 37 Lu t ....... Công ch ng. Kho n 3.H p ng kinh doanh b t ng s n, ...; vi c công ch ng, ch ng th c h p ng kinh doanh b t ng s n do các bên tho thu n, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác;... i u 73. H p ng thuê mua nhà, công trình xây d ng: ..... Kho n 2. H p ng thuê mua nhà, công trình xây d ng ph i ư c công ch ng”.
 13. VI Lĩnh v c 1. Lu t Nhà và Nh ng quy nh c a ngh ư c ăng ký giao các văn b n hư ng pháp lu t v nhà phù áp d ng theo d ch b o m d n thi hành: h p v i các quy nh pháp lu t pháp lu t v ăng ký chuyên ngành. 1. Pháp lu t giao d ch b o m. v ăng ký giao d ch b o m.
Đồng bộ tài khoản