Báo cáo số 4173/BC-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Báo cáo số 4173/BC-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 4173/BC-BGTVT về việc tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo nghị định quy định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 4173/BC-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 4173/BC-BGTVT Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 2009 BÁO CÁO TI P THU Ý KI N TH M NNH D TH O NGHN NNH QUY NNH XE Ô TÔ C A NGƯ I NƯ C NGOÀI ĂNG KÝ T I NƯ C NGOÀI CÓ TAY LÁI BÊN PH I THAM GIA GIAO THÔNG T I VI T NAM Th c hi n i u 38 Ngh nh s 24/2009/N -CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 c a Chính ph Quy nh chi ti t và bi n pháp thi hành Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v vi c ánh giá tác ng trư c và trong quá trình so n th o văn b n, B Giao thông v n t i báo cáo ti p thu ý ki n thNm nh c a B Tư pháp v D th o Ngh nh quy nh xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam (sau ây g i t t là D th o Ngh nh), như sau: D th o Ngh nh ã ư c B Tư pháp thNm nh (Công văn thNm nh s 1858/BTP-PLQT ngày 11 tháng 6 năm 2009 c a B Tư pháp). Ý ki n thNm nh ã th ng nh t v tính h p hi n, h p pháp c a D th o Ngh nh, tính th ng nh t c a D th o Ngh nh v i h th ng pháp lu t, D th o Ngh nh ã ư c ch nh lý theo ý ki n óng góp c a các B , ngành có liên quan. M t s n i dung B Tư pháp ngh nghiên c u, i u ch nh: 1. V ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng: Theo B Tư pháp c n có s th ng nh t gi a i u 1, i u 2 v i i u 3 c a D th o Ngh nh, vì t i i u 1 D th o Ngh nh quy nh: “Ngh nh này quy nh v vi c tham gia giao thông c a ngư i lái xe và xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam”, t c là quy nh i v i các lo i xe ô tô có tay lái bên ph i ăng ký t i nư c ngoài và do ngư i nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam i u khi n. Tuy nhiên i u 3 D th o Ngh nh quy nh v i u ki n ch p thu n l i ch cho phép xe ô tô ch ngư i và do ngư i nư c ngoài i u khi n tham gia giao thông t i Vi t Nam. B Giao thông v n t i ti p thu ý ki n và s a n i dung c a i u 1, i u 2 phù h p v i quy nh c a i u 3 D th o Ngh nh, ch cho phép xe ô tô ch ngư i và do ngư i nư c ngoài i u khi n tham gia giao thông t i Vi t Nam. Lý do vi c quy nh này ã ư c gi i trình t i Báo cáo s 3194/BC-BGTVT ngày 19 tháng 5 năm 2009 c a B Giao thông v n t i (có g i kèm theo). 2. T i i u 3, B Tư pháp ngh b sung thêm quy nh c a i u ki n ch p thu n là ph i có Gi y ch ng nh n ã mua b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i có giá tr t i Vi t Nam. V n i dung này, B Giao thông v n t i th y r ng n u quy nh n i dung ph i có Gi y ch ng nh n ã mua b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i có giá tr t i Vi t Nam là m t trong các i u ki n xem xét ch p thu n cho xe ô tô ch ngư i c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i vào tham gia giao thông t i Vi t Nam là chưa h p lý vì lý do sau: i u 4 c a D th o Ngh nh quy nh v trình t , th t c ch p thu n cho xe ô tô có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam, trong ó i m a kho n 2 quy nh: “T ch c, cá nhân có công hàm c a Cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s ho c cơ quan i di n c a t ch c liên chính ph t i Vi t Nam g i B Giao thông v n t i ngh và nêu rõ lý do cho phương ti n tham giao thông t i Vi t Nam kèm theo b n sao các lo i gi y t áp ng i u ki n quy nh t i i u 3 Ngh nh này”. Như v y, các lo i gi y t quy nh t i i u 3 D th o Ngh nh là căn c B Giao thông v n t i i chi u khi ch p thu n cho xe ô tô ch ngư i c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i vào tham gia giao thông t i Vi t Nam. Tuy nhiên, vi c mua b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i có giá tr t i Vi t Nam ch ư c t ch c, cá nhân th c hi n sau khi “xe ô tô ch ngư i
  2. c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i” ư c ch p thu n cho phép vào tham gia giao thông t i Vi t Nam. Lý do vì ph i ư c phép vào tham gia giao thông t i Vi t Nam thì ch xe cơ gi i m i c n th c hi n vi c mua b o hi m trách nhi m dân s có giá tr t i Vi t Nam. Chính vì v y, không th ưa quy nh ph i có Gi y ch ng nh n ã mua b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i có giá tr t i Vi t Nam vào i u 3 c a D th o Ngh nh. B Giao thông v n t i ngh gi nguyên i u 3 c a D th o Ngh nh và không b sung theo như ý ki n c a B Tư pháp. V n i dung quy nh ph i có Gi y ch ng nh n ã mua b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i có giá tr t i Vi t Nam, B Giao thông v n t i ã ưa vào i m b kho n 4 i u 5 c a D th o Ngh nh. 3. V kho n 2 i u 4 c a D th o Ngh nh, ý ki n c a B Tư pháp cho r ng quy nh c a Chương III chưa th hi n rõ cơ ch ph i h p liên ngành trong vi c x lý các v n liên quan n vi c xe ô tô c a ngư i nư c ngoài tham gia giao thông t i Vi t Nam. B Giao thông v n t i th y r ng: Hi n nay, m t s t ch c, cá nhân ã ưa xe ô tô ch ngư i có tay lái bên ph i, thu c s h u c a ngư i nư c ngoài, ăng ký t i nư c ngoài, do ngư i nư c ngoài lái vào tham gia giao thông t i Vi t Nam dư i hình th c du l ch theo các oàn ca ra van, do B Văn hóa, Th thao và Du l ch ch o các ơn v du l ch th c hi n. m t oàn ca ra van như ã nêu vào Vi t Nam, hi n nay B Văn hóa, Th thao và Du l ch ph i th c hi n nhi u bư c như l y ý ki n c a các B , ngành; báo cáo Th tư ng Chính ph ,… Vì v y, trong quá trình D th o Ngh nh, B Giao thông v n t i ã nghiên c u trình t , th t c hi n nay c a m t oàn ca ra van vào Vi t Nam và ã d th o quy nh như kho n 2 i u 4 và các quy nh trách nhi m ph i h p th c hi n t i Chương III c a các B , ngành. B Giao thông v n t i th y r ng, vi c quy nh như ã nêu trong D th o Ngh nh là phù h p v i vi c th c hi n cơ ch m t c a, t o thu n l i cho t ch c, cá nhân trong quá trình th c hi n, ng th i v n m b o ư c s ph i h p và th c hi n úng ch c năng theo quy nh c a các B , ngành. 4. V n i dung i u 6 c a D th o Ngh nh, B Giao thông v n t i th y r ng, vi c quy nh như D th o Ngh nh ã bao hàm y vi c x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và theo quy nh c a các i u ư c qu c t mà Công hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. Trên ây là báo cáo c a B Giao thông v n t i v vi c ti p thu ý ki n thNm nh c a B Tư pháp v D th o Ngh nh quy nh xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - B Tư pháp; - Lưu VT, VT i (2) H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản