Báo cáo số 461/BC-BGDĐT về tình hình triển khai thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
1
download

Báo cáo số 461/BC-BGDĐT về tình hình triển khai thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo số 461/bc-bgdđt về tình hình triển khai thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên do bộ giáo dục và đào tạo ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 461/BC-BGDĐT về tình hình triển khai thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------- S : 461/BC-BGDĐT Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2008 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRI N KHAI TH C HI N Đ ÁN KIÊN C HÓA TRƯ NG, L P H C VÀ NHÀ CÔNG V GIÁO VIÊN Kính g i: Th tư ng Chính ph Th c hi n Quy t đ nh s 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Đ án Kiên c hoá trư ng l p h c và nhà công v giáo viên giai đo n 2008-2012, B Giáo d c và Đào t o ph i h p v i các B , ngành liên quan, UBND các t nh thành ph tr c thu c Trung ương đã t ch c tri n khai th c hi n Đ án trên toàn qu c. Sau đây là tình hình tri n khai th c hi n Đ án t khi t ch c H i ngh tri n khai Đ án ngày 2-4-2008 đ n cu i tháng 9-2008: I/. T CH C CH Đ O TRI N KHAI TH C HI N Đ ÁN 1. Đ i v i Ban Ch đ o và các B , ngành Trung ương: Đã thành l p Ban Ch đ o Đ án Trung ương theo Quy t đ nh s 288/QĐ-TTg ngày 18-3-2008 c a Th tư ng Chính ph . Các B , ngành liên quan đã c ngư i tham gia Ban Ch đ o và b ph n giúp vi c Ban Ch đ o. 1.1. B Giáo d c và Đào t o đã: - Ban hành công văn 2096/BGDĐT-KHTC ngày 14-3-2008 hư ng d n các đ a phương th c hi n Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai đo n 2008-2012; Công văn s 5313/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 17-6-2008 v vi c thông báo k ho ch th c hi n Đ án c giai đo n 2008-2012 và s v n trái phi u Chính ph h tr năm 2008 cho các đ a phương; Công văn s 7602/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 20-8-2008 v vi c đ y nhanh tiên đ th c hi n Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên; Công văn s 7827/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 25-8-2008 g i y ban Trung ương M t tr n t qu c Vi t Nam, H i Khuy n h c Vi t Nam, Đài Truy n hình Vi t Nam, và công văn 8893/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 25-9-2008 g i Đoàn đ i bi u Qu c h i các t nh, thành ph v vi c ph i h p v i B Giáo d c và Đào t o ki m tra, giám sát vi c th c hi n Đ án t i các đ a phương. - Ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c H i ngh tri n khai th c hi n Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai đo n 2008-2012 vào ngày 02-4-2008; - Ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư xây d ng phương án phân b ngu n v n trái phi u Chính ph năm 2008 h tr các đ a phương th c hi n Đ án, trình Th tư ng Chính ph phê duy t; (Ngày 28-5-2008 Th tư ng Chính ph đã ký Quy t đ nh 68/2008/QĐ-TTg v vi c phân b v n trái phi u Chính ph năm 2008 đ th c hi n Đ án v i kinh phí là: 3.775,600 t đ ng) - Cùng v i các B , ngành liên quan biên so n tài li u và t ch c t p hu n cho đ i ngũ cán b tr c ti p tham gia th c hi n Đ án c a các đ a phương theo 3 khu v c (B c, Trung, Nam): T i t nh B c Giang, t nh Th a Thiên Hu và thành ph C n thơ; - Ph i h p v i B Tài chính biên so n S tay hư ng d n qu n lý d án đ u tư xây d ng áp d ng cho Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai đo n 2008-2012; - Cùng v i nh ng văn b n hư ng d n, B Giáo d c và Đào t o đã có công văn gi i đáp k p th i nh ng v n đ liên quan đ n vi c tri n khai th c hi n Đ án c a m t s đ a phương, giúp các đ a phương tri n khai đúng theo tinh th n Quy t đ nh s 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 c a Th tư ng Chính ph ; - Ph i h p v i các B , ngành liên quan ki m tra thí đi m t i 3 t nh (L ng Sơn, Th a Thiên Hu , H u Giang), ti p đó t ch c nhi u đoàn ki m tra t i 23 t nh v tình hình t ch c tri n khai th c hi n, danh m c, s lư ng phòng h c và nhà công v cho giáo viên các đ a phương đã báo cáo t i th i đi m cu i năm 2007. 1.2. B Tài chính đã:
  2. - Ban hành thông tư 46/2008/TT-BTC ngày 06-6-2008 v hư ng d n cơ ch qu n lý, s d ng ngu n v n th c hi n Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai đo n 2008-2012; - Cùng v i B Giáo d c và Đào t o biên so n tài li u và t ch c t p hu n cho đ i ngũ cán b tr c ti p tham gia th c hi n Đ án c a các đ a phương; - Ph i v i B Giáo d c và Đào t o, B K ho ch và Đ u tư xây d ng phương án phân b ngu n v n trái phi u Chính ph năm 2008 h tr các đ a phương th c hi n Đ án; - Tham gia ki m tra, đánh giá k t qu tri n khai th c hi n Đ án c a m t s đ a phương. 1.3. B Xây d ng đã: - Ban hành công văn s 24/BXD-KHCN ngày 07-3-2008 v vi c hư ng d n áp d ng thi t k m u trư ng, l p h c và các tiêu chí xây d ng nhà công v giáo viên ph c v Đ án; - Ph i h p v i B Giáo d c và Đào t o t ch c t p hu n cho đ i ngũ cán b tr c ti p tham gia th c hi n Đ án c a các đ a phương; - Ph i h p v i B Giáo d c và Đào t o xây d ng b thi t k m u nhà công v cho giáo viên (s d ng cho các xã mi n núi, vùng cao, vùng đ c bi t khó khăn), đã t ch c nghi m thu ngày 24-9-2008 và ban hành trong tháng 10-2008; - Tham gia ki m tra, đánh giá k t qu tri n khai th c hi n Đ án c a m t s đ a phương. 1.4. B Tài nguyên và Môi trư ng đã: - Ban hành công văn s 1153/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 31-3-2008 v vi c b o đ m qu đ t đ th c hi n Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai đo n 2008-2012; - Ph i h p v i B Giáo d c và Đào t o t ch c t p hu n cho đ i ngũ cán b tr c ti p tham gia th c hi n Đ án c a các đ a phương; - Tham gia ki m tra, đánh giá k t qu tri n khai th c hi n Đ án c a m t s đ a phương. 2. Đ i v i UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW: 2.1. Thành l p Ban Ch đ o Đ án c a đ a phương: Đ n ngày 30-9-2008 các t nh, thành ph thu c đ i tư ng th c hi n Đ án đã thành l p Ban Ch đ o (59/59); có 48/59 t nh, thành ph đã ban hành Quy ch ho t đ ng, phân công nhi m v c a các thành viên trong Ban Ch đ o Đ án. 2.2. T ch c quán tri t Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n Đ án c a các B , ngành liên quan đ i v i cán b ch ch t c a đ a phương m t cách nghiêm túc. 2.3. Ti n hành ki m tra, rà soát l i danh m c, s lư ng phòng h c 3 ca, phòng h c t m th i các lo i (theo m c tiêu ghi trong Quy t đ nh s 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 c a Th tư ng Chính ph ) đã báo cáo theo yêu c u và hư ng d n c a B Giáo d c và Đào t o. 2.4. Đ n nay đã có 46/59 t nh, thành ph đã hoàn thành vi c l p và phê duy t k ho ch th c hi n Đ án t ng th giai đo n 2008-2012 và năm 2008. 2.5. Các t nh, thành ph thu c đ i tư ng th c hi n Đ án (59/59) đã có Quy t đ nh phê duy t phương án phân b ngu n v n Trung ương h tr năm 2008 cho các ch đ u tư, các d án, v i s v n là 3.581,3 t đ ng/ 3.775,6 t đ ng. S v n còn l i s đi u ti t phân b vào cu i năm. II/. TÌNH HÌNH TRI N KHAI TH C HI N Đ ÁN C A CÁC Đ A PHƯƠNG: Theo báo cáo (chưa đ y đ ) c a các t nh, thành ph , tình hình tri n khai th c hi n Đ án tính đ n ngày 30-9-2008 như sau: 1. V kh i lư ng công trình năm 2008: - K ho ch đ u tư xây d ng các công trình trư ng h c và nhà công v giáo viên trong năm 2008 kho ng 10.000 công trình (v i hơn 25.600 phòng h c và 67.000 m2 nhà công v giáo viên). Trong đó: + Đ n nay m i có 372 công trình hoàn thành th t c đ u tư và đã kh i công xây d ng (kho ng 1.600 phòng h c). + S công trình đang làm th t c đ u tư xây d ng là 9.650 công trình (v i hơn 23.000 phòng h c và 50.000m2 nhà công v giáo viên). Trong tháng 10 và 11-2008 d ki n kh i công xây d ng kho ng 80% s công trình trên (v i 18,400 phòng h c và 40.000 m2 nhà công v giáo viên). + Đ n cu i năm 2008 d ki n s kh i công xây d ng đư c kho ng 20.000 phòng h c và 40.000m2 nhà công v giáo viên.
  3. (có ph l c v tình hình th c hi n Đ án c a các đ a phương kèm theo) 2. Gi i ngân ngu n v n Trung ương h tr : Theo Quy t đ nh 68/2008/QĐ-TTg ngày 28-5-2008 c a Th tư ng Chính ph phân b v n trái phi u Chính ph năm 2008, v i t ng s v n là 3.775,6 t đ ng; Các đ a phương đã phân b 3.581,3 t đ ng cho các d án. Đ n 31-12-2008 d ki n kho ng 3.229 t đ ng đư c gi i ngân, đ t t l 86% so v i k ho ch. III/. M T S NH N XÉT, ĐÁNH GIÁ: Qua ki m tra c th t i 26 t nh, thành ph và báo cáo nhanh c a các đ a phương t i th i đi m tháng 9- 2008, ti n đ tri n khai th c hi n Đ án các đ a phương nhìn chung là ch m và không đ ng đ u: - Các t nh tri n khai nhanh là: B c Ninh, B c Giang, Thanh Hóa, An Giang, Ti n Giang, Kiên Giang, .. . - Các t nh tri n khai ch m là: Cao B ng, B c K n, Hà Nam, Nam Đ nh, Ngh An, Bình Thu n, Long An, Đ ng Tháp, Trà Vinh, Phú Yên, Khánh Hòa, .. 1. V công tác t ch c, chu n b : - Nhi u đ a phương kh n trương thành l p Ban ch đ o Đ án, xây d ng quy ch làm vi c và phân công nhi m v cho các thành viên trong Ban Ch đ o Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên; T ch c ki m tra rà soát l i danh m c, xây d ng k hoach th c hi n Đ án t ng th và t ng năm; L p phương án phân b v n Trung ương h tr năm 2008; Chu n b m t b ng và làm các th t c đ u tư xây d ng đ i v i các công trình xây d ng năm 2008. - Vi c phân b v n Trung ương h tr th c hi n Đ án năm 2008 ch m, do nguyên nhân: + Ngày 28-5-2008 Th tư ng Chính ph ký Quy t đ nh 68/2008/QĐ-TTg v vi c phân b v n trái phi u Chính ph năm 2008 h tr các đ a phương th c hi n Đ án. + Các t nh, thành ph ph i ki n toàn Ban Ch đ o, t ch c ki m tra rà soát l i danh m c đã báo cáo, s ph i h p gi a các S , ngành liên quan còn h n ch ; Phương án phân b v n ph i trình H i đ ng nhân dân thông qua sau đó y ban nhân dân t nh, thành ph m i phê duy t. 2. V s lư ng công trình đã đư c tri n khai: V cơ b n, S li u báo cáo c a các t nh, thành ph cu i năm 2007 là đúng và phù h p v i th c t ki m tra, tuy nhiên cũng còn m t s đ a phương có nh ng đi m chưa th ng nh t, do đó báo cáo chưa đúng v i m c tiêu, đ i tư ng c a Đ án ghi trong Quy t đ nh s 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 c a Th tư ng Chính ph và tiêu chí hư ng d n c a B Giáo d c và Đào t o. M t s đ a phương báo cáo c s phòng h c còn thi u đ đáp ng yêu c u phát tri n và các phòng h c ch c năng, có đ a phương báo cáo c nh ng phòng h c bán kiên c m i xây d ng, còn s d ng t t, có t nh báo cáo c nhà công v giáo viên cho các trư ng thu c th tr n, th xã, .. . 3. V phân b và gi i ngân v n: Th c hi n Quy t đ nh s 68/2008/QĐ-TTg ngày 28-5-2008 c a Th tư ng Chính ph v phân b v n trái phi u Chính ph h tr các đ a phương th c hi n Đ án, h u h t các đ a phương phân b đúng m c tiêu, đ i tư ng. Tuy nhiên có m t s t nh, thành ph khi phân b ngu n v n này còn nh ng đi m chưa phù h p v i Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph (phân b chưa đúng danh m c báo cáo, phân b mang tính bình quân, không căn c vào s phòng h c c n xây d ng). Ngu n v n Trung ương h tr gi i ngân còn th p do m t nhi u th i gian chu n b các th t c đ u tư, đ u th u, ch n l a nhà th u xây d ng, nên ch y u các công trình m i đư c kh i công xây d ng t tháng 6 đ n tháng 9-2008. IV/. NH NG KHÓ KHĂN, VƯ NG M C VÀ KI N NGH : Qua ki m tra th c t 26 t nh, thành ph , các đ a phương đ u ph n ánh nh ng khó khăn và ki n ngh như sau: 1. Khó khăn, vư ng m c: 1.1. V th t c đ u tư, các công trình xây d ng trư ng, l p h c, nhà công v giáo viên thu c Đ án ph i th c hi n theo nh ng quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý đ u tư xây d ng. Nh ng quy đ nh này trong th i gian g n đây Nhà nư c có nhi u văn b n b sung, đi u ch nh, các B , ngành có nhi u văn b n hư ng d n, các đ a phương ph i nghiên c u nhi u văn b n đ v n d ng cho phù h p v i th c t . Th t c đ u tư xây d ng còn nhi u, m t nhi u th i gian chu n b .
  4. 1.2. Giá c nguyên v t li u xây d ng bi n đ ng liên t c, gây nhi u khó khăn trong vi c l p d toán, xác đ nh giá d th u và quy t đ nh giá trúng th u, khi th c hi n ph i b sung, đi u ch nh v i nhi u th t c ph c t p. 1.3. Đ án đư c th c hi n b ng nhi u ngu n v n (trong đó ngu n v n trái phi u Chính ph ch là h tr ), các đ a phương có đi u ki n kinh t - xã h i khó khăn vi c huy đ ng các ngu n v n c a đ a phương đ bù vào ph n còn thi u r t khó khăn. 1.4. Đ án tri n khai đ ng th i trên ph m v r ng v i quy mô l n, nhi u đ a phương thi u đơn v tư v n làm các th t c đ u tư, thi u nh ng đơn v thi công có đ năng l c v tài chính và cán b k thu t (đ c bi t là cán b k thu t làm nhi m v giám sát thi công), các đơn v thi công không tích c c tham gia d th u các công trình các xã vùng sâu, vùng xa, đi u ki n thi công khó khăn. Nh ng khó khăn, vư ng m c trên đây đ ng th i cũng là nguyên nhân làm cho ti n đ tri n khai th c hi n Đ án ch m c a các đ a phương. 2. Kiên ngh : 2.1. V i Chính ph : - Đ ngh đư c Th tư ng Chính ph cho phép l a ch n nhà th u xây d ng theo hình th c ch đ nh th u đ i v i các công trình có s v n l n hơn 1 t đ ng, xây d ng các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đ c bi t khó khăn (khó khăn v đi u ki n kinh t - xã h i, v v n chuy n nguyên v t li u xây d ng và v đi u ki n thi công). - Ch đ o các B , ngành liên quan s m th ng nh t nguyên t c, l p phương án phân b ngu n v n trái phi u Chính ph h tr các đ a phương th c hi n Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên c giai đo n 2008-2012, trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t vào cu i năm 2009. 2.2. V i các đ a phương: - Kh n trương hoàn t t các th t c đ u tư, t ch c đ u th u, l a ch n nhà th u đ i v i các đơn v tư v n, đơn v xây d ng, gi i quy t đ t đai và kh i công xây d ng h t các công trình đư c duy t năm 2008. - Ch đ o các ch đ u tư ph i h p ch t ch v i các nhà th u, đơn v tư v n, kho B c đ làm các th t c t m ng, nghi m thu thanh toán kh i lư ng th c hi n (các đ a phương ph i b ng nhi u bi n pháp đ gi i ngân ngu n v n trái phi u Chính ph h tr năm 2008 t 70% tr lên). - Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát c ng đ ng v ti n đ , ch t lư ng công trình và qu n lý s d ng v n đ u tư (đ c bi t là ngu n v n trái phi u Chính ph h tr ). - Th c hi n nghiêm túc ch đ báo cáo tình hình và k t qu th c hi n Đ án v i Ban Ch đ o Trung ương, B Giáo d c và Đào t o theo đ nh kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm đã ghi trong Quy t đ nh s 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 c a Th tư ng Chính ph và công văn hư ng d n c a B Giáo d c và Đào t o. B Giáo d c và Đào t o trân tr ng báo cáo. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như kính g i; - B trư ng (đ b/c); - Các Th trư ng; - Lưu: VT. C c CSVCTBĐCTE. Ph m Vũ Lu n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bao cao
Đồng bộ tài khoản