Báo cáo Số: 493/BC-BNV CỦA BỘ NỘI VỤ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
2
download

Báo cáo Số: 493/BC-BNV CỦA BỘ NỘI VỤ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 TẠI BỘ NỘI VỤ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Số: 493/BC-BNV CỦA BỘ NỘI VỤ

  1. BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 493/BC-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010 BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 TẠI BỘ NỘI VỤ Kỳ báo cáo: từ ngày 20/01/2010 đến ngày 20/02/2010 Thực hiện Công văn số 05/CCTTHC ngày 06/01/2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30, Bộ Nội vụ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 từ ngày 20/01/2010 đến ngày 20/02/2010 như sau: 1. Kết quả thống kê thủ tục hành chính Bộ Nội vụ đã hoàn thành giai đoạn thống kê thủ tục hành chính từ tháng 7 năm 2009. Theo Quyết định số 1171/QĐ-BNV ngày 06/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, tổng số thủ tục hành chính được thống kê là 180 thủ tục hành chính. Từ ngày 01/01/2010, Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành. Trong Luật không quy định chế độ công chức dự bị, do đó 02 thủ tục tuyển dụng công chức dự bị đã được thống kê trong giai đoạn 1 không còn phù hợp. Trong khi Nghị định về tuyển dụng công chức đang trong quá trình hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành, 02 thủ tục về tuyển dụng công chức đã được thống kê trong giai đoạn 1 không còn hiệu lực thi hành.
  2. Do đó, số lượng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ tính đến ngày 01/01/2010 là 176 thủ tục hành chính. 2. Kết quả rà soát thủ tục hành chính Tiếp tục triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính, từ ngày 20/01/2010 đến ngày 29/01/2010, bộ phận chuyên trách Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ đã cùng với các chuyên gia tiếp tục làm việc với 4/8 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có thủ tục hành chính cần rà soát là Ban Cơ yếu Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Vụ Tổ chức phi chính phủ để trao đổi ý kiến, thống nhất các biểu mẫu rà soát 2, 2a, 2b. Theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (TCTCT) tại Công văn số 28/CCTTHC ngày 15/01/2010 về việc hướng dẫn tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Nội vụ đã đề nghị các đơn vị thực hiện việc tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Từ ngày 01/02/2010 đến ngày 12/02/2010, các đơn vị đã tiến hành tổng hợp, hoàn chỉnh các biểu mẫu rà soát và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Theo kết quả rà soát của các đơn vị, có 05/180 thủ tục hành chính được đề xuất bãi bỏ, thay thế; có 131/180 thủ tục hành chính được đề xuất sửa đổi, bổ sung; có 01/180 thủ tục hành chính kiến nghị các cơ quan ban hành sửa đổi, bổ sung; 43/180 thủ tục hành chính kiến nghị giữ nguyên 3. Những công việc dự kiến tiến hành triển khai - Nghiên cứu, tổng hợp kết quả rà soát thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.
  3. - Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ trên Trang Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (nếu có). - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí nhằm tuyên truyền về Đề án 30 và việc thực hiện Đề án 30 tại Bộ Nội vụ. - Hoàn tất thủ tục cử bổ sung 04 thành viên chuyên trách Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Nội vụ làm việc biệt phái tại TCTCT trong thời gian từ 01/4/2010 đến hết 30/6/2010. Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 từ ngày 20/01/2010 đến ngày 20/02/2010 của Bộ Nội vụ, đề nghị Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của TTg; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ (để biết); - Trang Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ; - Lưu: VT, TCT thực hiện Đề án 30 của Bộ. Nguyễn Tiến Dĩnh
Đồng bộ tài khoản