Báo cáo số 72/BC-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
67
lượt xem
11
download

Báo cáo số 72/BC-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 72/BC-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tình hình soạn thảo, ban hành và kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 72/BC-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- -------- S : 72/BC-UBND TP. H Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SO N TH O, BAN HÀNH VÀ KI M TRA X LÝ VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T NĂM 2008 I. TÌNH HÌNH SO N TH O, BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T 1. S lư ng văn b n quy ph m pháp lu t ã ban hành: Trong năm 2008 (t ngày 01 tháng 01 n ngày 31 tháng 12), H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ã ban hành 137 văn b n quy ph m pháp lu t (Xem B ng A). C th : - Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph : 12 văn b n - Quy t nh c a y ban nhân dân thành ph : 102 văn b n - Ch th c a y ban nhân dân thành ph : 23 văn b n các qu n - huy n, H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p qu n, huy n ban hành 393 văn b n. H i ng nhân dân, y ban nhân dân xã - phư ng, th tr n ban hành 1.083 văn b n. 2. Tình hình ch p hành pháp lu t trong công tác so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t: Căn c theo các quy nh v trình t , th t c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân các c p t i thành ph H Chí Minh, y ban nhân dân thành ph ã ban hành Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t t i Quy t nh s 2173/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008. V i k ho ch xây d ng, so n th o và ban hành 77 văn b n quy ph m pháp lu t trong năm 2008, thành ph H Chí Minh ã ban hành 21 văn b n trong Chương trình ( t 27% so v i k ho ch năm). Nhìn chung, các văn b n quy ph m pháp lu t có ph m vi i u ch nh r ng, nh hư ng n i s ng, quy n, nghĩa v c a cá nhân, t ch c, doanh nghi p trên a bàn thành ph . a s các cơ quan so n th o tuân th các quy nh v công tác so n th o, l y ý ki n i tư ng i u ch nh, l y ý ki n góp ý c a các cơ quan, t ch c có liên quan; 53/137 (38,5%) văn b n có g i S Tư pháp thành ph thNm nh; 137/137 văn b n (100%) sau khi ban hành ã ư c g i ăng Công báo, công b trên trang tin i n t Công báo thành ph , g i C c Ki m tra văn b n B Tư pháp, các B , cơ quan ngang B thu c Chính ph th c hi n vi c ki m tra, giám sát theo thNm quy n. T i các qu n - huy n, quy trình so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c các ơn v th c hi n ngày càng t t hơn. Tuy nhiên, nhi u văn b n trư c khi ban hành chưa ư c Phòng Tư pháp thNm nh và văn b n sau khi ban hành chưa ư c g i ăng công báo, chưa g i S Tư pháp thành ph ki m tra theo quy nh. (th ng kê cho th y ch có 149/393- 38% văn b n do H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n, huy n ban hành trong năm 2008 g i n S Tư pháp ki m tra). H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p phư ng - xã, th tr n, ch y u là ban hành các ngh quy t kỳ h p c a h i ng nhân dân v nhi m v k ho ch kinh t - xã h i nên văn b n không ch a ng n i dung quy ph m pháp lu t.
  2. 3. Trong năm 2008, văn b n quy ph m pháp lu t do H i ng nhân dân và y ban nhân dân các c p t i thành ph ban hành ã k p th i quy t nh nhi u ch trương, chính sách, bi n pháp nh m thi hành các văn b n lu t, văn b n pháp lu t c a cơ quan nhà nư c c p trên (như thi hành các ngh quy t c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i v giao d ch dân s v nhà ư c xác l p trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991 có ngư i Vi t Nam nư c ngoài tham gia; thi hành Lu t Thu thu nh p cá nhân; v thí i m thành l p l c lư ng Thanh tra xây d ng; v t ch c, s p x p l i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , thu c y ban nhân dân qu n, huy n,v.v…); quy t nh k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, ngân sách, qu c phòng, an ninh t i a phương; quy nh m t s bi n pháp nh m n nh, nâng cao i s ng nhân dân. II. TÌNH HÌNH KI M TRA, X LÝ VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T 1. V công tác t ki m tra y ban nhân dân thành ph H Chí Minh giao S Tư pháp th c hi n nhi m v t ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t ban hành; ng th i ph i h p v i các S - ngành t ch c t ki m tra văn b n theo yêu c u c a các B , ngành Trung ương. Trong ó, có 42 văn b n liên quan lĩnh v c qu n lý c a B Thông tin và Truy n thông, B Giáo d c và ào t o, Ngân hàng Nhà nư c, B Xây d ng. Qua công tác t ki m tra, thành ph H Chí Minh xác nh 02 văn b n có n i dung không phù h p g m: - Quy t nh s 21/2008/Q -UBND ngày 25 tháng 3 năm 2008 ban hành Quy nh v qu n lý d y thêm, h c thêm trên a bàn thành ph . Văn b n này quy nh thNm quy n c p phép d y thêm không phù h p v i quy nh c a B Giáo d c và ào t o và hi n ang ư c các cơ quan ch c năng xem xét, ki n ngh x lý theo quy nh. - Quy t nh s 100/2003/Q -UBND ngày 20 tháng 6 năm 2003 quy nh b m t h n ch chư ng ng i v t t i c ng hàng không Tân Sơn Nh t. Văn b n này hi n không còn phù h p v i quy nh c a Lu t Hàng không dân d ng v thNm quy n ban hành. Do ó, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ã có Công văn s 5162/UBND-PCNC ngày 14 tháng 8 năm 2008 ki n ngh Chính ph ban hành Ngh nh v qu n lý chư ng ng i v t hàng không làm c s quy nh v gi i h n b m t chư ng ng i v t t i các sân bay. Trong giai o n hi n nay, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v n ti p t c áp d ng Quy t nh s 100/2003/Q -UBND m b o an toàn tuy t i cho ho t ng bay t i sân bay Tân Sơn Nh t. 2. V công tác ki m tra theo thNm quy n: Theo báo cáo c a S Tư pháp thành ph , trong năm 2008, S Tư pháp ã nh n ư c 149 văn b n quy ph m pháp lu t do H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n, huy n g i n ki m tra theo theo quy nh. Qua ki m tra, tuy không có các vi ph m v thNm quy n ho c n i dung trái pháp lu t nhưng v n còn các sai sót v th th c và k thu t trình bày văn b n. M t khác, văn b n quy ph m pháp lu t do c p qu n-huy n ban hành có ch t lư ng không cao. C th nhi u văn b n sao chép l i quy nh c a thành ph cũng như có nhi u n i dung cá bi t dư i hình th c văn b n quy ph m pháp lu t. 3. V m t s n i dung khác: a) V t ch c thí i m t ng rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t theo yêu c u c a B Tư pháp. Nh m ph c v cho vi c trình Chính ph và Qu c h i quy t nh tri n khai t ng rà soát h th ng pháp lu t Vi t Nam trên ph m vi c nư c theo yêu c u c a B Tư pháp, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ã có K ho ch t ch c thí i m t ng rà soát văn b n do các c p chính quy n thành ph ban hành t năm 1976 cho n tháng 6 năm 2008. Sau khi k t thúc thí i m, thành ph ã ti n hành t ng rà soát i v i 4.481 văn b n quy ph m pháp lu t, xác nh 2.010 văn b n h t hi u l c; ti n hành bãi b , công b h t hi u l c 896 văn b n. C p qu n -huy n, phư ng - xã cũng ã th c hi n vi c thu th p văn b n, t ch c rà soát và x lý các văn b n không còn phù h p. y ban nhân dân thành ph ã có báo cáo Th
  3. tư ng Chính ph , B Tư pháp v k t qu t thí i m t ng rà soát t i Báo cáo s 06/BC-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2009. b) án xây d ng h cơ s d li u văn b n quy ph m pháp lu t Trong năm 2008, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ã hoàn thành án xây d ng h cơ s d li u văn b n quy ph m pháp lu t ph c v cho vi c nâng cao năng l c công tác so n th o, ban hành văn b n, ki m tra và x lý văn b n. H cơ s d li u bao g m văn b n quy ph m pháp lu t do H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ban hành t 1977 cho n nay (v i trên 4.500 văn b n). Vi c ưa vào s d ng H cơ s d li u văn b n giúp văn b n sau khi ban hành ư c công b úng th i h n quy nh; văn b n ư c thư ng xuyên rà soát và c p nh t hi u l c; ph c v mi n phí cho m i i tư ng có nhu c u trong vi c tra c u, tìm ki m thông tin v văn b n quy ph m pháp lu t c a thành ph . Hi n nay h cơ s d li u văn b n là m t thành ph n c a Trang thông tin i n t Công báo thành ph . III. ÁNH GIÁ NH N XÉT VÀ KI N NGHN 1. Nh ng m t làm ư c và t n t i: Trong năm 2008, công tác so n th o, ban hành và ki m tra x lý văn b n t i thành ph có nhi u ti n b so v i năm 2007, c bi t i v i văn b n c p thành ph . Tuy nhiên bên c nh ó t l văn b n quy ph m pháp lu t ư c ban hành trong Chương trình, K ho ch hàng năm t không cao, th hi n công tác tham mưu l p k ho ch, d ki n Chương trình c a S Tư pháp và các S -ngành ch c năng là chưa kh thi, chưa sát v i tình hình th c t . S văn b n ư c cơ quan tư pháp thNm nh trư c khi ban hành th p; văn b n sau khi ban hành chưa ư c g i úng t ch c pháp ch c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có thNm quy n ki m tra văn b n theo ngành, lĩnh v c. y ban nhân dân thành ph H Chí Minh s có ch o, ch n ch nh kh c ph c tình tr ng này trong th i gian s p t i. 2. Phương hư ng và bi n pháp kh c ph c: - Ti p t c th c hi n Chương trình hoàn thi n và nâng cao hi u qu công tác xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t giai o n 2006 - 2010 trên i bàn thành ph ban hành kèm theo Quy t nh s 131/2006/Q -UBND ngày 01 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. Trong ó, thành ph t p trung th c hi n 02 án còn l i g m: án Xây d ng và ki n toàn t ch c, pháp ch t i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph và án tăng cư ng năng l c công tác so n th o văn b n c a i ngũ cán b , công ch c các ngành, các c p tr c ti p tham gia công tác xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. - Ch o ch n ch nh công tác so n th o và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. Các cơ quan so n th o, tham mưu ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ph i th c hi n úng quy nh v trình t , th t c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t theo Quy t nh s 17/2007/Q -UBND ngày 05 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh; văn b n quy ph m pháp lu t ban hành b i H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph cũng như c p qu n - huy n u ph i ư c g i y cho cơ quan có thNm quy n ki m tra và x lý theo quy nh. 3. Ki n ngh : a) Hi n nay, theo quy nh c a pháp lu t, H i ng nhân dân và y ban nhân dân ban hành 2 lo i văn b n cùng tên lo i: ngh quy t, quy t nh, ch th cá bi t; và ngh quy t, quy t nh, ch th quy ph m pháp lu t. Hai lo i văn b n này ch khác nhau v s hi u có năm ban hành ho c không có năm ban hành. i u này làm cho h th ng văn b n c a a phương r t ph c t p, khó theo dõi, ki m tra; khó xác nh khi nào, v n gì thì c n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, dư i hình th c nào; khi nào thì ban hành dư i hình th c ngh quy t, quy t nh, ch th cá bi t. c bi t là khi x lý các ngh quy t, quy t nh, ch th do H i ng nhân dân, y ban nhân dân ư c ban hành dư i hình th c văn b n quy ph m pháp lu t (s ký hi u có năm ban hành) nhưng không có n i dung quy ph m pháp lu t; ho c ngh quy t, quy t nh, ch th có n i dung quy ph m pháp lu t, ư c ban hành úng thNm quy n, nhưng s ký hi u không có năm ban hành.
  4. kh c ph c tình tr ng trên, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ki n ngh Chính ph xu t Qu c h i s a i, b sung Lu t Ban hành văn b n c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân như ã quy nh t i Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2008. C th thu g n l i h th ng văn b n quy ph m pháp lu t a phương, quy nh H i ng nhân dân, y ban nhân dân ch ban hành văn b n quy ph m pháp lu t dư i m t hình th c văn b n nh t nh. b) Kho n 2 i u 2 Ngh nh s 91/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân quy nh ngh quy t bãi b , h y b văn b n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân và các văn b n tương t không ph i là văn b n quy ph m pháp lu t. N i dung này phù h p v i quy nh t i kho n 1 i u 11 Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân nhưng l i không phù h p v i quy nh t i kho n 1 i u 9 Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2008, c th là văn b n quy ph m pháp lu t ch ư c h y b , bãi b b ng văn b n quy ph m pháp lu t do chính cơ quan nhà nư c ã ban hành văn b n ó ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n. m b o tính th ng nh t, ng b c a h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ki n ngh Chính ph xem xét, s a i Ngh nh s 91/2006/N -CP theo hư ng văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ch b h y b , bãi b b ng văn b n quy ph m pháp lu t. c) Ngoài ra, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh cũng ngh Chính ph xem xét, s m ban hành Ngh nh v qu n lý chư ng ng i v t hàng không làm cơ s x lý ban hành không còn phù h p v thNm quy n theo quy nh c a Lu t Hàng không dân d ng. Trên ây là báo cáo c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v tình hình so n th o, ban hành và ki m tra x lý văn b n quy ph m pháp lu t năm 2008./. ( ính kèm B ng A và B ng B) KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - B Tư pháp; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; Nguy n Thành Tài - Thư ng tr c H ND. TP; - Ban Pháp ch - H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; - Các S - ngành thành ph ; - y ban nhân dân các qu n, huy n; - VPUB: CPVP; - Các Phòng CV; - Lưu:VT, (PC-TNh) H.
Đồng bộ tài khoản