Báo cáo số 74/BC-TTTH

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
65
lượt xem
8
download

Báo cáo số 74/BC-TTTH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 74/BC-TTTH về tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng năm về công tác văn thư, lưu trữ của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương 02 năm (2006 - 2007) do Trung tâm tin học Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 74/BC-TTTH

  1. C C VĂN THƯ VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T LƯU TR NHÀ NƯ C NAM TRUNG TÂM TIN H C c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 74/BC-TTTH Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2009 BÁO CÁO T NG K T, ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N CH BÁO CÁO TH NG KÊ NNH KỲ HÀNG NĂM V CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TR C A CÁC B , CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ NA PHƯƠNG 02 NĂM (2006 - 2007) Th c hi n Ngh nh s 110/2004/N -CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v công tác văn thư và i u 13 c a Ngh nh s 111/2004/N -CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Lưu tr qu c gia; B N i v giao cho C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c biên so n trình B N i v ban hành Quy t nh v ch báo cáo th ng kê cơ s và báo cáo th ng kê t ng h p công tác văn thư, l u tr . Ch báo cáo th ng kê nh kỳ hàng năm, ban hành t i Quy t nh s 13/2005/Q -BNV và Quy t nh s 14/2005/Q -BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 c a B N i v v vi c báo cáo th ng kê cơ s và báo cáo th ng kê t ng h p v công tác văn thư, lưu tr ư c áp d ng thu th p s li u th ng kê nh kỳ hàng năm. Thông qua s li u th ng kê cơ s và s li u th ng kê t ng h p, giúp lãnh o c a các b , ngành, cơ quan Trung ương và a phương n m ư c tình hình v t ch c, s lư ng và ch t lư ng cán b , viên ch c làm công tác văn thư, lưu tr ; tình hình tài li u, kho tàng, trang thi t b lưu tr c a ngành và a phương mình qu n lý. Qua ó, có bi n pháp ch n ch nh v công tác t ch c, tăng cư ng biên ch , kho tàng, trang thi t b …v.v cho công tác văn thư, lưu tr ; công tác văn thư, lưu tr và tài li u lưu tr ngày càng phát huy giá tr , ph c v cho công tác ch o, i u hành c a các b , ngành, cơ quan Trung ương và a phương. Qua 02 năm (2006 - 2007) tri n khai th c hi n ch báo cáo th ng kê nh kỳ hàng năm ban hành t i hai Quy t nh nói trên, Trung tâm Tin h c báo cáo ánh giá, t ng k t tình hình th c hi n ch báo cáo th ng kê nh v công tác văn thư, lưu tr t i các b , cơ quan Trung ương và a phương như sau: I. TÌNH HÌNH TH C HI N CH BÁO CÁO TH NG KÊ NNH KỲ V CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TR C A CÁC B , CƠ QUAN TƯ VÀ NA PHƯƠNG 02 NĂM (2006 – 2007) 1. T ch c th c hi n a) i v i C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c Th c hi n i u 5 t i Quy t nh s 13/2005/Q -BNV và Quy t nh s 14/2005/Q - BNV ngày 06/01/2005 c a B N i v v vi c ban hành ch báo cáo th ng kê cơ s và th ng kê t ng h p công tác văn thư, lưu tr ; C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c ã k p th i t ch c tri n khai th c hi n n các b , cơ quan Trung ương và a phương.
  2. Song song vi c phát hành văn b n n các b , cơ quan Trung ương và a phương; tuyên truy n ph bi n trên T p chí Văn thư, Lưu tr Vi t Nam; ó là vi c ưa n i dung t p hu n hư ng d n th c hi n ch báo cáo th ng kê nh kỳ vào hai H i ngh t p hu n công tác văn thư, lưu tr các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c t i Lào Cai tháng 5/2005 và các b , ngành, cơ quan Trung ương t ch c t i Nam nh tháng 7/2005. N i dung t p hu n do Giám c Trung tâm Tin h c, cơ quan tham mưu giúp C c trong lĩnh v c th ng kê m nhi m. Ngoài ra hàng năm, Trung tâm Tin h c luôn duy trì vi c so n th o trình C c văn b n ôn c các b , cơ quan Trung ương và a phương tri n khai th c hi n ch báo cáo th ng kê nh kỳ n các cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý; ôn c Lưu tr các b , cơ quan Trung ương và a phương t ng h p s li u k p th i báo cáo v C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c. Hàng năm c cán b i ki m tra, hư ng d n th c hi n ch báo cáo th ng kê nh kỳ k t h p v i vi c ki m tra, hư ng d n vi c ng d ng công ngh thông tin trong công tác văn thư, lưu tr t i các b , cơ quan Trung ương và a phương; ho c ph i h p b ng cách c cán b tham gia các oàn thanh tra, ki m tra, hư ng d n nghi p v do C c t ch c. C th , trong 02 năm 2006, 2007 Trung tâm Tin h c ã t t ch c ho c tham gia các oàn thanh tra, ki m tra c a C c i v i 05 b , cơ quan TƯ và 04 t nh: B Tài nguyên và Môi trư ng, B Lao ng TB và XH, Liên hi p các t ch c H u ngh VN - B Ngo i giao, Thông t n xã VN,Vi n KHXH Vi t Nam, UBND t nh Cao B ng, B c C n, Sơn La và Gia Lai. b) i v i các b , cơ quan Trung ương và a phương Sau khi nh n ư c văn b n c a C c văn thư và Lưu tr nhà nư c, nhi u b , ngành, cơ quan Trung ương và a phương ã so n th o văn b n và t ch c tri n khai n các cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý. Lưu tr c a các b , cơ quan Trung ương và a phương nói trên ã tham mưu giúp lãnh o so n th o văn b n, in sao nhân b n toàn b văn b n c a ch báo cáo th ng kê và g i cho các cơ quan, ơn v thu c quy n. Hàng năm có t ch c ki m tra, hư ng d n nghi p v v công tác văn thư, lưu tr trong ó có vi c th c hi n báo cáo th ng kê nh kỳ i v i các ơn v thu c quy n qu n lý. M t s b , cơ quan Trung ương và a phương t ch c l ng ghép n i dung t p hu n hư ng d n th c hi n ch báo cáo th ng kê t i các l p t p hu n các văn b n nghi p v v công tác văn thư, lưu tr do cơ quan t ch c. Tuy nhiên vi c t ch c ki m tra, hư ng d n nghi p v v công tác văn thư, lưu tr trong ó có vi c th c hi n báo cáo th ng kê nh kỳ chưa ư c duy trì thư ng xuyên, chưa ch ng l p k ho ch ki m tra, hư ng d n nghi p v trình c p có thNm quy n phê duy t. Có nh ng cơ quan, ơn v chưa l n nào t ch c ki m tra, hư ng d n nghi p v trong ó có vi c th c hi n ch báo cáo th ng kê nh kỳ hàng năm. Qua th c t ki m tra năm 2008 và 6 tháng u năm 2009 t i 05 b , cơ quan TƯ và a phương: B Nông nghi p và PTNT, B Qu c phòng, Vi n Khoa h c Xã h i VN, Thanh tra Chính ph , B Công an và UBND t nh Cao B ng cho th y: có 01 cơ quan (B Qu c phòng) hàng năm có t ch c các t ki m tra hư ng d n nghi p v i v i 50% s ơn v thu c quy n qu n lý; 01 cơ quan (B Nông nghi p và PTNT) t ch c ki m tra, hư ng d n ư c 05/128 ơn v thu c quy n; 03 cơ quan còn l i hàng năm không t ch c ư c các t ki m tra, hư ng d n nghi p v i v i các ơn v . Nguyên nhân do m t s b , cơ quan Trung ương và a phương không có t ch c văn thư, lưu tr ; s lư ng biên ch b trí không theo quy nh, có nơi ch b trí cán b
  3. chuyên trách; vì v y ch m ương ư c công tác văn thư, lưu tr t i cơ quan b và Văn phòng UBND t nh. Vì v y, hàng năm không t ch c ki m tra, hư ng d n nghi p v i v i các ơn v trong ó có công tác th ng kê. K t qu c th : - Năm 2006: có 33/53 b , cơ quan Trung ương (chi m 62%) và 48/64 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (chi m 75%) t ch c tri n khai ch báo cáo th ng kê; - Năm 2007: có 34/53 b , cơ quan Trung ương (chi m 64%) và 52/64 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (chi m 81%) t ch c tri n khai ch báo cáo th ng kê. 2. S lư ng các b , cơ quan Trung ương và a phương g i báo cáo th ng kê v C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c a) Báo cáo th ng kê cơ s : - Năm 2006: có 33/53 b , cơ quan Trung ương (chi m 62%) và 48/64 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (chi m 75%) g i báo cáo th ng kê cơ s công tác văn thư, lưu tr v C c; - Năm 2007: có 34/53 b , cơ quan Trung ương (chi m 64%) và 52/64 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (chi m 81%) g i báo cáo th ng kê cơ s công tác văn thư, lưu tr v C c. Nh ng cơ quan TƯ và a phương sau ây thư ng xuyên g i báo cáo th ng kê cơ s 2 năm (2006 - 2007) và nh ng năm trư c ây v C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c: - Trung ương: B Công thương, B K ho ch và u tư, B Ngo i giao, B Nông nghi p và PTNT, B Tư pháp, B Văn hoá TT và DL, B Y t , Văn phòng Chính ph , Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c, Ngân hàng Nhà nư c VN, Tòa án Nhân dân TC, UB Dân t c, ài Truy n hình VN, Thông t n xã VN, Vi n Khoa h c và Công ngh VN, Vi n KHXH Vi t Nam, T p oàn BCVT Vi t Nam, T p oàn D u khí VN, TCT Gi y VN, TCT ư ng s t VN, TCT Thép Vi t Nam, TCT Thu c lá VN, TCT Xi măng VN; - a phương: UBND TP H Chí Minh, C n Thơ, t nh Bà R a - Vũng Tàu, B n Tre, Bình nh, B c Ninh, Cao B ng, Khánh Hoà, Kiên Giang, ng Tháp, ng Nai, Gia Lai, Hưng Yên, Qu ng Bình, Qu ng Ngãi, Trà Vinh, Thái Bình, Tây Ninh, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Ti n Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long. b) Báo cáo th ng kê t ng h p: - Năm 2006: có 31/53 b , cơ quan Trung ương (chi m 58%) và 41/64 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (chi m 64%) g i báo cáo th ng kê t ng h p công tác văn thư, lưu tr v C c; - Năm 2007: có 28/53 b , cơ quan Trung ương (chi m 53%) và 51/64 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (chi m 80%) g i báo cáo th ng kê t ng h p công tác văn thư, lưu tr v C c.
  4. Nh ng cơ quan TƯ và a phương sau ây thư ng xuyên g i báo cáo th ng kê t ng h p 2 năm (2006 - 2007) và nh ng năm trư c ây v C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c: - Trung ương: B Ngo i giao, B K ho ch và u tư, B Qu c phòng, B Văn hoá TT và DL, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c VN, Toà án Nhân dân TC, ài Truy n hình VN, Vi n Khoa h c và Công ngh VN, Vi n KHXH Vi t Nam, T p oàn BCVT Vi t Nam, T p oàn D u khí VN, TCT Thép Vi t Nam, TCT ư ng s t Vi t Nam, TCT Gi y VN, TCT Xi măng VN, TCT Thu c lá VN; - a phương: UBND TP H Chí Minh, C n Thơ, à N ng, t nh Bà R a - Vũng Tàu, B c Ninh, B n Tre, Bình Dương, Bình nh, Bình Phư c, Cao B ng, ng Tháp, ng Nai, Hà Giang, Hoà Bình, Hưng Yên, Long An, Phú Th , Qu ng Ngãi, Qu ng Nam, Qu ng Tr , Sơn La, Thanh Hoá, Trà Vinh, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Long. 3. Nh ng cơ quan Trung ương và a phương không g i báo cáo th ng kê cơ s 2 năm (2006 - 2007) và m t s năm trư c ó v C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c - Trung ương: B Khoa h c và Công ngh , TCT Cà phê VN; - a phương: UBND TP Hà N i, t nh B c Liêu, i n Biên, L ng Sơn, Phú Th , Thái Nguyên. 4. Nh ng cơ quan Trung ương và a phương không g i báo cáo th ng kê t ng h p 2 năm (2006 - 2007) và m t s năm trư c ó v C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c - Trung ương: B Xây d ng, B Tư pháp, B N i v , Thanh tra Chính ph , ài Ti ng nói VN, T p oàn Cao su VN, T p oàn D t may VN, TCT Hàng h i VN, TCT Lương th c mi n B c, T p oàn i n l c VN; - a phương: UBND TP Hà N i, t nh B c Liêu, Bình Thu n, B c Giang, c Nông, H i Dương, Hà Nam, Hà Tĩnh, Lai Châu, Ninh Thu n. 5. Nh ng cơ quan Trung ương không t ch c tri n khai và chưa l n nào g i báo cáo th ng kê v C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c B o hi m Xã h i VN, H c vi n Chính tr - Hành chính QG H Chí Minh, T p oàn Công nghi p tàu thu VN, TCT Hàng không VN. 6. S li u th ng kê t ng h p a) S li u th ng kê t ng h p (c a 28/53 b , cơ quan Trung ương): - V t ch c, cán b : + T ch c văn thư, lưu tr : tính n ngày 31/12/2007 có: 06 Phòng Văn thư, 44 Ban Văn thư, 116 T Văn thư và 46 B ph n Văn thư; có 09 Trung tâm Lưu tr , 02 Trung tâm Thông tin- Lưu tr , 13 Phòng Lưu tr , 60 T Lưu tr và 15 B ph n Lưu tr .
  5. + Cán b làm công tác văn thư: tính n ngày 31/12/2007 t ng s : 6.193 ngư i, trong ó n : 5.572 ngư i (chi m 90%), kiêm nhi m: 1.653 ngư i (chi m 27%), v trình chuyên môn: trên H chuyên ngành VTLT: 06 ngư i (chi m 0,1%), trên H khác: 18 ngư i (chi m 0,3%), H chuyên ngành VTLT: 417 ngư i (chi m 7%), H khác: 1.147 ngư i (chi m 19%), Cao ng khác: 02 ngư i (chi m 0,03%), Trung c p VTLT: 2.036 ngư i (chi m 33%), Trung c p khác: 658 ngư i (chi m 11%), Sơ c p: 1.920 ngư i (chi m 31%). + Cán b làm công tác lưu tr : tính n ngày 31/12/2007 t ng s : 2.549 ngư i, trong ó n : 2.081 ngư i (chi m 82%), kiêm nhi m: 1.313 ngư i (chi m 52%), v trình chuyên môn: trên H chuyên ngành VTLT: 02 ngư i (chi m 0,08%), trên H khác: 07 ngư i (chi m 0,3%), H chuyên ngành VTLT: 239 ngư i (chi m 9%), H khác: 1.118 ngư i (chi m 44%), Cao ng VTLT: 02 ngư i (chi m 0,08%), Cao ng khác: 07 ngư i (chi m 0,3%), Trung c p VTLT: 471 ngư i (chi m 18%), Trung c p khác: 482 ngư i (chi m 19%), Sơ c p: 73 ngư i (chi m 3%). - V tài li u lưu tr : tính n ngày 31/12/2007 có: 3.580 phông (sưu t p TLLT), trong ó: 1.395 phông (sưu t p) ã ch nh lý (chi m 39% so v i t ng s phông hi n có); t ng s tài li u hi n có: 101.898,6 mét giá, trong ó: ã ch nh lý hoàn ch nh ư c 2.169.756 h sơ ( vbq), quy ra mét giá tài li u ã ch nh lý hoàn ch nh: 37.963 mét (chi m 37,2% so v i t ng s mét giá tài li u hi n có). b) S li u th ng kê t ng h p (c a 51/64 t nh, thành ph tr c thu c TƯ): - V t ch c, cán b : + T ch c văn thư, lưu tr : tính n ngày 31/12/2007 có: 07 Phòng Văn thư, 222 T Văn thư và 74 B ph n Văn thư; có 49 Trung tâm Lưu tr , 20 Trung tâm Thông tin- Lưu tr , 02 Phòng Lưu tr , 63 T Lưu tr và 72 B ph n Lưu tr . + Cán b làm công tác văn thư: tính n ngày 31/12/2007 t ng s : 5.512 ngư i, trong ó n : 4.367 ngư i (chi m 79%), kiêm nhi m: 2.879 ngư i (chi m 52%), v trình chuyên môn: trên H chuyên ngành VTLT: 02 ngư i (chi m 0,04%), trên H khác: 31 ngư i (chi m 0,6%), H chuyên ngành VTLT: 206 ngư i (chi m 3,7%), H khác: 1.030 ngư i (chi m 18,7%), Cao ng khác: 22 ngư i (chi m 0,4%), Trung c p VTLT: 1.380 ngư i (chi m 25%), Trung c p khác: 1.807 ngư i (chi m 32,8%), Sơ c p: 672 ngư i (chi m 12,2%). + Cán b làm công tác lưu tr : tính n ngày 31/12/2007 t ng s : 3.187 ngư i, trong ó n : 2.392 ngư i (chi m 75,1%), kiêm nhi m: 1.553 ngư i (chi m 48,7%), v trình chuyên môn: trên H chuyên ngành VTLT: 02 ngư i (chi m 0,06%), trên H khác: 12 ngư i (chi m 0,4%), H chuyên ngành VTLT: 245 ngư i (chi m 7,7%), H khác: 565 ngư i (chi m 17,7%), Cao ng VTLT: 25 ngư i (chi m 0,8%), Trung c p VTLT: 1.092 ngư i (chi m 34,3%), Trung c p khác: 736 ngư i (chi m 23,1%), Sơ c p: 353 ngư i (chi m 11,1%). - V tài li u lưu tr : tính n ngày 31/12/2007 có: 4.102 phông (sưu t p TLLT), trong ó: 1.196 phông (sưu t p) ã ch nh lý (chi m 29,2% so v i t ng s phông hi n có); t ng s tài li u hi n có: 187.153 mét giá, trong ó: ã ch nh lý hoàn ch nh ư c
  6. 4.438.168 h sơ ( vbq), quy ra mét giá tài li u ã ch nh lý hoàn ch nh: 47.227,9 mét (chi m 25,2% so v i t ng s mét giá tài li u hi n có). 7. Ch t lư ng c a s li u báo cáo th ng kê Th ng kê công tác văn thư, lưu tr và tài li u lưu tr là quá trình ghi chép thông qua h th ng công c th ng kê ph n ánh y , chính xác v tình hình t ch c, cán b ; ăng ký, qu n lý văn b n; s lư ng, ch t lư ng, thành ph n tài li u lưu tr ; kho tàng, trang thi t b …v.v cũng như thay i, bi n ng v tình hình t ch c, cán b , s lư ng, thành ph n tài li u lưu tr theo các ơn v th ng kê. Riêng công tác th ng kê tài li u lưu tr c n thi t ph i có các lo i s sách th ng kê: S nh p tài li u, Danh sách phông, Phi u phông, Th phông, M c l c h sơ, Biên b n bàn giao tài li u…v.v ghi chép, ph n ánh tình hình hi n có và nh ng thay i v s lư ng, ch t lư ng, thành ph n c a tài li u lưu tr ; trong ó Báo cáo th ng kê tài li u lưu tr là m t trong nh ng lo i công c th ng kê nói trên. S li u báo cáo th ng kê nh kỳ ph i ư c t ng h p t các lo i s sách th ng kê, trong công tác th ng kê thư ng g i là ch ng t , s sách chi chép ban u. Tuy nhiên, trên th c t qua nhi u năm và g n ây là 02 năm (2006 – 2007) th c hi n ch báo cáo th ng kê nh kỳ cho th y các b , cơ quan Trung ương và a phương chưa tuân th nguyên t c th ng kê nói chung và th ng kê công tác văn thư, lưu tr và tài li u lưu tr do ngành Lưu tr quy nh. S li u báo cáo th ng kê t ng h p không y , chính xác không cao nên không ph n ánh úng tình hình th c t công tác văn thư, lưu tr c a các b , cơ quan Trung ương và a phương. V ch t lư ng s li u báo cáo th ng kê: S li u báo cáo th ng kê cơ s do Lưu tr các b , cơ quan Trung ương và Trung tâm Lưu tr các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i v C c văn thư và Lưu tr nhà nư c; ây là s li u ph n ánh tình hình công tác văn thư, lưu tr c a kh i Văn phòng b , cơ quan Trung ương và Văn phòng UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, nên nhìn chung ph n ánh tương i chính xác, y v s lư ng và b o m v ch t lư ng. Riêng s li u báo cáo th ng kê t ng h p do Lưu tr các b , cơ quan TƯ và Lưu tr t nh t ng h p t báo cáo c a các ơn v g i n thư ng không y , chính xác không cao. M t s cơ quan, ơn v do không m các lo i s sách th ng kê, nên s li u không ư c k th a, t ng h p t các lo i s sách ưa vào báo cáo. Th m chí có cơ quan ví d như Văn phòng B Công an không có M c l c h sơ, nhưng không ti n hành o m th c t trên giá, t nên s li u báo cáo g i v C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c mang tính i phó, không ph n ánh úng th c t tình hình. II. KI N NGHN 1. i v i các b , cơ quan Trung ương và a phương - Các b , cơ quan Trung ương và a phương và các cơ quan, ơn v tr c thu c c n b trí biên ch có trình chuyên môn nghi p v . Th c t hi n nay có nơi do b trí cán b không có chuyên môn nghi p v nên có trư ng h p không hi u úng các ch tiêu báo cáo th ng kê, nh t là i v i các ch tiêu báo cáo th ng kê lưu tr ; - Áp d ng y các lo i s sách th ng kê theo úng quy nh c a C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c ã quy nh. Các kho lưu tr ph i có y các lo i s sách th ng
  7. kê ch y u như: S nh p tài li u, S xu t tài li u, Biên b n bàn giao tài li u, M c l c h sơ..v.v. Vì ây là nh ng công c th ng kê ch y u, ngoài ch c năng cung c p thông tin còn có ch c năng cung c p s li u, ph c v tra tìm s d ng tài li u và cung c p ngu n s li u ch y u ưa vào Báo cáo th ng kê nh kỳ; - Nâng cao tinh th n trách nhi m i v i ngư i làm báo cáo th ng kê và ngư i duy t s li u th ng kê, tránh tình tr ng báo cáo không y , không ph n ánh úng th c tr ng tình hình, s li u mâu thu n. C n ch m d t tình tr ng làm báo cáo ch mang tính ch t i phó, gây khó khăn cho các cơ quan t ng h p, s d ng s li u. 2. i v i C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c - Tài li u lưu tr ch a ng nh ng thông tin phong phú, là ngu n s li u quý giá, có ý nghĩa to l n i vi c nghiên c u khoa h c, xây d ng kinh t , qu n lý nhà nư c và qu n lý xã h i. Trong nh ng năm g n ây, công tác lưu tr trong toàn ngành ã có nhi u chuy n bi n, t ng bư c i vào n n n p. Tài li u lưu tr ã th c s óng góp vai trò tích c c trong s nghi p xây d ng và b o v t nư c, c bi t là trong công cu c i m i hi n nay. Tuy nhiên, các lĩnh v c công tác c a ngành v n còn nhi u t n t i, chưa có i u ki n t ch c i u trra cơ b n s li u trong toàn ngành lưu tr . Vì v y không n m ư c y , chính xác ngu n s li u cơ b n v thành ph n, s lư ng và ch t lư ng Phông Lưu tr Nhà nư c: tình hình thu th p, b sung, n p lưu, xác nh giá tr tài li u; tình hình khai thác, s d ng, công b , gi i thi u tài li u lưu tr ; t ch c, biên ch ; kho tàng, trang thi t b … Ngu n s li u trên r t c n thi t i v i công tác qu n lý, ch o nghi p v c a ngành, nh t là i v i công tác xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành lưu tr qua nhi u giai o n. Ngu n s li u thu th p ư c qua công tác i u tra cơ b n s là căn c phân tích, ánh giá úng th c tr ng c a ngành lưu tr và xu t, ki n ngh v i Nhà nư c v cơ ch , chính sách, gi i pháp i v i ngành lưu tr . Vì v y, ngh C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c xây d ng và trình cơ quan có thNm quy n phê duy t D án i u tra cơ b n s li u ngành Lưu tr . - Tăng cư ng công tác ki m tra, hư ng d n các b , cơ quan Trung ương và a phương i v i vi c th c hi n nghi p v th ng kê lưu tr , trong ó th c hi n ch báo cáo th ng kê nh kỳ hàng năm là m t trong nh ng n i dung c n ki m tra, hư ng d n; - C n tăng s i m v th c hi n báo cáo th ng kê nh kỳ trong ch tiêu ki m tra chéo hàng năm. S i m quy nh hi n nay là quá th p, không có tác d ng khuy n khích i v i các cơ quan, t ch c./. GIÁM C Nơi nh n: - C c VT&LTNN; - Website VTLT; - Lưu: VT, Th ng kê. Lê Văn Năng
Đồng bộ tài khoản