Báo cáo số 76/BC-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
65
lượt xem
12
download

Báo cáo số 76/BC-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 76/BC-UBND về thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ - cứu nạn tại các khu công nghiệp, chợ, khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 76/BC-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 76/BC-UBND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2009 BÁO CÁO TH C TR NG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CH A CHÁY VÀ TRI N KHAI CÁC GI I PHÁP M B O AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CH A CHÁY VÀ C U H - C U N N T I CÁC KHU CÔNG NGHI P, CH , KHÁCH S N, SIÊU THN, TRUNG TÂM THƯƠNG M I VÀ CÁC CƠ S TR NG I M TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Ngày 23 tháng 12 năm 2005 B trư ng B Công an ký Quy t nh s 1930/Q -BCA (C11) phê duy t d án “ i u tra cơ b n ánh giá th c tr ng công tác Phòng cháy và ch a cháy (PCCC) t i Khu công nghi p, ch , siêu th , trung tâm thương m i và các cơ s tr ng i m Qu c gia trên a bàn 05 thành ph l n. Nâng cao hi u qu qu n lý ch huy và i u hành công tác Phòng cháy, ch a cháy và c u h , c u n n - mã s DA- TPCCC/2006”. M c tiêu c a d án là: xây d ng h th ng thông tin t ng h p ph n ánh y hi n tr ng v công tác PCCC; xây d ng phương án, k ho ch PCCC, c u h - c u n n t i các cơ s này ch ng ng phó khi có các tình hu ng cháy n x y ra t i các Khu công nghi p, ch , siêu th , trung tâm thương m i và các cơ s tr ng i m Qu c gia trên a bàn 05 thành ph l n (Hà N i, thành ph H Chí Minh, H i Phòng, à N ng, C n Thơ). Ngày 01 tháng 8 năm 2008 C c trư ng C c C nh sát Phòng cháy ch a cháy - Ch nhi m D án ký Quy t nh s 636/Q -C23(P5) “v vi c t ch c i u tra, kh o sát ánh giá th c tr ng công tác PCCC t i các Khu công nghi p, khách s n, ch , siêu th , trung tâm thương m i và các cơ s tr ng i m Qu c gia trên a bàn thành ph H Chí Minh”; M c ích c a cu c i u tra, nh m thu th p nh ng thông tin cơ b n v tên cơ s , a ch , quy mô, tính ch t nguy hi m cháy, n trong ho t ng s n xu t, kinh doanh c a cơ s ; trang b phương ti n PCCC và vi c t ch c tri n khai th c hi n các quy nh PCCC t i các cơ s t ó ánh giá th c tr ng công tác PCCC, c u h - c u n n và xu t các gi i pháp m b o an toàn PCCC cho các i tư ng ư c kh o sát. N i dung i u tra g m: i u tra kh o sát v công tác PCCC t i cơ s , i u tra kh o sát v vi c th c hi n trách nhi m PCCC c a ngư i ng u cơ s , i u tra kh o sát v công tác PCCC t i các Khu công nghi p, Khu ch xu t. tri n khai Quy t nh s 636/Q -C23(P5), C c C nh sát Phòng cháy ch a cháy ã ph i h p v i S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy thành ph thành l p Ban ch o i u tra kh o sát, l p k ho ch kh o sát, t ch c t p hu n cho cán b tr c ti p i u tra và l a ch n 389 cơ s tiêu bi u cho các i tư ng c n t p trung kh o sát, g m 210 cơ s s n xu t trong các khu ch xu t, khu công nghi p, khu công ngh cao; 40 khách s n; 25 ch , 45 siêu th , 16 trung tâm thương m i và 53 công trình tr ng i m qu c gia khác. Trong th i gian t tháng 9 năm 2008 n tháng 4 năm 2009, S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy thành ph ã tr c ti p i u tra, kh o sát v vi c th c hi n i u ki n an toàn PCCC và trách nhi m c a ngư i ng u 389 cơ s , 12 phi u i u tra kh o sát khu công nghi p. Trên cơ s kh o sát ã xây d ng báo cáo th c tr ng và gi i pháp v PCCC i v i 12 khu ch xu t, khu công nghi p, khu công ngh cao; 179 cơ s
 2. khách s n, ch , siêu th , trung tâm thương m i và các công trình tr ng i m qu c gia khác; xây d ng 57 phương án x lý tình hu ng cháy n l n t i các cơ s tr ng i m. K t qu c a t i u tra kh o sát th c tr ng công tác Phòng cháy ch a cháy t i các Khu công nghi p, ch , khách s n, siêu th , trung tâm thương m i và các cơ s tr ng i m qu c gia trên a bàn thành ph H Chí Minh như sau: Ph n I. TH C TR NG CÔNG TÁC PCCC T I CÁC KHU CÔNG NGHI P, KHÁCH S N, CH , SIÊU THN, TRUNG TÂM THƯƠNG M I VÀ CÁC CƠ S TR NG I M I. C I M TÌNH HÌNH: Thành ph H Chí Minh là trung tâm kinh t -văn hóa-khoa h c-k thu t l n c a c nư c, có t ng di n tích 2.095,239 km2, g m 24 qu n, huy n, 317 phư ng - xã, 05 th tr n và 1.786 khu ph , p, v i dân s g n 8 tri u ngư i. Cùng v i s phát tri n chung c a c nư c trong giai o n công nghi p hóa - hi n i hóa, thành ph H Chí Minh ã không ng ng phát tri n nhanh chóng v kinh t - xã h i, t ó các cơ s có nguy cơ cháy, n cao ngày càng nhi u. Hi n nay, trên a bàn thành ph có trên 200.000 cơ s s n xu t kinh doanh, d ch v l n nh , trong ó có g n 19.000 cơ s thu c di n qu n lý v PCCC, trên 5.000 cơ s thu c di n có nguy hi m v cháy n ; 03 Khu ch xu t, 10 Khu công nghi p, 01 Khu công ngh cao, 227 ch , siêu th , trung tâm thương m i, 755 nhà cao t 5 t ng tr lên, trong ó có 189 nhà cao t ng trên 10 t ng, g n 1.000 khách s n các lo i ngoài ra còn có 53 khu dân cư có nguy cơ cháy cao và m t s sân bay, nhà ga, b n c ng… là nh ng i tư ng mà khi cháy, n không ch gây thi t h i v ngư i và tài s n mà còn nh hư ng l n n an ninh, tr t t an toàn xã h i. Trong nh ng năm qua, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh thư ng xuyên ch o tăng cư ng công tác PCCC, Ny m nh tri n khai vi c th c hi n Lu t Phòng cháy và ch a cháy (PCCC) trên a bàn thành ph và ã có nhi u chuy n bi n tích c c, vi c tuyên truy n ph bi n pháp lu t và ki n th c v PCCC ã ư c Ny m nh, nâng cao ch t lư ng, m r ng i tư ng trong nhi u lĩnh v c. Nhi u a phương, ban, ngành ã thành l p Ban ch o PCCC, u tư kinh phí mua s m các phương ti n, thi t b PCCC, c ng c xây d ng l c lư ng PCCC cơ s và phát ng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC, qua ó công tác qu n lý nhà nư c v PCCC trên a bàn thành ph ã ư c c ng c và t ng bư c i vào n n p, s v cháy và thi t h i v ngư i, tài s n ã ư c kéo gi m, góp ph n m b o an ninh tr t t trên a bàn thành ph . Tuy nhiên tình hình cháy, n trên a bàn thành ph v n còn di n bi n ph c t p, thi t h i do cháy gây ra v n m c cao; trong 05 năm 2004 - 2008 thành ph H Chí Minh ã x y ra 1495 v cháy, làm 40 ngư i ch t, 212 ngư i b thương, thi t h i v tài s n ư c tính trên 401 t ng (riêng năm 2008 thành ph ã x y ra 195 v cháy, làm 05 ngư i ch t, 44 ngư i b thương, thi t h i v tài s n ư c tính trên 88 t ng). Ngoài thi t h i v ngư i và tài s n, cháy, n còn gây h u qu x u i v i an ninh, tr t t an toàn xã h i và môi trư ng. Tuy s v cháy t i các cơ s trong Khu công nghi p; ch , siêu th , trung tâm thương m i và các cơ s tr ng i m Qu c gia trên a bàn thành ph H Chí Minh ch chi m 43/1495 v (t l 2,88%) nhưng ã gây ra thi t h i v tài s n kho ng 93,2518 t ng (t l 23,25%) làm ch t 01 ngư i, b thương 10 ngư i. Trong th i gian s p t i các KCX, KCN s ư c m r ng thêm, s lư ng các Công ty u tư vào KCX-KCN s nhi u hơn, nhi u công trình khách s n cao t ng 30-40 t ng
 3. và cao hơn ang ư c thi t k xây d ng, h th ng ch u m i và các Trung tâm thương m i, Siêu th có di n tích s d ng hàng ch c ngàn m2 ã, ang xây d ng và ho t ng trên a bàn thành ph . M t s công trình giao thông ng m và các công trình ng m nhi u t ng v i quy mô l n ã và ang tri n khai thi công. Do ó nhi m v t ra cho công tác PCCC, c u h -c u n n c a thành ph ngày càng b c thi t và òi h i công tác này ph i áp ng y các i u ki n m b o an toàn cho t t c các lo i công trình ã và s hình thành, ho t ng trên a bàn thành ph . II. TH C TR NG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CH A CHÁY: 1. T i các Khu công nghi p: S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy thành ph ã ti n hành i u tra kh o sát 09 Khu công nghi p (KCN), 03 Khu ch xu t (KCX) và 01 Khu công ngh cao (KCNC); T ng di n tích m t b ng là 28,859,225 m2 (trong ó l n nh t là KCNC: 9,131,633 m2, nh nh t là KCN Bình Chi u 273,400 m2 ); T ng di n tích m t b ng ã cho thuê 13,022,821 m2. T ng s cơ s ho t ng trong KCN, KCX, KCNC là 943 cơ s ; trong ó: các cơ s da giày, d t may 183/943 (t l 19,4%); lo i hình s n xu t gi y, bao bì, g gia d ng, ch bi n g 120/943 (t l 12,72%); lo i hình s n xu t ph tùng, l p ráp xe máy, ôtô, máy công c 107/943 (t l 11,34%); lo i hình s n xu t ch bi n cao su, nh a, mút x p 91/943 (t l 9,65 %); lo i hình s n xu t l p ráp hàng gia d ng, thi t b văn phòng, linh ki n thi t b i n t 71/943 (t l 7,53%). Trong 05 năm t 2004 - 2008 trong các KCN, KCX x y ra 31 v cháy làm 01 ngư i ch t, b thương 10 ngư i, thi t h i v tài s n kho ng 63,39 t ng, trong ó: KCX Tân thu n x y ra 8 v thi t h i v tài s n: 2,7 t ng; KCN Vĩnh L c x y ra 3 v làm ch t 1 ngư i và b thương 1 ngư i, thi t h i v tài s n: 36,1 t ng; riêng KCN Tân T o x y ra 3 v làm b thương 8 ngư i, thi t h i v tài s n: 10 t ng. H u h t các v cháy là do nguyên nhân liên quan n các s c v i n như: quá t i, h th ng i n b hư, cũ, m c nát d n n ch p i n; v sinh công nghi p kém d n n cháy lan, cháy l n. 20/31 v cháy (t l 64,52%) x y ra vào ban êm ho c các ngày ngh , ngày l . L c lư ng b o v , PCCC t i ch thi u ki m tra, canh gác nên phát hi n cháy r t ch m, th i gian cháy t do kéo dài, kh năng c u ch a ban u c a cơ s kém hi u qu , nên khi l c lư ng C nh sát PCCC n nơi thư ng ám cháy ã lan r ng, khó c u ch a. i n hình là v cháy vào lúc 19 gi 35 phút ngày 31 tháng 5 năm 2007 t i DNTN s n xu t m c in Dy Khang, a ch : Lô A25/1 ư ng 2C, KCN Vĩnh L c B, Phư ng Bình Hưng Hòa B, qu n Bình Tân m c dù trang b y h th ng PCCC nhưng không có ngư i tr c b o v , không có ngư i v n hành các thi t b ch a cháy nên d n n cháy l n làm thi t h i toàn b 2.268m2 nhà xư ng s n xu t m c in, t ng giá tr trên 20 t ng. Các khu công nghi p là nơi t p trung nguyên v t li u, hàng hóa l n, h u h t là các ch t d cháy và nguy hi m v cháy n như v i, da giày, gi y, g , các lo i dung môi h u cơ…; s lư ng r t l n công nhân lao ng (h u h t chưa ư c t p hu n v công tác PCCC) làm tăng nguy cơ cháy và thi t h i nghiêm tr ng v ngư i và tài s n khi có cháy x y ra. Nhi u nhà xư ng ư c xây d ng trư c cho thuê, khi khai thác s d ng, các h th ng Phòng cháy ch a cháy ã trang b không phù h p theo công năng c a t ng cơ s . Các nhà xư ng trong khu công nghi p thư ng có di n tích r ng, kh i tích l n, ch a nhi u ch t cháy; trong các công trình thư ng s d ng các v t li u d cháy làm tr n nhà ch ng nóng, làm l p b o ôn cách nhi t cho h th ng i u hòa, thông gió… nhưng không có gi i pháp ch ng cháy lan phù h p. Nhi u ơn v , cơ s b trí văn
 4. phòng làm vi c trong nhà xư ng s n xu t; nhà xư ng k t h p làm nơi ch a hàng hóa, thành phNm, nguyên v t li u, th m chí c nh ng ch t dung môi là ch t l ng d cháy. Nh ng công trình có k t c u là nhà khung thép mái tôn, di n tích l n khi cháy mái b s p xu ng gây khó khăn cho l c lư ng ch a cháy kh ng ch ám cháy phát tri n. H u h t các khu công nghi p c a thành ph u các qu n - huy n vùng ven, ngo i thành, n m cách xa các Phòng C nh sát Phòng cháy và ch a cháy qu n - huy n; trong khi l c lư ng PCCC t i ch tuy có ư c trang b nhưng chưa m nh, chưa ư c hu n luy n thu n th c. Trong trư ng h p có tình hu ng cháy l n, cháy lan nh t là vào các gi cao i m sáng và chi u, các c ng chính c a các khu công nghi p có m t công nhân r t cao, có nơi g n 100 ngàn ngư i, do ó s r t khó khăn cho xe ch a cháy ho t ng. Qua i u tra kh o sát, nhìn chung công tác PCCC t i các KCN, KCX, KCNC v n chưa ư c quan tâm úng m c, công tác ki m tra an toàn PCCC trong các KCN, KCX, KCNC: 2/13 KCN không ki m tra nh kỳ (KCN Tây B c - C Chi và KCN Bình Chi u); 6/13 KCN không ki m tra t xu t; v n còn 03/13 KCN chưa có phương án ch a cháy cho toàn khu (KCN Hi p Phư c, KCX Tân Thu n, Khu Công ngh cao thành ph H Chí Minh); vi c t ch c th c t p phương án ch a cháy c a các KCN chưa ư c ti n hành thư ng xuyên 5/10 KCN t l 50%; h u h t các KCN, KCX, KCNC u thành l p i PCCC chuyên trách v i t ng s 388 i viên, ư c trang b 19 xe ch a cháy chuyên dùng, 05 xe ch l c lư ng, phương ti n và 20 máy bơm ch a cháy. Hàng năm, có 8/13 khu công nghi p (t l 61,53%) có t ch c t ng k t, khen thư ng vi c th c hi n công tác PCCC t i cơ s . Qua kh o sát chi ti t 210 cơ s trong KCN, KCX, KCNC (lo i I: 71 cơ s , lo i II: 138 cơ s , lo i III: 01 cơ s ), h u h t các cơ s ã quan tâm th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v ch a cháy và c u h - c u n n, m t s m t công tác ư c các cơ s th c hi n t t, t t l khá cao như: có 210/210 ( t l 100%) cơ s ã có phương án PCCC, 210/210 (t l 100%) cơ s ã thành l p ư c i PCCC cơ s , 203/210 (t l 96,67%) cơ s ã ban hành các quy nh v an toàn PCCC, 179/210 (t l cơ s có t ch c nh kỳ t ki m tra an toàn PCCC, 134/210 cơ s ã ăng ký cam k t m b o an toàn PCCC và 104/210 cơ s ã xây d ng k ho ch, phương án ph i h p v i các cơ s lân c n trong ch a cháy và kh c ph c h u qu cháy. Tuy nhiên, công tác PCCC trong khu công nghi p còn có m t s t n t i như: - Công tác l p h sơ theo dõi ho t ng PCCC ã ư c các cơ s quan tâm (100% cơ s ã l p h sơ), nhưng ch t lư ng h sơ chưa cao, thi u c p nh t thư ng xuyên khó khai thác s d ng. - Nhà xư ng trong các khu ch xu t, khu công nghi p h u h t u làm b ng k t c u sư n s t, mái tôn có gi i h n ch u l a th p, d b s p khi x y ra cháy, di n tích l n, trong nhà xư ng thư ng b trí kho, văn phòng làm vi c, nhưng gi a các b ph n này không có tư ng ngăn cháy, nhi u nhà xư ng ư c các công ty u tư phát tri n h t ng xây d ng s n cho thuê nhưng chưa bi t ư c tính ch t ho t ng c a cơ s nên khi khai thác s d ng, h th ng Phòng cháy ch a cháy thư ng không phù h p v i công năng c a t ng ngành, ngh , do ó khi có cháy x y ra không ư c phát hi n k p th i và ch a cháy kém hi u qu . - Vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t t i m t s cơ s còn mang tính hình th c, làm cho có, ch t lư ng chưa cao; i PCCC ho t ng không hi u qu ; công nhân không ư c ph bi n v lu t PCCC; công tác t ki m tra an toàn PCCC chưa th t s quan tâm.
 5. - L c lư ng Phòng cháy ch a cháy chuyên trách các khu ch xu t, khu công nghi p chưa x ng t m v i quy mô s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p, trang b phương ti n còn thi u so v i yêu c u th c t , l c lư ng PCCC chuyên trách còn m ng, hi n còn khu công ngh cao thành ph chưa có l c lư ng Phòng cháy ch a cháy chuyên trách; các cơ s trong khu ch xu t, khu công nghi p nh t là cơ s có 100% v n nư c ngoài, l c lư ng Phòng cháy ch a cháy t i ch r t h n ch v m t nghi p v ; các i viên i PCCC cơ s sau khi ã ư c t p hu n v công tác PCCC (do S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy thành ph t ch c) không ư c thư ng xuyên luy n t p, th c t p d n n b ng, lúng túng khi s c cháy n x y ra d n n cháy lan, cháy l n (trong giai o n 2004- 2008: 31 v cháy t i KCN - t l 2,07 % nhưng ã gây thi t h i v tài s n kho ng 63,39 t ng - t l 21,87%). - Vi c t ch c kh c ph c sơ h , thi u sót vi ph m quy nh an toàn PCCC ã ư c cơ quan ch c năng ki n ngh t i m t s cơ s còn ch m (77/210 cơ s ), cá bi t còn có 09 cơ s không th c hi n các ki n ngh . - Các cơ s xây d ng trong khu công nghi p, khu ch xu t ã ư c cơ quan PCCC thNm duy t và nghi m thu trư c khi ưa vào s d ng. Tuy nhiên, m t s cơ s do m r ng quy mô s n xu t nhưng m t b ng không ư c m r ng thêm nên ch u tư ã t ý cho xây d ng thêm các công trình ph làm nơi s n xu t, kho ch a, nơi xe công nhân… l n chi m ư ng giao thông n i b , l n chi m kho ng cách an toàn Phòng cháy ch a cháy so v i thi t k xây d ng ban u. - M t s cơ s tuy có phương án PCCC nhưng n i dung phương án, x lý tình hu ng còn nhi u i m chưa phù h p v i i u ki n th c t ; chưa ch ng t t ch c th c t p, t ch c cho cán b -công nhân viên h c t p; th c t p v phương án nên còn lúng túng khi có cháy x y ra. - Vi c mua b o hi m cháy n b t bu c: có 140/210 (t l kho ng 70%) cơ s ã mua b o hi m cháy n b t bu c, còn 70/210 (t l kho ng 30%) chưa mua b o hi m cháy n theo quy nh. 2. T i các ch , Siêu th , Trung tâm Thương m i: Hi n trên a bàn thành ph có 227 ch , Trung tâm thương m i và siêu th , trong ó có 145 ch , 52 Trung tâm thương m i và 30 siêu th ang ho t ng v i quy mô l n c v di n tích, ngành hàng, s lư ng qu y-s p kinh doanh; ch tính riêng s qu y- s p kinh doanh trong các ch , Trung tâm thương m i và siêu th ã lên n hàng ch c ngàn, i n hình như các ch : Dân sinh (qu n 1) 6.489 qu y-s p, Tân Bình 2.825, Bình Tây (qu n 6) 2.606, An ông (qu n 5) 1.725, Bà Chi u 1.471, B n Thành 1.437; nhi u siêu th , Trung tâm thương m i có di n tích r ng hàng ch c ngàn m2 như: siêu th Metro An Phú, Bình Phú, qu n 2, Lotte… v i giá tr hàng hóa lên t i hàng ngàn t ng. Ch ng lo i và kh i lư ng hàng hóa trong các ch , Trung tâm thương m i và siêu th hi n nay u r t a d ng và r t l n. H u h t các ch , Trung tâm thương m i và siêu th hi n nay u b quá t i, s lư ng ngư i ra vào các ch , các Trung tâm thương m i và siêu th hàng ngày lên n hàng ch c ngàn lư t ngư i. c bi t m t s ch , Trung tâm thương m i và siêu th ư c b trí trong các tòa nhà cao c nhi u công năng nên còn có các lo i hình d ch v , vui chơi gi i trí, nhà hàng, ti c cư i, quán bar, vũ trư ng và văn phòng làm vi c… nên lư ng ngư i thư ng xuyên có m t trong các a i m này l i càng ông hơn, nh t là v ban êm. Trong nh ng năm g n ây tình hình cháy ch v n x y ra r t ph c t p, thành ph H Chí Minh t năm 2002 - 2008 ã x y ra 09 v cháy ch , Trung tâm thương m i, siêu th làm ch t 61 ngư i, b thương 90 ngư i và thi t h i tài s n kho ng 33,83 t
 6. ng, i n hình là v cháy Trung tâm thương m i ITC vào lúc 13 gi 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2002 làm ch t 60 ngư i, b thương 90 ngư i, thi t h i tài s n ư c tính tr giá kho ng 30 t ng, ây là v cháy gây thi t h i v ngư i và tài s n nghiêm tr ng nh t t trư c n nay thành ph nói riêng và c nư c nói chung, nguyên nhân cháy do vi ph m quy nh v an toàn PCCC trong khi hàn c t kim lo i. Nguyên nhân các v cháy ch do i n luôn chi m t l r t cao và ti p theo ó là do vi ph m quy nh trong vi c s d ng ng n l a tr n trong ch . Vi c vi ph m quy nh s d ng các ngu n nhi t, ng n l a tr n trong ch x y ra dư i nhi u hình th c như s d ng b p gas, b p d u, b p than, s a ch a có s d ng hàn c t kim lo i… Tình tr ng này, hi n nay v n còn di n ra khá nhi u h u h t các ch trên a bàn thành ph . Trong các ch , siêu th , Trung tâm thương m i thư ng t p trung s lư ng l n ch t d cháy; nhi u h kinh doanh t ý câu móc i n, t ý cơi n i thêm qu y, s p, s p x p hàng hóa các v t d ng như t k , gh , bao bì l n chi m l i i chung làm gi m kho ng cách an toàn và gây khó khăn trong vi c c u ch a, thoát n n; không quan tâm u tư ho c th ơ v i công tác PCCC, ch chú tr ng vi c kinh doanh. Ch là nơi t p trung ông ngư i nhưng l i thoát n n thư ng không m b o theo tiêu chuNn an toàn, nh t là i v i các ch xen k trong khu dân cư t i các huy n, th tr n. i v i m t s ch , Trung tâm thương m i, siêu th u m i, trung tâm m i ư c c i t o, xây d ng m i v i nh ng k t c u xây d ng kiên c , hi n i, di n tích r ng rãi ã áp ng ư c nh ng yêu c u cơ b n v PCCC ngay t khi u tư xây d ng ban u như các ch u m i nông s n Th c, Hóc Môn, th y h i s n Bình i n… h th ng siêu th Metro, Coopmart, Maximart và trung tâm thương m i, siêu th trong các tòa nhà cao t ng… còn ph n nhi u ch hi n nay trên a bàn thành ph ã ư c xây d ng hàng ch c năm, ã xu ng c p nghiêm tr ng và không còn phù h p v i tình hình c i m phát tri n kinh t , xã h i và tiêu chuNn PCCC hi n hành. Trong khi ó ch t phát hình thành kh p n i theo t c phát tri n kinh t , ô th hóa, a s xây c t b ng v t li u d cháy, t m b , l n chi m lòng ư ng, xen l n trong khu dân cư, h th ng i n không an toàn, thi u các trang thi t b ch a cháy nên nguy cơ cháy r t cao. Ngoài ch , Trung tâm thương m i và siêu th nêu trên, nhi u h gia ình s ng m t ti n các ư ng ph , th m chí trong h m ph , thư ng t n d ng m t b ng t ng tr t buôn bán lo i hàng hóa d cháy. Nên nhi u tuy n ư ng trong thành ph ã hình thành nên các dãy ph thương m i, như kim khí i n máy, v t li u xây d ng, xe máy, hóa ch t, qu n áo may s n… (có th g i là ph ch ) v i s lư ng hàng hóa giao d ch và lư ng ngư i n mua s m cũng không ít, c i m riêng c a các i tư ng này v a là nơi buôn bán v a là nơi ăn sinh ho t c a gia ình nên nguy cơ x y ra cháy r t cao, d n n cháy lan theo chi u dài c a ph và phát tri n trên di n r ng. Tình tr ng ch t phát là khá ph bi n, còn phát tri n và chưa có gi i pháp ch n ch nh hi u qu . Hi n nay, Ban qu n lý các ch -trung tâm thương m i-siêu th ã có nh ng quan tâm nh t nh trong u tư l c lư ng và phương ti n Phòng cháy ch a cháy, trong qu n lý h sơ v công tác Phòng cháy ch a cháy; m t s m t công tác ư c các cơ s tham gia tích c c, t t l khá cao như: m t s ch , Trung tâm thương m i ã thành l p ban ch o công tác PCCC t i ch và t ng bư c i vào ho t ng có hi u qu , ã có s quan tâm u tư b sung trang thi t b PCCC cho l c lư ng PCCC cơ s , l p h sơ qu n lý công tác PCCC và t ch c cho l c lư ng t i ch t p hu n nghi p v công tác PCCC theo quy nh c a Thông Tư 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 c a B Công an.
 7. Bên c nh s c g ng c a các cơ s v n còn t n t i nh ng thi u sót nh hư ng n công tác PCCC ó là: - Kho ng cách gi a các qu y, s p m t s ch không m b o an toàn PCCC; vi c s p x p, trưng bày hàng hóa l n chi m kho ng cách an toàn PCCC, t n d ng l i thoát n n làm nơi ch a hàng gây tr ng i cho vi c i l i, thoát n n và tri n khai c u ch a và nh t là d gây cháy lan ra di n r ng n u có s c cháy, n x y ra. - Vi c câu m c, s d ng i n không tuân th theo các quy nh v an toàn PCCC i n, các dây d n i n, b ng i n, thi t b b o v b trí l p t không úng quy nh, còn hàng hóa ti p xúc ho c che khu t. Dây d n i n lão hóa, tróc keo bao b c m i n i, dây d n không lu n trong ng b o v ho c dùng inh óng ép vào các k t c u b ng g c a qu y s p, nhi u h kinh doanh t ý l p t thêm nhi u thi t b tiêu th i n (bóng èn, qu t..) vào m ng i n không theo thi t k ban u d d n n quá t i. - Ch b o qu n, b o dư ng phương ti n ch a cháy không t t, chưa t ch c ki m tra ch t lư ng theo nh kỳ, k p th i b sung thay th các phương ti n d ng c hư h ng, kém ch t lư ng, v n còn tình tr ng m t s siêu th có ngu n nư c nhưng không áp ng yêu c u. - L c lư ng ch a cháy t i ch ng tr c s n sàng ch a cháy quá m ng, nh t là v ban êm, vi c t ch c t ki m tra t i cơ s chưa ư c thư ng xuyên, vi c l p và t th c t p phương án ch a cháy t i ch không úng theo quy nh. - M t s ch doanh nghi p qu n lý các siêu th , trung tâm thương m i, ban qu n lý ch chưa làm h t trách nhi m c a c a mình trong công tác PCCC t i cơ s , chưa n m v ng v pháp lu t PCCC, các văn b n pháp quy liên quan n công tác PCCC; m t s cán b ch ch t chưa tham gia t p hu n v công tác PCCC nên ch o th c hi n công tác PCCC t i cơ s chưa toàn di n và thư ng xuyên, chưa duy trì vi c ph i h p v i cơ quan C nh sát Phòng cháy và ch a cháy t ch c th c t p phương án ch a cháy hàng năm theo quy nh th m chí còn ưa ra nhi u lý do kéo dài th i gian th c hi n, qua kh o sát ch có 57/86 cơ s ã th c t p phương án ch a cháy, còn l i 29/86 cơ s chưa t ch c th c t p phương án ch a cháy theo quy nh. - Vi c qu n lý ngu n l a, ngu n nhi t trong ch chưa ch t ch nh t là khu v c kinh doanh hàng ăn u ng, vi c th cúng t nhang trong qu y, s p v n còn t n t i m c dù không ph bi n, ây chính là nguyên nhân ti m Nn các nguy cơ d n n cháy, n . - Ngoài ra còn kho ng 47% cơ s chưa th c hi n ch mua b o hi m cháy, n b t bu c ho c mua không úng quy nh theo Ngh nh s 130/2006/N -CP c a Chính ph (ch mua b o hi m t nguy n). 3. T i các khách s n: Trong nh ng năm g n ây cùng v i s tăng trư ng kinh t và xu hư ng h i nh p qu c t c a thành ph H Chí Minh nói riêng và c nư c nói chung, vi c xây m i các khách s n cao t ng có xu hư ng phát tri n nhanh trên a bàn thành ph , c bi t là khu v c qu n 1. Hi n trên a bàn thành ph H Chí Minh có 977 khách s n thu c di n ph i qu n lý v PCCC trong ó có 363 khách s n có nguy hi m cháy, n theo quy nh t i ph l c 1 - Ngh nh s 35/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph và 614 khách s n ngoài danh m c ph l c 1. T p trung nhi u nh t là khu v c trung tâm thành ph : Qu n 1 v i 207 khách s n, qu n Tân Bình v i 145 khách s n, qu n 10 v i 109 khách s n, qu n Bình Th nh 80 khách s n. Trong 5 năm 2004 - 2008 khu v c khách s n không có v cháy, n l n x y ra ngoài 01 s c do n khí Mêtan t i t ng h m khách s n Caravelle, qu n 1 ngày 06 tháng 12
 8. năm 2008, không có thi t h i v ngư i, thi t h i v tài s n không áng k . Tuy nhiên, ây cũng là m t bài h c v an toàn PCCC không nh ng cho các khách s n có t ng h m mà k c nh ng cơ s khác v ngăn ch n quá trình sinh, tích t khí Mêtan trong các h th ng ư ng ng, h m ch a rác th i, h gas…. H u h t các khách s n u ư c xây d ng kiên c , b c I, II ch u l a; công năng ch y u là làm phòng ngh cho khách lưu trú, ngoài ra còn k t h p m t s công năng khác như: văn phòng, phòng t ch c h i ngh , nhà hàng, d ch v xông hơi, massage…. Các khách s n xây d ng sau năm 1975 ã ư c cơ quan C nh sát Phòng cháy ch a cháy thNm duy t v PCCC, m t s khách s n xây d ng trư c năm 1975 không ư c thNm duy t v PCCC, tuy nhiên qua công tác ki m tra nh kỳ c a l c lư ng C nh sát Phòng cháy và ch a cháy lãnh o các khách s n ã t ch c kh c ph c t t các ki n ngh , nh ng sơ h , thi u sót v PCCC do cơ quan C nh sát Phòng cháy và ch a cháy thành ph yêu c u. Khách s n là nơi thư ng có ông ngư i t p trung, khi x y ra cháy n s gây h u qu nghiêm tr ng v tính m ng, tài s n và nh hư ng t i tình hình an ninh trên a bàn. i tư ng khách s n ph c v r t a d ng v l a tu i, trình nh n th c cũng như tâm sinh lý. M t khác khách s n hi n nay thành ph a s là nhà cao t ng, do ó khi có s c cháy n x y ra vi c t ch c thoát n n và c u ch a g p nhi u khó khăn. Các khách s n xây d ng ch y u b ng các v t li u không cháy và khó cháy, h n ch ư c m t ph n nguy cơ cháy lan. Tuy nhiên, công trình khách s n b trí s d ng theo nhi u m c ích khác nhau (văn phòng làm vi c hành chính, phòng ngh c a khách, phòng h p, phòng h i th o…), các v t li u trang trí, dùng s d ng ch y u là các ch t d cháy. M t khác, trong nhà s d ng các h th ng như: H th ng thông gió, h th ng ư ng ng dây d n i n; ư ng ng d n nư c...cho nên khi xu t hi n s c cháy n , ng n l a s nhanh chóng lan truy n theo các h th ng này ra toàn b các v trí trong khách s n. Nguy cơ gây cháy t h th ng i n ph c v chi u sáng, các thi t b i n,… là r t cao; ngu n nhi t gây cháy cũng có th xu t hi n do khách lưu trú sơ xu t b t cNn khi s d ng l a tr n, hút thu c ho c s d ng nh ng ch t, v t d ng có th sinh l a, sinh nhi t… Hi n nay, các khách s n thư ng xây d ng t ng h m dùng làm nơi xe, tr m phát i n, b n d u, các b ph n k thu t... ây là nh ng nơi nguy cơ cháy n r t cao; n u cháy x y ra t i khu v c này có th gây ra nh ng thi t h i nghiêm tr ng và r t khó khăn cho công tác tri n khai ch a cháy, c u h - c u n n. Khách s n thư ng ư c thi t k hành lang gi a thu n ti n cho vi c b trí phòng ng và i l i. Nhưng trong i u ki n cháy, i n b cúp, ki u hành lang này thư ng b t i và t khói gây khó khăn cho vi c thoát n n, cũng như t ch c c u ngư i và ch a cháy c a l c lư ng ch a cháy chuyên nghi p. Th c t kh o sát 40 khách s n tr ng i m trên a bàn thành ph H Chí Minh (khách s n lo i 1: 28 cơ s , lo i 2: 11 cơ s , lo i 3: 01 cơ s ; v hình th c u tư: trong nư c 25 khách s n, liên doanh 13 khách s n, 100% v n nư c ngoài 02 khách s n) cho th y công tác PCCC t i các khách s n ã ư c ch u tư, lãnh o cơ s t ch c th c hi n t t m t s m t công tác như: 100% khách s n có ban hành quy trình, quy nh v an toàn PCCC và có quy t nh thành l p i PCCC cơ s ; 38/40 khách s n có t ch c nh kỳ t ki m tra an toàn PCCC; 100% khách s n ư c trang b h th ng báo cháy, ch a cháy t ng, 100% trang b bình ch a cháy và phương ti n ch a cháy ban u, 37/40 có trang b phương ti n PCCC phù h p v i tính ch t ho t ng c a khách s n ; l c lư ng PCCC t i ch ư c thành l p (38 khách s n có s lư ng i viên i PCCC cơ s trên 25 ngư i/khách s n) và ã ư c t p hu n v công tác PCCC; có 39 khách s n có ngu n nư c ph c v ch a cháy; 01 khách s n không áp ng ư c yêu c u v ngu n nư c ph c v ch a cháy; có 40/40 khách s n
 9. ã có phương án ch a cháy và c u h - c u n n, 28/40 khách s n ã ăng ký cam k t m b o an toàn PCCC. M t s t n t i cơ b n c a các khách s n trong t kh o sát: - T i m t s khách s n lãnh o cơ s ch chú tr ng vào doanh thu trong kinh doanh, coi nh ho c th ơ v i các ki n ngh c a cơ quan C nh sát PCCC, nh t là các cơ s có ngư i lãnh o là ngư i nư c ngoài; i n hình nh t là khách s n EQUATORIAL, qu n 5 khi biên b n ki m tra an toàn PCCC c a cơ quan C nh sát Phòng cháy ch a cháy g i lãnh o khách s n ký thì kho ng 02-03 tháng sau cơ quan C nh sát Phòng cháy ch a cháy m i nh n l i ư c làm nh hư ng n vi c tri n khai th c hi n các ki n ngh kh c ph c sơ h , thi u sót v an toàn PCCC c a cơ quan C nh sát Phòng cháy ch a cháy. - L c lư ng PCCC cơ s t i các khách s n ch y u l y t nhân viên b o v và ph c v phòng nên thư ng xuyên có s thay i nhân s , gây khó khăn cho công tác qu n lý c a Ban qu n lý và công tác hu n luy n, t p hu n v PCCC c a cơ quan ch c năng; m t s khách s n còn b trí nhân viên già y u, s p ngh hưu làm công tác b o v và PCCC ( i n hình là các khách s n Thiên H ng, Bát t - qu n 5), nh ng nhân viên này khi x lý s c cháy n thư ng ch m ch p, không th vào nh ng nơi nguy hi m c u ngư i, c u tài s n và ch a cháy. - Công tác t ki m tra các khách s n còn mang tính hình th c, n i dung chưa m b o yêu c u; h sơ qu n lý công tác PCCC không ư c thư ng xuyên c p nh t, b sung cho phù h p v i nh ng thay i trong th c t . - S khách s n chưa mua b o hi m cháy n b t bu c theo quy nh còn nhi u (31/40 khách s n chưa mua), c bi t có m t s khách s n l n, x p h ng 5 sao, thu c a bàn qu n 1 v n chưa mua b o hi m cháy n b t bu c như: khách s n New World, khách s n Sofitel Plaza, khách s n Renaissance, khách s n Caravelle, khách s n Sherton, khách s n Park Hyatt, khách s n Rex, khách s n Legend, khách s n Majettic. 4. T i các cơ s tr ng i m: Qua kh o sát 53 cơ s tr ng i m trên a bàn thành ph (trong ó có 29 cao c trên 10 t ng, 06 tr s cơ quan Nhà nư c, 08 doanh nghi p và 10 cơ s s n xu t), S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy thành ph ánh giá th c tr ng như sau: a) Khu v c nhà cao t ng (t 10 t ng tr lên): Hi n nay trên a bàn thành ph có 189 nhà cao t 10 t ng tr lên (không k các t ng h m) trong ó khu v c Qu n 1 chi m n 82 nhà. Công năng c a các nhà cao t ng ch y u dùng làm văn phòng, chung cư, khách s n, trung tâm thương m i (có nhà cao t ng s d ng 2 n nhi u công năng). Khi nhà cao t ng b cháy, ám cháy s lây lan nhanh chóng t dư i lên trên, có th có s tích t khói trong các l i và ư ng thoát n n làm nh hư ng l n n công tác c u ngư i b n n và d p t t ám cháy. Trong nh ng năm v a qua, nh n th c ư c t m quan tr ng trong công tác PCCC và nh t là bài h c kinh nghi m c a v cháy Trung tâm thương m i ITC, ư c s quan tâm ch o c a các c p lãnh o TP công tác PCCC trên a bàn thành ph nói chung và i v i nhà cao t ng nói riêng ã có nh ng chuy n bi n rõ r t. Lãnh o nhi u tòa nhà, khách s n, cao c văn phòng, chung cư cao c p ã u tư kinh phí th c hi n các gi i pháp an toàn PCCC i v i cơ s mình như : làm c u thang thoát n n, l p t c a ch ng cháy t i bu ng thang, l p t h th ng ch a cháy và báo cháy t ng… Vi c th c hi n công tác PCCC trong các nhà cao t ng ã d n i vào n
 10. n p, tuân th các quy nh, tiêu chuNn v Phòng cháy ch a cháy. Trong 5 năm 2004 - 2008 , trên a bàn thành ph H Chí Minh ch x y ra 04 v cháy nh . Nguyên nhân chính d n n cháy nhà cao t ng ch y u là do vi ph m v quy nh an toàn i n chi m 75% và do sơ su t s d ng l a tr n chi m 25%. Các v cháy x y ra l c lư ng PCCC ã k p th i x lý d p t t không x y ra cháy l n góp ph n tích c c vào vi c ki m ch , làm gi m các v cháy trên a bàn thành ph . Tuy nhiên, th c t cho th y các v cháy t i các cao c văn phòng, chung cư và trung tâm thương m i c bi t nguy hi m vì là nơi t p trung ông ngư i, h th ng thoát n n không m b o yêu c u d d n n thi t h i l n v tính m ng con ngư i và tài s n như v cháy Trung tâm thương m i Sài Gòn (s 37 Tôn c Th ng, qu n 1), tuy v cháy không l n nhưng ã gây hoang mang dư lu n và nh hư ng t i u tư nư c ngoài. M c dù công tác PCCC ã ư c ban qu n lý các nhà cao t ng c g ng tri n khai th c hi n góp ph n làm gi m nguy cơ x y cháy. Tuy nhiên qua th c t kh o sát công tác an toàn PCCC c a S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy thành ph i v i 29 tòa nhà tr ng i m thì v n còn nh ng t n t i sau: -V c i m xây d ng, bên c nh nh ng nhà cao t ng xây d ng m i g n ây v i nh ng k t c u kiên c ư c thi t k hi n i và y các gi i pháp v an toàn PCCC như h th ng tăng áp, c u thang, bu ng thang kín, c a ch ng cháy, h th ng thông gió hút khói... thì còn nhi u nhà cao t ng xây d ng cách ây hàng ch c năm ã xu ng c p nghiêm tr ng và không còn phù h p v i yêu c u ngày càng cao c a s phát tri n kinh t , xã h i và tiêu chuNn hi n hành: các nhà cao t ng xây d ng t năm 1975 n năm 1996 tuy khá hi n i nhưng cũng không y các i u ki n và gi i pháp an toàn PCCC, m t ph n cũng do t i th i i m ó chúng ta chưa có tiêu chuNn v PCCC i v i nhà cao t ng vì v y các công trình xây d ng trư c th i i m năm 1996 ch áp d ng tiêu chuNn TCVN 2622-1978 “Phòng cháy, ch ng cháy cho nhà và công trình - yêu c u thi t k ”. - Trong các tòa nhà cao t ng áng lưu ý là các cao c văn phòng vì trong các nhà này có r t nhi u ơn v thuê làm văn phòng nên vi c qu n lý có nh ng khó khăn; các ơn v thuê m t b ng chưa nh n th c y trách nhi m PCCC theo quy nh c a pháp lu t do ó d n n m t s sơ h , thi u sót v PCCC; ý th c ch p hành công tác PCCC c a các nhân viên còn r t h n ch , không ư c t p hu n s d ng phương ti n ch a cháy ban u nh t là vi c b trí s p x p h sơ tài li u, ch a các văn phòng phNm, m u qu ng cáo trong khu v c văn phòng. - M t s nhà cao t ng có nhi u công năng nên kinh doanh nhi u lo i hình d ch v : vui chơi gi i trí, nhà hàng ti c cư i, quán bar, vũ trư ng, văn phòng, chung cư... nên lư ng ngư i thư ng xuyên có m t trong các a i m này l i càng ông hơn nh t là ban êm. M t s nhà cao t ng là d ng căn h cao c p ngoài công năng s d ng cho các h gia ình còn có các công năng khác như d ch v gi i trí, thương m i, trư ng h c, b nh vi n… òi h i cán b qu n lý nói chung và cán b qu n lý v PCCC nói riêng c n ph i ư c hu n luy n chuyên sâu v t ng lĩnh v c qu n lý nhưng hi n t i chưa có nh ng l p dành cho các i tư ng này; c bi t trong các căn h cao c p còn thi t k h th ng cung c p khí gas cho t ng căn h nên nguy cơ x y ra cháy, n ngày càng cao. - M t s vi ph m v an toàn PCCC thư ng g p i v i nhà cao t ng là: không có h th ng tăng áp bu ng thang, không có h th ng thông gió, hút khói; không có gi i pháp ch ng cháy lan trong h p k thu t gi a các t ng khi cháy l a, khói s lan truy n qua h th ng này gây cháy l n; m t s cao c văn phòng cho thuê ã t n d ng m t b ng ch a thêm văn phòng phNm, các hàng m u; m t s tòa nhà vi ph m hành lang
 11. l i i, c a i, c u thang như: các thi t máy văn phòng, văn phòng phNm l n l i i hành lang thoát n n th m chí có cao c còn k văn phòng ngay trong bu ng c u thang ho c làm cánh c a s t khóa l i gi a c u thang các t ng. - H u h t các nhà cao t ng không có sân tr c thăng ph c v cho công tác c u h . - Ngu n nư c ph c v ch a cháy k t h p v i nư c sinh ho t d d n n tình tr ng thi u nư c ch a cháy trong các gi cao i m có nhi u ngư i s dung nư c. b) Khu v c tr s cơ quan, công ty, doanh nghi p và cơ s s n xu t: Qua kh o sát, công tác PCCC trong khu v c này ã có nh ng chuy n bi n t t như: lãnh o các cơ quan, ch u tư ã quan tâm ch o v công tác PCCC, t ch c th c hi n các i u ki n an toàn PCCC t i cơ s như: b sung, ch nh lý các quy trình v n hành máy móc, thi t b , các n i quy PCCC phù h p v i tính ch t ho t ng c a cơ s ; t ch c tuyên truy n ph bi n cho cán b công nhân viên trong cơ s v ki n th c, n i quy, quy nh, trách nhi m, nhi m v PCCC, có t ch c t ki m tra PCCC; t i các cơ s u có ngu n nư c d tr ph c v công tác ch a cháy; các cơ s u ã thành l p i PCCC và ư c u tư trang b phương ti n ch a cháy t i ch cho t ng b ph n trong cơ s theo quy nh; h u h t các cơ s ã l p phương án ch a cháy, c u h và ư c cơ quan c nh sát PCCC phê duy t. Tuy nhiên, v n còn có m t s t n t i v công tác PCCC như sau: - M t s lãnh o, ch cơ s chưa th c hi n y trách nhi m c a mình như chưa n m ch c các quy nh c a pháp lu t, văn b n pháp quy, trong ó m t s chưa ư c t p hu n nên vi c ch o chưa toàn di n, chưa thư ng xuyên, chưa th c hi n nghiêm phương châm 4 t i ch trong công tác PCCC. - T i m t s cơ s nh t là các cơ s s n xu t do chú tr ng l i nhu n nên dù bi t rõ nguy cơ cháy, n cao v n chưa uan tâm úng m c i v i công tác PCCC, v n còn ch quan, tránh né ch m th c hi n các ki n ngh v m b o an toàn Phòng cháy ch a cháy. - Vi c rà soát, xây d ng k ho ch th c hi n các bi n pháp PCCC t i các cơ s chưa ư c ch ng, n i dung k ho ch còn chung chung chưa c th . - Hàng hóa, v t tư, nguyên li u s p x p, b o qu n chưa phân lo i theo tính ch t nguy hi m cháy n , ho c s p x p không m b o kho ng cách an toàn PCCC, ngăn cháy lan. - Vi c t ch c tu n tra, canh gác phát hi n cháy nh t là trong nh ng ngày ngh và ban êm còn thi u ch t ch , ch quan. - T i m t s cơ s chưa t ch c th c t p phương án ch a cháy nh kỳ (1 năm m t l n) theo Ngh nh s 35/2003/ N -CP c a Chính ph quy nh. III. CÁC I U KI N PH C V CH A CHÁY: 1. Ngu n nư c ph c v ch a cháy: Qua ti n hành i u tra kh o sát 389 cơ s tr ng i m nhìn chung công tác chuNn b ngu n nư c ph c v ch a cháy trong cơ s ư c th c hi n khá t t; có 380 cơ s có ngu n nư c ph c v ch a cháy, ch có 09 cơ s có ngu n nư c ph c v ch a cháy nhưng không áp ng ư c yêu c u ch a cháy theo quy nh. Riêng khu công nghi p Bình Chi u trong th i gian i u tra kh o sát không có ngu n nư c ph c v ch a cháy, do cơ s này ang thi công c i t o l i h th ng nư c. Vì v y, ngày 01 tháng 02 năm 2009 x y ra cháy t i Công ty VINA BLAST, ư ng s 2 lô B, khu công nghi p
 12. Bình Chi u, qu n Th c; thi t h i kho ng 1 t 500 tri u ng, nguyên nhân do ch p i n. Công tác ch a cháy g p r t nhi u khó khăn, ph i l y nư c v trí cách nơi x y ra cháy hơn 1000 mét. Tính n nay, trên a bàn thành ph có 4.638 tr nư c ch a cháy (trong ó có 3787 tr nư c m b o yêu c u ph c v ch a cháy, 521 tr nư c b hư, 330 tr nư c b m t n p); 83 gi ng khoan cung c p nư c ch a cháy, 531 b n bãi l y nư c ch a cháy (trong ó có 385 b n bãi l y nư c ph thu c vào th y tri u, 146 b n bãi l y nư c không ph thu c vào th y tri u) và 1.569 b ch a nư c d tr ch a cháy có tr lư ng 20m3/b tr lên. S lư ng ngu n nư c ph c v công tác ch a cháy trên m i ch áp ng ư c m t ph n yêu c u c p nư c ch a cháy trên a bàn thành ph , s tr nư c ch a cháy t p trung ch y u t i các qu n n i thành. c bi t là các khu dân cư có nguy cơ cháy n cao n m sâu trong các h m nh m t s qu n n i thành như: qu n 3, qu n 4, qu n 5, qu n 6, qu n 8, qu n Bình Th nh… hi n nay thi u ngu n nư c ch a cháy nghiêm tr ng. T ng chi u dài ư ng ph c a thành ph H Chí Minh kho ng 1.800.000 mét mà theo quy nh trong tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 2622-1995 “Phòng cháy, ch ng cháy cho nhà và công trình - yêu c u thi t k ” thì c 150 mét ư ng ph ph i có 01 tr nư c ch a cháy do ó ph i có trên 12.000 tr nư c ch a cháy m i m b m yêu c u cung c p nư c ch a cháy (còn thi u kho ng 8.000 tr nư c ch a cháy). M t khác, th i gian qua trên a bàn thành ph còn x y ra tình tr ng m t c p tr nư c, n p, ty tr nư c ã gây nh hư ng l n n công tác ch a cháy. S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy thành ph ã tham mưu cho y ban nhân dân thành ph ra Quy t nh s 182/2006/Q -UBND ngày 25 tháng 12 năm 2006 v vi c “Ban hành Quy nh v qu n lý và b o v tr nư c ch a cháy trên a bàn thành ph H Chí Minh”, vi c qu n lý và b o v ngu n nư c ch a cháy nói chung và các tr nư c ch a cháy nói riêng có nh ng chuy n bi n t t. S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy thành ph ã ph i h p v i T ng Công ty C p nư c Sài Gòn ã ti n hành ki m tra, l p biên b n và ghi nh n toàn b tình tr ng ho t ng c a tr nư c trên a bàn thành ph ; t i nay, S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy thành ph ã cơ b n hoàn thành vi c nh v v trí các tr nư c ch a cháy vào b n k thu t s ph c v cho công tác ch huy, i u hành trong ch a cháy. 2. Giao thông ph c v ch a cháy: ây là v n hi n còn nhi u b t c p, nh hư ng r t nhi u n hi u qu c a công tác ch a cháy, c u h - c u n n. Cơ s h t ng giao thông c a thành ph hi n nay ang xây d ng và c i t o l n, r t nhi u tuy n giao thông chính ang ư c c i t o, d ng “lô c t” thi công, m t phương ti n lưu thông l n, tình tr ng ùn t t, k t xe x y ra thư ng xuyên, nh t là vào các gi cao i m. Nhi u cơ s , khu dân cư có nguy cơ cháy cao n m sâu trong các h m nh ; chi u cao c a m t s tuy n ư ng b h n ch b i h th ng dây i n, i n tho i và các lo i ư ng dây thông tin khác; t i tr ng c a m t s cây c u nh ... là nh ng tr ng i l n làm cho các xe ch a cháy khó có th nhanh chóng ti p c n ám cháy. Các tuy n sông, r ch c a thành ph r t r ng l n, ch y qua 20/24 qu n- huy n c a thành ph . Tuy nhiên, các tuy n sông, r ch này hi n ang b b i l ng, l n chi m, làm nh hư ng r t l n n ch th y tri u nên ho t ng c a l c lư ng PCCC trên sông b h n ch r t nhi u.
 13. Thành ph H Chí Minh hi n nay có 24 qu n - huy n nhưng m i ch có 11 Phòng C nh sát Phòng cháy và ch a cháy qu n - huy n còn 13 qu n - huy n chưa có ơn v PCCC. Nhi u Phòng C nh sát Phòng cháy và ch a cháy qu n - huy n ph i qu n lý a bàn t 3-4 qu n huy n; bán kính ho t ng c a xe ch a cháy l n (có nơi lên n 40km), m t nhi u th i gian lưu thông trên ư ng gây khó khăn cho công tác ch a cháy. Phương ti n ch a cháy, c u h - c u n n hi n nay còn thi u, s xe ư c trang b v n s d ng công ngh cũ, ch có 1/3 s xe ho t ng t t, còn l i là trang b quá lâu nên thư ng b hư h ng. Th c s giao thông ph c v ch a cháy là m t t n t i r t l n c a công tác ch a cháy, c u h - c u n n. kh c ph c tình tr ng này, S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy thành ph ph i chi vi n các l c lư ng PCCC các ơn v xa t i ho c i u ng l c lư ng PCCC t i ch (g n ám cháy) t i c u ch a, tuy nhiên l c lư ng PCCC t i ch hi n nay chưa áp ng ư c yêu c u th c t . 3. Thông tin báo cháy: Công tác nh n và x lý tin báo cháy, n , c u h - c u n n ban u là m t công tác r t quan tr ng. ây là “th i gian vàng” l c lư ng PCCC chuyên nghi p k p th i x lý ngăn ch n cháy lan, cháy l n. Công tác ti p nh n các thông tin báo cháy, n , c u h - c u n n c a l c lư ng C nh sát PCCC ư c b trí 24/24 c p S và các Phòng C nh sát Phòng cháy và ch a cháy qu n - huy n. Theo ch thư ng tr c s n sàng chi n u, l c lư ng C nh sát PCCC ph i xu t xe i ch a cháy 01 phút sau khi nh n ư c tin báo. Các thông tin báo cháy ư c ti p nh n do các cơ quan, ơn v , ngư i dân tr c ti p báo ho c báo qua i n tho i (c inh, di ng). Hi n nay, v i s phát tri n nhanh chóng c a m ng lư i thông tin liên l c b ng i n tho i, vi c thông tin báo cháy ã có nh ng thu n l i nh t nh; h u h t các tin báo cháy hi n nay ư c nhân dân cung c p qua h th ng i n tho i r t nhanh chóng và chính xác. Tuy nhiên, cũng n y sinh m t s t n t i sau: - S thông tin báo cháy gi , do m t s ngư i thi u ý th c ch c phá và không lo i tr phá ho i. Vi c x lý hành vi này r t khó khăn. - Trong các d p l , t t... h th ng i n tho i b quá t i nên thông tin không c p nh t ư c chính xác, k p th i. - Nhi u cơ s khi x y ra cháy, do ch quan ho c s m t thành tích nên t c u ch a, khi cháy l n m i báo l c lư ng PCCC chuyên nghi p. - Còn nhi u ngư i dân chưa bi t các s i n tho i c u h a. Hi n nay thành ph H Chí Minh cũng như c nư c chưa có h th ng c nh báo v PCCC. H th ng này ư c n i m ng gi a các cơ s tr ng i m, có nguy cơ cháy cao v i Trung tâm ch huy ch a cháy và c u h - c u n n c a l c lư ng PCCC chuyên nghi p. H th ng này giúp cho l c lư ng PCCC chuyên nghi p n m ư c thông tin cháy, n c a các cơ s ngay t ban u k p th i c u ch a và ki m tra, ch o l c lư ng PCCC t i ch khi cháy m i x y ra. IV. VI C TH C HI N TRÁCH NHI M PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY C A NGƯ I NG U CƠ S : Trách nhi m PCCC c a ngư i ng u cơ s gi vai trò quan tr ng và là y u t quy t nh i v i công tác PCCC t i các cơ s . M t s trách nhi m v công tác PCCC như: công tác tuyên truy n, vi c ban hành các n i quy, văn b n ch o v
 14. PCCC t i cơ s ư c th c hi n khá t t. Tuy nhiên, m t b ph n lãnh o các cơ quan, t ch c còn thi u trách nhi m, chưa n m ch c và chưa th c hi n y nhi m v PCCC, chưa quan tâm úng m c n vi c xây d ng và duy trì phong trào PCCC t i cơ s , u tư cho ho t ng PCCC và ki m tra kh c ph c nh ng thi u sót v PCCC. Công tác t t ch c ki m tra v an toàn PCCC chưa ư c thư ng xuyên, k p th i; nh ng hành vi vi ph m v an toàn PCCC chưa ư c x lý nghiêm. Trong th i gian g n ây qua công tác tuyên truy n Lu t PCCC, nâng cao hi u qu qu n lý Nhà nư c c a các cơ quan ch c năng, ý th c trách nhi m v PCCC và c a ngư i ng u cơ s ã ư c nâng lên áng k , c th là: trong 389 cơ s tr ng i m i u tra kh o sát v vi c th c hi n trách nhi m PCCC c a ngư i ng u cơ s , công tác PCCC ã ư c ngư i ng u cơ s chú tr ng, quan tâm hơn; 100% cơ s có t ch c tuyên truy n v công tác PCCC cho Cán b -công nhân viên c a cơ s mình b ng các hình th c phong phú (tuyên truy n qua h th ng thông tin n i b 283 cơ s ; ph i h p v i cơ quan C nh sát PCCC 333 cơ s ; t ch c, tham gia các cu c thi v PCCC 71 cơ s ); có 376/389 cơ s (t l 96,66 %) có ban hành quy trình, quy nh, n i quy an toàn v PCCC, trong ó khu v c khách s n, các ch , trung tâm thương m i t t l ban hành là 100%; 382/389 cơ s (t l 98,2 %) có quy t nh thành l p i PCCC cơ s , ban ch huy i u hành ch a cháy. Bên c nh nh ng chuy n bi n tích c c v trách nhi m PCCC c a ngư i ng u cơ s v n còn t n t i m t s i m như sau: - Công tác t ki m tra an toàn PCCC ã ư c lãnh o cơ s t ch c th c hi n, có 342/389 cơ s (t l 87,92 %) t t ch c ki m tra an toàn PCCC theo nh kỳ. Tuy nhiên công tác t ki m tra t xu t không ư c h u h t các cơ s chú tr ng, có t i 250/389 cơ s (t l 64,27%) không t ch c ki m tra an toàn PCCC t xu t; ch t lư ng công tác ki m tra cũng ch d ng vi c ki m tra tình tr ng ho t ng c a thi t b PCCC, không t ch c ki m tra nh n th c c a cán b -công nhân viên v an toàn PCCC. Vi c t ch c kh c ph c các sơ h , thi u sót vi ph m quy nh an toàn PCCC c a các cơ s khá ch m, ch có 258/389 cơ s kh c ph c sơ h , thi u sót trong th i gian yêu c u; 117/389 cơ s kh c ph c sơ h , thi u sót ngoài th i gian yêu c u, th m chí còn có 14 cơ s không th c hi n kh c ph c sơ h , thi u sót theo yêu c u (khu công nghi p 09 cơ s , khách s n 03 cơ s , cơ s tr ng i m qu c gia 02 cơ s ). 100% cơ s có trang b phương ti n PCCC t i ch , tuy nhiên ch có 330/389 cơ s (t l 84,83%) trang b phương ti n PCCC phù h p v i tính ch t ho t ng c a cơ s , còn 59/389 cơ s (t l 15,17%) trang b không phù h p. Công tác khen thư ng và x lý vi ph m quy nh v PCCC chưa ư c lãnh o cơ s quan tâm úng m c; có t i 326/389 cơ s (t l 83,8%) không t ch c khen thư ng cho nh ng cá nhân, t p th có thành tích trong công tác PCCC; ch có 51 cơ s (t l 13,11%) có ti n hành x lý các vi ph m quy nh v an toàn PCCC, còn 295/389 cơ s (t l 75,83%) không x lý các vi ph m theo quy nh. Ph n II. NH N XÉT ÁNH GIÁ CHUNG Qua t i u tra kh o sát nói trên, th c tr ng chung v công tác PCCC t i các Khu công nghi p, ch , siêu th , trung tâm thương m i và các cơ s tr ng i m Qu c gia trên a bàn thành ph H Chí Minh như sau: 1. Ưu i m:
 15. - Nhìn chung ý th c, trách nhi m v công tác PCCC c a các ch cơ s , doanh nghi p và các h kinh doanh ã có chuy n bi n tích c c. a s các cơ s u ch p hành và th c hi n úng các quy nh c a Lu t Phòng cháy ch a cháy và các văn b n có liên quan. Nhi u cơ s như: khách s n, chung cư, trung tâm thương m i cao t ng m i xây d ng u th c hi n nghiêm công tác thNm duy t v PCCC, trang b các phương ti n PCCC hi n i cũng như xây d ng l c lư ng PCCC t i ch s c x lý các tình hu ng cháy n ban u. Do v y s v cháy, n trong nh ng năm qua c a lo i hình cơ s này x y ra r t ít. - Quá trình thanh tra, ki m tra, hư ng d n và x lý vi ph m v PCCC c a l c lư ng C nh sát Phòng cháy ch a cháy h u h t u ư c các cơ s ch p hành nghiêm và kh c ph c ngay các vi ph m. i n hình như Công ty Qu n lý ô th qu n 1 ã u tư kinh phí r t l n trang b h th ng PCCC cho các nhà cao t ng xây d ng trư c năm 1975 trên a bàn qu n 1. - Các cơ s qua i u tra kh o sát u l p h sơ qu n lý v PCCC, trang b các phương ti n ch a cháy phù h p, thành l p Ban ch o PCCC, các i PCCC cơ s ; t t ch c ho c ph i h p v i l c lư ng PCCC chuyên nghi p t ch c tuyên truy n, hu n luy n v công tác PCCC cho cán b -công nhân viên trong cơ s ; xây d ng n i quy, quy ch v PCCC và ti n hành t ki m tra vi c th c hi n công tác PCCC c a ơn v mình. - M t s cơ s tr ng i m như: Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph , Khu công ngh cao thành ph , Sân bay Tân Sơn Nh t, T ng kho xăng d u Nhà Bè… ã ch ng ph i h p v i S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy thành ph xây d ng quy ch ph i h p trong công tác PCCC. - Công tác xây d ng các phương án, di n t p phương án ch a cháy, c u h - c u n n c a các cơ s ã có s ph i h p ki m tra ch t ch v i l c lư ng C nh sát phòng cháy ch a cháy. Do v y công tác này m i ư c duy trì thư ng xuyên, úng quy nh. - Trong th i gian qua, S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy thành ph liên t c m các l p hu n luy n nghi p v v công tác PCCC, trong ó có s tham gia r t ông o c a ngư i ng u các cơ s . ây là nhân t tích c c tri n khai th c hi n phương châm 4 t i ch và xây d ng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC. Do v y trong nh ng năm qua, nh t là t khi thành l p S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy thành ph , tình hình cháy n trên a bàn thành ph ã ư c kéo gi m c v s v và thi t h i v ngư i và tài s n. Công tác qu n lý Nhà nư c v PCCC ã ư c c ng c và t ng bư c i vào n n p góp ph n m b o an ninh tr t t trên a bàn thành ph . 2. T n t i: Tuy nhiên cũng qua k t qu i u tra kh o sát cho ta th y công tác PCCC t i các Khu công nghi p, ch , siêu th , trung tâm thương m i và các cơ s tr ng i m Qu c gia trên a bàn thành ph H Chí Minh còn t n t i nhi u khi m khuy t: - Tình hình cháy n trên a bàn thành ph m c dù có ư c kéo gi m nhưng s v và m c thi t h i v n còn m c cao. Các nguy cơ d n n cháy l n, cháy nghiêm tr ng v n còn ti m Nn chưa ư c lo i tr . M t b ph n ngư i ng u cơ s , qu n chúng nhân dân chưa th c s quan tâm n công tác PCCC. Các hành vi vi ph m quy nh v PCCC v n còn ph bi n; t khi thành l p (tháng 10 năm 2006) t i nay, S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy thành ph H Chí Minh ã ti n hành l p 6.216 biên b n x ph t vi ph m hành chính v công tác PCCC, trong ó ph t ti n 5.917 cơ
 16. s v i s ti n là 8.317.790.000 ng (tăng 7.182.090.000 ng), t m ình ch ho t ng 11 cơ s , ình ch 13 cơ s , nh c nh c nh cáo 275 lư t cơ s . Ngoài ra, Công an các qu n - huy n thu c Công an thành ph ã ti n hành x lý vi ph m hành chính i v i 524 ơn v và cá nhân vi ph m an toàn PCCC, trong ó ph t ti n 167 v v i s ti n 179.260.000 ng, nh c nh c nh cáo 189 lư t cơ s , t m ình ch ho t ng 01 cơ s . - T i các khu công nghi p, khu ch xu t là nơi t p trung l n s lư ng công nhân và tài s n, nguy cơ cháy, n cao nhưng v n còn xây d ng không thông qua thNm duy t v PCCC; trong khi ho t ng t ý thay i công năng, xây d ng thêm nhà xư ng, công trình vi ph m các quy nh v PCCC; các trang thi t b , phương ti n v PCCC chưa áp ng ư c yêu c u th c t . L c lư ng PCCC chuyên trách chưa x ng t m v i quy mô s n xu t; công tác hu n luy n, th c t p phương án ch a cháy còn mang tính hình th c, i phó; hi u qu ch a cháy c a l c lư ng PCCC t i ch chưa cao nh t là các cơ s có 100% v n u tư nư c ngoài. - T i các ch , siêu th , trung tâm thương m i luôn ti m Nn nguy cơ cháy n r t cao, nguyên nhân ch y u có th d n n cháy n là: s d ng ngu n i n quá t i, các thi t b i n không m b o an toàn, un n u, th cúng trong các qu y s p, tình trang thi u ý th c trong vi c ch p hành công tác PCCC c a các ti u thương và khách hàng. Hi n t i, các trang thi t b PCCC còn ít, không m b o ch t lư ng, ngu n nư c ph c v ch a cháy không m b o yêu c u ch a cháy. L c lư ng PCCC t i ch quá m ng, vi c t t ch c ki m tra, th c t p các phương án ch a cháy t i ch không úng theo quy nh. T i các c a ra vào, tuy n ư ng xung quanh ch , siêu th thư ng b trí bãi gi xe, bán hàng rong r t m t tr t t , nh hư ng l n t i kh năng thoát n n và gây khó khăn cho công tác tri n khai c u ch a khi có cháy x y ra. - Các khách s n, nhà cao t ng xây d ng trư c năm 1975 nay ã xu ng c p nghiêm tr ng, không ư c thNm duy t v PCCC và không m b o các yêu c u v an toàn PCCC; các công trình cao t ng xây d ng t năm 1975 n năm 1996 tuy khá hi n i nhưng cũng không y các i u ki n và gi i pháp an toàn PCCC, do t i th i i m ó chúng ta chưa có tiêu chuNn v PCCC i v i nhà cao t ng vì v y các công trình xây d ng trư c th i i m năm 1996 ch áp d ng tiêu chuNn TCVN 2622-1978 “Phòng cháy, ch ng cháy cho nhà và công trình - yêu c u thi t k ”, tiêu chuNn này áp d ng chung cho t t c các công trình xây d ng. Hi n nay chúng ta ang áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 6160:1996 Phòng cháy ch a cháy nhà cao t ng - Yêu c u thi t k , tuy nhiên tiêu chuNn này ch cho phép áp d ng i v i nhà cao t ng có chi u cao n 100m (tương ương n 30 t ng); thành ph H Chí Minh ã và ang tri n khai thi t k xây d ng m t s d án nhà cao t ng có chi u cao l n hơn 100 m. Do ó vi c thNm duy t i v i các công trình i v i lo i công trình này còn nhi u b t c p, ch y u th c hi n theo hư ng d n c a B Công an ho c áp d ng tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c t có quy nh an toàn v PCCC phù h p ho c cao hơn so v i quy nh c a tiêu chuNn Vi t Nam. Ph n III. M T S GI I PHÁP, BI N PHÁP M B O AN TOÀN PCCC T I CÁC KHU CÔNG NGHI P, KHÁCH S N, CH , SIÊU THN, TRUNG TÂM THƯƠNG M I VÀ CÁC CƠ S TR NG I M TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Trong nh ng năm t i t c công nghi p hóa, ô th hóa ngày càng nhanh, các ô th m i, khu công nghi p - khu ch xu t - khu công ngh cao c a thành ph s ti p t c
 17. m r ng, phát tri n; ã và ang xây d ng các công trình có quy mô l n như: ư ng h m Th Thiêm, tuy n xe i n ng m B n Thành - Su i Tiên, các Trung tâm thương m i ng m dư i t và các công trình siêu cao t ng… công tác b o m an toàn v PCCC s tr thành m t m i quan tâm l n c a xã h i, là m t trong nh ng n i dung quan tr ng c a công tác b o m an ninh chính tr - tr t t an toàn xã h i trên a bàn thành ph . Do ó, m b o an toàn PCCC, h n ch n m c th p nh t s v cháy và thi t h i do cháy gây ra, thành ph ra m t s gi i pháp và bi n pháp như sau: I. GI I PHÁP T NG TH : - Nghiên c u, tham mưu xu t v i các B , Chính ph và Qu c h i xây d ng, b sung các b t c p v Lu t Phòng cháy ch a cháy, các Ngh nh và các văn b n pháp lu t có liên quan. Xây d ng, b sung các quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng v PCCC, các ch tài x lý vi ph m v an toàn PCCC. ây là hành lang pháp lý m b o cho công tác qu n lý Nhà nư c v PCCC i vào n n p. - Ti p t c và Ny m nh công tác tuyên truy n, ph bi n Lu t Phòng cháy ch a cháy và các văn b n quy ph m pháp lu t khác v PCCC nh m nâng cao nh n th c và trách nhi m c a cán b công nhân viên, nhân dân và nh t là ngư i ng u cơ quan, t ch c, h gia ình i v i công tác PCCC; coi ây là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm c a công tác b o m an ninh, tr t t trên a bàn thành ph . - Xây d ng quy ho ch, chi n lư c v Phòng cháy, ch a cháy giai o n t nay n năm 2010, t m nhìn n năm 2020, phù h p v i quy ho ch, chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph H Chí Minh. Trong ó c n chú tr ng các bi n pháp, gi i pháp b o m an toàn Phòng cháy, ch a cháy trong quy ho ch phát tri n các khu ô th m i, khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu dân cư… - Nâng cao hi u l c qu n lý Nhà nư c v công tác PCCC. Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n thư ng xuyên quán tri t và t ch c th c hi n y các quy nh c a pháp lu t v PCCC. Trong quy ho ch, xây d ng m i, c i t o, m r ng công trình ph i th c hi n y các quy chuNn, tiêu chuNn b o m giao thông, ngu n nư c ph c v ch a cháy, l c lư ng, trang b phương ti n PCCC, xây d ng và phát huy hi u qu phong trào toàn dân PCCC. Thư ng xuyên ch o và t ch c ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v PCCC trong ph m vi qu n lý c a ngành, a phương mình ph trách. - Tăng cư ng thanh tra, ki m tra, hư ng d n các bi n pháp an toàn PCCC i v i các cơ s tr ng i m, các cơ s có nguy cơ cháy n cao; k p th i phát hi n, ki n ngh kh c ph c các thi u sót; có k ho ch ph i h p v i a phương, ban ngành gi i quy t d t i m các ch , cơ s kinh doanh, nhà cao t ng có nguy cơ cháy, n cao. Kiên quy t x lý nghiêm các cá nhân, t ch c vi ph m quy nh v Phòng cháy, ch a cháy; t m ình ch hay ình ch ho t ng i v i các ơn v , cơ s không m b o an toàn PCCC; i v i nh ng trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng quy nh v phòng cháy, ch a cháy ho c thi u tinh th n trách nhi m trong phòng cháy, ch a cháy gây h u qu nghiêm tr ng n m c truy c u trách nhi m hình s ph i ư c xem xét, x lý theo úng quy nh c a pháp lu t v hình s . - Ki n toàn t ch c l c lư ng PCCC c a cơ s , b i dư ng nâng cao ki n th c nghi p v PCCC cho l c lư ng PCCC cơ s . Rà soát, c ng c và xây d ng m i các i PCCC cơ s theo quy nh c a Lu t PCCC, nh t là nh ng cơ s , a bàn tr ng i m có nhi u nguy cơ x y ra cháy và tăng cư ng trang b phương ti n, hu n luy n nghi p v , m b o l c lư ng này ho t ng có hi u qu .
 18. - Ti p t c xây d ng và c ng c phương án ch a cháy i v i t t c các cơ s thu c di n qu n lý v PCCC. Hàng năm, t ch c di n t p phương án x lý tình hu ng cháy n l n có huy ng nhi u l c lư ng tham gia trình y ban nhân dân thành ph phê duy t và ch o th c hi n. - Tăng cư ng u tư và xây d ng l c lư ng C nh sát Phòng cháy ch a cháy chính quy, tinh nhu và t ng bư c hi n i. Quy ho ch và tri n khai xây d ng m ng lư i các dơn v C nh sát PCCC áp ng v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i a phương, rút ng n bán kính b o v và nâng cao hi u qu c a vi c ch a cháy. u tư xây d ng l c lư ng, trang b phương ti n thành l p m i các ơn v C nh sát phòng cháy ch a cháy nh ng nơi ang có nhu c u c p thi t. - Lãnh o các cơ s ã ư c S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy thành ph H Chí Minh ki n ngh các gi i pháp v PCCC ph i t ch c th c hi n nghiêm ch nh và y các ki n ngh ó; các cơ s khác ph i t ch c t ki m tra, phát hi n và kh c ph c k p th i nh ng sơ h thi u sót t i cơ s . II. BI N PHÁP C TH : 1. i v i các Khu ch xu t, Khu công nghi p, Khu công ngh cao: - Ban qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph , Ban qu n lý Khu công ngh cao thành ph ph i h p ch t ch v i các cơ quan ch c năng tăng cư ng ch o th c hi n công tác PCCC trong các khu công nghi p v a m b o c i cách th t c hành chính v a t o i u ki n thu n l i cho các nhà u tư nhưng ph i m b o th c hi n úng pháp lu t v PCCC. Tăng cư ng công tác tuyên truy n giáo d c nâng cao trách nhi m c a ngư i ng u cơ s ; ph i h p C nh sát phòng cháy ch a cháy th c hi n vi c ki m tra theo ch quy nh; x lý nghiêm các hành vi vi ph m; hu n luy n nghi p v cho các i ch a cháy chuyên trách, t p hu n cho các cơ s ho t ng trong các khu công nghi p v a m b o t t công tác PCCC trong ph m vi qu n lý v a tham gia ph i h p các cơ s lân c n ch a cháy và kh c ph c h u qu do cháy, n gây ra. Ch o, hư ng d n và ki m tra các cơ s trong vi c t ch c th c hi n các n i dung, yêu c u v phòng cháy, ch a cháy theo quy nh; duy trì các i u ki n v Phòng cháy, ch a cháy c a h t ng cơ s khu công nghi p theo thi t k ư c phê duy t. - T p trung tri n khai có hi u qu v công tác PCCC t i các khu công nghi p, hư ng d n các ch u tư ch p hành nghiêm theo úng quy nh c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy, Ngh nh s 35/2003N -CP c a Chính ph , trư c khi thi công, m r ng công trình và trong ho t ng s n xu t kinh doanh. Các Công ty phát tri n h t ng khu công nghi p ph i u tư xây d ng k t c u h t ng hoàn thi n v giao thông, c p nư c m b o cho công tác PCCC. - Xây d ng m i ho c b sung, hoàn thi n phương án ch a cháy chung cho toàn khu và phương án i u ng l c lư ng, phương ti n ph i h p ch a cháy chung c a toàn khu công nghi p; 100% KCN ph i có phương án ch a cháy cho toàn khu; vi c t ch c th c t p phương án ch a cháy c a các KCN và các cơ s trong KCN ph i ư c ti n hành thư ng xuyên theo quy nh. Ch ng xây d ng phương án PCCC, phương án x lý cháy, n huy ng nhi u l c lư ng ph i h p ch a cháy t i các khu, c m công nghi p; - u tư kinh phí ho t ng cho l c lư ng Phòng cháy ch a cháy chuyên trách các khu ch xu t, khu công nghi p; 100% KCN, KCX, KCNC ph i có i PCCC chuyên trách, trang b y phương ti n, dung c PCCC cho l c lư ng này; 100% cơ s ho t ng trong KCN có l c lư ng PCCC cơ s và l c lư ng này ph i ư c t p hu n
 19. v PCCC và thư ng xuyên t t ch c luy n t p, th c t p theo các tình hu ng gi nh trong phương án ch a cháy. - Toàn b hàng hóa, v t tư nguyên li u có nguy hi m cháy, n c n rà soát, phân lo i theo tính ch t nguy hi m cháy, n b trí s p x p, b o qu n m b o kho ng cách an toàn PCCC, ngăn cháy lan bên trong nhà, xư ng trong khu v c cơ s ho c cháy lan t ngoài vào trong và ngư c l i. Kho, bãi b o qu n hàng hóa, v t tư, nguyên li u d cháy ph i b trí riêng bi t ho c cách ly v i kho thành phNm b ng tư ng, vách ngăn cháy theo úng tiêu chuNn quy nh. Tuy t i không nguyên li u v t tư chưa s d ng t n ng trong các nhà, phân xư ng s n xu t. Các lo i ph li u ph i ư c d n d p thư ng xuyên, trư c khi h t gi làm vi c ph i ưa ra nơi an toàn, cách xa khu v c s n xu t. - Các doanh nghi p ho t ng trong khu công nghi p ph i tăng cư ng công tác t ki m tra an toàn PCCC, k p th i phát hi n các sơ h , thi u sót và kh c ph c k p th i, x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m quy nh PCCC; ph i t ch c kh c ph c sơ h , thi u sót vi ph m quy nh an toàn PCCC ã ư c cơ quan ch c năng ki n ngh trong th i gian yêu c u. Ki m tra rà soát ngu n nư c và lư ng nư c d tr ph c v ch a cháy t i cơ s . i v i nh ng nơi có ngu n nư c thiên nhiên g n thì c n có gi i pháp khai thác, s d ng ph c v ch a cháy như làm b n bãi l y nư c cho xe ch a cháy… Xây d ng tư ng ngăn cháy ngăn cách nơi s n xu t, kho và văn phòng làm vi c; nh ng nơi không th xây tư ng thì thi t k l p t h th ng ngăn cháy b ng màng nư c, b trí úng công năng c a nhà xư ng theo thi t k , trư ng h p thay i ph i có s ng ý c a cơ quan có thNm quy n và ph i trang b y h th ng Phòng cháy ch a cháy theo công năng c a t ng ngành, ngh m i. - Tuy t i nghiêm c m các doanh nghi p t ý l n chi m ư ng giao thông n i b , l n chi m kho ng cách an toàn Phòng cháy ch a cháy so v i thi t k xây d ng ban u, xây d ng thêm các công trình ph làm nơi s n xu t, kho ch a, nơi xe công nhân… - Các khu công nghi p, các cơ s trong khu công nghi p qua i u tra kh o sát chưa ti n hành thNm duy t v PCCC, chưa hoàn ch nh vi c xây d ng h th ng c p nư c ch a cháy… ph i có các bi n pháp c th kh c ph c ngay trong năm 2009. 2. i v i các ch , Siêu th , Trung tâm thương m i: - Hoàn ch nh n i quy an toàn PCCC và h sơ theo dõi ho t ng v công tác PCCC c a cơ s , h sơ ph i ư c b sung thư ng xuyên, k p th i và ph i do ngư i ng u cơ s ch o l p và lưu gi . - T ch c ký cam k t b o m an toàn PCCC i v i t ng h kinh doanh trong các ch , Trung tâm thương m i và các c m dân cư lân c n. Yêu c u các h kinh doanh ch p hành nghiêm ch nh các quy nh v an toàn PCCC. - Xây d ng và l p k ho ch ph i h p v i các l c lư ng có liên quan t ch c th c t p phương án ch a cháy úng nh kỳ theo quy nh; l p k ho ch hu n luy n v công tác PCCC cho toàn th nhân viên và các h kinh doanh trong ch , m b o các h kinh doanh ph i bi t s d ng các lo i bình ch a cháy xách tay ư c trang b . - T ch c và ki n toàn l c lư ng Phòng cháy và ch a cháy cơ s v s lư ng, phân công trách nhi m c th cho t ng ca tr c và t ng i viên b o v , tăng cư ng tu n tra vào ban êm, ngày ngh , ngày l …; c t i n sau kinh doanh. - Tuy t i nghiêm c m vi c th p nhang, èn th cúng t i nơi kinh doanh.
 20. - Tăng cư ng công tác t ki m tra an toàn PCCC nh m k p th i phát hi n các sơ h , thi u sót và có bi n pháp kh c ph c t m th i. T ch c ki m tra th t c th h th ng i n chung và h th ng i n t i các qu y, s p, n u phát hi n thi u an toàn ph i kiên quy t x lý nghiêm không các h kinh doanh t ý câu móc d n n quá t i, ch p m ch gây cháy. Trong ch - trung tâm thương m i - siêu th nh t thi t ph i có các h th ng i n ng l c, kinh doanh, chi u sáng s c , b o v và ch a cháy riêng bi t… - Trang b y phương ti n ch a cháy t i ch , t úng nơi quy nh, l p t h th ng ch a cháy t ng; tăng cư ng công tác b o qu n, b o dư ng phương ti n ch a cháy, chú ý vi c nâng c p ho c trang b m i máy bơm ch a cháy khi có cháy, v n hành ư c ngay; ng th i ki m tra, b sung ngu n nư c ph c v công tác ch a cháy thư ng xuyên và y . - Ban qu n lý ch - trung tâm thương m i - siêu th kiên quy t gi i t a vi c xây thêm các qu y, s p, làm thêm mái che l n chi m ư ng giao thông và kho ng cách an toàn phòng cháy ch a cháy. - Thư ng xuyên phát loa, c nh báo, nh c nh v công tác PCCC i v i khách hàng mua s m, tham quan nâng cao ý th c m b o an toàn PCCC. 3. i v i các khách s n: - C n chú tr ng công tác ki n toàn l c lư ng PCCC cơ s , phân công rõ trách nhi m c a t ng thành viên, khi có s thay i nhân s c a l c lư ng này ph i t ch c hu n luy n nghi p v l i ngay; lưu ý b ph n ti p tân, ph c v nh c nh khách lưu trú nâng cao ý th c PCCC, qu n lý ch t ch ngu n l a, ngu n nhi t, ch t sinh l a, sinh nhi t và hư ng d n cho khách các l i thoát hi m khi có s c cháy n x y ra; không v t c n tr l i và ư ng thoát n n; thư ng xuyên ki m tra các máy móc thi t b và m ng i n nh t là trong khu v c phòng k thu t, khu v c sân kh u t ch c h i ngh , bi u di n ngh thu t. - Thư ng xuyên t ch c t ki m tra an toàn PCCC và nâng cao ch t lư ng công tác ki m tra (có th t ch c t ki m tra vào ban êm, ki m tra t ng b ph n ho c toàn b khách s n..) sau ki m tra có biên b n nêu rõ nh ng t n t i, thi u sót v PCCC, ra gi i pháp kh c ph c và kiên quy t x lý nh ng trư ng h p vi ph m k c iv i nh ng khách lưu trú có hành vi vi ph m các quy nh v PCCC; h sơ qu n lý công tác PCCC ph i ư c thư ng xuyên c p nh t, b sung cho phù h p v i nh ng thay i trong th c t . - Khi c i t o, m r ng, thay i công năng ho t ng c a các h ng m c trong khách s n ph i ư c cơ quan C nh sát PC&CC thNm duy t, trong quá trình thi công ph i có các bi n pháp Phòng cháy thích h p và trư c khi ưa vào ho t ng ph i ư c s ch p thu n b ng văn b n c a cơ quan C nh sát PC&CC. - Không s d ng th m, ch t d cháy (g , v i, nh a t ng h p…) tr i, trang trí, p tư ng trên các l i i, hàng lang thoát n n. - T i khu v c nhà hàng h th ng cung c p gas nh t là các bình gas ph i t nơi thông thóang, có l p t thi t b t ng báo rò r khí gas, xa l i i chung, xa ngu n nhi t ho c nơi có th phát sinh ngu n l a, ngu n nhi t. 4. i v i các cơ s tr ng i m: a) khu v c nhà cao t ng: - Tuân th nghiêm ng t các i u ki n an toàn i n quy nh trong các quy chuNn tiêu chuNn th c hi n trong quá trình thi t k thi công và kh c ph c.
Đồng bộ tài khoản