intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tài chính công ty cổ phần nhựa Bình Minh_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Chia sẻ: Misu8 Misu8 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

462
lượt xem
99
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo tài chính công ty cổ phần nhựa bình minh_năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính công ty cổ phần nhựa Bình Minh_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

 1. I I I I I sO GLAO O!CH CHUNG KHoAN II TP. H6 CH[ MINH s.L..~.o~ ,-"" •...........•.. < DEN ,,_~!I.olL\J I I I c6 pRAN NHVA Bll\'lI MINH CO:'llG TV Bin ~o til clIlohh'I'Pobit I cho nam tti o;hlnh ~ dlClc ngty 311121201 0 ol:Athl''/'" klfm to'n I I I I ; I 0, • • I I I I I I
 2. I a,NG TV cO PHA."l NHl/A BINH MINH I 240 Htu Giang, P.9, Q.6, TP. HOChl Minh I I I I TRANG NQIDUNG I 02-03 BAD cAo eVA BAN TONG G1AM f)(')c I BAo cAo KIEM TOAN I BAa cAo T Ai cHfNH HOP NHA T DJ.. Dlf(lC KlEM ToAN O~_08 Bing c!n d6i l~ to8n bqp nMt I '" Rio clo ~ qui hoopd~g tinh doanh hQ'pnhat 10-11 Bio eto luu chuytn lib. hQpnMl t~ I 12-27 B!n thuyb minh Bio clo lti chlnh hqp nhAI I I I I I I I I I II
 3. I Ct'lNG TV e6 pRAN NIIl!A BINA MISH I 240 mu Giang, P.9, Q.6, Tl'. H6 Chi Minh eVA BAN I BAD cAo TONG GIAM DOC Ban T6ng Giam d6 Chi Minh cAp ngiy 06 dang IcYkinh doanh thay d6i lin 3 do Sa K! ~ I tMng 02 nan. 20\1). H~ di)ng chinh cUaC6ng ty Ii. san xuAtkinh doanh c;k san pham dAnd\lllg vi oong nghi~p lir eMl dlo I vi cao su; thiM k~ clio!~, tinh doanh khu6n mlu nganh nil""., ngilnh due; san xu!!, kinh doanh mAy "*'Ill, !hi" bi \{ 5inh cho ng8nh xAydo,mg.trang trI ~i thAt; tu Yh.. v.!llhi c6ng cae oong m6c !hitt bi. trinh cApthOOtnuUc, sAnbai, kho tang; djch VJ,I iAmdjnh, phAntlch, ki!m nghi~ ngilnh h6a clJt; kinh g kMu nguyM li~ h6o. ch!t, '4t tlr, may m6c lhib bi ngWlh nil•••••• khi, dy d\lllg. doanh, xuh ~ co I cApthoat DuO:;,!hiet bi thl nghi~. mu Giang, PhuVng 09. QI$l Tr\I sO cllfnh ciJII. Cilllgty Ifj 56 240 06, lP. H3 Chi Minh. I COng ty con duQc hqp nMt troog Boo do Iii chinh hqp nMt: nncOngty I cae sin pMm din dvng Gily chlmg nh~ dang k:j kinh doenh s6 C6ng ty TNHH mo)! 0504000211 ngty 1810912006do SO d va c6ng ngruep tir chAt thAnh vib! Nh\lll I Movt cao su Blnh Minh Mitn BAc ~h v.l D!u tu tinh HIJIIgVb! cAp C'c '" kifn ,.u ngily kh6 • ..\ k.! toAn I,p B'o c60 tIli chlnb h\lll nhAt I KMng 00 S\l'ki~ avngy~u nto xiy ra sau ngty IW Boo doW clIlnh hl'P nMt dOiMi duqc
 4. I ct'.l:-lGIT c6 rRAN NOlfA OINH MINH I 240H~u Giang, P.9, Q.6, TI'."3 Chl Minh eVA I BAN T6:'1rlGGIA.:\1 D6c (tiEp theo) BAD CAO Ban TOng Gi"", d&:: I T6n8 Gilim dbe Ong U Quang Doonh PM TOng GiAm d&: 6ng Nguy&.. Hoang NgAn PM TOng Giam dOc BA Nguyln Thi Kim ytn I BanKi~msott I Trrn'mg Ban sa Nguytn Thi Ph
 5. 1 J&. CONG TV TNHH DleH Y1,IT1.1Y,(N TAl cHfNH Kt ToAN VA KIEM roAN HAM VltT I NAM VIET AUDmNG AND ACCOUNTING FINANCIAl CONSULTING SERVICES CO., LTD. (.••••• seN) 29 Hoflog Sa, QlI$n t, Thanh pJ)6 H6 Chi Minh, Till: (a.t.8) 39103908; 39104681 - Fax: (B04-ll)391Q.4880 I AAseN s6; 82/BCKTrrc BAD CAD Klbt ToAN I VI Bdo (60 I ~ cAe Mo cao nay cAn W Irtn kb qua ki~m loan eua I chUng t6i. CO'Wtkl~n I ChUng \OJ d! !h\IC hi~ 00ng vie
 6. I oAo cAo TAl cHlsH Hl]PNHAT ro:-lG TV CO pHAN NHf/A BI~II MINH I 240 mu Giang. P.9, Q.6, TP. H6Ch1 Minh COOnam tti chfnh kb !hile ngiy 31/12/21)10 I BANG CAN DOl Kt TOA~ HQl' NIIAT T,f ngay 31 tHult 12 nlm 2010 D
 7. I r.mm BAocAoTAICHINH HQl' NHAT C6NG TV C6PHAN NUl/A OINH I 240 m,u Giang, P.9, Q.6, TP. H'; Chi Minh ka thl'K:"gliy 31/1212010 Cho "Am !Ai chlnh I BANG CAN DOl Kt TOA..'1 HQ'P NJlA.T (tiEp thea) T,I ngay 31 tHng 12 nlm 2010 I lJ
 8. I BAO CAO TAl cHINH 1101' sHAT c():-IG IT co PHAS SUlfA BlsH M'!'ill I 0>0 nlm tii chlnh ket tlnJc ng!y 3111212010 240 H&u Giang, 1'.9, Q.6, lP. H6Chf Minh I BA!'-iGCAN 061 Kt ToAN HQl' NHAT (tiip theo) T,i ngly 311Hn~ 12 nlm 2010 I £X.m vi tiM: lIND Tb~,!1 M' 0110112010 31/12/2010 NGu6NV6N •• minh I 152-344.787.536 PHA' 129.662.570.843 300 A. NQ TRA I 1Sl.J06.364.225 '" 121U57.S3S.392 ngin h,n I. NI" 12.268.000.000 11.260.221.392 '" V.II l. VoyvillQ'nginhlU' m 111.254.152.1)62 62.204.&07.611 2. PIW In!.nglWi ban I 2.939.249.482 8S1.n2.274 3D 3. NgWi mua tri ti!n lrUI'!c 4. Thuo! va cbe kholln phlli nW Nhi. num: V.I! 13.193.530.314 7.082.650.560 H' 8.298,486.044 liS 10.570.736.570 S. Ph4i tri ngum lao ~ V.13 8.656.717.052 5.307.137.716 6. Chi ph! phii tri 31' I 1.703.572.059 3.469.146.082 7. Ck Id>oAnphai tra, phD.ino» kMc V.14 319 I," 14.955.348.281 S.5111.3n.118 '" 8. QuY khen thUl'mg, phU
 9. I oAo cAo TAl clflsH HQP I'mAT c6~G TV cO PHAN Nill/A BINH MINH mu I Cho nAm!Aich!nh k~ IMe ng~y 31/1212010 240 Giang, 1'.9, Q.6. 11'. 116ChI Minh ! I BANG CAN DOl Kt ToAN HQ'P NHA.T (ti~ptheo) T,I nG~Y31 rhing 12 n~m 2010 I cAe cHI T1tu NGOA.I nANG CAN OCII Kt TOAN HQP NIIAT I Th~ 01101/2010 3t1t2l2010 Chi tifu minh I 1. Hi san th~ nso'i 2. vtt Ill, htng Me. nI$l gill ~ nt$l gin c&ng nI$I ban~. nl$l kY girl, ky ClfqC 3. lUng 116a. I 4. N
 10. I c6 NHVA 81:0011MINH nAocAoTAlcHINH H(]I' NHAT Cc'lNG TY PRAN I Cho nWn ill chlnh k~ \h6c: ngAy 3111112010 240 H.u Giong. P.9, Q.6, 11'. Hh Chi Minh I BAD cAo KtT QUA HO~TDONG KINH DOANH HQP NHA..T SAm 2010 I iJ
 11. I BAOcAo rAI CHI~mHQP~HAT C(')NGTV c6 pHAN NIII!A Bl~H ML~H I ClIo nAm!Aich!nh l~ !blic ngAy 311]212010 240 H.u Giang, P.9, Q.6, TP. H'; ChI Minh I BAo CAD U.ru CHUVtN ntN T~ HQ'PNHAT Nlm 2010 I Dan '" If,,},- VND M' Nlm tnnl'c Slim nay Chi lilu I ~ I. Lilli (hayfn liin fir ho,l "~ng klnh dnanh I 1. 4ri Ithu~lI tnrth: '!luI 285.164.217.500 OJ 313.73 l.349.432 2 /Jllu chink dlo cdc k1l0Q" - 44.928.770.996 53.707.310.042 02 Kh!u IIao tAisan c6 dinh - I 442,142.754 (4J14.046.TII) 03 etc khOOnd\l pMng - '" 269.442.356 91.410.138 Ui, 1,Jch!nh lech tYKiAhOidoai Chu:alh\fChi~n - (4.132.325,450) (10.560.994.240) 03 Ui, 16til'~ "o)ng&u lU' - I 2.229.277.877 1.130.064.900 06 Chi phllai vay ;s:nhu~1t tiF"01" ~"g " 358.71'U75.244 323.957.304.330 J. klnlt doanh rr~lllay I"'IIiin' 4Vng - Tang. giam cic khoan phAithu (163.304.1 SO.27K) (36.286.667.965) 09 I - " (80.77ovay, b8n I~ cAcrong "II nq cila 1,000.000.000 •• 01""vi IdlA
 12. I BAD cAorAlcHtNH IIQ1'NuAT c6SG TV c6 PIIAN NHl/A BINH MINH I Cho n!m tai chinh ktt!hUe npy 3111212010 240 Htu Giang, P.9, Q.6, 11'. H6Chr Minh II BAD CAD L1fU CHUVtN TItN T~ HQP NHA T (ti~ptheo) Nlml010 I m Nlm nay Nlm Innn: Chi ti~u ~ I II:!, III. LIN
 13. I BAocAoTAICHtNH IIQPNHAT c6SG TY co PliAN NHV"A BlNH MINH I Coo nWn tai chinh k!t thUe ngty 3]112/2(11 0 240 J-q.u Giang, P.9. Q.6, TP. H6 Chl Minh I cAo TAl CHiNl1 HVP NHAT BAX THUVtT MINH BAD /'ilm 2010 I D",C DIEM HO.;..TDQNG ellA DOANH SGIllt:r I. I. IIlnb fbon:,q blhl v6n I C&>g ty C6 ph4n Nho,ra Binh Minh dUVClhAnh IW the quytt dinh 50 209!2003/Q1)-BCN npy 04 !hAng 12 nWn 2003 roa ~ COng nghi~p v! vi~ chuytn C&Ig ty Nh\13. Blnh Minh lhAnh COog ty d phAnNh",. Binh Minh I OjAy cluing nh~ &ng kj kinh doanh.t. 4103002023 ngiy 02 thing 01 111m2004. GiAy chimg mu \i. ~ dang kj kinh doanh!hay dAi IAn 3 do SO' KA ~ IU Thanh pM 113 Chl Minh c!p ngAy 06thang 02 nam 2010. I ty ~i56 240 Hau Giang,. Phw'mg 09. Q$I T"" sh chinh cUaang 06, TP. H6 Chi Minh .•,.. I COog ty con cfuQc h
 14. I "'Hl/A CONG TYcO pHAN DIsH MINH I 8AO CAO TAl ClfiNI! HoP 1'"HAT 240 Hall Giang. P.9, Q.6, 11'. H'; Chl Minh Olonam W chlnh kh thUenpy 31fl2!1010 BAN THUY£T MINH BAD cAo TAl cHINH H(}p NuAT (titp Ih ••.• ) I kli toan Tuyh M v# ,"it
 15. I CliNG IT CO pRAN NIIVA BINI! MI~H OA.OCAOTAICHI:"iH HoP NHAT I 240 HtuGiang, P.9, Q.6, 11'. HAChi Minh Coo n!In tl\i chfnh klt thiic ngty 311l2!.lOI 0 BAN THUYtT MINH BAD d.D TAl CHI~H HoP NIIAT (111pthoo) I HAng t6n kho am;>::hlICh toan thephlMlg phAp k~ tlIai thlll'mg xuy!n. I le
 16. I BA.ocAOTAICHINH HQP NHAT c61'G TV CO ruAN NHV'A BINH MINH I Cho nArDIii chlnh k!lth6c ngty 3111212010 240 Htu Giang. P.9, Q.6, TP. H~Chf Minh BAN THU\'ET M'JliIi BAa cAo TAl cHINII HQP NHAT (ti~p lhoo) I N2U}'1JIti~ Dhtn \-6n 8. ghi chii W hOll I v6n diu cUa eM sO'hllu 4\fqc ghi ~ thco sf, vOn th\lC g6p cUa ellii sO hlhl. til I thoo s6 chblb I~ 16n IKm gina gil th\lC d pilat h3nh vi TI$lg d\l' v6n 06 phin d
 17. I co pRAN NUVA BAo cAo TAl CHINH"01' NHAT C6NG TY BINH ML•••• U I n. H6 ChI Minh Ow nam Iii chinh k!t thlic ngly 31/1212010 240 H$u Giang, P.9, Q.6, BANTIlUvtT !tUN" OA.ocAo TAl CHIl'lIlIlQ1' snAT (tiip thco) I Ngu)"cn tIc~' ph ••••.•.•• g pUp Chi nhin chi phllho.! Ihn nhtp dGanh nghltp bifn hhh. chi phi II. I thu; rho ohtp dnanh nghjfp hoio 1,1 Chi phl !hue thu nh$p doanh nghiw hifn hanh 4u~ de dinh ~n co sO'thu ~p chjg!hut vi I Ihut suAtlln>t TIffiN lrong nam hien hanIL Chi pbl muo!thn nhW doanh nghiw hoAn lti duqc xi\c dinh trtn w sO s6 chmh I~ ~!hOi duqc kh!U (rir, s6 cMlnh leeh \fl11thOi chjn thuo! vi thl>!suit tho.>! NDN. T I Y. TII6NG TIN B6 SUNGeRO cAe KHoAN Ml)C TRINH BAy TRO~G BANG CAS I D61 Kt TOA.N IIQPNHA.T Tiln vi cae "hoan llrolll: 4lfU11g Illn I •• 0110112010 3111212010 VND VND I 451.409.331 Ti.!nJ$ 582.639.424 37.985.613.661 32.407.923.791 Ti.!n gUi ngAn hMg cae khOOnlWl1g 4uong tien (lito gUi 00 ky "'" dlr6i 34.000.000.000 55.900.000.000 I 3tllang) 94.3]7.022.992 6fi.990.~.l21 qng I ,. Cie kbolln (IAn hI"til chlnh 01:10 btu s6 hlVng sA 1"'1"& 3111212010 OlllJlnOIO d, ph6 •• .,.; ph6n VND VND I n,ooo.ooo.ooo 22.000.000.000 Chol'ngkhoan diu III nglin "'" + Q".Jl Mu III ch.mg thOOnBan 18 Q()(). 000. ()()() 18,()()(),()()(),()()() '" '" I Viti (chUng em' qr;j) 4. ()()() ()(}(),()(}() 4. (){j()/)(j(). OOQ + C,,"g tyCP NhIN Tdn Tiln 20, (){j() 20,000 1,000.000.000 Diu til nsan "'" I
 18. I nAoeAu TAl cH1NIIIIQl' NuAT CONGTY 00 roAN NHifA OINI! MI:"H I 240 "au Giang, P.9, Q.6, lP. 83 Chi Minh a.o lIIm ill chfnh lJt!hilc ngty 3lf12/2{110 BAN THUvtT MINH BAo cAo TAl cHiNn HoP NHAT (ti~p thco) I lUng t3n kho I •• 01/0112010 31112/1010 ¥NO ¥NO I 48.864.389.466 2.417.416.080 Hang mua dang di dtrong 109.892.665.529 81.695.255.330 Nguytllli~ ".tHe.. 1.209.649.032 852.20 1.047 C6ng C1,I,dvng C\I 77.231.709.873 54.632.446.572 I Chi phi san xuAtkinh doanh dOdang 67.527.084.149 90.157.719.151 """" ""'"' 15.622.104.316 24.554.214.103 Hingooa 305,165.925.783 26',550.928.865 gl~ gk hing t3n kho I qng , Tbu~ vA die khoan phil thu nhl nll6"l: o 11011201(1 31/1212010 I ¥NO ¥NO 40.838.483 I Th~ xu.At,nh$p ~ 852.045.854 nut 11m nh$p cl nhIn nQp !hira 0 C6ng ty CP "'!Iva DIM Minh 891.884.337 C(ing I nt 6. dn ngin h,n khtc 31/1112(110 OIIOIIlOIO I ¥NO ¥NO 472.308.233 93.230.000 Tom" I 16.340.462.950 28.646.045.&30 Kyquy, kY CItqC (.) 76.923.107 114.&68.162 HI s3n th;~ clKrxU It 16.889.694.290 28.854.143.992 C(lng I (0) Chi lilt tj quJ Ii/ CIfl1C tpi llgUy 31/1212010 1Ih~ SQu; I s4tlln VND I\lvc dlcb kY'Iut Nguyh If .w ~ " •• I Thanh toM nhk> khAu 342.236,67 USD 6.479.224.636 NgAnhang C&Ig thuung. ",' !My m6c !hilt bi va Chinhanh06
 19. -------- ------------ 1 c6NG TV CO pHAN )liHI/A BiNH MINH BAocAo TAl clIINH IIVP NuAT Coo nlIm !Ai chlnh k!l lh(lc ngay 3 ilI2I20.10. 24O}i3u Giang, P.9, Q.6, lP.1I3 ChI Minh I DAN T1HJVtT MINH BAD CAD TAl cnlNH IIQP NltAT (I~p lhoo) Hng, gi.om lii.an ~ djnb 1I1h1 blnh 7. D
 20. II BAO cAo TAl cHiNH II(}I' NHAT cOI\G TV cO PIIAN NHl/A BtNH MINH I Coo RAm Iii chlnh k!llhue ngay 3111212010 240 Htu Giang, P.9, Q.6, TP. II" Chl Minh I BANTlluyh MINH BAo cAo TAl CIIINIIIIQP NIIAT (liip Ih ••.• ) (6 lfinh ~~ blnb Tlng, giam 'AI sin 8. I Doll >oj Ilnh: JlND Q\ly~n sor dyng (lit I f',"guy!n gl' s6 dU' Mu llllm 35.996.185.657 s6 14ng trong nAm I s6 giam IJOng nAm 35.996.185.651 56 dU'cuAi n!m G" Irj han mil••la' k~ I 3,866.030.615 SGdU'&unAm 762.250.680 KhAu !lao trong nam 56 giAn! trong nlm I 56 du cu6i lllm 4.628.331.295 G" trj c6n Iii 32.130.105.042 Tti ngiy dAu nam I Tti ngjly
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2