intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tài chính công ty cổ phần Nam Việt_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007

Chia sẻ: Misu8 Misu8 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

122
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo tài chính công ty cổ phần nam việt_năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính công ty cổ phần Nam Việt_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007

 1. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cho naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007
 2. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Thoâng tin veà Coâng ty Giaáy chöùng nhaän 5203000050 ngaøy 2 thaùng 10 naêm 2006 ñaêng kyù Kinh doanh vaø ñieàu chænh ngaøy 5 thaùng 10 naêm 2006 vaø ngaøy 1 thaùng 8 naêm 2007 Hoäi ñoàng Quaûn trò OÂng Doaõn Tôùi Chuû tòch OÂng Doaõn Chí Thanh Thaønh vieân OÂng Nguyeãn Duy Nhöùt Thaønh vieân OÂng Ñoã Laäp Nghieäp Thaønh vieân OÂng Ñaëng Vaên Ñieàn Thaønh vieân OÂng Nguyeãn Thöøa Böûu Thaønh vieân OÂng Doaõn Quoác Xaõ Thaønh vieân Ban Giaùm ñoác OÂng Doaõn Tôùi Toång Giaùm ñoác Baø Döông Thò Kim Höông Phoù Toång Giaùm ñoác OÂng Nguyeãn Duy Nhöùt Giaùm ñoác Taøi chính OÂng Nguyeãn Thöøa Böûu Giaùm ñoác Kyõ thuaät OÂng Ñoã Laäp Nghieäp Giaùm ñoác Ñieàu haønh OÂng Ñaëng Vaên Ñieàn Giaùm ñoác Kinh doanh OÂng Doaõn Quoác Xaõ Giaùm ñoác Cô khí OÂng Doaõn Vaên Nho Keá toaùn tröôûng Truï sôû ñaêng kyù 19D Traàn Höng Ñaïo Phöôøng Myõ Quyù Tænh An Giang Vieät Nam Ñôn vò kieåm toaùn Coâng ty TNHH KPMG Vieät Nam
 3. BAÙO CAÙO CUÛA KIEÅM TOAÙN VIEÂN ÑOÄC LAÄP Kính göûi caùc coå ñoâng Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät vaø caùc coâng ty con Phaïm vi kieåm toaùn Chuùng toâi ñaõ kieåm toaùn baûng caân ñoái keá toaùn hôïp nhaát ñính keøm cuûa Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät (“Coâng ty”) vaø caùc coâng ty con (sau ñaây ñöôïc goïi laø “Taäp ñoaøn”) taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 vaø baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp nhaát lieân quan, baùo caùo thay ñoåi voán chuû sôû höõu hôïp nhaát vaø baùo caùo löu chuyeån tieàn teä hôïp nhaát cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy, ñöôïc trình baøy töø trang 3 ñeán trang 36. Vieäc laäp vaø trình baøy caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát naøy thuoäc traùch nhieäm cuûa Ban Giaùm ñoác Coâng ty. Traùch nhieäm cuûa chuùng toâi laø ñöa ra yù kieán veà caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát naøy caên cöù treân keát quaû kieåm toaùn cuûa chuùng toâi. Caùc baùo caùo taøi chính cuûa Taäp ñoaøn cho giai ñoaïn töø ngaøy thaønh laäp 2 thaùng 10 naêm 2006 ñeán ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2006 chöa ñöôïc kieåm toaùn. Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn theo caùc Chuaån möïc Kieåm toaùn Vieät Nam vaø caùc Chuaån möïc Kieåm toaùn Quoác teá ñöôïc chaáp thuaän taïi Vieät Nam. Caùc chuaån möïc naøy yeâu caàu chuùng toâi phaûi laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn ñeå coù ñöôïc söï ñaûm baûo hôïp lyù raèng caùc baùo caùo taøi chính khoâng coù caùc sai soùt troïng yeáu. Coâng vieäc kieåm toaùn bao goàm vieäc kieåm tra, treân cô sôû choïn maãu, caùc baèng chöùng xaùc minh cho caùc soá lieäu vaø caùc thuyeát minh treân caùc baùo caùo taøi chính. Coâng vieäc kieåm toaùn cuõng bao goàm vieäc ñaùnh giaù caùc nguyeân taéc keá toaùn ñöôïc aùp duïng vaø caùc öôùc tính troïng yeáu cuûa ban laõnh ñaïo Coâng ty, cuõng nhö vieäc ñaùnh giaù caùch trình baøy toång quan cuûa caùc baùo caùo taøi chính. Chuùng toâi tin raèng coâng vieäc kieåm toaùn ñaõ cung caáp nhöõng cô sôû hôïp lyù laøm caên cöù cho yù kieán cuûa chuùng toâi. YÙ kieán kieåm toaùn Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù, treân caùc khía caïnh troïng yeáu, veà tình hình taøi chính cuûa Taäp ñoaøn taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 vaø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø caùc luoàng löu chuyeån tieàn teä cho naêm keát thuùc cuøng ngaøy, phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc Keá toaùn Vieät Nam, Cheá ñoä Keá toaùn Vieät Nam vaø caùc nguyeân taéc keá toaùn ñöôïc chaáp nhaän chung taïi Vieät Nam. ____________________________ Coâng ty TNHH KPMG Vieät Nam Giaáy pheùp ñaàu tö soá: 863/GP Baùo caùo kieåm toaùn soá: 07-01-160 _______________________________ _______________________________ Chong Kwang Puay Haø Vuõ Ñònh Chöùng chæ kieåm toaùn vieân soá N0864/KTV Chöùng chæ Kieåm toaùn vieân soá 0414/KTV Phoù Toång Giaùm ñoác Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy 31 thaùng 3 naêm 2008 2
 4. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Baûng caân ñoái keá toaùn hôïp nhaát ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 Maõ Thuyeát 2007 2006 soá minh VNÑ'000 VNÑ'000 TAØI SAÛN Taøi saûn ngaén haïn 100 1.657.433.508 920.577.186 Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 110 3 266.442.925 85.916.204 Tieàn 111 266.442.925 85.916.204 Caùc khoaûn phaûi thu – ngaén haïn 130 4 1.118.457.833 625.429.258 Khoaûn phaûi thu – thöông maïi 131 344.848.160 420.301.450 Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 28.850.722 9.168.163 Phaûi thu noäi boä 133 743.769.761 186.131.637 Phaûi thu khaùc 135 10.137.057 15.148.540 Döï phoøng phaûi thu nôï khoù ñoøi 139 (9.147.867) (5.320.532) Haøng toàn kho 140 5 231.499.493 196.905.352 Haøng toàn kho 141 231.499.493 196.905.352 Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150 41.033.257 12.326.372 Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø 152 12.310.192 673 Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 6 28.723.065 12.325.699 Taøi saûn daøi haïn 200 686.538.895 184.943.928 Taøi saûn coá ñònh 220 482.804.397 159.220.305 Taøi saûn coá ñònh höõu hình 221 7 113.048.417 119.781.078 222 199.596.444 178.432.993 Nguyeân giaù 223 (86.548.027) (58.651.915) Khaáu hao luyõ keá Taøi saûn coá ñònh höõu hình thueâ taøi chính 224 8 - 22.015.857 225 - 24.503.673 Nguyeân giaù 226 - (2.487.816) Khaáu hao luõy keá Taøi saûn coá ñònh voâ hình 227 9 16.242.606 11.981.697 228 16.332.506 12.105.017 Nguyeân giaù 229 (89.900) (123.320) Phaân boå luõy keá Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 10 353.513.374 5.441.673 Ñaàu tö daøi haïn 250 11 178.410.000 10.000 Ñaàu tö daøi haïn khaùc 258 178.410.000 10.000 Taøi saûn daøi haïn khaùc 260 25.324.498 25.713.623 Taøi saûn thueá hoaõn laïi 262 12 1.807.596 1.160.637 Taøi saûn daøi haïn khaùc 268 23.516.902 24.552.986 TOÅNG TAØI SAÛN 270 2.343.972.403 1.105.521.114 Caùc thuyeát minh töø trang 9 ñeán trang 36 laø boä phaän hôïp thaønh baùo caùo taøi chính naøy 3
 5. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Baûng caân ñoái keá toaùn hôïp nhaát ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 (tieáp theo) Maõ Thuyeát 2007 2006 soá minh VNÑ'000 VNÑ'000 NGUOÀN VOÁN NÔÏ PHAÛI TRAÛ 300 651.568.743 375.603.728 Nôï ngaén haïn 310 551.561.769 319.375.353 Vay vaø nôï ngaén haïn 311 13 117.664.000 187.683.761 Phaûi traû ngöôøi baùn 312 58.180.036 90.449.942 Taïm öùng töø khaùch haøng 313 3.966.770 2.556.502 Thueá phaûi noäp Ngaân saùch Nhaø nöôùc 314 14 26.213.874 3.751.475 Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 315 7.284.018 7.226.036 Chi phí phaûi traû 316 15 8.640.916 6.000.000 Phaûi traû noäi boä 317 16 242.997.395 10.326.049 Phaûi traû khaùc 319 17 86.614.760 11.381.588 Vay vaø nôï daøi haïn 330 100.006.974 56.228.375 Vay vaø nôï daøi haïn 334 19 99.719.803 55.942.532 Döï phoøng trôï caáp thoâi vieäc 336 18 287.171 285.843 VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 400 1.692.403.660 729.917.386 Voán chuû sôû höõu 410 1.683.764.738 729.527.864 Voán coå phaàn 411 20 660.000.000 600.000.000 Thaëng dö voán coå phaàn 412 611.965.459 - Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 416 1.130.471 - Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 420 410.668.808 129.527.864 Quyõ khaùc 430 8.638.922 389.522 Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 431 8.638.922 389.522 TOÅNG NGUOÀN VOÁN 440 2.343.972.403 1.105.521.114 Ngöôøi laäp: Ngöôøi duyeät: Doaõn Vaên Nho Doaõn Tôùi Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm ñoác 31 March 2008 Caùc thuyeát minh töø trang 9 ñeán trang 36 laø boä phaän hôïp thaønh baùo caùo taøi chính naøy 4
 6. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp nhaát cho naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 Töø 1/1/2007 Töø 2/10/2006 Maõ Thuyeát ñeán 31/12/2007 ñeán 31/12/2006 soá minh VNÑ'000 VNÑ'000 Toång doanh thu 01 30 3.200.352.091 918.746.645 Caùc khoaûn giaûm tröø 02 30 (6.914.825) (12.602.927) Doanh thu thuaàn 10 3.193.437.266 906.143.718 Giaù voán haøng baùn 11 30 (2.482.976.103) (693.100.704) Lôïi nhuaän goäp 20 710.461.163 213.043.014 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 21 64.769.470 5.162.337 Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 22 22 (41.518.466) (5.787.182) Chi phí baùn haøng 24 (276.741.703) (76.759.581) Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 (44.885.364) (10.035.481) Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh 30 412.085.100 125.623.107 doanh Keát quaû cuûa caùc hoaït ñoäng khaùc 40 Thu nhaäp khaùc 31 23 21.134.295 48.428.208 Chi phí khaùc 32 24 (16.647.392) (45.194.088) Lôïi nhuaän tröôùc thueá 50 416.572.003 128.857.227 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp – hieän 51 25 (46.878.018) - haønh Thueá thu nhaäp doanh nghieäp – hoaõn 52 25 646.959 1.160.637 laïi Lôïi nhuaän thuaàn sau thueá 60 370.340.944 130.017.864 Laõi treân coå phieáu Laõi cô baûn treân coå phieáu (VNÑ) 70 26 VNÑ5.953 VNÑ2.167 Ngöôøi laäp: Ngöôøi duyeät: Doaõn Vaên Nho Doaõn Tôùi Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm ñoác 31 March 2008 Caùc thuyeát minh töø trang 9 ñeán trang 36 laø boä phaän hôïp thaønh baùo caùo taøi chính naøy 5
 7. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Baùo caùo thay ñoåi voán chuû sôû höõu hôïp nhaát cho naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 Quyõ khen Thaëng dö voán Cheânh leäch tyû thöôûng vaø phuùc Lôïi nhuaän chöa Voán coå phaàn coå phaàn giaù hoái ñoaùi lôïi phaân phoái Toång coäng VNÑ'000 VNÑ'000 VNÑ’000 VNÑ'000 VNÑ’000 VNÑ'000 - - - - - - Soá dö ngaøy 2 thaùng 10 naêm 2006 Chuyeån töø coâng ty TNHH 509.500.000 - - 392.488 - 509.892.488 Coå phieáu ñaõ phaùt haønh 90.500.000 - - - - 90.500.000 Lôïi nhuaän thuaàn trong kyø - - - - 130.017.864 130.017.864 Chuyeån sang quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi - - - 490.000 (490.000) - Traû trong kyø - - (492.966) - (492.966) 600.000.000 - - 389.522 129.527.864 729.917.386 Soá dö ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2007 Voán coå phaàn ñaõ phaùt haønh 60.000.000 - - - - 60.000.000 Thaëng dö voán coå phaàn - 611.965.459 - - - 611.965.459 Lôïi nhuaän thuaàn trong naêm - - - - 370.340.944 370.340.944 Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän - - 1.130.471 - - 1.130.471 Chuyeån sang quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi - - - 10.000.000 (10.000.000) - Coå töùc phaûi traû - - - - (79.200.000) (79.200.000) Traû trong naêm - - - (1.750.600) - (1.750.600) 660.000.000 611.965.459 1.130.471 8.638.922 410.668.808 1.692.403.660 Soá dö ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 Ngöôøi laäp: Ngöôøi duyeät: Doaõn Vaên Nho Doaõn Tôùi Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm ñoác 31 March 2008 Caùc thuyeát minh töø trang 9 ñeán trang 36 laø boä phaän hôïp thaønh baùo caùo taøi chính naøy 6
 8. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä hôïp nhaát cho naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 Töø 1/1/2007 Töø 2/10/2006 Maõ Thuyeát ñeán 31/12/2007 ñeán 31/12/2006 soá minh VNÑ'000 VNÑ'000 LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Lôïi nhuaän tröôùc thueá 01 416.572.003 128.857.227 Ñieàu chænh cho caùc khoaûn Khaáu hao vaø phaân boå 02 29.552.102 7.896.509 Döï phoøng 03 3.827.335 2.661.674 Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng ñaàu tö 05 (337.089) (1.560.807) Chi phí laõi vay 06 22.534.758 4.229.938 Thu nhaäp laõi tieàn göûi 07 (55.161.542) (2.518.957) Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh 08 416.987.567 139.565.584 tröôùc nhöõng thay ñoåi voán löu ñoäng Taêng caùc khoaûn phaûi thu vaø taøi saûn 09 (277.073.606) (83.393.970) ngaén haïn khaùc Taêng haøng toàn kho 10 (34.594.141) (71.048.127) Taêng/(giaûm) caùc khoaûn phaûi traû vaø 11 186.617.479 (77.277.736) nôï khaùc 291.937.299 (92.154.249) Chi phí laõi vay ñaõ traû 13 (22.534.758) (4.229.938) Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñaõ noäp 14 (24.150.914) - Tieàn thuaàn thu töø/(chi cho) hoaït ñoäng 20 245.251.627 (96.384.187) kinh doanh LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖ Tieàn chi mua taøi saûn coá ñònh 21 (366.782.278) (19.394.532) Tieàn thu töø thanh lyù taøi saûn coá ñònh 22 13.983.173 46.720.780 Giaûm/(taêng) taøi saûn daøi haïn khaùc 23 1.036.084 (302) Taêng ñaàu tö daøi haïn 24 (178.400.000) - Thu töø laõi tieàn göûi 27 55.161.542 2.518.957 Khoaûn vay cho caùc beân lieân quan 28 (1.503.179.077) - Khoaûn vay ñöôïc hoaøn laïi 29 1.254.689.888 - Tieàn thuaàn (chi cho)/thu töø hoaït ñoäng 30 (723.490.668) 29.844.903 ñaàu tö Caùc thuyeát minh töø trang 9 ñeán trang 36 laø boä phaän hôïp thaønh baùo caùo taøi chính naøy 7
 9. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä hôïp nhaát cho naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 (tieáp theo) Töø 1/1/2007 Töø 2/10/2006 Maõ Thuyeát ñeán 31/12/2007 ñeán 31/12/2006 soá minh VNÑ'000 VNÑ'000 LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH Thu töø voán voán 31 671.965.459 90.500.000 Thu töø vay ngaén vaø daøi haïn 33 1.498.463.092 66.200.369 Chi traû nôï goác vaø nôï thueâ taøi chính 34 (1.511.140.537) (23.121.269) Tieàn thuaàn thu töø hoaït ñoäng taøi chính 40 659.288.014 133.579.100 Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø 50 181.048.973 67.039.816 Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 60 85.916.204 - ñaàu kyø Tieàn maët chuyeån töø coâng ty TNHH 61 - 18.876.388 AÛnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù hoái 62 (522.252) - ñoaùi quy ñoåi ngoaïi teä Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 70 3 266.442.925 85.916.204 cuoái kyø Ngöôøi laäp: Ngöôøi duyeät: Doaõn Vaên Nho Doaõn Tôùi Keá toaùn tröôûng Toång Giaùm ñoác 31 March 2008 Caùc thuyeát minh töø trang 9 ñeán trang 36 laø boä phaän hôïp thaønh baùo caùo taøi chính naøy 8
 10. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Thuyeát minh baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cho naêm keát ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 Caùc thuyeát minh naøy laø boä phaän hôïp thaønh vaø caàn ñöôïc ñoïc ñoàng thôøi vôùi caùc baùo caùo taøi chính ñính keøm.. 1. Hoaït ñoäng chính Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät (“Coâng ty”) laø coâng ty coå phaàn ñöôïc thaønh laäp taïi Vieät Nam vôùi hoaït ñoäng chính laø xaây döïng coâng trình daân duïng, coâng nghieäp, giao thoâng vaø thuûy lôïi; nuoâi caù, saûn xuaát, cheá bieán vaø baûo quaûn thuûy saûn; saûn xuaát bao bì giaáy, in bao bì caùc loaïi, saûn xuaát daàu bio-diesel; cheá bieán daàu caù vaø boät caù; saûn xuaát keo gentaline vaø glycerine theo Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 5203000050 do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö tænh An Giang caáp ngaøy 2 thaùng 10 naêm 2006 vaø ñöôïc ñieàu chænh vaøo ngaøy 5 thaùng 10 naêm 2006 vaø ngaøy 1 thaùng 8 naêm 2007 (sau ñaây ñöôïc goïi laø “Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh”). Coâng ty ñöôïc thaønh laäp töø vieäc chuyeån theå Coâng ty Traùch nhieäm Höõu haïn Nam Vieät, moät coâng ty traùch nhieäm höõu haïn ñöôïc thaønh laäp theo Luaät Doanh nghieäp Vieät Nam thaønh coâng ty coå phaàn vaøo ngaøy 2 thaùng 10 naêm 2006. Taát caû taøi saûn vaø caùc khoaûn nôï phaûi traû cuûa Coâng ty Traùch nhieäm höõu haïn Nam Vieät ñöôïc chuyeån giao sang Coâng ty theo giaù trò ghi soå taïi ngaøy chuyeån theå. Toång soá voán phaùp ñònh cuûa Coâng ty ñöôïc quy ñònh trong Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh laø 600.000.000.000 VNÑ. Sau ngaøy laäp baûng caân ñoái keá toaùn, toång soá voán phaùp ñònh cuûa Coâng ty taêng töø 600.000.000.000 VNÑ leân 660.000.000.000 VNÑ theo Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh ñieàu chænh ngaøy 1 thaùng 8 naêm 2007. Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cho naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 lieân quan ñeán Coâng ty vaø coâng ty con, Coâng ty TNHH AÁn Ñoä Döông vaø Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Thuûy saûn Nam Vieät (goïi chung laø “Taäp ñoaøn”). 9
 11. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Thuyeát minh baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 (tieáp theo) Chi tieát cuûa caùc coâng ty con ñöôïc thaønh laäp taïi Vieät Nam nhö sau: Sôû höõu voán phaùp ñònh bôûi Teân coâng ty con Hoaït ñoäng chính Giaáy pheùp Ñaàu tö Coâng ty % sôû höõu trong giaáy Soá tieàn pheùp cuûa coâng ty con VNÑ’000 Coâng ty TNHH AÁn Chaên nuoâi thuûy saûn, Soá 5704000012 do Sôû 100% 36.000.000 Ñoä Döông saûn xuaát bao bì giaáy, Keá hoaïch vaø Ñaàu tö cheá bieán daàu caù vaø thaønh phoá Caàn Thô boät caù, saûn xuaát keo caáp ngaøy 26 thaùng 10 gentaline, glycerine naêm 2006 vaø caùc giaáy vaø daàu bio-diesel pheùp ñieàu chænh Coâng ty Coå phaàn Hoaït ñoäng ñaàu tö Soá 5203000073 do Sôû 55,4% 277.000.000 Ñaàu tö Thuûy saûn tröïc tieáp, giaùn tieáp; Keá hoaïch vaø Ñaàu tö Nam Vieät ñaàu tö thöïc hieän vieäc tænh An Giang caáp saùt nhaäp vaø mua laïi ngaøy 2 thaùng 8 naêm doanh nghieäp 2007 Caùc coå ñoâng cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Thuûy saûn Nam Vieät, bao goàm Coâng ty, chöa goùp ñuû voán cho Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Thuûy saûn Nam Vieät. Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 Coâng ty coù 4.640 nhaân vieân (2006: 5.393 nhaân vieân). 2. Toùm taét nhöõng chính saùch keá toaùn chuû yeáu Sau ñaây laø nhöõng chính saùch keá toaùn chuû yeáu ñöôïc Coâng ty aùp duïng trong vieäc laäp caùc baùo caùo taøi chính naøy. (a) Cô sôû laäp baùo caùo taøi chính Caùc baùo caùo taøi chính hôïp nhaát trình baøy baèng ngaøn Ñoàng Vieät Nam (“VNÑ’000”), ñöôïc laäp treân cô sôû giaù goác. Caùc chính saùch keá toaùn ñöôïc aùp duïng moät caùch nhaát quaùn bôûi Taäp ñoaøn vaø nhaát quaùn vôùi chính saùch söû duïng trong nhöõng naêm tröôùc. Soå saùch keá toaùn cuûa Taäp ñoaøn ñöôïc laäp döïa theo caùc Chuaån möïc Keá toaùn Vieät Nam, Heä thoáng Keá toaùn Vieät Nam vaø caùc nguyeân taéc keá toaùn ñöôïc chaáp nhaän chung taïi Vieät Nam. 10
 12. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Thuyeát minh baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cho naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 (tieáp theo) (b) Cô sôû cuûa hôïp nhaát baùo caùo taøi chính (i) Coâng ty con Coâng ty con laø doanh nghieäp chòu söï kieåm soaùt cuûa Coâng ty. Quyeàn kieåm soaùt toàn taïi khi Coâng ty coù khaû naêng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp, chi phoái caùc chính saùch taøi chính vaø hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñeå thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ñoù. Caùc baùo caùo taøi chính cuûa coâng ty con ñaõ ñöôïc hôïp nhaát trong baùo caùo taøi chính hôïp nhaát keå töø ngaøy baét ñaàu quyeàn kieåm soaùt ñeán ngaøy keát thuùc quyeàn kieåm soaùt. (ii) Caùc giao dòch ñöôïc loaïi tröø khi hôïp nhaát Soá dö giöõa caùc ñôn vò trong cuøng taäp ñoaøn, caùc giao dòch noäi boä vaø baát kyø laõi hoaëc loã chöa thöïc hieän phaùt sinh töø caùc giao dòch noäi boä phaûi ñöôïc loaïi tröø khi laäp baùo caùo taøi chính hôïp nhaát. (c) Naêm taøi chính Naêm taøi chính cuûa Coâng ty töø ngaøy 1 thaùng 1 ñeán ngaøy 31 thaùng 12. (d) Caùc giao dòch baèng ngoaïi teä Caùc khoaûn muïc taøi saûn vaø nôï phaûi traû coù goác baèng caùc ñôn vò tieàn teä khaùc vôùi VNÑ ñöôïc quy ñoåi sang VNÑ theo tyû giaù hoái ñoaùi quy ñònh taïi ngaøy keát thuùc nieân ñoä keá toaùn. Caùc giao dòch baèng caùc ñôn vò tieàn teä khaùc VNÑ phaùt sinh trong naêm ñöôïc qui ñoåi sang VNÑ theo tyû giaù hoái ñoaùi xaáp xæ tyû giaù hoái ñoaùi qui ñònh taïi ngaøy giao dòch. Caùc khoaûn cheânh leäch tyû giaù chöa vaø ñaõ thöïc hieän ñöôïc haïch toaùn vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, tröø tröôøng hôïp lieân quan ñeán hoaït ñoäng xaây döïng caùc taøi saûn coá ñònh höõu hình hay quy ñoåi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä, phaùt sinh trong giai ñoaïn tröôùc hoaït ñoäng thì ñöôïc haïch toaùn vaøo Taøi Khoaûn Cheânh Leäch Tyû Giaù thuoäc voán chuû sôû höõu cho ñeán khi hoaït ñoäng kinh doanh baét ñaàu vaø caùc taøi saûn coá ñònh höõu hình ñöôïc ñöa vaøo söû duïng. Khi hoaït ñoäng kinh doanh baét ñaàu vaø caùc taøi saûn coá ñònh höõu hình ñöôïc ñöa vaøo söû duïng, cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän lieân quan ñöôïc keát chuyeån toaøn boä vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, laõi cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän ñöôïc keát chuyeån vaøo taøi khoaûn Doanh thu chöa thöïc hieän vaø loã cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän ñöôïc keát chuyeån vaøo taøi khoaûn Chi phí Traû tröôùc Daøi Haïn. Laõi loã cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän ñöôïc phaân boå theo phöông phaùp ñöôøng thaúng trong voøng naêm naêm. (e) Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn Tieàn bao goàm tieàn maët vaø tieàn göûi khoâng kyø haïn. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn laø caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn coù tính thanh khoaûn cao coù theå deã daøng chuyeån ñoåi thaønh khoaûn tieàn xaùc ñònh tröôùc, ít ruûi ro veà thay ñoåi giaù trò vaø ñöôïc giöõ nhaèm ñaùp öùng nhu caàu thanh toaùn ngaén haïn hôn laø cho muïc ñích ñaàu tö hay caùc muïc ñích khaùc. 11
 13. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Thuyeát minh baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cho naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 (tieáp theo) (f) Caùc khoaûn ñaàu tö Caùc khoaûn ñaàu tö kyù quyõ ngaén haïn, caùc coâng cuï nôï vaø voán chuû sôû höõu cuûa caùc doanh nghieäp maø Taäp Ñoaøn khoâng kieåm soaùt hoaëc khoâng coù aûnh höôûng troïng yeáu ñöôïc phaûn aùnh theo nguyeân giaù. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ñöôïc laäp khi Ban Giaùm ñoác Coâng ty cho raèng vieäc giaûm giaù naøy khoâng mang tính taïm thôøi. Döï phoøng seõ ñöôïc hoaøn nhaäp khi vieäc taêng leân sau ñoù cuûa giaù trò coù theå thu hoài laø do söï kieän khaùch quan xaûy ra ra sau khi khoaûn döï phoøng ñöôïc laäp. Döï phoøng chæ ñöôïc hoaøn nhaäp ñeán möùc toái ña baèng giaù trò ghi soå cuûa khoaûn ñaàu tö nhö ñöôïc xaùc ñònh trong tröôøng hôïp chöa laäp döï phoøng. (g) Caùc khoaûn phaûi thu Caùc khoaûn phaûi thu cuûa khaùch haøng vaø caùc khoaûn phaûi thu khaùc ñöôïc phaûn aùnh theo nguyeân giaù tröø ñi döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi. (h) Haøng toàn kho Haøng toàn kho ñöôïc phaûn aùnh theo giaù trò baèng vôùi soá thaáp hôn giöõa giaù goác vaø giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc. Giaù goác ñöôïc tính theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn vaø bao goàm taát caû caùc chi phí lieân quan phaùt sinh ñeå coù ñöôïc haøng toàn kho ôû ñòa ñieåm vaø traïng thaùi hieän taïi. Ñoái vôùi thaønh phaåm vaø saûn phaåm dôû dang, giaù goác bao goàm chi phí nguyeân vaät lieäu, chi phí nhaân coâng tröïc tieáp vaø caùc chi phí saûn xuaát chung ñaõ ñöôïc phaân boå. Giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc laø giaù baùn öôùc tính cuûa saûn phaåm toàn kho, tröø ñi chi phí öôùc tính ñeå hoaøn thaønh saûn phaåm vaø chi phí baùn haøng öôùc tính. Coâng ty aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân ñeå haïch toaùn haøng toàn kho. (i) Taøi saûn coá ñònh höõu hình (i) Nguyeân giaù Taøi saûn coá ñònh höõu hình ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù tröø ñi giaù trò hao moøn luõy keá. Nguyeân giaù ban ñaàu cuûa taøi saûn coá ñònh höõu hình goàm giaù mua cuûa taøi saûn, bao goàm caû thueá nhaäp khaåu, caùc loaïi thueá ñaàu vaøo khoâng ñöôïc hoaøn laïi vaø chi phí lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñöa taøi saûn vaøo traïng thaùi vaø vò trí hoaït ñoäng cho muïc ñích söû duïng döï kieán. Caùc chi phí phaùt sinh sau khi taøi saûn coá ñònh höõu hình ñaõ ñi vaøo hoaït ñoäng nhö chi phí söûa chöõa, baûo döôõng vaø ñaïi tu thöôøng ñöôïc haïch toaùn vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa kyø phaùt sinh chi phí. Tröôøng hôïp coù theå chöùng minh moät caùch roõ raøng caùc chi phí naøy laøm taêng lôïi ích kinh teá trong töông lai döï tính thu ñöôïc töø vieäc söû duïng taøi saûn coá ñònh höõu hình vöôït treân möùc hoaït ñoäng tieâu chuaån ñaõ ñöôïc ñaùnh giaù ban ñaàu, thì caùc chi phí naøy ñöôïc voán hoùa nhö moät khoaûn nguyeân giaù taêng theâm cuûa taøi saûn coá ñònh höõu hình. 12
 14. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Thuyeát minh baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cho naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 (tieáp theo) (ii) Khaáu hao Khaáu hao ñöôïc tính theo phöông phaùp ñöôøng thaúng döïa treân thôøi gian höõu duïng öôùc tính cuûa taøi saûn coá ñònh höõu hình. Thôøi gian höõu duïng öôùc tính nhö sau: nhaø xöôûng 5 – 25 naêm thieát bò vaên phoøng 5 – 10 naêm maùy moùc vaø thieát bò 5 – 7 naêm phöông tieän vaän chuyeån 3 – 7 naêm (j) Taøi saûn coá ñònh höõu hình thueâ taøi chính Caùc hôïp ñoàng thueâ ñöôïc phaân loaïi laø thueâ taøi chính neáu trong caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng Coâng ty chaáp nhaän phaàn lôùn taát caû caùc ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu. Taøi saûn coá ñònh höõu hình döôùi hình thöùc thueâ taøi chính ñöôïc theå hieän theo giaù trò baèng vôùi soá thaáp hôn giöõa giaù trò hôïp lyù cuûa taøi saûn coá ñònh vaø giaù trò hieän taïi cuûa caùc khoaûn tieàn thueâ toái thieåu, tính taïi thôøi ñieåm baét ñaàu thueâ, tröø ñi khaáu hao luõy keá. Khaáu hao taøi saûn thueâ ñöôïc tính theo phöông phaùp ñöôøng thaúng döïa treân thôøi gian höõu duïng öôùc tính cuûa taøi saûn thueâ. Thôøi gian höõu duïng öôùc tính cuûa taøi saûn thueâ nhaát quaùn vôùi thôøi gian höõu duïng cuûa taøi saûn coá ñònh höõu hình ñöôïc neâu trong phaàn chính saùch keá toaùn 2(i)(ii). (k) Taøi saûn coá ñònh voâ hình (i) Quyeàn söû duïng ñaát laâu daøi Quyeàn söû duïng ñaát laâu daøi ñöôïc phaûn aùnh theo nguyeân giaù vaø khoâng ñöôïc trích khaáu hao. Nguyeân giaù ban ñaàu cuûa quyeàn söû duïng ñaát bao goàm giaù mua quyeàn söû duïng ñaát vaø toaøn boä caùc chi phí tröïc tieáp phaùt sinh lieân quan ñeán vieäc ñaûm baûo quyeàn söû duïng ñaát. (ii) Phaàn meàm maùy vi tính Giaù mua cuûa phaàn meàm vi tính môùi maø phaàn meàm vi tính naøy khoâng laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi vôùi phaàn cöùng coù lieân quan thì ñöôïc voán hoùa vaø haïch toaùn nhö taøi saûn coá ñònh voâ hình. Phaàn meàm vi tính ñöôïc khaáu hao theo phöông phaùp ñöôøng thaúng trong voøng 3 naêm. (l) Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang phaûn aùnh nguyeân giaù cuûa caùc khoaûn chi phí xaây döïng vaø maùy moùc chöa ñöôïc hoaøn toaøn hoaøn thaønh hoaëc laép ñaët xong. Khoâng tính khaáu hao cho xaây döïng cô baûn dôû dang trong giai ñoaïn xaây döïng vaø laép ñaët. (m) Caùc khoaûn phaûi traû thöông maïi vaø caùc khoaûn phaûi traû khaùc Caùc khoaûn phaûi traû thöông maïi vaø khoaûn phaûi traû khaùc theå hieän theo nguyeân giaù. 13
 15. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Thuyeát minh baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cho naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 (tieáp theo) (n) Döï phoøng Döï phoøng ñöôïc ghi nhaän khi, do keát quaû cuûa moät söï kieän trong quaù khöù, Coâng ty coù moät nghóa vuï phaùp lyù hoaëc lieân ñôùi maø coù theå ñöôïc öôùc tính moät caùch tin caäy vaø töông ñoái chaéc chaén raèng Coâng ty phaûi söû duïng caùc lôïi ích kinh teá trong töông lai ñeå thanh toaùn nghóa vuï ñoù. Döï phoøng ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch chieát khaáu caùc luoàng tieàn döï tính trong töông lai theo laõi suaát tröôùc thueá phaûn aùnh ñöôïc söï ñaùnh giaù hieän taïi cuûa thò tröôøng veà giaù trò thôøi gian cuûa ñoàng tieàn vaø nhöõng ruûi ro gaén lieàn vôùi khoaûn nôï phaûi traû ñoù. (o) Thueá Thueá thu nhaäp doanh nghieäp tính treân lôïi nhuaän hoaëc loã cuûa naêm bao goàm thueá thu nhaäp hieän haønh vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc ghi nhaän trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi tröø tröôøng hôïp khoaûn thueá thu nhaäp phaùt sinh lieân quan ñeán caùc khoaûn muïc ñöôïc ghi nhaän thaúng vaøo voán chuû sôû höõu, khi ñoù khoaûn thueá thu nhaäp naøy cuõng ñöôïc ghi nhaän thaúng vaøo voán chuû sôû höõu. Thueá thu nhaäp hieän haønh laø khoaûn thueá döï kieán phaûi noäp döïa treân thu nhaäp chòu thueá trong naêm, söû duïng caùc möùc thueá suaát coù hieäu löïc hoaëc cô baûn coù hieäu löïc taïi ngaøy keát thuùc nieân ñoä keá toaùn, vaø caùc khoaûn ñieàu chænh thueá phaûi noäp lieân quan ñeán nhöõng naêm tröôùc. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc tính theo phöông phaùp soá dö nôï treân baûng caân ñoái keá toaùn cho caùc cheânh leäch taïm thôøi giöõa giaù trò ghi soå cuûa caùc khoaûn muïc taøi saûn vaø nôï phaûi traû cho muïc ñích baùo caùo taøi chính vaø giaù trò xaùc ñònh theo muïc ñích thueá. Giaù trò cuûa thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc ghi nhaän döïa treân caùch thöùc thu hoài hoaëc thanh toaùn döï kieán ñoái vôùi giaù trò ghi soå cuûa caùc khoaûn muïc taøi saûn vaø nôï phaûi traû, söû duïng caùc möùc thueá suaát coù hieäu löïc hoaëc cô baûn coù hieäu löïc taïi ngaøy keát thuùc nieân ñoä keá toaùn. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi chæ ñöôïc ghi nhaän töông öùng vôùi möùc lôïi nhuaän chòu thueá chaéc chaén trong töông lai maø lôïi nhuaän ñoù coù theå duøng ñeå khaáu tröø vôùi taøi saûn thueá thu nhaäp naøy. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc ghi giaûm khi khoâng coøn chaéc chaén thu ñöôïc caùc lôïi ích veà thueá lieân quan naøy. (p) Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi ñöôïc trích laäp töø lôïi nhuaän chöa phaân phoái haøng naêm caên cöù vaøo quyeát ñònh cuûa caùc coå ñoâng. Quyõ naøy ñöôïc duøng ñeå loaïi tröø caùc khoaûn tieàn thöôûng vaø quyõ phuùc lôïi phaûi traû cho nhaân vieân cuûa Taäp ñoaøn. Caùc khoaûn phaûi traû töø quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi khoâng ñöôïc ghi nhaän treân baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh. 14
 16. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Thuyeát minh baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cho naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 (tieáp theo) (q) Doanh thu (i) Doanh thu baùn haøng Doanh thu baùn haøng ñöôïc ghi nhaän trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh khi phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu saûn phaåm hoaëc haøng hoùa ñaõ ñöôïc chuyeån giao cho ngöôøi mua. Doanh thu khoâng ñöôïc ghi nhaän neáu nhö coù nhöõng yeáu toá khoâng chaéc chaén troïng yeáu lieân quan tôùi khaû naêng thu hoài khoaûn phaûi thu hoaëc lieân quan tôùi khaû naêng haøng baùn bò traû laïi. (r) Caùc khoaûn thanh toaùn veà thueâ hoaït ñoäng Caùc khoaûn thanh toaùn veà thueâ hoaït ñoäng ñöôïc ghi nhaän vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh theo phöông phaùp ñöôøng thaúng döïa treân thôøi haïn cuûa hôïp ñoàng thueâ. Caùc khoaûn hoa hoàng ñi thueâ ñaõ nhaän ñöôïc ñöôïc ghi nhaän treân baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh nhö moät boä phaän hôïp thaønh cuûa toång chi phí thueâ. (s) Chi phí vay Chi phí vay ñöôïc ghi nhaän laø moät khoaûn chi phí trong naêm khi chi phí naøy phaùt sinh, ngoaïi tröø tröôøng hôïp chi phí vay lieân quan ñeán caùc khoaûn vay cho muïc ñích xaây döïng taøi saûn coá ñònh höõu hình thì khi ñoù chi phí vay phaùt sinh trong giai ñoaïn xaây döïng ñöôïc voán hoùa nhö moät phaàn cuûa nguyeân giaù cuûa taøi saûn coá ñònh lieân quan. (t) Caùc coâng ty lieân quan Caùc beân ñöôïc xem laø beân lieân quan neáu moät beân coù khaû naêng, tröïc tieáp hay giaùn tieáp, kieåm soaùt beân kia hay coù aûnh höôûng ñaùng keå ñeán beân kia trong vieäc ñöa ra caùc quyeát ñònh taøi chính vaø hoaït ñoäng kinh doanh. Caùc beân cuõng ñöôïc xem laø beân lieân quan neáu caùc beân cuøng chòu söï kieåm soaùt chung hay chòu aûnh höôûng ñaùng keå chung. (u) Laõi treân coå phieáu Taäp ñoaøn trình baøy laõi cô baûn treân coå phieáu vaø laõi suy giaûm treân coå phieáu (EPS) ñoái vôùi coå phieáu phoå thoâng. Laõi cô baûn treân coå phieáu ñöôïc tính baèng caùch chia lôïi nhuaän hoaëc loã phaân boå cho coå ñoâng sôû höõu coå phieáu phoå thoâng cuûa Coâng ty cho soá löôïng bình quaân gia quyeàn cuûa soá coå phieáu phoå thoâng ñang löu haønh trong naêm. Laõi suy giaûm treân coå phieáu ñöôïc tính baèng caùch ñieàu chænh lôïi nhuaän hoaëc loã phaân boå cho coå ñoâng sôû höõu coå phieáu phoå thoâng vaø soá bình quaân gia quyeàn coå phieáu phoå thoâng ñang löu haønh do aûnh höôûng cuûa caùc coå phieáu phoå thoâng tieàm naêng coù taùc ñoäng suy giaûm, bao goàm caû traùi phieáu coù theå chuyeån ñoåi vaø quyeàn choïn mua coå phieáu. 15
 17. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Thuyeát minh baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cho naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 (tieáp theo) (v) Baùo caùo boä phaän Laø moät boä phaän coù theå phaân bieät ñöôïc cuûa Taäp ñoaøn tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát hoaëc cung caáp saûn phaåm vaø dòch vuï (boä phaän theo lónh vöïc kinh doanh), hoaëc cung caáp saûn phaåm vaø dòch vuï trong phaïm vi moät moâi tröôøng kinh teá cuï theå (boä phaän theo khu vöïc ñòa lyù) maø boä phaän naøy coù ruûi ro vaø lôïi ích kinh teá khaùc vôùi caùc boä phaän khaùc. Caùch trình baøy chuû yeáu cuûa Taäp ñoaøn veà baùo caùo boä phaän döïa vaøo boä phaän theo khu vöïc ñòa lyù. (w) Caùc chæ tieâu ngoaøi baûng caân ñoái keá toaùn Caùc chæ tieâu ngoaøi baûng caân ñoái keá toaùn, nhö ñöôïc ñònh nghóa trong Heä thoáng Keá toaùn Vieät Nam, ñöôïc trình baøy ôû caùc thuyeát minh thích hôïp cuûa caùc baùo caùo taøi chính naøy. 3. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 2007 2006 VNÑ’000 VNÑ’000 Tieàn maët 42.594.700 14.847.528 Tieàn göûi ngaân haøng 223.848.225 71.068.676 Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 266.442.925 85.916.204 Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 bao goàm trong tieàn coù soá tieàn khaùc VNÑ töông ñöông 56.941 trieäu VNÑ (2006: 60.773 trieäu). 4. Khoaûn phaûi thu – ngaén haïn Khoaûn phaûi thu noäi boä bao goàm: 2007 2006 VNÑ’000 VNÑ’000 Phaûi thu töø caùc coâng ty lieân quan Thöông maïi 217.996.487 126.671.637 Phi thöông maïi 525.773.274 59.460.000 743.769.761 186.131.637 16
 18. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Thuyeát minh baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cho naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 (tieáp theo) Caùc khoaûn phaûi thu phi thöông maïi töø caùc coâng ty lieân quan khoâng coù baûo ñaûm, khoâng chòu laõi vaø khoâng coù thôøi haïn hoaøn traû aán ñònh, ngoaïi tröø 377.949 trieäu VNÑ (2006: 59.460 trieäu VNÑ) chòu laõi suaát thaùng töø 1% ñeán 1,2% (2006: 1%) trong naêm. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc bao goàm: 2007 2006 VNÑ’000 VNÑ’000 Caùc khoaûn cho vay phaûi thu (a) 5.321.161 12.182.592 Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 4.815.896 2.965.948 10.137.057 15.148.540 a. Khoaûn phaûi thu naøy theå hieän caùc khoaûn cho nhaân vieân vay khoâng ñöôïc baûo ñaûm vaø chòu laõi suaát thaùng laø 1% (2006: 1.5%) trong naêm. Bieán ñoäng döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi trong kyø nhö sau: Töø 1/1/2007 Töø 2/10/2006 ñeán 31/12/2007 ñeán 31/12/2006 VNÑ'000 VNÑ'000 Soá dö ñaàu naêm 5.320.532 - Chuyeån töø coâng ty TNHH - 6.493.015 Taêng döï phoøng trong kyø 3.827.335 2.661.674 Söû duïng döï phoøng trong kyø - (3.834.157) Döï phoøng phaûi thu nôï khoù ñoøi 9.147.867 5.320.532 Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 toaøn boä caùc khoaûn phaûi thu (2006: toaøn boä) ñaõ ñöôïc theá chaáp taïi ngaân haøng ñeå ñaûm baûo cho caùc khoaûn vay cuûa Taäp ñoaøn. 17
 19. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Thuyeát minh baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cho naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 (tieáp theo) 5. Haøng toàn kho 2007 2006 VNÑ’000 VNÑ’000 Haøng mua ñang ñi ñöôøng 1.333.742 - Nguyeân vaät lieäu 7.898.246 10.504.760 Coâng cuï vaø duïng cuï 5.734.139 566.352 Saûn phaåm dôû dang 163.645 98.308 Thaønh phaåm 133.183.694 185.735.932 Haøng toàn kho 83.186.027 - 231.499.493 196.905.352 Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 haøng toàn kho coù giaù trò ghi soå ñöôïc mang sang laø 120.000 trieäu VNÑ (2006: khoâng) ñöôïc theá chaáp taïi ngaân haøng ñeå baûo ñaûm cho caùc khoaûn vay cuûa Taäp ñoaøn. 6. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 2007 2006 VNÑ’000 VNÑ’000 Taïm öùng 28.723.065 12.325.699 18
 20. Coâng ty Coå phaàn Nam Vieät Thuyeát minh baùo caùo taøi chính hôïp nhaát cho naêm keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 (tieáp theo) 7. Taøi saûn coá ñònh höõu hình Thieát bò Maùy moùc Phöông tieän Nhaø xöôûng Toång coäng vaên phoøng vaø thieát bò vaän chuyeån VNÑ’000 VNÑ’000 VNÑ’000 VNÑ’000 VNÑ’000 Nguyeân giaù Soá dö ñaàu naêm 72.708.589 2.854.035 91.699.021 11.171.348 178.432.993 Taêng trong naêm - 3.235.908 7.991.726 2.906.860 14.134.494 Chuyeån töø taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính - - 24.521.477 - 24.521.477 Thanh lyù (13.585.784) - (1.853.977) - (15.439.761) Xoùa soå - (35.371) (1.902.888) (114.500) (2.052.759) Phaân loaïi laïi - (1.128.444) 921.000 207.444 - Soá dö cuoái naêm 59.122.805 4.926.128 121.376.359 14.171.152 199.596.444 Khaáu hao luõy keá Soá dö ñaàu naêm 24.460.317 1.131.427 30.785.801 2.422.370 58.651.915 Khaáu hao trong naêm 9.281.639 1.682.640 15.804.735 2.112.684 28.881.698 Chuyeån sang taøi saûn coá ñònh höõu hình thueâ taøi chính - - 3.073.722 - 3.073.722 Thanh lyù (1.797.559) - (430.927) - (2.228.486) Xoùa soå - (33.888) (1.564.360) (232.574) (1.830.822) Phaân loaïi laïi - (877.351) 578.574 298.777 - Soá dö cuoái naêm 31.944.397 1.902.828 48.099.545 4.601.257 86.548.027 Giaù trò coøn laïi Soá dö cuoái naêm 27.178.408 3.023.300 73.276.814 9.569.895 113.048.417 Soá dö ñaàu naêm 48.248.272 1.722.608 61.061.220 8.748.978 119.781.078 Bao goàm trong nguyeân giaù cuûa taøi saûn coá ñònh höõu hình coù soá taøi saûn vôùi nguyeân giaù laø 18.743 trieäu VNÑ ñaõ khaáu hao heát tính ñeán ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 (2006: 6.006 trieäu VNÑ) nhöng vaãn ñang ñöôïc söû duïng. Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 taøi saûn coá ñònh höõu hình coù giaù trò ghi soå ñöôïc mang sang laø 32.942 trieäu VNÑ (2006: 64.832 trieäu) ñöôïc theá chaáp taïi caùc ngaân haøng ñeå baûo ñaûm cho caùc khoaûn vay cuûa Taäp ñoaøn. 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2