intTypePromotion=3

Báo cáo tài chính công ty cổ phần xi măng Hải Vân_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Chia sẻ: Misu8 Misu8 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
163
lượt xem
24
download

Báo cáo tài chính công ty cổ phần xi măng Hải Vân_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo tài chính công ty cổ phần xi măng hải vân_năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính công ty cổ phần xi măng Hải Vân_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

 1. • • • • • • • • • • • • • • co J'IIA~ XI MANG IIAI V,\:\' CO:\G TY • nAo cAo TAl ClfiNII tlA tlu'
 2. • • 1'11,.\'>; 1 '1,\ ~(; 11'\I (6~ (; TY (0 \ \/"'1; ~5 Ngu}
 3. • • cir>;(; n' (0 1'11.\:'1;:>\1'I.';'M; lI.\l v.;,'I; 6~ Ngul~n VAn C~._()u~n LiOn Chieu. Thanh phi; F>aNing • • II,," (;iam
 4. • • Cong ty TNHH Kill'm toill" An Phu x..a" TArIQ12. lila nt>IJ167. PhIl au; Th! • Ougroup.com.vn • sA, nnOllIAP-KT • HAO cAD CUA KI[M ToAN VIEN • IIlii dAng quin 111~' u..n Gjjm dt.e Klnh eU1: • Cong ty c~ phAnXl mlng Ifji Vin • ~"'i Chung tol d5 tiJn Mnh k;;;m toan Bang can dbi k~ roan t~i ngily 3l112l2010 cimg cok Bao eao k~t quli ho,1 dQng kinh doanh, IHo cao hm chuyJn ti~n 1~va cae thuya minh ban cao rai chinh cho ollm tai • chfnh k~t Ihilc dmg ngily d,a COng ty ell ph&! Xi mAng 1Ii1;Viin (lWi t~tIi ''COns ty"). Blio cao tai chinh dlfQCl~p ngily 10/0312011 vi du\l'Ctrinh bay til Irang sh OSd~n trang sf, 20 kern thco . • Bao cio tAi chioh cho nAm tili chinh k~t thlil: ngily 3 1/1212009 eua COOg ly do.rq
 5. • • • • • Nhll' dAfrinh bay 1;1;chinh sach I:J toon v~ til; san c6 dinh v
 6. • • !lAO CAn TAl CHi'H CO",C T\ CO f'lIA" \ I ~,,\ '1;(; 11'\ I VA 'I; (ho nam Iili chinh ~~( thUe nga~31112/2010 65 ~gu}'';" van C~. Qu~ I.ifn Chitu. Ihanh phI. I)" King • • u61 Kf: lU ..\r-i 11.-\:'\(; C ..••. N ""m 20/(/ T(Ji"X"Y 31 Imi"X 11 • M..\U IJ Ol-Il~ Dan .'j li"h VND • , Thm'''' 'Ii OlltllnOIO minh 31/1112010 TAIS'" • "' ,. T ..••. SA' "GA, • llMI 130.1 ~6. ~39.H49 I ~).1I~H.2~3. 9911 l II~" , ,. • ,if" 47."1I1.JlIl.~7 110 !UJ6.497.J20 Ti~n "3 cae "boan ll/'Oll~ dll\l'llj: •. J I ,982,]82,567 '" 14.236.497.32(1 I.Ti~n • 2, ne kllOilnmung
 7. • • c(jr;c TY (0 1'11'\'1;XI '1.\'(, II"" V..\r-l 11'.0 C '\0 TAl CI\ i:\11 ~Jthu< "goy CIl" n1,o Iii ehinh l I0 65 Nguyen van cu, QoQR U"n Chieu, Thanh phl, Va Ning ]1112120 • • II,.\~G CA~ Uh
 8. • • n' tri "huli" ~ioll~ b:l n hang , • 1.252.840.7JJ l.J80.901.118 "2 22 6. Doanh thu ""'-'I d
 9. • • n' co Il,-\U C-;.U T,i, I ell hll CO\(; 1.11.••••\ I ~H "(; 11'\I \' A " 65 Nguy~n V~n Cu, Qu~n Lien Chico. Thanh rh.l Oil r-;'\ng en" "am chinh let {hile "~,ay 3 1112!2010 til; • Tit:, Tt: (;1('-\ ';It:r. 110 H,';'OcAo Hit' nil'''.:'' • (Theo plunmg phap gia" ti~p) . Ow ,",m lui ,-/ti,,1t kJt liI,ien~iry3//1]/10/0 • MAt: B 03-()~ l.km 0; linlr: liND • Nilm 2fMI~ (:HI IWI! Nilm 20W • I. Ll1'U C11l:YF.r-.: lt~ Tti 1I0,~ T m/w; KI'1l 1)()A~1t T • 10.6M.{M>9.~l«> I. l.qi nhu~nIr""'" {hu~ 01 8.734.992.1>19 Z.m~uhinhchu cae ~hmin ~ • • KMu hao lili sfm c6dinh 20.798.231.780 19.744.217.416 174.530,500 3.949,939,307 • - cae khoiln dl' rhOng (1.3813,90 I. 118) • Wi ,if Ilo\o1dim\; (do III ( 1.252.840.733) • 2.18H27.963 1.629%7697 - Chi phi l1i vay 3. L
 10. J • "",Vi (0:-;(; n (0 I'll';' ~ Xl IIAI v....... RAO cAo TAl cHhH Q"~" ..-ing 6S Nguyen Van Cit. Ijen Chi"", Thanh ph(ipillm 1>", Ihanh va cJn autre doc J,jnx Ilwil 'Y11IJlio cal) uii d,inh .em Ih"" • I. THU.'G T1:O; 1\11,.\1 UAT Q (h,n, "ir hihJ • Ifin h ,1m Coog ty ci. phi" Xi mang Ilili Van (go; tilt la '"Cong I}~) dlfq~ lhinll lap tren ccr ""JJ phi" • 1K>a!l,,,,nh nghil;p ,,!Iii "'IOC Iheo OU}"1 djnh "'\ J67/Q1).IlXf) ngily 09/03/2007 elia fl
 11. I • • COM; n COl'Il';'~ Xl M,b(; HAlV,.\~ 8';'0 (' AOTAlnIhil Cho "am uij chinh k~, (hoih. ThiTi gian lh~u hao C\,th~ ciJa cae 10ai lili siln nhu: sau: • I~I.i tili ,~n "to dinh • 5.)l) Nha cira, vat ki611n'tc • 5 • 13 May m,\c, thiJt bi 5. 12 I'hucrng ti,,11,';III t:ii, lIuy~n dJn • ThiH bi. dllng ell quan Iy J -. . 10 .
 12. I • • (0 I'HANXl M. i,'(, II"" vi,:-; . (Or'>Cn U.•• .•••CIli';11 OCAOT. • 6S Nguyen Vln CiI, Q"~n Lien Chi"u_ Thanh phf, Oil "Aog ell" ,,1m til; ii tri {huang hi~u_ ,>.in Ihm di~m 31/1212010 cae liti.an c0 0 hinh Iii.C1nmnll trinh phh • m~rn ~~ (oan ,;\ 4"'\" I)' ISO
 13. I • • C()~G T\ nl 1'11..\'>; I MA'I;(; IlAI VA' 11\0 CAn T';'I ClliMI X . pI..lo~!,i:,g • 65 "'l,luy~n V~n CU, QU4n Lit" Chi.u, TIo""" eh" n~m ,iii chinh ~b til"': "gay J 1112J20lO C;.O1" I nli ~II (TI F:P Til FOj M.i.U Ii 11'1 I)"rj TlIlI \ r.T M" II 11••0 • cJ" J~,,'o"
 14. I • • • • • • • • • • • - • " • .
 15. • • (O~(; TV ("(I 1'11,,'1;XI M'\ ~(; 11 \ r \/ ;"'lj 11,.\0 cAo TAl uli "i II . 6.\ r-;~u~'tn in Cit, ()\$1Lien Chi~1l,Thanh phi, Oil Niing V Chn nAmIt; chinh ~i1lhil< "gay 3l112!2010 • rJllY~l .\ll~IlIl.\O (;'0 TAl(lll."ll (1-1£1'111[(1) .\I..\U 009_0" C
 16. • • PUA'lj Xl M4.'(, Il~1 DJ.OCAOT'" C!liMl cor>;(; TY (0 V"" eno nl>mnil chinh kh (hUe"gay J 1112120 0 65 Nguyen va" (,ir. Qu~ I,;en Chit", n,,\nh ph6 lJi Nang 1 • CAUT"I ClII, •• (Tlfl' MAL' IItw. l):'j THU\!:T MI'III1AO 111[0) J".. Jcin~lhii! ,.,;-;8J" c(io lac lhuyh """It rniy Iii N pllan ,""p (nimh l'
 17. • • • • • • • • ,. =~~a -, ~~~ - •• • • :~ - ~..,'O ..•.• ..-. "" .,-, ,.., ,
 18. • • c()r
 19. • • ({INC n CO l'f1.';''lj Xl \I.\N(, II'" V..•• o••oeAO-I .. uli:>Oll N \' n", 05 Nguyen V~n elf, Qu,," lien Chic". Thanh ph6 0. Nang n~m til; chinn ket !huc "gil} 3111212010 • T111l\I:T~11"1I11,\O CA01AI Clli:-'It (T1!:r TlIHII ~1.4.lJ 0'1_ Dr; II ,f,,,- ('Je Ihu_,~ """h ""Y I" N ph,in iJ,;Jp ihlmh ,'J
 20. • • cO PII.~~ XI M,\:O;C; 1t,.\1\';'.. c6:o;(; n 11,\0 flg va s6 du veri de ben lien quan ""u: • (;Iao dicit ",11 dc l>Onlion yuan • NAIl,2010 ]liim 2009 • \'1\]) \'1\1l • [)"anh Ihu 26.706.243,684 C6ng ly C6 pMn Xi mling Bim San 31.719.423.247 • C6ng ly C6 pnln Xi mling Hoang Mai 334.205.187 ClIng ly Xi mlit>gHoang 11I;Ich 25083.626.185 22.010.258,504 • C6ng ly C6 pMn Xi mling 113Tien 1 3.770.814423 57.051.065144 Cong ly c6 pitAnXi mling VI-XI) ,-i1XL f)iI NAng 4,569.645,21\0 1.358.344,987 • 369,470,967 Cong ty C6 pn~n 11I;Ichcal' Xi mling • Mua hng • 75,614.351,129 49.843.162,850 Cong ty C6 pMn Xi mling Rim Scm Cong ty Xi nlling Hoang Th.).ch 77.095.252,083 29.909,906,927 • C6ng ty cA pMn Xi wng VLXD va Xl Oil NAng 20.213.ll8ll.050 10.619.427.3&0 19.723.816,845 C6ng ly c6 rtJn Th.).chcal' Xi mling 12.637.009.529 • • • •

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản