Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Chia sẻ: Misu8 Misu8 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
218
lượt xem
8
download

Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư năm bảy bảy_năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

 1. • CONG TY c6 ••HAN IJAu nf NA~l11AY RAY sb I, NlM~n V!n ~ Phlfimg 5. QI$l Phil Nhu4n, Thinh pbb lib Chi Minh • • "we U,IC • TRANG • HAocAoCUA RAN GIAM OOC • RAo cAo KnoMroAN ) • • nANG CAN 001 KE mAN IlOP NIL••! • • BAo cAo Kl'or QuA 1I0~ T DONG KINII OOANIIIIQP NHAr • Ie HOP Nit ••.T uAocAo UJU CHUYEN TIEN )., • 9 _ 34 Tlluvtr MINH nAa cAo TAl cHiNH 1101'NIIA! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 2. • HAy nAy CO:'llGTV C()PU'\N DAunfsAM • sA I, Ngu}'~nVAnmu. Phlll'mg~, 04n Phil Nhl$l. Thanh pM H~ en; Minh nAu cAo GIAMIlOC eVA HA:'II • mu Ban Gilun db
 3. • • •• ACAI_ COHG " 1lllHH In£M TuAN • ..Group ~11_"""'- vi Til Vu. TAl CHiNK • Trv,ochlnh: Hq TII&oIIl•• KiIio """ Old: In.1 P. 1501. Ting 15. Toi nIIi • T","II hOI- NMn CIIinII,~ ~ sA: 20
 4. --- • co pnAN DAu nfNAM 0'\'" BAll cAo TAl CHhlllll!1' ~HAT CO'liG H' nAV sf, I, Ngu}~n • Cho nAm tai chloh let (hile V.\n Wu, Phmm~ 5 "gay 31lhang 12 nlim:rolO Ql$l PM Nhl$l. Th3nh pht. II Chi Minh • CA~ nOI K£ TOAI"o' H
 5. • H.•• CAOTAl cHi"III01' .O ~IIAT COSG TY cO PIIAN llAu ntNA:\1 BA\' BAY • Clio "Am tal ,hinh ki
 6. • BAO CAO TAl (:lIisllllc}p "'HAT COI\G TV CO PitA", DAu TI1 NA~1 oA Y BAY • s6 Clio MIn tii "hinh k~ thue I, Nlluy!n VAn f)~u, PlIUl'm1l5 ngAy 31 tMng 12 nAm 20 I(} Ql.$I Ph~ Nhujn, Thanh pM u6 ChI Minh • oAo CAO Kt.T QuA 1I0~T nQ"'G KIl';11f)OASIIII(1P NIL\T • Cho nlm ,/Iidtinh k~llhuc n~'y 31 thh\( 12 nlm 2010 • MAU s6 B 02.DNIHN E>I1l'l "'i: Vl'
 7. • K'\'OCAO TAI cHi~H Hl,JP~H..\T cO PIIAs COJ\G TY DAU TlJ NA~I DAY BAY • Cho Mm til; chinh ket thi>c sf, 1.Nguy~ Yin D*u, PhU'l'm~5 ogay 31 !hang 12 nAm 20 I(} Qu{m Phli Nhuj,n, Thanh phl. II Chi Minh • • HAO CAO uJU CIIUVEJIi liEN Tf: HVP :';II..\T (fheo phUUllK phlp gian ti~ll) • Cho nllm Iili chinh ~:tthuc nl:ay311hlinK 12 nAm 20111 MAU sO B 03-DNIHN • D!1.44l.93 1l1.1~~.6J&321 I. L{1i Nh~'n u
 8. • "AO cAo TAl cllisH 1I(,lJ'(l;1I"T cose TV CO I'IIAN oAu nfNA.M R.\YBAy eho nAm tal chinh k~t (hoc • 56 I, NguyEn van D~u.Phlll'mg S pM Ill, Chi Minh "gay 3 I (hang 12 nAm 20 I0 Qo4n PM Nh,*,,- Thanh • • 0..\0 CAD LU\.IClIlIvtN TltN Tt IIQP :"m"T (T1tp TH~:O) • (Thoo "hllO'1ll:phap gian titp) eho dm tal chinn ktllhlic n~"y 31 thing 12 dm 2010 • Ie h'fIl nhi • • C6c Riaodieh kh6nl: hinl: li~n inll huiYn~d~n bao Clio llru chu~~n li~n • Trong nam. Gmg ty
 9. • CO:"G TY c6 PIIAs nAu Ttf SAM DA. RAY Y BAO CAll TAl cllislIlIQl' NHA.T • sb 1,Ngu)'~nVAn OiIu,PhuOng5 Coo namta; chinhk!llh.:.c Ql$l Phli Nhl$l, Thanh HOChi Minh ngily 31 12 nAm2010 • TIlUY T YlINH BAD CAO TAl ell Sit IIQP Nil T MAU B Il').DNIJI:" wi CJc rm.yit ",init ...;y 10."'91 1>9pil;in h
 10. • CONG TV CO I'HAN DAt: nf NA\.I BAY 01 y 8,\0 CAD TAl cHi:"H HQl' ~mAT sf, I, J\guY~lIVan D~u. PhiKmg5 Cho nllm {;Ii chinh k~t (hilc • Q-.$1 Phu Nh$l, Thanh ph6 Hb Chi MLnh "gay 31 th;in~12 !lAm2010 THUVtT MI~H 8 .•• do T AI ClIlslIllQP NIIAT(nip THF.Ol • 0 MAU S B 09-D'IIftlN Cdc TIouyll Minh 1I
 11. • (:OI'iGTYc61'1lA~ oAu Tlf NA~I0'\ y BAY BAocAo TAlCHiN" H(}PNIIAT eno nAm tai chinh let [hil
 12. • CO"GTVcO PilAr;"Au rur-AM HAYBAY lIA.OcAo TAl cllhu H{}I'NuAr • sA 1,Nguy!n VAn O*u, PhI1&ng 5 Cho nam tili.hinh k~ thiJc Q4n PhilNh ••••••Thanh ph6 Hbchl Minh np 31tMn 12nAm201O • rHUY T MI~H OAOCAOTAI ell "II H(,'IP"1I,'l.T(f1 PTHF-O) •••• AUS 81),H1NIH" wi Bao elic 11tu,vi, m,nn ...Jy Ii>m61 b(>p~n hqp l/tanh va can dllVC d()( JdnX 1M! clio ,ill chinh "'.", nltJ, um lit"" • NIt"nh "lthf kinh doanh .'i ho,t aOnl:chinh (ti~p Ihto) • Xa)' dl,lfli\conI' trlnh ngAmdmJi
 13. • CO!'iGTY co PHA~ DAl' ntN,bl H,\O cAu TAl (:llisH Hl,J1' I\AT DAYHAy ~ • s6 1, Nguy~ Vin D~u. PhuUn!!c 5 Cho n1m tAichlnl!. k~t th':'• QujnPluiNhu4n, ThAnh 'lIoChiMinh ngay31 than 12nAm2010 • TllUV T '.IINH BAO CAD TAl ell NIIIIl;iP NHAT (Tl P TIIEO) B 0'I_0~IIIN MAU. CJc n".yit minn nJy Iii m,x b
 14. • CO~G cc'> PHAN TY oAu nf ~AI'tIHA sAy V DAocAo TAl clliNH m}p J\lIAT So I, Nguy~n VAn D;iu, Phldmg 5 • Coo nAm",i ,hinh k~l th"" Ql$l Phil Nh'*', Thilnh phi. 116 Chi Mmh "gay 31 (hang l211lm 2010 • THuvtT MINI! BAo cAo TAl CHINH HI}PNIIAT(Tl£r THEO) !\d.u S6 B09-D~1H1\ wi IIi;rp,himh ,'J cd ••
 15. " "UV e~~ u~'4 :>iI41~uDnl UV',~ nvl' treq uVOIilp J4d !4~ UiJI ilp e.ill' 4"001' 'lU)111U\l1' ll!oll vnb I?~ "'~ yG !41 nes '1IIl'\I ',;,n~ AV'lIu"I'~ W'ljUSUVH ""41 'i"l U\'4d IIIl'\I 6 VI'?'I UV4d U'U!'lI 41 ''lIUti''lll'lIU)J1P W t. 'lI"9:> U?U IJllilp !nj1 JJJVI:"!e'l I)'ll IIIl'\i 1)1Qq "t"ld i"'1 llu,?;) "!tw lluan41 \"lI "'I 'i"l uyljd llu941 U~!JI "I dVljd ultop ,e,i! VI U?U nvl' WVU"¥' '11"1'.1 'IVI' 9W "ih$lb 'YI' 9W ~p QI "VIII 1e41 'luoop 4U!1 m ntA Q4' AVUAl SU9J \A ')Vo!N.lluynO uVS 11Il1'04)1nl nva Ai Suo;>;) !tw llliDn41 t4l!Ol uV"'I'I \';IA'\'0 '4U'"4.1l1UQH AIl'IU,?;) e~, W'ljUSUV4!",41 nllS ","4u "'I %( 1IUJ:l lIUilllI ?'I uJIld 'I)V'I "luI Y~ V', ImW V'S wn'ld 'n~(J Uti'Alit,nllN. 'I ';IS Jl)411~~ 4U!4~ 'VI WiU "'D ~'-I(P QJ A.1 H!Ioi!ID IV.1 oy:> .lV",'" d(m oyo A yo"\ yo I~Y~ jl.1 nvu ~Vlld
 16. ----------~- -----~ • CO:\GTVCO l'IlA~ IJADnt N,hl BAYHAY HAUcAo T.~ICUlr rlWnh va cj" • no kho.n tri l.....n, dii h,n (t;~p thw) • _ Chi phI quy~n chuy~n nhU
 17. " 'WUNi;I'A ,tl 'IUV'Iu~'4 ~n'll $11 "1" 0041~unp dy::>'I ]'1 u~(nb 9"1 liU9:J !'I~ Illl ~q J ''!-'I "V'!' JOnp S"94~ *'4 \"'41 nN' llugtf1 n?tl !4' "1" "'9S ""'l SuQ'I~IU!1'Oii'u (9J"f' 'lllWSllUllw 'A ~ ,~ '?l 'P ~ ""'lJ JlJ'H lUVU lluOJl.I).Zl "1" "V'!~ JOnI' *'4 \"''114"!l !lId !'I',(l!Ij dNu n'll lI\'04~ "V' "'9S " ouq llu9'PI \"'41 nl'l' ""0' ",1lu ,lh ,('U tlu riAUl~U ""'1 'IU"41~p 1j"'11 U?'1'lulp J¥l' J',('u rIA"]'I~U lJI!Ol(lIII\(l"lid !u~u 'I'l'I 9' ill !u'K) " .•• (,~ l , ~I' u~,~ II, IQW1)1,nh lj'~ op I~ U~!'lDu riA1l14Su9J,(1 SU9::> '411 ,(U '1' ''Id ''I::> '1\lJ'I';" ~'I' "4' ~!'I'?P "'u~p::> !I !.o~~ O'~I "'i'f 'f'{u JsJfIIfU!If~ WI "'P "!'fJ .If" 1011 8urr :xli' >Anp u!'" ':'A 'f"':'~1 JsJfI u!,,!d N Ir'" 1?/4'U IfUI'" 1j""If.l "'!'J (0]11.1 d' IV .1¥IlN dim II'" II::>1¥.1 O¥::> 0 II II~I'" ~ AnH~ ~Hi~(J-60 1I S IW~~ OW;: w\'lJ;:1 UIl'lI I( u 4",1'1 !ll::> 911 'I"V4l ',*,'IN ~'Id uyo() JI)'Illjl1'1U!'I' !Vlwyu 04.) ~ \;IUQO""'n~(I!IVA u~!(n~N.I \'S .1YH.'" .1OIIIIII:IID Ir.1 O'(:J Or" ,\ ~'g AylI I~Y'" )llllyU '\'/yHd Q:>.\.1 DII:Q::>
 18. • CO~G TVC() PHANf)Al!nI NAMII..\. 8,\ Y V oAo cAo TAl C1li~1I119plt~" Jwp lhit,,;, va cd" dwc d
 19. • COr
 20. • RAU cAo TA' cHiJ\H Hl,JP:"jH..\T c6J\G TY co PHAN DAU nf NAY! BAY BAY • S6 I. Nguylnvan D~ PhklOnl1; S ChonAm chinhkb thlic til; Q!4nPh"Nhl$1, hanh T ph6H6ChiMinh "gay31lh~~12 n4m 2010 • THUvh MINH BAo CAO TAl cHII'm HI)P NH,h (Htp THF.O) MAL:~ 81l'J.D~/H!" Ia m91 oM, Boo Cok Thwyi'mink nay hV pMn h

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản