intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Báo cáo tài chính của công ty in bao bì - quảng cáo Nhã Phong

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
1.282
lượt xem
224
download

Báo cáo tài chính của công ty in bao bì - quảng cáo Nhã Phong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết minh báo cáo tài chính của công ty in bao bì - quảng cáo Nhã Phong

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính của công ty in bao bì - quảng cáo Nhã Phong

 1. Coâng ty TNHH IN BAO BÌ - QUAÛNG CAÙO NHAÕ PHONG Ñòa ñieåm kinh doanh : 494 Leâ Hoàng Phong, Q10, Tp. HCM. Maõ soá thueá : 0302991540 THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Naêm 2003 1- Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp 1.1- Hình thöùc sôû höõu voán : Coå phaàn. 1.2- Lónh vöïc kinh doanh : Thöông maïi. 1.3- Toång soá coâng nhaân vieân : 08. Trong ñoù : Nhaân vieân quaûn lyù : 03. 1.4- Nhöõng aûnh höôûng quan troïng ñeán tình hình kinh doanh trong naêm baùo caùo : 2- Chính saùch keá toaùn aùp duïng taïi doanh nghieäp : 2.1- Nieân ñoä keá toaùn baét ñaàu töø ngaøy 01/01 keát thuùc vaøo ngaøy 31/12. 2.2- Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong ghi cheùp keá toaùn laø VNÑ vaø nguyeân taéc, phöông phaùp chuyeån ñoåi caùc ñoàng tieàn khaùc caên cöù vaøo tæ giaù cuûa NHTM taïi thôøi ñieåm giao dòch. 2.3- Hình thöùc soå keá toaùn aùp duïng : Nhaät kyù soå caùi. 2.4- Phöông phaùp keá toaùn taøi saûn coá ñònh : - Nguyeân taéc ñaùnh giaù taøi saûn coá ñònh: Theo giaù mua thöïc teá, giaù trò coøn laïi. - Phöông phaùp khaáu hao aùp duïng vaø caùc tröôøng hôïp khaáu hao ñaëc bieät: Phöông phaùp ñöôøng thaúng. 2.5- Phöông phaùp keá toaùn haøng toàn kho: - Nguyeân taéc ñaùnh giaù haøng toàn kho: Theo nguyeân giaù. - Phöông phaùp xaùc ñònh giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø: Kieåm keâ. - Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho keâ khai thöôøng xuyeân. 2.6- Tình hình trích laäp vaø hoaøn nhaäp döï phoøng: 3- Chi tieát moät soá chæ tieâu trong baùo caùo taøi chính 3.1- Chi phí saûn xuaát, kinh doanh theo yeáu toá : 3.2- Tình hình taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh : Theo töøng nhoùm taøi saûn coá ñònh, moãi loaïi taøi saûn coá ñònh (taøi saûn coá ñònh höõu hình; taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính; taøi saûn coá ñònh voâ hình) trình baøy treân moät bieåu rieâng : 3.3- Tình hình thu nhaäp cuûa coâng nhaân vieân : Chæ tieâu Keá hoaïch Thöïc hieän Kyø naøy Kyø tröôùc 1. Toång quyõ löông 44.300.000 2. Tieàn thöôûng 3. Toång thu nhaäp 44.300.000 4. Tieàn löông bình quaân 1.262.500 5. Thu nhaäp bình quaân 1.262.500 Lyù do taêng, giaûm :
 2. 3.4- Tình hình taêng, giaûm nguoàn voán chuû sôû höõu : Soá ñaàu kyø Taêng Giaûm Soá cuoái kyø trong trong Chæ tieâu kyø kyø 180.000.000 180.000.000 I. Nguoàn voán kinh doanh Trong ñoù : Voán Ngaân saùch Nhaø nöôùc caáp II. Caùc quyõ III. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB IV. Quyõ khaùc Toång coäng 180.000.000 180.000.000 Lyù do taêng, giaûm : 3.5- Tình hình taêng, giaûm caùc khoaûn ñaàu tö vaøo ñôn vò khaùc : Soá Taêng Giaûm Soá Keát Chæ tieâu ñaàu trong trong cuoái quaû kyø kyø kyø kyø ñaàu tö I. Ñaàu tö ngaén haïn : II. Ñaàu tö daøi haïn : Toång coäng Lyù do taêng, giaûm : 3.6- Caùc khoaûn phaûi thu vaø nôï phaûi traû: Soá ñaàu kyø Soá cuoái kyø Toång soá tieàn Chæ tieâu tranh chaáp, Toång soá Trong Toång soá Trong maát khaû naêng ñoù soá ñoù soá thanh toaùn quaù haïn quaù haïn 1 2 3 4 5 6 1. Caùc khoaûn phaûi thu - Phaûi thu töø khaùch haøng 2. Caùc khoaûn phaûi traû 2.1. Nôï daøi haïn 2.2- Nôï ngaén haïn - Phaûi traû ngöôøi baùn - Phaûi traû thueá 892.224 Toång coäng Trong ñoù : Soá phaûi thu baèng ngoaïi teä (quy ra USD): - Soá phaûi traû baèng ngoaïi teä (quy ra USD): - Lyù do tranh chaáp, maát khaû naêng thanh toaùn - 4- Giaûi thích vaø thuyeát minh moät soá tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh
 3. 5- Moät soá chæ tieâu ñaùnh giaù khaùi quaùt thöïc traïng taøi chính vaø keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Chæ tieâu Ñôn vò Naêm Naêm tính nay tröôùc 1 2 3 4 1. Boá trí cô caáu taøi saûn vaø cô caáu nguoàn voán 1.1. Boá trí cô caáu taøi saûn % 0 - Taøi saûn coá ñònh/Toång taøi saûn % 100 - Taøi saûn löu ñoäng/Toång taøi saûn 1.2 Boá trí cô caáu nguoàn voán % - Nôï phaûi traû/Toång nguoàn voán % - Nguoàn voán chuû sôû höõu/Toång nguoàn voán 2. Khaû naêng thanh toaùn laàn 2.1. Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh laàn 2.2. Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn laàn 2.3. Khaû naêng thanh toaùn nhanh laàn 2.4. Khaû naêng thanh toaùn nôï daøi haïn 3. Tyû suaát sinh lôøi 3.1. Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu % - Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá doanh thu % - Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân doanh thu 3.2. Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång taøi saûn % - Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân toång taøi saûn % - Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân toång taøi saûn % 3.3- Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân nguoàn sôû höõu 6- Ñaùnh giaù toång quaùt caùc chæ tieâu 7- Caùc kieán nghò Ngaøy 05 thaùng 01 naêm 2004 Ngöôøi laäp bieåu Giaùm ñoác Huynh Thi Nghia Laïc Quoác Hoøa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản