Báo cáo tài chính của công ty thủy sản An Giang

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
633
lượt xem
106
download

Báo cáo tài chính của công ty thủy sản An Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tài chính của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính của công ty thủy sản An Giang

  1. MÉu CBTT-03 (Ban hμnh theo Th«ng t− sè 57/2004/TT-BTC ngμy 17/06/2004 cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn vÒ viÖc C«ng bè th«ng tin trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n) C«ng ty CP.XNK thñy s¶n An Giang 1234 TrÇn H−ng §¹o, TP.Long Xuyªn, An Giang b¸o c¸o tμI chÝnh tãm t¾t (Quý IV/2005) I. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ChØ tiªu §VT Sè ®Çu kú Sè cuèi kú Sè TT I Tμi s¶n l−u ®éng vμ ®Çu t− ng¾n h¹n 154,398,286,602 150,771,452,849 1 TiÒn mÆt t¹i quü (gåm c¶ ng©n phiÕu) 910,214,704 1,789,379,719 2 C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n 2,354,464,500 3,096,300,600 3 C¸c kho¶n ph¶i thu 91,522,836,111 88,603,727,849 4 Hμng tån kho 55,265,034,422 54,364,261,467 5 Tμi s¶n l−u ®éng kh¸c 4,345,736,865 2,917,783,214 II Tμi s¶n cè ®Þnh vμ ®Çu t− dμi h¹n 89,644,484,694 100,861,797,272 Tμi s¶n sè ®Þnh 80,123,280,896 88,815,120,070 1 - Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh 128,823,400,400 137,502,505,953 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ TSC§ h÷u h×nh -51,611,835,295 -51,514,700,016 - Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh 3,218,589,091 3,105,495,251 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ TSC§ v« h×nh -306,873,300 -278,181,118 2 C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n 100,000,000 100,000,000 3 Chi phÝ XDCB dë dang 4,416,287,912 6,743,317,722 4 C¸c kho¶n ký quü, ký c−îc dμi h¹n 3,750,000,000 3,750,000,000 5 Chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n 1,254,915,886 1,453,359,480 6 C¸c chi phÝ kh¸c Page: 1/3
  2. III Tæng tμi s¶n 244,042,771,296 251,633,250,121 ChØ tiªu §VT Sè ®Çu kú Sè cuèi kú Sè TT IV Nî ph¶i tr¶ 152,398,529,082 155,642,871,871 1 Nî ng¾n h¹n 123,068,649,325 139,169,208,819 2 Nî dμi h¹n 20,580,262,022 10,936,116,043 3 Nî kh¸c 8,749,617,735 5,537,547,009 V Nguån vèn chñ së h÷u 91,644,242,214 95,990,378,250 1 Nguån vèn vμ quü 91,575,802,214 95,980,378,250 - Nguån vèn kinh doanh 57,460,249,651 43,667,496,700 - Cæ phiÕu quü - C¸c quü 22,465,717,502 36,607,280,453 - Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi 11,649,835,061 15,705,601,097 2 Nguån kinh phÝ 68,440,000 10,000,000 VI Tæng nguån vèn 244,042,771,296 251,633,250,121 ng s¶n xuÊt kinh doanh ChØ tiªu §VT Kú b¸o c¸o Lòy kÕ Sè TT 1 Doanh thu b¸n hμng vμ dÞch vô 240,470,965,920 830,979,006,414 2 C¸c kho¶n gi¶m trõ 12,814,871,612 44,797,121,394 3 Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hμng vμ dÞch vô 227,656,094,308 786,181,885,020 4 Gi¸ vèn hμng b¸n 204,629,677,446 680,791,075,107 5 Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hμng vμ dÞch vô 23,026,416,862 105,390,809,913 6 Doanh thu tõ ho¹t ®éng ®Çu t− tμi chÝnh 766,549,374 2,777,408,630 7 Chi phÝ ho¹t ®éng ®Çu t− tμi chÝnh 1,458,216,069 7,424,830,600 8 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− tμi chÝnh -691,666,695 -4,647,421,970 9 Chi phÝ b¸n hμng 10,999,350,046 55,889,465,621 10 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 5,340,134,176 19,017,793,908 11 Doanh thu kh¸c 535,645,871 1,763,127,781 Page: 2/3
  3. 12 Chi phÝ kh¸c 1,032,976,744 2,050,310,828 ChØ tiªu §VT Kú b¸o c¸o Lòy kÕ Sè TT 13 Lîi nhuËn kh¸c -497,330,873 -287,183,047 14 Lîi nhuËn tr−íc thuÕ 5,497,935,072 25,548,945,367 15 ThuÕ thu nhËp ph¶i nép 1,374,483,768 6,387,236,342 16 Lîi nhuËn sau thuÕ 4,123,451,304 19,161,709,025 17 Thu nhËp trªn mæi cæ phiÕu 987 4,585 18 Cæ tøc trªn mæi cæ phiÕu 800 ªu tμI chÝnh c¬ b¶n ®èi víi b¸o c¸o n¨m) Sè ChØ tiªu §VT N¨m tr−íc N¨m nay TT 1 C¬ cÊu tμi s¶n - Tμi s¶n cè ®Þnh/Tæng tμi s¶n % 26.84 40.08 - Tμi s¶n l−u ®éng/Tæng tμi s¶n % 73.16 59.92 2 C¬ cÊu nguån vèn - Nî ph¶i tr¶/Tæng nguån vèn % 72.94 61.85 - Nguån vèn chñ së h÷u/Tæng nguån vèn % 27.06 38.15 3 Kh¶ n¨ng thanh to¸n - Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh lÇn 0.004 0.04 - Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hμnh lÇn 1.37 1.62 4 Tû suÊt lîi nhuËn - Tû suÊt lîi nhuËn tr−íc thuÕ/Tæng tμi s¶n % 6.36 10.15 - Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/Doanh thu thuÇn % 2.05 2.42 - Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/Nguån vèn chñ së h÷u % 20.91 19.96 Ngμy 15 th¸ng 01 n¨m 2006 Tæng Gi¸m ®èc Page: 3/3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản