intTypePromotion=4

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2018 - Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

Chia sẻ: Han Guang Jun | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
1
lượt xem
0
download

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2018 - Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2018 - Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2018 - Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

 1. TONG CONG TV CO PHAN BAo MINH (Thanh I?p ti;li nLlCfcCQng hOa Xii hQI ChU nghia Vii# Nam) BAo cAo TAl CHiNH GIO'A NIEN £>0 £>A£>lfQ'c SOAT XET . Cho ky ho~t 49n9 6 thOng ket thuc ngay 3D thang 6 nam 2018
 2. TONG CONG TV CO PHAN BAo MINH 26 Ton That fl~m, Phu'/1ng Nguyen Thai Binh, Qu~n 1 Thanh pho Ho Chi Minh, CHXHCN Viet Nam Ml,IC Ll,IC NOX DUNG TRANG BAD CAD CUA BAN fJlEU HANH 1-2 BAD CAD SOAT XET BAD CAD TAl CHiNH GICfA NII~N DO 3 BANG cAN DOl KE TOAN GICfA NIEN DO 4-5 BAD CAD KEr QuA HOAT DONG KINH DOANH GICfA NIEN DO 6-8 BAD CAD LUU CHUyE'N T1EN T~ GICfA NIEN flO 9 THUYEr MINH BAD CAD TAl CHiNH GICfA NIEN flO 10 - 39
 3. TONG CONG TV CO PHAN BAo MINH 26 Ton That D~m, Phlfl1ng Nguyen Thai Binh, Quan 1 Thanh pM Ho Chi Minh, CHXHCN VI~t Nam . BAo eAo ellA BAN OIEU HANH Ban DJeu hanh Tong Cong ty Co phon Bao Minh (gQI tat la "Tong Cong ty") 6~ trinh bao eao nay eung vl11 bao eao tal ehlnh glO'a nlen 6ei eua Tong Cong ty eho ky ho~t 6eing 6 thang ket thue ngay 30 thang 6 nam 2018. HQI aONG QUAN TRI, BAN aIEU HANH vA BAN KIEM SOA.T cae thanh vien eua Heil 60ng Quan trl, Ban Dleu hanh va Ban Klem soat Tong Cong ty 6a 61eu hanh Tong Cong ty trong ky va 6en ngay lap bao eao nay gom: Hal dOng QuaD trl 6ng Le Song Lal Chu tleh 6ng Tran Vinh Due Thanh vlen 6ng Le Van Thanh Thanh vlen klem Tong Glam 60e 6ng Dang Nhlf Lc;11 Thanh vlen Ba SUIThl Thu Thanh Thanh vlen 6ng Kwok Wing Tam Thanh vien Ba Dlnh Thl Minh Khue Thanh vlen (bo nhl~m ngay 24 thang 4 nam 2018) 6ng Malik Abbassl Antonle Thanh vlen (mien nhl~m ngay 24 thang 4 nam 2018) Ban are" hanh 6ng Le Van Thilnh Tong Glam 60e 6ng Nguyen The Nang Ph6 Tong Glam 60e thlfl1ng tn,te 6ng Nguyen Phu Thuy Ph6 Tong Glam 60e Ba Trinh Thl Xu;;n Dung Ph6 Tong Glam 60e 6ng VU Anh Tuan Ph6 Tong Glam 60e Ban Klem SQat Ba Chu Thl Phlfdng Anh Trlfl1ng Ban klem soat (bo nhl~m ngay 24 thang 4 nam 2018) Ba Nguyen Thl Thlf Trlfang Ban Klem soat (mien nhl~m ngay 24 thang 4 nam 2018) 6ng Nguyen Hung Minh Thanh vlen Ba Le Minh Tuyet Thanh vlen 6ng Yau Chung Hun Thanh vlen MIN 6ng Nicolas de Nazelle Thanh vi en (bo nhl~m ngay 24 thang 4 nam 2018) 6ng Martial Paul Rene Marie Simonnet Thanh vi en (mien nhl~m ngay 24 thang 4 nam 2018) Ban Dleu hanh Tong Cong ty e6 traeh nhl~m lap bao eao tal ehlnh giO'a nlen 6ei phan anh meit each trung Iv thl/e va hc;1p tlnh hlnh tal ehlnh t~1 ngay 30 thang 6 nam 2018 eung nhlf ket qua ho~t 6eing klnh doanh va tlnh hlnh Ilfu ehuyen tlen t~ eua Tong Cong ty eho ky ho~t 6eing 6 thang ket thue eung ngay, phu hc;1p vl1l ehuan ml/e ke toan, ehe 6ei ke toan doanh nghl~p VI~t Nam ap dung eho cae eong ty bao hlem va cae quy 6inh phap Iv e6 lien quan 6en vl~e laP va trinh bay bao eao tai ehlnh glO'a nlen 6ei. Trang vi~e laP bao eao tal ehlnh glO'anlen 6ei nay, Ban Dleu hanh 6lfc;1eyeu eau phal: • Ll/a ehQn cae ehlnh saeh ke toan thleh hc;1pva ap dung cae ehlnh saeh 66 meit each nhat quan; • Dlfa ra cae xet 60an va lfl1c tlnh meit each hc;1pIV va than trQng; • Neu ro cae nguyen tao ke toan thleh hc;1pe6 6lfc;1etuan thu hay khong, e6 nhUng ap dung sal I~eh trQng yeu can 6lfc;1eeong bo va glal thleh trong bao eao tal ehlnh glO'a nlen 6ei hay khong; • LaP bao cao tal ehlnh glO'a nlen 6ei tren cd 511ho~t 6eing lien tue trlf trlfl1ng hc;1pkhong the eho rang Tong Cong ty se tlep tue ho~t 6eing klnh doanh; va • Thiet ke va thl/e hl~n h~ thong klem soat neil bei meit each hO'u hl~u eho mue 61eh laP va trlnh bay bao eao tal ehlnh glO'anlen 6ei hc;1pIv nham h~n ehe rul ro va glan Ian. 1
 4. TONG CONG TV CO PHAN BAa MINH 26 Ton That £l~m, PhLlongNguy~nThai Binh, Qu~n 1 Thanh pho Ho Chi Minh, CHXHCNVi~t Nam BAO cAo CllA BAN DIEU HANH (Tiep thea) Ban £lIeu hanh Tong Cong ty chlu trach nhl~m "am bao r~ng so ke toan "L1l,1c ghi chep ml)t cach phu hl,1p "e phan anh ml)t cach trung thl/c va hl,1pII' tinh hlnh tal chlnh cua Tong Cong ty a bat ky thai "iem nao va "am bao r~ng bao cao tal chinh glO'anll,n "I) tuan thu chuan ml/c ke toan, che "I) ke toan doanh nghi~p VI~t Nam ap dvng cho cac c6ng ty bao hlem va cac quy "Inh phap II' c6 lien quan "en vl~c laP va trinh bay bao cao tal chinh glO'anlen "6. Ban £lIeu hanh cling chju trach nhl~m "am bao an toan cho tai san cua Tong Cong ty va thl/C hi~n cac bl~n phap thlch hl,1poe ngiln chan va phat hl~n cac hanh vi glan Ian va sal ph~m khac. Ban £lieu hanh xac nhan rang Tong Cong ty "il tuan thu cac yeu cau neu tren trong vi~c I~p bao cao tal chlnh glO'anlen "I). u, V Tong Glam doc Ngay 20 tMng 8 nam 2018 P. = 2
 5. Deloitte. Cong tv TNHH Deloitte VI~t Nam Tang 18, Toa nhil Times Square, 57-69FDon9 Khl1l,P. BenN9he, Qu~n1, Tp. Ho Chi Minh,VI~t Nam DI~nthoal:+84283910 0751 Fax:+8428 3910 0750 So: 1"3 /VNIA-HC-BC www.deloitte.com/vn BAo cAo SOAT XET BAo cAo TAl CHiNH GIO'A NIEN £Ii> Kinh aU'i: Cae ell dang HQI dong Quoin tri, Ban £lieu hanh va Ban KU,rn so at Tllng Cong ty CIl phan Bao Minh Chung tol "a soat xet bao cao tal chlnh giG'anlen "{> kern theo cua Tong Cong ty Co phan Bao Minh (gal t~t la "Tong Cong ty"), "lic;1c I~p ngay 20 thang 8 nam 2018, W trang 4 "en trang 39, bao gem Bang can "51 ke toan gliIa nlen "{> tal ngay 30 thang 6 nam 2018, Bao cao ket qua hoat "{>ng klnh doanh gliIa nlen "{>, Bao cao lliu chuyen tlen t~ gliIa nlen "{> cho ky hoat "{>ng 6 thang ket thuc cung ngay va Ban thuyet minh bao cao tal chlnh gliIa nlen "{>. Trikh nhlf#m cua Ban Dffiu hanh Ban £lIeu hanh Tong Cong ty chiu trach nhlem I~p va trlnh bay trung thl/C va hc;1pII' bao cao tal chinh giiIa nlen "{> theo chuan ml/C ke toan, che "{> ke toan doanh nghl~p Vi~t Nam ap dung cho cac cong ty bao hlem va cac quy "inh phap II' c6 lien quan "en vlec I~p va trlnh bay bao cao tal chlnh giiIa nlen "{>, va chju trach nhl~m ve klem soat n{>1b{>ma Ban £lIeu hanh xac "jnh la can thlet c:Ie" "am bao vi~c I~p va tdnh bay bao cao tal chlnh glG'anlen "{> khong c6 sal s6t trang yeu do gian I~n hoac nham I~n. Trikh nhlf#m eua Klem toan vlen Trach nhl~m cua chung toi la "u'a ra ket lu~n ve bao cao tal chlnh glG'anlen "{> kem theo di,fatren ket qua soat xet cua chung tal. Chung tal "a thl/c hl~n cong vl~c soat xet theo Chuan ml/c Viet Nam ve hc;1p"eng dich Vu soat xet 55 2410 - Soat xet thong tin tal chlnh glG'anlen "{> do kiem toan vien "{>c I~p cua "dn vj thl/c hl~n. Cong vlec soat xet bao cao tal chinh glG'anlen "{> bao gem viec thl/c hlen cac cu{>cph6ng van, chu yeu la ph6ng van nhiIng ngliill chju trach nhlem ve cac van "e tal chlnh ke toan, va thl/c hlen thu tuc phan tich va cac thu tuc soat xet khac. M{>tcu{>csoat xet ve cd ban c6 pham vi heP hdn m{>tcu{>cklem toan "lic;1c thl/c hl~n theo cac chuan ml/c klem toan VI~t Nam, va do v~y khong cho phep chung tal "at "lic;1c SI/ "am bao rang chung tal se nh~n blet "lic;1c tat ca cac van "e trang yeu c6 the "lic;1c phat hlen trong m{>tcu{>c klem toanoTheo "6, chung tal khong "u'a ra I' klen klem toano Ket lu~n eua Klem toan vlen Can clf tren ket qua soat xet cua chung tal, chung tal khong thay c6 van "e gl khlen chung tal cho rang bao cao tal chlnh glG'anlen "{> kem theo khong phan anh trung thl/c va hc;1pII', tren cac khla canh trang yeu, tlnh hlnh tal chlnh cua Tong Cong ty tal ngay 30 thang 6 nam 2018, va ket qua hoat "{>ng klnh doanh uyen tlen t~ cua Tong Cong ty cho ky hoat "{>ng 6 thang ket thuc cung ngay, phu hc;1p vol chuan che "{> ke toan doanh nghl~p VI~t Nam ap dung cho cac cong ty bao hlem va cac quy "!nh quan "en vlec I~p va trlnh bay bao cao tal chlnh glG'anlen "{>. Ten Deloitte 11u'(1C dung d~ chi mot ho~c nhfeu thanh viEm ella Deloitte Touche Tohmatsu Limited, va mi;ln9 hrd'i cae hang thanh vien - m~l thanh vi en la m~t to chU'cdQc I~p ve m~t philp ly. Deloitte Touche Tohmatsu limited (hay "Deloitte TO~1ne'Su") khdng cung cap dich vv cho c.ic khach hang. Vul long xem t;;tl website www.deloitte.com/about dl blet them thong tin chi tlet. 3
 6. TONG CONG TV CO PHAN BAo MINH MAu SO BOla-DNPNT 26 Ton That D~m, Phlfl1ng Nguy~n Thai Blnh, Qu~n 1 Ban hanh theo Thong tlf 55 232/2012fTT-BTC Thanh ph5 Hll Chi Minh, CHXHCN VI~t Nam ngay 28 thAng 12 n~m 2012 cua B/1Tal chlnh BANG CAN DOl KE ToAN GIO'A NI~N 09 Ti# ngay 30 thang 6 nam 2018 Ddn vi: VND Thuyet TAI5AN Ma so minh 56 eu61 kV SO' au ky A. TAl 5AN NGANH
 7. TONG CONG TV CO PHAN BAo MINH MAu SO BOla-DNPNT 26 Ton That D~m, Phuong Nguy~n Thai Binh, Qu~n 1 Ban hanh thea Thong tit sIS 232/2012fTT -BTC Thanh phIS He. Chi Minh, CHXHCN Vi~t Nam ngay 28 thang 12 n~m 2012 cua B(>Tai chlnh BANG CAN 001 KETOAN GIO'A NIEN 0(1 (Tlep thea) Tal ngay 30 tMng 6 nam 2018 Don vi: VND Thuye't NGUONVON HI 56 mlnh So cuol kV So diiu kV A. NQ'pHAI TRA 300 3.380.505.896.242 3.312.252.507.555 - I. N
 8. TONG CONG TV CO PHAN BAo MINH MAu SO B02a-DNPNT 26 Tan That D~m, PhuOng Nguy~n Thai Binh, Qu~n 1 Ban hanh theo Thong tlf so 232/2012fTT -BTC Thanh pho Ho Chi Minh, CHXHCN Vi~t Nam ngay 28 thang 12 nam 2012 eua B9 rai ehinh BAo cAo KfT QuA HOJ!.T OQNG KINH DOANH GIU'A NIEN OQ Cho ky ho~t tJi;ng 6 thtJng ket thOengay 30 thiJng 6 nam 2018 Deln vi: VND PHAN I • BAo cAo KfT QuA HOJ!.T OQNG KINH DOANH TONG HQ'P HI Thuyet •r CHi liEU 50 minh Ky nay Ky trU'l1c 1. Doanh thu thuan hoat a~ng k1nhaoanh bao hiEm 10 1.627.903.069.800 1.390.268.009.835 '.1 2. Doanh thu klnh doanh bat a~ng san aau til 11 28.562.386.274 4.560.224.836 3. Doanh thu hoat a~ng tal chlnh .i 12 34 129.420.148.524 123.013.826.272 4. Thu nhaP khAc 13 31.875.892.066 10.491.225.537 l.I 5. Tong chi phi hOat aOng k1nhdoanh bao hlEm 20 1.531.422.417.133 1.331.011.686.452 - - 6. Glavon b& a~ng san aau til 21 14.079.098.975 2.415.164.813 , 7. Chiphi hoat a~ng tal chlnh 22 35 61.182.096.462 23.262.868.184 8. Chi phi quan iY doanh ngh~p 23 36 50.598.879.537 58.323.114.907 9. Chi phi khac 24 328.094.562 2.894.881.326 10. Tong I~I nhuan ketoan trU'~c thue 50 160.150.909.995 110.425.570.798 (50=10+ 11+ 12+ 13-20-21-22-23-24) 11. Chi phi thue TNDNhl~n hanh 51 37 29.783.153.327 19.141.861.761 12. Chi phi thue TNDNhoan Ial 52 1.328.199.512 13. Lq'1nhu6n sau thue thu nh6p doanh nghltp 60 129.039.557.156 91.283.709.037 (60=50-51-52) 14. Lli cd ban trin co phleu 70 38 1.233 820 \2500. ~ I HHA iHG 1 'IHIEWH .0/T T NA 'p.H6 Caethuyet mlnh kem theo la mi;t bi; ph~n Mp tMnh cua bilo cao tal chlnh gliJa nlen tJi; nay 6
 9. TONG CONG TY CO PHAN BAo MINH MAu sO B02a-DNPNT 26 Ton That Dilm, PhLfllng Nguy~n Th~1 Blnh Qu~n 1 Ban hanh thee Thong tLf 50 232j2012m-BTC Thanh phD Ho Chi Minh, CHXHCN Vi~t Nam ' ngay 28 thang 12 nam 2012 cua B6 Till chinh BAo cAo KET QuA HO~T OQNG KINH DOANH GIO'A NIEN oQ (Tlep thea) Che ky hOilt c1Qng6 thang ket thUc ngay 30 thang 6 nilm 2018 - PHAN II - BAo cAo KET QuA HO~T OQNG KINH DOANH THEO HO~T OQNG Ddn vi: VND Ma Thuylt CHi T1tU 56 minh Ky nAy Ky tnt6'c 1. Ooonh thu phi bao hlem (01=01.1+01.2-01.3) 01 29 1.969.005.996.288 1.760.566.158.310 Trong d6: - Ph! baa h~m 95c 01.1 1.647.346.154.061 1.620.301.724.642 - Phi nh~n t~1 baa hiem 01.2 232.699.129.427 212.085.813.380 • (Glam)(Tangdl/ ph6ng phi baa hlem goc va nh~n tal 01.3 (88.960.712.800) 71.821.379.712 baa hiem ~ 2. Phi nhl/~ng tal bao hlem (02=02.1-02.2) 02 30 427.147.613.195 445.351.936.023 Trong d6: , 412.215.002.423 371.367.802.105 ~ - T5ng phi nhl/~ng till baa hiOm 02.1 - Glamdl/ phong phi nhl/Qngtal baa hl~m 02.2 (14.932.610.772) (73.984.133.918) " 3. Ooonh thu phi baa hlem thulln (03=01-02) 03 1.541.858.383.093 1.315.214.222.287 4. Hoa hang nhU'q'ng Ul baD hllm vc\ doanh thu 86.044.686.707 75.053.787.548 04 khac ho~t dOn9 kinh doonh bao hlem (04=04.1+04.2) Trong d6: • Heoheng nhl/~ng tal baa hiOm 04.1 31 85.708.530.551 74.604.599.001 • Doanh thu khac hO;;'ltdong kinh doanh baa hiEm 04.2 336.156.156 449.188.547 5. Doanh thu thuln haft d~ng klnh doanh 10 1.627.903.069.800 1.390.268.009.835 baa hlem (10=03+04) - 6. Chi bel thl/~n9 (11=11.1-11.2) 11 782.900.937.152 759.440.039.861 Trong d6: • T5ng chi bel thl/ong 11.1 786.467.251.168 763.577.201.162 • Cae khoan glOmtrit (Thu dol ngl/ol thll 3 bel 11.2 3.566.314.016 4.137.161.301 hoan, thu hang di! xli t'i bel thl/Ong 100%) 7. Thu bel thl/~n9 nhl/~n9 tal baa hlem 12 194.616.573.908 175.692.524.902 8. TAn9dO!phong bel thl/~ng bao hlem g6c va 13 26 88.314.144.826 119.590.908.250 nh~n tal bao hlem 9. Tilng dO!phong bel thl/~ng nhl/~ng tal bao hlem 14 26 46.738.205.452 96.410.586.598 10. T6ng chi bel thl/~ng bao hlem 15 32 629.860.302.618 606.927.836.611 (15=11-12+13-14) 11. TAng dO!phong doo (lOng Ibn 16 26 14.678.302.804 14.610.197.343 12. Chi phi khac ho~t (lOng kinh doonh bao hlem 17 33 886.883.811.711 709.473.652.498 (17=17.1+17.2) Trong d6: 17.1 277.066.300.054 236.058.011.701 '" - Chihoo heng boo hlOm ~ . ChiphI khae ho~t dOng klnhdoonh baa hiem 17.2 609.817.511.657 473.415.640.797 VI 13. T6ng chi phi ho~t dOng klnh doonh baa hlem 18 1.531.422.417.133 1.331.011.686.452 Y (18=15+16+17) ju 14. L~Inhu~n gOp ho~t dOng klnh doonh baa hlem 19 96.480.652.667 59.256.323.383 ff (19=10-18) 15. Doanh thu klnh doanh bat ogslm dau tU' 20 28.562.386.274 4.560.224.836 .~ 16. GIOvon bat dling san dau tl/ 21 14.079.098.975 2.415.164.813 ~v 22 14.483.287.299 2.145.060.023 ~ 17. L~Inhu~n tit ho~t (lOng d1iu lI/ bit dling san (22= 20-21) 18. Doonhthu ho~t di>ngtal chlnh 23 34 129.420.148.524 123.013.826.272 19. Chiphi ho~t dling tal chinh 24 35 61.182.096.462 23.262.868.184 20. L~Inhu~n gOp ho~t (lOng tal chlnh (25=23-24) 25 68.238.052.062 99.750.958.088 21. Chi phi quan IVdoonh nghiep 26 36 50.598.879.537 58.323.114.907 - 22. L~Inhu~n thulln tit ho~t dOng klnh doonh (30=19+22+25-26) 30 128.603.112.491 102.829.226.587 - Cac thuyet mlnh kem theo iJ mQt bQ pMn hc;lp thllnh cua bao cao tal chinh gliJa nlen r1Qnay 7 -
 10. TONG CONG TY CO PHAN BAD MINH MAu 56 B02a-DNPNT 26 Ton Thiit D~m, Phu'ong Nguy~n Thili Binh, Qu~n 1 Ban h!mh theo Thong tu' so 232/2012m-BTC Thanh pM Ho Chi Minh, CHXHCN V;~t Nam ngay 28 thang 12 nam 2012 cua BQTil; chinh BAD CAD KET QuA HO~T OQNG KINH DOANH GIilA NIEN oQ (Tiep thea) Cho ky ho"t cJQng 6 thilng ket thUc ngay 30 thilng 6 nam 2018 Ddn vi: VND PHAN II: BAD CAD KET QuA HO~T OQNG KINH DOANH THEO HO~T OQNG (Tiep thea) Ma Thuyet CHi T1EU so minh Ky nay Ky tn/lie 23. Thu nh~p khac 31 31.875.892.066 10.491.225.537 24. Chi phi khac 32 328.094.562 2.894.881.326 .,. 25. Lql nhu~n khae (40=31-32) 0 40 31.547.797.504 7.596.344.211 26. T6ng Iqi nhu,n k. toan tn/be thu. (50=30+40) 50 160.150.909.995 110.425.570.798 \ 27. Chi phi thu. TNDN hi.n hilnh 51 37 29.783.153.327 19.141.861.761 28. Chi phi thu. TNDN ho3n i~1 52 1.328.199.512 29. Lql nhuG" sau thue thu nh~pdoanh nghi~p 60 129.039.557.156 91.283.709.037 ~ (60=50-51-52) , I 30. Lal cd ban tTen co phieu 70 38 1.233 820 ( Sal Van Hu'ng Le Minh Trl Le Van Thanh Ngu'ili i(ip bieu Ke toan tru'Clng Tgng Giam doc Ngay 20 thilng 8 nam 2018 Cac thuyet mlnh kem theo la mQt bQ ph~n hqp thdnh cua baD CaD tal chlnh gllJa nlen cJQnay 8
 11. TONG CONG TV CO PHAN BAo MINH MAu SO B03a-DNPNT 26 Ton Thil'tD~m, Phuong Nguyen Thai Binh, Qu~n 1 Ban hilnh theo Thong tlf so 232/2012/TT-BTC Thanh pho He Chi Minh, CHXHCNVI~t Nam ngay 28 thang 12 nam 2012 cua B(iTill chinh BAo cAo 11lu CHUYENTIEN T~ GIO'A NIEN flQ Cho ky hoat dl)ng 6 thtJng ket thUc ngay 30 thtJng 6 nam 2018 Don vi: VND Ma CHi TIEU so Ky m!ly Ky trU'ae I. 11lu CHUYENTIEN Tit HOJ!.TOQNGKINH DOANH 1. LVi nhujin trli'oe thue' 01 160.150.909.995 110.425.570.798 2. f)reu chinh cho cae khoan: Khau hao tal san co ~Inh va bat ~(ing san ~au tu 02 9.476.496.718 10.992.719.213 Cac khoan dt,!phong 03 6.767.910.486 179.122.302.828 Liilchenh lech tv gla hOI~oal do ~anh gla lalcac khoan 04 (10.055.877 .826) (9.362.750.077) mvc tlen te c6 goc ngoal te Laltl/ hoat ~(ing ~au tu 05 (113.215.089.228) (95.929.276.093) • Chi phi lalvay 06 1.003.343 3. LVi nhujin til ho"t dQng kinh doanh trli'oe 08 53.124.350.145 195.249.570.012 ). thay defi vefn Ili'u dQng Thay ~Olcac khoan phal thu 09 22.142.633.658 (6.701.544.263) Thay ~Olhang ton kho 10 (54.093.905) 857.476.287 Thay ~Olcac khoan phal tra 11 229.532.856.838 29.346.929.020 Thay ~Olcac khoan tra truck 12 1.351.140.187 (65.447.063.913) Thay ~Olchung khoan kinh doanh 13 (21.689.506.668) (20.794.679.892) Tlen lalvay ~a tra 14 (1.003.343) Thue thu nhaP doanh nghleP ~a n(ip 15 (22.965.185.283) (30.918.817.233) Tien chi khac cho hoat ~(ing kinh doanh 17 (36.268.909.776) (25.718.108.653) Lli'u ehuy~n Uen thuan til ho"t dQng kinh doanh 20 225.173.285.196 75.872.758.022 II. LlJ'UCHUYENTIEN Tit HOJ!.TOQNGOAUTlJ' 1. Tlen chi M mua sam, xay dt,!ngtal san co ~Inh 21 (1.853.890.093) (7.250.530.358) 2. Tlen thu tl/ thanh Ivtal san co ~Inh 22 41.727.265.243 10.212.909.091 3. Tlen chi cho vay, mua cac c6ng Cvno' cua ~on VI 23 (738.840.000.000) (999.285.000.000) khac 4. Tien thu hal tU' cho vay, ban l~icae cong CI,J nc:;1 cua 24 590.926.800.000 815.550.000.000 ~on vi khac 5. Tlen thu liilcho vay, cOtuc va 10'1nhu~n ~uo'c chla 27 98.636.739.242 96.171.861.167 Lli'u ehuy~n tren thuan til ho"t dQng dau tli' 30 (9.403.085.608) (84.600.760.100) III. llJ'U CHUYENTIEN Tit HOJ!.TOQNGTiu CHiNH 1. co Wc ~a tra cho co ~ong 36 (91.155.816.250) (91.354.037.800) Lli'u ehuy~n Uen thuan til ho"t dQng tai ehinh 40 (91.155.816.250) (91.354.037.800) Llfu chuylln tlen thuan trong ky (50=20+30+40) 50 124.614.383.338 ( 100.082.039.878) Tlen va cae khoan Wong (flfang tlen (fau ky 60 183.614.229.316 309.089.283.597 Anh huang cua thay (fol tv gla quy ~Olngoal te 61 843.976.898 Tien va cae khoim tuang du'dng tien cuol ky- 70 309.072.589.552 209.007.243.719 (70=50+60+61) - - Sal Van Hlfng le Minh Tri Le Van Thanh NgU'ClII~p billu Ke toan trU'ang T6ng Giam (foe Ngay 20 thtJng 8 nam 2018 Cac thuyet mlnh kem theo la ml)t bl) ph"n ht/p thdnh cua bao cao tal chlnh gliJa nlen dl) nay 9
 12. TONG C6NG TV CO PHAN BAa MINH MAu SO BOga-DNPNT 26 Ton ThSt D~m, PhllCingNguy~nThill Blnh, Qu~n 1 Ban hlmh theo Thong tll so 232/2012m -BTC Thilnh pM He Chi Minh, CHXHCNVI~t Nam ngay 28 thilng 12 n~m 2012 cua Bo Till chinh THUYET MINH BAa cAo TAl cHiNH GIO'A NI~N DQ CAc thuy€t mlnh nay la milt bll phAn Mp thAnh va can I1If'lc 11'ICctOng thlll vtll Ma cAa tal chinh girt. nlen 1111kem thea 1. TH6NG TIN KHAI QUAT - Hlnh thLtc so hO"uvon Tong Cong ty Co phan Bao Minh (gOIt~t la "Tong Cong ty") "lI
 13. TONG CONG TV CO PHAN BAo MINH THUVET MINH BAo cAo TAl cHiNH GIO'A NIEN flQ (Tlep theo) MAu SO B09a-DNPNT 3. TOM TAT cAc CHiNH sAcH KE ToAN CHU VEU - Sau
 14. TONG CONGTV CO PHAN BAo MINH THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH GIO'A NIEN oQ (Th,p theo) MAu SO BOga-DNPNT Cae kholm "au tli nam giG'"en ngay "ao h~n "lic;ie ghl nh~n bat "au W ngay mua va "lic;ie xae "jnh gla trl ban "au theo gla mua va cae chi phi lien quan "en glao dleh mua cae khoan "au tli. Thu nh~p lal W cae khoan "au tli nam giG'"en ngay "ao h~n sau ngay mua "lic;ie ghl nh~n tren Bao eao ket qua ho~t "iing klnh doanh glG'anien "ii tren cd sa dl,f thu. Lai "lic;ie hliang trliae khl Tong Cong ty nam giG'"lic;ie ghl giam tru vao gia goe t~1thC11 "iem mua. Gia trl hc;ipIy eua cae khoan "au tli nam giG'"en ngay "ao h~n "lic;ie xae "inh bang gla goe tru "i dl,f phong phal thu kh6 "01. d) Oau til vao ding e\l viin eua don vi khae £lau tli vao eong ev von eua "dn vi khae phan anh cae khoan "au tli eong ev von nhling Tong Cong ty khong e6 quyen klem soat, "ong klem soat ho~e e6 anh hliang "ang ke "01 val ben "lic;ie "au tli. Khoan "au tli vao eong ev von cae "dn vi khae "lic;ie phan anh theo nguyen gla tru cae khoan dl,f phOngglam gla "au tli. e) Dt,I phong glilm gl;i dau til tal ehfnh Dl,f phong glam gla cae khoan "au tli tal ehinh "lic;ie trlch I~p theo quy "inh t~1 Thong tli so 228/2009[TT-BTC n9ay 07 thang 12 nam 2009 ("Thong tli228") eua Bii Tili ehinh ve "Hliang dan ehe "9 trieh I~p va su dvng cae khoan dl,fphong glam gla hang ton kho, ton that cae khoan "au tli tai ehinh, nc;iphal thu kh6 "01 va bao hanh san pham, hang h6a, eong trinh xay lap t~1 doanh I• nghleP", Thong tli so 89/2013[TT-BTC ngay 28 thang 6 nam 2013 ("Thong tli 89") eua Bii Tili ehinh ve vlee sua "01 bo sung Thong tli 228 va cae quy "inh ke toan hien hanh. Nq phal thu Nc;iphill thu la so tien e6 the thu hoi eua khaeh hang ho~e cae "01 tlic;ing khae. Nc;iphal thu "lic;ie trinh bay theo gla tri ghl so tru 11Icae khoan dl,f phong phal thu kh6 "01. Dl,fphong phal thu kh6 "01 "lic;ie trieh I~p eho nhG'ngkhoan nc;iphal thu ,,;; qua h~n thanh toan tu sau thang tra len, ho~e cae khoan thu ma ngliC1inc;ikh6 e6 kha nang thanh toan do bl thanh Iy, pha san hay cae kh6 khan tlidng tl,f. Tal san co "Inh hU'u hlnh va khau hao Till san co "lnh hOtohinh "lic;ie trinh bay theo nguyen gla tru gla trl hao mon lOy ke. Nguyen gla tal san co "Inh hOtohinh bao gom gla mua va toan bii cae chi phi khae lien quan trl,fe tlep "en vlee "lia tal SilOvao tr~ng thai s~n sang su dvng. Till san co "lnh hOtohinh "lic;ie khau hao theo phlidng phap "liang thang dl,fa tren thai glan hOto dvng liae tinh, ev the nhli sau: So nam Nha eita va v~t klen true 05 - 25 Phlidng tlen v~n tai 07 - 12 May m6e va thlet bl 04 - 07 Thlet bl van phong 03 - 05 Till san khae 03 - 05 Thue tal san M9t khoan thue "lic;ie xem la thue ho~t "iing khl ben eho thue van "lic;ie hliang phan Ian cae quyen Ic;iiva phal ehlu toan bii rul ro ve sa hOtotal san. Doanh thu/ehl phi thue ho~t "iing "lic;ie ghi nh~n vao bao eao ket qua ho~t "iing klnh doanh glG'anlen "ii theo phlidng phap "liang thang trong suot thai glan thue. Tal S'ln va hlnh va khau hao Till san vo hinh the hlen phan mem may tinh va quyen su dvng "at ".0 xay trv sa t~1cae Cong ty thanh vlen. Phan mem may tinh "lic;ie trinh bay theo nguyen gla tru gla trj hao mon lOy ke va "lic;ie khau hao theo phlidng phap "liC1ngthang trong thai glan W 03 "en 08 nam. Theo quy "Inh hien hanh, quyen su dvng "at e6 thai h~n "lic;ie khau hao theo thai glan stJ dung eua 10"at va quyen stJdung "at khong thai h~n thi khong trieh khau hao. 12
 15. TONG C6NG TV CO PHAN BAo MINH THUYET MINH BAo cAo TAl CHfNH GIO'A NIEN OQ (TIt,p thea) MAu SO B09a-DNPNT ChI phi xay d•••• ng cd ban dil dang Cac tai san "ang trang qua trlnh xay dl,fng phvc vv mVc "ich haat "ong kinh doanh, cho thue, quan trl ho~c cho bat ky mVc "ich nao khac "ll'lc ghi nhan theo gia g5c. Chi phi nay bao gom cac chi phi dm thlet "e hlnh thanh tai san phu h'lp vai chinh sach ke toan cua Tong Cong tv. Vi~c tfnh kh5u hao cua cac tal san nay "ll'lc ap dvng gi5ng nhll vai cac tal san khac, bat "au W khl tal san a vao trang thai sgn sang sLldvng. Bat cJongsf," cJautll Bat "ong san "au tll bao gom quyen sLl dvng "at va nha cLla va vat klen truc do Tong Cong ty nam glO'nham mvc "lch thu I'll W vl~c cho thue ho~c ch6' tang gla, "ll'lc trlnh bay theo nguyen gia tril gla trl hao mon lOy ke. Nguyen gla cua bat "ong san "au tll "ll'lC mua bao gam gia mua va cac chi phi lien quan tri/c tlep nhll phi d!ch vv tll van ve luat phap lien quan, thue trliac ba va chi phi glao dich lien quan khac. Nguyen gla bat "ong san "au tll t•••.xay la gla trl quyet toan cong trinh ho~c cac chi phi lien quan tri/c tiep cua bat "ong san "au tll. Bat "ong san "au tll cho thue "l1'lc khau hao theo phl1dng phap "l16'ng thang tren th6'1glan hU'u dvng l1actfnh W 6 "en 40 nam. Tong Cong ty khong trlch khau hao "51 val quyen SLIdvng "at khong th6'i han va trlch khau hao theo phlldng philp "l16'ngthang vol quyen sLldvng "at c6 th6'1han. Cac khaan chi phi tra trll{tc Chi phi tra trliOc bao gam cac chi phi thl/c te "il phat sinh nhlfng c6 lien quan "en ket qua hOat "ong san xuat klnh doanh cua nhieu ky ke toano Chi phi tra trliac bao gam chi phi hoa hong, chi phi khal thac trl/c tlep chll phan bo, chi phi thue van phong va thlet bl. cong cv, dVng cv, va cac chi phi tra trliac khilc. E Chi phi hoa hong bao hlem va chi phi khal thac trl,lc tlep "l1'lC ghl nhan tl1dng Ltng val phi bao hlem goc va nhan tal bao hlem philt sinh trong kyo Tal ngay ket thuc ky ke toan, Tong Cong ty phal xac "inh chi phi hoa hong va chi phi khal thac trl/c tiep chlia ph3n bo tlldng Ltng vai khoan phi bao hlem chl1a "ll'lc hllong "e chuyen sang phan bo vao cac ky ke toan sau theo phlldng phap tlidng tl/ vol phlldng phap tfnh toan dl/ phong phi chlia "ll'lc hl1ang. - Cac chi phi tra trl1ac khac "ll'lc phan bo vao bao cao ket qua hOat "ong klnh doanh glU'anlen "0, sLldvng phlldng phap "lll1ng thang theo thlli glan ma Tong Cong ty ghl nhan cac I'li Ich klnh teo Ghl nh~n daanh thu Doanh thu "l1'lc ghl nhan khl kha nang nhan "ll'lc cac I'll Ich kinh te c6 the xac "Inh "ll'lc mot cach chac chan. Dol vOl nghl~p vII baa hlem goc - Doanh thu phi bao hlem g5c "ll'lc ghl nhan theo quy "inh tal Thong t1l50/2017m-BTC do BOTal chlnh ban hanh ngay 15 thang 5 nam 2017 ("Thong tl1 50"). Theo "6, doanh thu phi bao hlem g5c "l1'lc ghl nhan khl "ap Ltngcac "leu klen sau: ~c 'J ; . fR H'lp "ong bao hlem "il "ll'lC glao ket ho~c c6 bang ChLtngvI! vl~c h'lp "ong bao hlem "il "l1'lc glao ket glU'adoanh nghl~p bao hlem va ben mua bao hlem; va Ben mua bao hiem "il "6ng "U phi bao hlem ho~c c6 th6a thuan cho ben mua bao hlem n'l ~ phi bao hlem nhlfng khong qua 30 ngay ke W ngay h'lp "ong bao hlem c6 hl~u II/C. Rieng khoan phi cua ky "6ng phi "au tien ("51 val trl1l1ngh'lp "6ng phi theo ky) "l1'lc hach toan khl h'lp "ong bao hlem c6 hi~u II/C. cAc khaan g/;im trU'daanh thu Cac khoan glam trLl doanh thu the hl~n cac khoan glam phi va hoan phi bao hlem, "l1'lc ghl nhan tren cd sll thl/c te phat sinh, can cLl vao th6a thuan glam phi ho~c My h'lp "ong bao hiem glO'a doanh nghl~p bao hlem va ben mua bao hlem. Dol vOl nghl~p VII MI baa hlem Doanh thu phi nhan tal bao hlem "l1'lc ghl nhan khl phat sinh trach nhi~m, theo s5 philt sinh dl,fa tren bang thong bao tal bao hlem cua cac nha nhll'lng tal bao hlem va "ll'lC xac nhan bol Tong Cong tv. 13
 16. TONG CONG TV CO PHAN BAo MINH THUYET MINH BAo cAo TAl CHfNH GIO'A NIEN OQ (Tiep theo) MAu SO B09a-ONPNT Phi nhlfl1ng tal bao hlem Illfl1c ghl nh~n tren cd so so phI bao hiem phill nhlfl1ng cho cac nha tal bao hlem, tlfdng lmg vol doanh thu phi baa hlem goc Ila ghl nh~n trang ky thea cac hl1P Ilong tal bao hlem tV I~ va phi tV I~. Haa hong va cac kholm doanh thu khac tU hoat IlQng tal bao hlem Illfc;lc ghl nh~n tren cd so thl/c te phat sinh, tlfdng lmg voi phi nhlfc;lng tai bao hlem phat sinh trong kyo Trong ky, toan bQ doanh t~u ho~ hong nhlfc;lng tai bao. hlem theo hc;lpIlong nhlfc;lng tai bao hlem Ila glao ket theo quy Ilinh cua che IlQ tal chlnh Illfc;lc phan anh vao khoan muc "Doanh thu hoa hong nhlfc;lng tal bao hiem". Tal ngay ket thuc ky ke taan, Tong Cong ty phal xac Ilinh doanh thu hoa hong nhlfc;lng tal baa hlem chlia Illfc;lc hlfong tlfdng lmg vol khoan phi nhlfc;lng tal baa hlem chlfa Illfc;lc hlfong
 17. TONG CONG TV CO PHAN sAo MINH THUYET MINH sAo cAo TAl cHfNH GIO'A NIEN 00 (Tiep theo) M.A.USO S09a-DNPNT Tong 55 tlen bol thuilng Ol,f phong bol cho ton that
 18. TONG CONG TV CO PHAN BAa MINH THUYET MINH BAa cAo TAl cHiNH GIO'A NIEN DQ (Tlep theo) MAu SO B09a-DNPNT Tong Cong ty khong thl,le hl~n bu trlt cae khoan dl,l phong eho ho~t llong klnh doanh bao hilemgoe va nh~n tal bao hlem val dl,l phong eho ho~t llong nhu'Q'ngtal bao hlem. Cae khoan dl,l phong nay llu'Q'~trlnh bay rleng bl~t tren cae chi tleu eua Bang din llol ke toan glG'anlen llo, trong ll6 cae khoan dl,l phong phi ehu'a llu'Q'ehu'ang va dl,l phong bel thu'ilng eua ho~t llong klnh doanh bao hlem goe va nh~n tal bao hlem, dl,l phong dao llong jan llu'Q'ephan anh la nQ'pha! tra; 01,1 phong phi nhu'Q'ngtal bao hlem ehu'a llu'Q'ehu'ang va dl,l phong bel thu'ilng nhu'Q'ngtal bao hlem llu'Q'e phan anh la tal san tal bao hlem. Cae khoan d••••phong phal tra khae Cae khoan dl,l phong phal tra khae llu'Q'eghl nh~n khl Tong Cong ty e6 nghia Vu nQ'hl~n t",1do ket qua W mot 51,1 kl~n lla xay ra, va Tong Cong ty e6 kha nang phal thanh toan nghia Vu nay. Cae khoan dl,l phong llu'Q'exae lljnh tren co sa u'ae tinh eua Ban £lieu hanh ve cae khoan chi phi elin thlet "" thanh toan nghia Vu nQ'nay t",1ngay ket thue ky ke toan. Ghi nh~n ehl phi Chi phi boi thu'Clng Chi phi bel thu'ilng bao hlem goe llu'Q'eghl nh~n t",1thill lliem cae he so bel thu'ilng llu'Q'ehoan tat va llu'Q'engu'ill e6 e6 tha'm quyen phe duy~t. Cae khoan bel thu'ilng ehu'a llu'Q'ephe duy~t t",1thill lliem euol ky thi xem la ehu'aglal quyet va llu'Q'ebao gem trong dl,l phong bel thu'ilng. Chi phi bel thu'ilng nh~n tal bao hlem llu'Q'eghl nMn khl thl,le te phat sinh, dl,la tren bang thong bao tal bao hlem eua cae nha nhu'Q'ngtal bao hlem va llu'Q'exae nh~n bal Tong Cong ty. Cae khoan glam trlt chi phi bel thu'ilng bao gem thu llol ngu'ill thU' 3 bel hoan, thu hang lla xU' Iy bel thu'ilng 100% va thu khae llu'Q'eghl nh~n khl Tong Cong ty xae ll!nh e6 kha nang ehk eh~n thu hel W cae llol WQ'nge6 lien quan. ChI phi hoa hong baD hlem NG AN Chi phi hoa heng bilO hlem goe va nh~n tal bao hlem llu'Q'eghl nh~n tu'ong ling val phi bao hlem goe va phi nh~n tal bao hlem phat sinh trong kyoT",I ngay ket thue ky ke toan, Tong Cong ty phal IN xae llinh chi phi hoa heng ehu'a phan bo theo Wng nghl~p Vu bao hlem tu'ong ling val khoan phi bao hlem ehu'a llu'Q'ehu'ang "" ehuyen sang phan bo vao cae ky ke toan sau theo phu'ong phap ~ Wong ling val phu'ong phap tlnh toan dl,l phong phi ehu'allu'Q'ehu'ang. ~ Cae khoan thu llol bel thu'ilng nhu'Q'ngtill bao hlem llu'Q'eghl nh~n tren co sa philt sinh theo so phal thu tu'ong ling val chi phi bel thu'ilng lla ghl nh~n trong ky va ty I~ nhu'Q'ngtal. ChI phi khal thae baD hlem Chi phi khal thile bao hlem llu'Q'eghl nh~n Wong ling val phi bao hlem g5e phat sinh trong ky. Trong ky toan bo chi phi khal thae bao hlem llu'Q'ephan anh vao khoan mue 'Chl phi khae eua ho",t llong klnh doanh bao hiem". T",I ngay ket thue ky ke toan, Tong Cong ty lla xae llinh chi phi khal thae bao hlem ehu'aphan bo theo phu'ong phap dl,l phong phi bao hlem goe ehu'allu'Q'ehu'ang tren "" ehuyen sang phan bo vao cae ky ke toan sau. ChI phi kMe Chi phi khae llu'Q'eghl nh~n khl thl,le te phat sinh. Ngo",1t, Cae nghl~p Vu phat sinh bang ngo",1t~ llu'Q'eehuyen llol theo tV gla t",1ngay philt sinh nghl~p Vu. 55 du' cae khoan mue tlen t~ e6 goe ngo",1t~ t",1ngay ket thue ky ke toan llu'Q'eehuyen llol theo tV gla t",1ngay nay. Chenh I~eh tV gla phat sinh llu'Q'eh",eh toan vao Bao eao ket qua ho",t llong klnh doanh glG'anlen llo. Thue Thue thu nh~p doanh nghl~p the hl~n tong gla trl eua so thue phal tra hl~n t",1va so thue hoan ,,,,I. So thue phal tra hl~n t",lllu'Q'etlnh dl,la tren thu nh~p ehlu thue trong kyoThu nhaP ehlu thue khae val IQ'Inhuan tru'ae thue llu'Q'etrinh bay tren Bao eao ket qua ho",t llong klnh doanh glG'anlen llo vi thu nh~p ehlu thue khong bao gem cae khoan thu nhaP hay chi phi tinh thue hoae llu'Q'ekhau trlt trong cae ky khae (bao gem ea 15mang sang, neu e6) va ngoal ra khong bao gem cae chi tleu khong ehju thue hoae khong llu'Q'ekhau trlt. 16
 19. T6NG CONG TV c6 PHAN BAo MINH THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GIftA NIEN oQ (Tlep theo) MAu 56 B09a-DNPNT Thue thu nh~p hoan lal
 20. [ r TONG CONG TV CO PHAN BAD MINH THUYET MINH BAD CAD TAl cHiNH GIO'A NIEN oQ (Tiep thea) MAu SO B09a-DNPNT 5. cAc KHOAN OAU Til TAl CHiNH NGAN H~N 56 cuoi ky So ~au kV VNO VNO Giii goe GiiIt~ hc;1PIV 01/ phong GiiIgoe Giilt~ hc;1PIV 01/ phong a. Chltng khoan kinh doanh - Ngan hang TMCPQuan 061 (MBB) 20.116.455.B92 20.116.455.892 21.129.652.694 40.019.046.200 - Ngan hang TMCPLiOnV~t (LPB) 25.253.144.300 24.318.189.300 934. 955.000 25.253.144.300 27.984.357.000 - Cong ty c6 phan Gemadept (GMO) 23.593.496.000 17.536.503.000 6.056.993.000 - Cong ty CP V~n tai ben va ThtfC1ng 20.000.000.000 600.000.000 19.400.000.000 20.000.000.000 800.000.000 19.200.000.000 lTliIiPhtldng Dong (NOS) - c6 ph;eu khae 159.168.528.614 120.991.141.106 39.891.520.943 160.059.321.144 171.460.883.184 20.607.398.607 248.131.624.806 183.562.289.298 66.283.468.943 226.442.118.138 240.264.286.384 39.807.398.607 So cuol ky So ~au kV VNO VNO Gia goc Giilt~ hc;1PII' 01/ phong Gia goc Giilt~ hc;1P IV 01/ phong b. Oau tu' ".Am girt den "gay dao h\fM 1.928.968.508.543 1.750.523.383.333 178.445.125.210 1.879.121.008.543 1.700.675.883.333 178.445.125.210 - Tien 9uI cOkYh~n (I) - Trai phieu 187.172.887.595 110.000.000.000 77.172.887.595 79.107.187.595 79.107.187.595 + SOngDA TMng Long (ii) 8.763.407.588 8.763.407.588 10.697.707.588 10.697.707.588 + T~pdoan Cong ngh/~p Tau Thuy 68.409.480.007 68.409.480.007 68.409.480.007 68.409.480.007 Vi~t Nam (Vinashin) (ii) + Tral phleu Chinh phu (iii) 30.000.000.000 30.000.000.000 + Ngan hang TMCP Phat tr;en 80.000.000.000 80.000.000.000 ThAnhphD Ho Chi Minh (iii) - Chung chi quy 130.000.000.000 130.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 2.246.141.396.138 1.990.523.383.333 255.618.012.805 2.018.228.196.138 1.760.675.883.333 257.552.312.805 (I) Lil cae khoan tlen gUl t;li cae ngan hi,"g thudng m~i va cae to ehue tin d1/ng voi tMi h~n tll 3 thang tro len va e6 thai h~n can I~i t~1 ngay 30 thang 6 nam 2018 dual 12 thang. Cae khoan tlen gUl nay huang lai suat tll 5,8%
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản