BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2008 CỦA CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2

Chia sẻ: Hong Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
356
lượt xem
122
download

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2008 CỦA CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang ... Bảng cân đối kế toán quý 2 năm 2008...Tiền và các khoản tương đương tiền. 110. V.1. 224.546.437.905. 316.578.218.430. II. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2008 CỦA CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 02 năm 2008 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2008 Đơn vị tính: VND Số đầu năm Mã Thuyết TÀI SẢN Số cuối quý (Từ ngày số minh 01/02/2008) A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1.109.623.348.924 1.017.379.494.436 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 224.546.437.905 316.578.218.430 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.2 4.220.726.309 4.220.726.309 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 428.645.754.816 320.813.204.746 IV. Hàng tồn kho 140 448.276.106.257 369.945.213.999 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 3.934.323.637 5.822.130.952 B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 702.872.081.850 653.925.174.637 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 184.290.714 - II. Tài sản cố định 220 625.968.361.326 573.378.404.080 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.7 354.124.600.837 381.201.927.706 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.8 61.713.449 78.856.074 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.9 271.782.047.040 192.097.620.300 III. Bất động sản đầu tư 240 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 - - V. Tài sản dài hạn khác 260 76.719.429.810 80.546.770.557 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1.812.495.430.774 1.671.304.669.073 1
  2. Số đầu năm Mã Thuyết NGUỒN VỐN Số cuối quý (Từ ngày số minh 01/02/2008) A- NỢ PHẢI TRẢ 300 872.207.305.737 778.692.959.607 I. Nợ ngắn hạn 310 317.663.874.535 349.964.957.009 II. Nợ dài hạn 330 554.543.431.202 428.728.002.598 B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 940.288.125.037 892.611.709.466 I. Vốn chủ sở hữu 410 928.920.160.798 880.000.000.000 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 11.367.964.239 12.611.709.466 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 1.812.495.430.774 1.671.304.669.073 - - Kiên Giang , ngày 25 tháng 07 năm 2008 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc Đã ký Đã ký Đã ký Trần Thị Trúc Mai Ng. Q. Chiến Trần Duy Sơn 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản