intTypePromotion=1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT TỔNG HỢP

Chia sẻ: Thuy Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
399
lượt xem
110
download

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT TỔNG HỢP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT TỔNG HỢP. Quý I- Năm 2008. Mẫu: CBTT- 03. Đơn vị tính: VNĐ. I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN. (Áp dụng cho các doanh nghiệp trong lĩnh ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT TỔNG HỢP

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL Địa chỉ: Đảo Hòn Tre – Phường Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang Tel: + 84 58 590611 - Fax: + 84 58 690613 www.vinpearlland.com BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT TỔNG HỢP Quý I- Năm 2008 Mẫu: CBTT- 03 Đơn vị tính: VNĐ I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Mã Thuyết Stt TÀI SẢN số minh Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I- TÀI SẢN NGẮN HẠN 284,502,671,213 246,178,758,651 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 117,262,120,771 76,462,694,122 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 67,936,377,917 76,436,377,917 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 63,519,052,265 54,510,196,831 4 Hàng tồn kho 140 11,121,005,806 11,232,646,063 5 Tài sản ngắn hạn khác 150 24,664,114,454 27,536,843,718 II TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,485,417,242,367 1,553,322,303,332 1 Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 2 Tài sản cố định 220 1,318,769,570,358 1,366,716,388,455 - Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 1,104,841,772,257 1,211,241,151,257 - Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Tài sản cố định vô hình 227 V.9 65,849,054,757 89,671,668,878 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.10 148,078,743,344 65,803,568,320 3 Bất động sản đầu tư 240 22,245,618,343 22,054,189,687 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 81,686,989,440 105,424,218,440 5 Tài sản dài hạn khác 260 62,715,064,226 59,127,506,750 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1,769,919,913,580 1,799,501,061,983 IV NỢ PHẢI TRẢ 300 742,831,985,352 762,655,702,200 1 Nợ ngắn hạn 310 181,745,282,338 185,546,013,004 2 Nợ dài hạn 330 561,086,703,014 577,109,689,196 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
  2. V NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1,027,087,928,228 1,036,845,359,783 1 Vốn chủ sở hữu 410 1,027,788,908,228 1,037,546,339,783 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 V.25 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 412 - - - Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - - Cổ phiếu quỹ 414 - - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - - Các quỹ 417 - - - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 V.25 27,788,908,228 37,546,339,783 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - - 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 (700,980,000) (700,980,000) - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 (700,980,000) (700,980,000) - Nguồn kinh phí 432 - - - Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 - - VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 1,769,919,913,580 1,799,501,061,983 II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Mã Thuyết Stt CHỈ TIÊU số minh Quý I.2008 Luỹ kế 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 119,023,972,402 119,023,972,402 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.1 1,813,480,100 1,813,480,100 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 3. 10 VI.1 117,210,492,302 vụ 117,210,492,302 4. Giá vốn hàng bán 11 VI.2 79,101,256,069 79,101,256,069 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 38,109,236,233 38,109,236,233 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 4,815,013,892 4,815,013,892 7. Chi phí tài chính 22 VI.4 16,612,543,220 16,612,543,220 8. Chi phí bán hàng 24 VI.5 6,301,482,927 6,301,482,927 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 10,801,450,641 10,801,450,641 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
  3. 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 9,208,773,337 9,208,773,337 11. Thu nhập khác 31 VI.7 574,438,217 574,438,217 12. Chi phí khác 32 VI.8 25,780,000 25,780,000 13. Lợi nhuận khác 40 548,658,217 548,658,217 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 9,757,431,554 9,757,431,554 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51 VI.9 - - 16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 9,757,431,554 9,757,431,554 17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 V.10 98 98 18. Cổ tức trên mỗi Cổ phiếu 70 V.10 Nha Trang, ngày 17 tháng 4 năm 2008 ________________ _________________ Nguyễn Ngọc Ảnh Hồ Hữu Việt Kế toán trưởng Tổng Giám đốc PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2