Thuyết trình Hoạch định tài chính - Xây dựng báo cáo tài chính dự toán

Chia sẻ: Le Thi Nga | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
316
lượt xem
126
download

Thuyết trình Hoạch định tài chính - Xây dựng báo cáo tài chính dự toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình Hoạch định tài chính - Xây dựng báo cáo tài chính dự toán giới thiệu đến bạn khái niệm cơ bản về báo cáo tài chính, cách tiếp cận của nhà quản trị tài chính, quá trình dự toán doanh số, tăng trưởng doanh số dẫn đến chi phí, dự toán các báo cáo tài chính, lập các báo cáo dự toán, đánh giá các dự toán tài chính, tóm tắt dự toán tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình Hoạch định tài chính - Xây dựng báo cáo tài chính dự toán

 1. XÂY DỰNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DỰ TOÁN 1
 2. XÂY DỰNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DỰ TOÁN cáo tài chính dự đoán là các báo cáo thu nhập  Báo và bảng tổnd kết tài sản dự đoán  Đầu vào cần thiết để xây dựng dự toán là sử dụng các cách tiếp cận phổ biến bao gồm: - Các báo cáo tài chính quá khứ - Dự toán bán hàng cho năm đến - Các giả thiết chủ yếu về các nhân tố dựng các báo cáo tài chính dự toán sẽ được  Xây minh họa bằng ví dụ sau. 2
 3. CÁC CÁCH TIẾP CẬN Nhà quản trị tài chính tập trung vào 3 cách tiếp cận sau: Kinh nghiệm  Khả năng  Tương quan  3
 4. KINH NGHIỆM nhà quản trị có thời gian dài làm công  Các việc kinh doanh thường có những cảm nhận mô hình doanh số, chi phí, nhu cầu khách hàng và các nhân tố khác Ví dụ: Các chủ bút làm việc lâu trong lĩnh vực xuất bản thường đọc các bản thảo và đánh giá về việc công ty họ có nên mua bản quyền xuất bản hay không 4
 5. KHẢ NĂNG khứ thường mách bảo cho chúng ta  Quá về một số điều trong tương lai.  Các nhà quản trị có thể sử dụng các thông tin này để ước lượng tương lai. Ví dụ: Trong quá khứ, người quản trị thấy rằng họ bị mất 1% tồn kho kẹo đưa đến cửa hàng. Họ có thể sử dụng thông tin này để ước lượng nhưngc mất mát trong tươnng lai và cũng để kiểm soát tốt hơn 5
 6. TƯƠNG QUAN  Tương quan là một cách dịch chuyển tương đối hai biến số có quan hệ với nhau. Ví dụ: nếu lãi suất tăng nhà kinh doanh bất động sản biết rằng giá nhà sẽ hạ ( Bởi vì chi phí tài trợ cao sẽ làm cho người mua nhà khó khăn hơn để thẩm định các cầm cố. - Bán dù sẽ thuận lợi trong mùa mưa. 6
 7. QUÁ TRÌNH DỰ ĐOÁN DOANH SỐ Marketing (ước lượng doanh số) Quản trị cấp cao (chính sách, chiến lược) Bộ phận Tài chính Sản xuất (năng lực, kế hoạch) Dự đoán Kế toán Doanh số (các B.cáo Tchính, Khấu hao, Thuế) 7
 8. Dự đoán doanh số trên cơ sở tăng trưởng doanh số quá khứ Doanh số Biểu diễn doanh Số quá khứ 03 04 T.gian 96 97 98 99 00 01 02 05 8
 9. Dự đoán doanh sô útương lai trên cơ sở tăng trưởng doanh số quá khứ Doanh số Đường khuynh hướng T.gian 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 9
 10. Dự đoán doanh sô útương lai trên cơ sở tăng trưởng doanh số quá khứ Ước lượng doanh số 2 năm kế tiếp Doanh số Mức tăng trưởng 03 04 T.gian 96 97 98 99 00 01 02 05 10
 11. Dự đoán doanh sô útương lai trên cơ sở tăng trưởng doanh  số quá khứ Cũng có thể bao gồm cả các tác động của những sự kiện  tương lai đến doanh số( Sphẩm mới, hay các điều kiện kinh tế) Doanh Số Giới thiệu SP mới Tgian 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 11
 12. TĂNG TRƯỞNG DOANH SỐ DẪN ĐẾN CHI PHÍ  Sẽ đòi hỏi các nguồn lực tăng thêm - Tài sản lưu động: Tồn kho, Khoản phải thu, ngân quĩ - Tài sản cố định: Nhà xưởng, Thiết bị 1999 2002 12
 13. DỰ TOÁN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH Dự toán các báo cáo tài chính tương lai trên cơ sở các giả thiết chắc chắn về khuynh hướng doanh số và mối liên hệ giữa doanh số và các biến tài chính khác nhau và giữa các biến của báo cáo tài chính với nhau. 13
 14. LẬP CÁC BÁO CÁO DỰ TOÁN Ví du:û Tài liệu về sản phẩm của công ty M Doanh số sẽ tăng từ 5 triệu USD lên 8 triệu USD.  Mức sản xuất ở mức tối đa (24 h/ ngày).  Cổ tức sẽ phân chia là 70% thu nhập ròng.  Các khoản khác trong bảng cân đối kế toán tăng  lên cùng tỷ lệ. 14
 15. LẬP CÁC BÁO CÁO DỰ TOÁN Bước 1: Xác định mức tăng doanh số 8-5 = 60% 5 Báo cáo thu nhập Cty M Chú ý: Doanh số dự kiến sẽ Hiện tại Dự kiến được xác định sau đầu vào từ Dsố 5.000$ 8.000$ Nhiều đơn vị và bộ phận trong CP HĐ 4.133$ EBIT 867 doanh nghiệp Tlãi 200 EBT 667 thuế (,40) 267 TN ròng 400 15
 16. LẬP CÁC BÁO CÁO DỰ TOÁN Bước 2: Tính thu nhập ròng dự kiến. CP HĐ mới = CPHĐ cũ x 1,6 = 6.613 Báo cáo thu nhập Chú ý : Chưa tăng chi phí tiền Cty M lãi vì công ty chưa quyết định Hiện tại Dự kiến sẽ tài trợ bao nhiêu cho sự tăng Dsố 5.000$ 8.000$ trưởng CP HĐ 4.133 6.613 EBIT 867 1.387 Tlãi 200 200 EBT 667 1.187 thuế (,40) 267 475 TN ròng 400$ 712$ 16
 17. LẬP CÁC BÁO CÁO DỰ TOÁN Bước 3: Dự toán tăng tài sản (% so với doanh số) Bảng cân đối kế toán công ty M Tài sản Nguồn Tsản LĐ Phải trả 2,5$ 1,0$ Tsản CĐ ròng Nợ tích luỹ 3,0 0,5 Tổng Nợ ngân hàng 5,5$ 0,0 Tổng Nợ LĐ 1,5 Nợ dài hạn 2,0$ Cổ phiếu thường 0,5 Thu nhập giữ lại 1,5 Tổng vốn chủ 2,0$ Tổng nguồn 5,5$ 17
 18. LẬP CÁC BÁO CÁO DỰ TOÁN Bước 3: Nếu tăng 60% doanh số , cho rằng các tài sản duy trì theo tỷ lệ % cố định với doanh số 2,5(1+,60) = 4,0$ Bảng cân đối kế toán công ty M Tài sản Htại Dự kiến Nguồn Htại Dự kiến Tsản LĐ Phải trả 2,5$ 4,0$ 1,0$ Tsản CĐ ròng Nợ tích luỹ 3,0 0,5$ Tổng Nợ ngân hàng 5,5$ 0,0$ Tổng Nợ LĐ 1,5$ Nợ dài hạn 2,0$ Cổ phiếu thường 0,5$ Thu nhập giữ lại 1,5$ Tổng vốn chủ 2,0$ Tổng nguồn 5,5$ 18
 19. LẬP CÁC BÁO CÁO DỰ TOÁN Bước 3: Dự tiến tăng tài sản (% so với doanh số) 3,0$(1+,60) = 4,8$ Bảng cân đối kế toán công ty M Tài sản Htại Dự kiến Nguồn Htại Dự kiến Tsản LĐ Phải trả 2,54$ 4,0$ 1,0$ Tsản CĐ ròng3,0 Nợ tích luỹ 4,8 0,5$ Tổng 5,5$ 8,8$Nợ ngân hàng 0,0$ Tổng Nợ LĐ 1,5$ Nợ dài hạn 2,0$ Cổ phiếu thường 0,5$ +3,30$ Thu nhập giữ lại 1,5$ Tổng vốn chủ 2,0$ Tổng nguồn 5,5$ 19
 20. LẬP CÁC BÁO CÁO DỰ TOÁN Bước 4: Dự toán nguồn 1,0$(1+,60) = 1,60$ Bảng cân đối kế toán công ty M Tài sản Htại Dự kiến Nguồn Htại Dự kiến Tsản LĐ Phải trả 1,0$ 2,5$ 4,0$ 1,60 Tsản CĐ ròng3,0 Nợ tích luỹ 4,8 0,5 Tổng Nợ ngân hàng 5,5$ 8,8$ 0,0 Tổng Nợ LĐ 1,5$ Nợ dài hạn 2,0$ Cổ phiếu thường 0,5 Thu nhập giữ lại 1,5 Tổng vốn chủ 2,0$ Tổng nguồn 5,5$ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản