intTypePromotion=3

Nghiên cứu marketing ngân hàng

Chia sẻ: Phi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
159
lượt xem
53
download

Nghiên cứu marketing ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'nghiên cứu marketing ngân hàng', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu marketing ngân hàng

 1. 2-1 Ch−¬ng II: Nghiªn cøu marketing trong ng©n hμng
 2. 2-2 Néi dung I. Giíi thiÖu vÒ nghiªn cøu mar trong NH II. Néi dung nghiªn cøu III. Kü thuËt thùc hiÖn
 3. 2-3 Giíi thiÖu vÒ nghiªn cøu marketing Kh¸i niÖm nghiªn cøu marketing - Theo C. Burns & F Bush: Nghiªn cøu mar lμ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, tËp hîp (thu thËp) ph©n tÝch vμ b¸o c¸o nh÷ng th«ng tin cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò chuyªn biÖt. - N. Malhotra: Nghiªn cøu mar lμ viÖc nhËn d¹ng, lùa chän, thu thËp, ph©n tÝch vμ phæ biÕn th«ng tin víi môc ®Ých hç trî viÖc ra quyÕt ®Þnh cã liªn quan ®Õn sù x¸c ®Þnh vμ xö lý nh÷ng vÊn ®Ò vμ c¬ héi trong mar. CÇn tr¸nh: - thu thËp nh÷ng th«ng tin kh«ng kh¸ch quan - ng−êi ph©n tÝch th«ng tin lμm theo quan ®iÓm cña m×nh
 4. 2-4 Tầm quan trọng của thông tin trong Mar NH Môi trường mar Nhu cầu khách hàng Cạnh tranh Tại sao thông tin quan trọng Lập chiến lược
 5. 2-5 Ban gi¸m ®èc Ng©n hμng sö dông viÖc nghiªn cøu Marketing ®Ó: N©ng cao chÊt l−îng cña nh÷ng quyÕt ®Þnh ®−a ra T×m kiÕm nguyªn nh©n cho mét vÊn ®Ò nμo ®ã TËp trung vμo ®¸nh gi¸ møc ®é quan träng cña viÖc gi÷ c¸c kh¸ch hμng truyÒn thèng N¾m b¾t ®−îc sù thay ®æi cña thÞ tr−êng vèn lu«n vËn ®éng vμ biÕn ®æi kh«ng ngõng
 6. 2-6 Vai trß cña nghiªn cøu marketing Nghiªn ccøumarketing Nghiªn øu marketing cã 3 vai trß chÝnh cã 3 vai trß chÝnh M« t¶ M« t¶ Dù ®o¸n Dù ®o¸n X¸c ®Þnh X¸c ®Þnh nguyªn nh©n nguyªn nh©n
 7. 2-7 Vμi trß cña nghiªn cøu marketing M« t¶ Thu thËp vμ tr×nh bμy nh÷ng sù thËt X¸c ®Þnh Gi¶i thÝch sè liÖu, d÷ kiÖn nguyªn nh©n Dù ®o¸n Dù ®o¸n kÕt qu¶ cña c¸c quyÕt ®Þnh marketing trong t−¬ng lai
 8. 2-8 Khi nμo th× tiÕn hμnh mét cuéc nghiªn cøu marketing? • Khi møc ®é kh«ng ch¾c ch¾n lμ rÊt cao cho viÖc ra mét quyÕt ®Þnh • Khi gi¸ trÞ cña th«ng tin mang l¹i lín h¬n chi phÝ bá ra ®Ó tiÕn hμnh nghiªn cøu ra th«ng tin ®ã
 9. 2-9 II. Néi dung nghiªn cøu chñ yÕu * Nghiªn cøu c¸c yÕu tè m«i tr−êng vi m«, vÜ m« * NhËn biÕt c¸c ®èi t¸c * Dù ®o¸n nhu cÇu * Ph©n ®o¹n thÞ tr−êng * X¸c ®Þnh/lùa chän thÞ tr−êng môc tiªu * §Þnh vÞ s¶n phÈm * ChiÕn l−îc kinh doanh v.v.
 10. 2-10 Nghiªn cøu c¸c yÕu tè m«i tr−êng vi m«, vÜ m« - M«i tr−êng vi m« cu¶ NH lμ c¸c quan hÖ néi bé cña chÝnh c¸c tæ chøc NH, quan hÖ gi÷a NH víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, kh¸ch hμng, ng−êi cung cÊp, c¸c trung gian, vμ c¸c chñ thÓ kh¸c. - M«i tr−êng vÜ m« lμ nh÷ng quan hÖ réng h¬n cña NH víi c¸c lùc l−îng m«i tr−êng bªn ngoμi – nh©n khÈu, kinh tÕ, tù nhiªn, khoa häc kü thuËt, chÝnh trÞ, v¨n ho¸.
 11. 2-11 M«i tr−êng vi m« a. C¸c quan hÖ néi bé cña chÝnh c¸c tæ chøc trong NH - Phô thuéc vμo c¬ cÊu tæ chøc h×nh thøc vμ phi h×nh thøc cña NH - C¸c quan hÖ nμy lμnh m¹nh -> h×nh thμnh bÇu kh«ng khÝ tÝch cùc, tin cËy, chñ ®éng, s¸ng t¹o, hîp t¸c cña tÊt c¶ c¸c nh©n viªn - Ph©n tÝch: + TÝnh hîp lý cña c¬ cÊu tæ chøc + N¨ng lùc ho¹t ®éng cña tõng c¸ nh©n/®¬n vÞ + Tinh thÇn hîp t¸c
 12. 2-12 M«i tr−êng vi m« - Môc tiªu ®o l−êng m«i tr−êng néi bé NH: SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time bound) - M« h×nh 7S cña McKinsey vÒ n¨ng lùc néi bé NH + Strategy: ChiÕn l−îc + Structure: CÊu tróc + System: HÖ thèng + Skills: Kü n¨ng + Style: Phong c¸ch + Staff: Nh©n viªn + Shared values: Gi¸ trÞ chia sÎ
 13. 2-13 M«i tr−êng vi m« b. Quan hÖ gi÷a NH víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh 5 lùc l−îng c¹nh tranh cña NH (m« h×nh Porter) Sù ®e do¹ cña kÎ x©m nhËp míi Søc m¹nh th−¬ng §èi thñ hiÖn Søc m¹nh l−îng cña nhμ hμnh cña th−¬ng l−îng cung cÊp ng©n hμng cña ng−êi mua Sù ®e do¹ cña c¸c dÞch vô thay thÕ
 14. 2-14 CÊu tróc ngμnh – C¸c lùc l−îng c¹nh tranh M« h×nh 5 lùc l−îng cña Porter Ng−êi gia nhËp Mèi ®e do¹ cña ng−êi míi gia nh©p Kh¶ n¨ng th−¬ng l−îng cña ng−êi §èi thñ b¸n C¹nh tranh ngμnh Ng−êi cung cÊp Ng−êi mua Møc ®é tËp trung Cña c¹nh tranh Kh¶ n¨ng th−¬ng l−îng cña ng−êi mua Mèi ®e do¹ cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ S¶n phÈm thay thÕ
 15. 2-15 C¸c lùc l−îng c¹nh tranh chiÕn l−îc cña NH Sù ®e do¹ cña DN míi, Nhμ ®Çu t− n−íc ngoμi NH ®Çu t−/b¸n bu«n Nh cÇm cè C¸c TC phi NH Gi¶m quy m«, Søc m¹nh th−¬ng l−îng c/kho¸n ho¸ Søc m¹nh th−¬ng l−îng cña cña nhμ cung cÊp: ng−êi mua: C¸c §T hiÖn cã M¹nh mÏ, tËp trung M¹nh mÏ, tinh tÕ Gi¶m trung gian Tinh tÕ, §ßi hái Toμn cÇu ho¸ Ýt trung thμnh Sö dông nhiÒu nhμ cung cÊp C«ng nghÖ Tr¸i phiÕu, quü ®Çu t−, thÞ tr−êng tiÒn tÖ Sù ®e do¹ cña c¸c dÞch vô thay thÕ
 16. 2-16 M«i tr−êng vi m« - Víi c¸c §T c¹nh tranh hiÖn t¹i + Ph©n lo¹i ®èi thñ: §èi thñ nhÑ nhμng, ®èi thñ hung d÷, ®èi thñ kh«ng l−êng tr−íc ®−îc, ®èi thñ cã chän läc + §iÒu g× lμm hä cã thÓ bÞ tæn th−¬ng: C¸c yÕu tè tμi chÝnh, thÞ tr−êng, s¶n phÈm, tæ chøc…
 17. 2-17 §¸nh gi¸ ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó lμm tèt h¬n hä • Sù tån t¹i cña mét doanh nghiÖp phô thuéc rÊt lín vµo kh¶ n¨ng nã cã thÓ lµm tèt h¬n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hay kh«ng. • HiÓu biÕt vÒ yÕu tè c¹nh tranh còng quan träng nh− nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thÞ tr−êng, kh¸ch hµng
 18. 2-18 Th«ng tin cÇn biÕt vÒ ®èi thñ c¹nh tranh • ThÞ phÇn n¾m gi÷ • Danh tiÕng • H×nh ¶nh • T×nh tr¹ng, chÝnh s¸ch bªn trong • ViÖc qu¶n lÝ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh: s¶n phÈm, phÝ, l·ii suÊt, giao dÞch, chÊt l−îng, ch¨m sãc kh¸ch hµng… • Ph©n tÝch vÒ triÓn väng
 19. 2-19 ChiÕn l−îc c¹nh tranh cña NH • ChiÕn l−îc phßng thñ: Tù vÖ tr−íc nhòng ®ßn tÊn c«ng cña c¸c ®èi thñ m¹nh • ChiÕn l−îc tÊn c«ng: Dïng søc m¹nh cña NH ®Ó t¸c ®éng tíi c¸c chiÕn l−îc c¹nh tranh cña ®èi thñ • ChiÕn l−îc dÉn ®Çu vÒ gi¶m chi phÝ: trë thμnh ®¬n vÞ cã chi phÝ thÊp nhÊt thÞ tr−êng • ChiÕn l−îc kh¸c biÖt: T¹o ra s¶n phÈm kh¸c biÖt chØ m×nh NH cã
 20. 2-20 M«i tr−êng vi m« C. C¸c quan hÖ kh¸c - Quan hÖ víi kh¸ch hμng: HiÓu râ kh¸ch hμng, chia kh¸ch hμng theo c¸c tiªu chÝ kh¸c nhau (P§TT) - Quan hÖ víi c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, c¸c c¬ quan nhμ n−íc, x· héi… - Môc ®Ých: t¹o ®iÒu kiÖn cho NH ph¸t triÓn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản