intTypePromotion=1
ADSENSE

BÁO CÁO THU NỘP TIỀN HÀNG DỰ TRỮ

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

119
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 14 - H BÁO CÁO THU NỘP TIỀN HÀNG DỰ TRỮ Quý..........Năm............ STT Diễn giải Mã số 3 01 02 Số phát sinh trong kỳ 4 Luỹ kế từ đầu năm 5 1 1 2 Số dư đầu kỳ 2 Số thu hàng dự trữ ( 02 = 03 + 04 + 05 + 06) Trong đó Thu về ban hàng dự trữ Thu tiền cho vay hàng dự trữ Thu nợ thiếu kho Khác 03 04 05 06 07 08 09 10 3 4 5 6 Phí bán hàng dự trữ theo định mức Số tiền hàng dự trữ phải nộp ( 08 = 01...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO THU NỘP TIỀN HÀNG DỰ TRỮ

  1. Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 14 - H BÁO CÁO THU NỘP TIỀN HÀNG DỰ TRỮ Quý..........Năm............ STT Diễn giải Mã Số phát Luỹ kế từ số sinh trong đầu năm kỳ 1 2 3 4 5 1 Số dư đầu kỳ 01 2 Số thu hàng dự trữ ( 02 = 03 + 04 + 05 + 02 06) Trong đó Thu về ban hàng dự trữ 03 Thu tiền cho vay hàng dự trữ 04 Thu nợ thiếu kho 05 Khác 06 3 Phí bán hàng dự trữ theo định mức 07 4 Số tiền hàng dự trữ phải nộp ( 08 = 01 + 02 08 - 07) 5 Số tiền đã nộp 09 6 Số tiển còn phải nộp cuối kỳ ( 10 = 08 -09 ) 10 Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2