báo cáo thực tập - Các phần hành kế toán tại công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Hải Phòng

Chia sẻ: Phạm Thu Thủy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:74

3
456
lượt xem
193
download

báo cáo thực tập - Các phần hành kế toán tại công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Hải Phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước. Nền kinh tế nước ta có những bước chuyển biến lớn và đạt được những thành tựu đáng kể. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định ,cơ cấu kinh tế đang được chuyển dịch, tình trạng lạm phát đang được ngăn chặn và đẩy lùi . Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện . Tuy nhiên một thách thức rất lớn đối với nền kinh tế nước ta là hiệu quả kinh tế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: báo cáo thực tập - Các phần hành kế toán tại công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Hải Phòng

 1. LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Các ph n hành k toán t i công ty c ph n thi t b ph tùng H i Phòng”
 2. M CL C L IM U ...............................................................................................................................4 PH N 1 KHÁI QUÁT CHUNG V CÔNG TY C PH N THI T B PH TÙNG ....................5 H I PHÒNG ................................................................................................................................5 1.1. L CH S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CÔNG TY C PH N THI T B PH TÙNG H I PHÒNG. ..........................................................................................................5 1.2. C I M NGU N L C VÀ NGÀNH NGH KINH DOANH C A CÔNG TY: ........7 1.3. SƠ CƠ C U T CH C VÀ QUI CH QU N LÝ: ..................................................15 PH N 2 ..... TÌM HI U CÁC PH N HÀNH K TOÁN T I CÔNG TY C PH N THI T B PH TÙNG H I PHÒNG .........................................................................................................22 CHƯƠNG 1. K TOÁN V N B NG TI N ............................................................................22 1.1. c i m c a k toán v n b ng ti n : ..................................................................................22 1.2. H ch toán v n b ng ti n t i Công ty: .................................................................................22 CHƯƠNG 2. K TOÁN HÀNG T N KHO............................................................................30 2.1. Ch ng t , s sách k toán s d ng t i Công ty: .................................................................30 2.2. Tài kho n s d ng: ..............................................................................................................30 2.3. Quy trình h ch toán t i Công ty: ........................................................................................30 CHƯƠNG 3. K TOÁN TÀI S N C NH ..........................................................................38 3.1.Ch ng t s d ng .................................................................................................................38 3.2.Tài kho n s d ng ................................................................................................................38 CHƯƠNG 4. K TOÁN LAO NG TI N LƯƠNG .............................................................42 4.1. Ch ng t k toán s d ng t i doanh nghi p .......................................................................42 4.2. Tài kho n s d ng .............................................................................................................42 4.3. Sơ luân chuy n ch ng t : ...............................................................................................42 4.4. Nguyên t c tr lương và phương pháp tr lương c a công ty ............................................43 4.5. Ch ti n lương và m t s ch khác khi tính lương ....................................................44 4.6. H ch toán các kho n trích theo lương t i công ty .............................................................46 CHƯƠNG 5. K TOÁN T P H P CHI PHÍ S N XU T KINH DOANH, GIÁ THÀNH S N PH M ...............................................................................................................................51 CHƯƠNG 6. K TOÁN TIÊU TH , DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG C P D CH V , XÁC NH K T QU KINH DOANH ............................................................................52 6.1.Ch ng t k toán s d ng: ...................................................................................................53
 3. 6.2. Tài kho n s d ng: ..............................................................................................................53 6.3.Quy trình h ch toán: ............................................................................................................53 CHƯƠNG 7. K TOÁN CÁC LO I NGU N V N ..............................................................60 7.1. Ch ng t k toán s d ng t i Công ty: ...............................................................................61 7.2.Tài kho n s d ng: ...............................................................................................................61 7.3. Quy trình h ch toán: ...........................................................................................................62 CHƯƠNG 8. L P VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO K TOÁN . .................................................64 8.1 B ng cân i k toán:...........................................................................................................65 8.2 Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh ................................................................................65 8.3. B n thuy t minh báo cáo tài chính: ....................................................................................66 CHƯƠNG 9. T CH C H TH NG KI M TOÁN N I B VÀ KI M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH................................................................................................................................67 PH N 3 NH NG BI N PHÁP PHƯƠNG HƯ NG NH M HOÀN THI N CÔNG TÁC K TOÁN TIÊU TH , DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG C P D CH V , XÁC NH K T QU KINH DOANH CÔNG TY C PH N TBPT H I PHÒNG .............................67 3.1. ÁNH GIÁ KHÁI QUÁT T CH C H CH TOÁN TIÊU TH , DOANH THU BÁN HÀNG VÀ XÁC NH K T QU KINH DOANH T I CÔNG TY C PH N TBPT H I PHÒNG. .....................................................................................................................................68 3.2. M T S KI N NGH NH M HOÀN THI N Y M NH CÔNG TÁC BÁN HÀNG, NÂNG CAO HI U QU KINH DOANH C A CÔNG TY. ...................................................70 3.3. M T S KI N NGH NH M HOÀN THI N CÔNG TÁC H CH TOÁN TIÊU TH VÀ XÁC NH K T QU TIÊU TH T I CÔNG TY CP TBPT H I PHÒNG ..................72 K T LU N .................................................................................................................................73
 4. L IM U Trong nh ng năm v a qua dư i s lãnh o sáng su t c a ng và Nhà nư c. N n kinh t nư c ta có nh ng bư c chuy n bi n l n và t ư c nh ng thành t u áng k . Nh p tăng trư ng kinh t cao và n nh ,cơ c u kinh t ang ư c chuy n d ch, tình tr ng l m phát ang ư c ngăn ch n và y lùi . i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân ngày càng ư c c i thi n . Tuy nhiên m t thách th c r t l n i v i n n kinh t nư c ta là hi u qu kinh t còn th p d n n nguy cơ t t h u v kinh t so v i các nư c trong khu v c . Do ó n n kinh t nư c ta ch có th theo k p và hoà nh p v i n n kinh t trong khu v c cũng như n n kinh t th gi i khi và ch khi chúng ta công nghi p hoá , hi n i hoá , áp d ng r ng rãi các ti n b khoa h c k thu t m i và công ngh tiên ti n vào t t c các lĩnh v c c a n n kinh t qu c dân và s d ng m t cách có hi u qu hơn các ngu n l c kinh t hi n có . Trong qu n lý kinh t , k toán gi vai trò h t s c quan tr ng. Nó có vai trò tích c c trong công tác qu n lý, i u hành và ki m soát các ho t ng kinh t c a doanh nghi p. V i tư cách là công c qu n lý kinh t tài chính, k toán cung c p các thông tin kinh t tài chính hi n th c, có giá tr pháp lý và tin c y cao, giúp doanh nghi p và các i tư ng có liên quan ánh giá úng n tình hình ho t ng c a doanh nghi p, trên cơ s ó ban qu n lý doanh nghi p s ưa ra các quy t nh kinh t phù h p. Do nh n th c y yêu c u mang tính khách quan v i nh ng ki n th c ã ti p thu ư c t các th y các cô trong nhà trư ng và qua th i gian b y tu n th c t p th c t tìm hi u v quá trình s n su t kinh doanh và các ph n hành k toán. Cùng v i s hư ng d n và giúp t n tình c a giáo viên hư ng d n Th.S Nguy n Th Thúy H ng và các cô, chú các anh ch trong công ty, em ã hoàn thành Báo cáo th c t p t i Công ty C ph n thi t b ph tùng H i Phòng c a mình. M c dù r t c g ng và luôn nh n ư c s hư ng d n t n tình c a các cô chú anh ch trong phòng k toán Công ty nhưng do nh n th c và trình còn h n ch , nên báo cáo ch c ch n không tránh kh i nh ng t n t i và thi u sót. Do v y, em r t mong s óng góp ý ki n c a th y, cô giáo, cùng toàn b các b n c nh m hoàn thi n hơn n a. H i Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2010 Sinh viên Ph m Thu Hi n
 5. PH N 1 KHÁI QUÁT CHUNG V CÔNG TY C PH N THI T B PH TÙNG H I PHÒNG 1.1. L CH S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CÔNG TY C PH N THI T B PH TÙNG H I PHÒNG. Công ty thi t b ph tùng H i phòng là doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B thương m i óng trên a bàn thành ph H i phòng. Công ty ư c thành l p t năm 1965, tr i qua 40 năm công ty ã qua bao nhiêu l n i tên, bao nhiêu l n sát nh p, tách ra n nay công ty ã trư ng thành và không ng ng phát tri n. Năm 1965 B v t tư ra quy t nh thành l p Ban ti p nh n v t tư v i quân s c a Ban ch kho ng trên 40 ngư i chuyên ti p nh n và cung ng hàng theo ch tiêu c a B v t tư, nh ng năm tháng y Ban ã tr i qua muôn vàn khó khăn như ngư i có trình chuyên môn c a cán b công nhân th p, phương ti n v n t i thì ít, ư ng xá khó khăn nên vi c ti p nh n và v n v n chuy n hàng c a công ty thư ng ch m tr và nh ng năm 1968 qu c M ném bom xu ng mi n b c nên cơ s v t ch t c a công ty b bom M tàn phá, nhà xư ng tan hoang, ngư i lao ng ph i i sơ tán ra Qu ng ninh, B c giang, H i dương, Vĩnh b o . . . vì v y lúc này cán b công nhân viên c a công ty v a làm nhi m v ti p nh n, v n chuy n v a s n sàng chi n u và nh ng năm ó Ban ti p nh n ã hoàn thành ư c nhi m v cu B giao cho . Năm 1970 B v t tư quy t nh i tên Ban v t tư thành Công ty ti p nh n v t tư H i phòng, lúc này v i trên 200 ngư i công ty làm nhi m v ch y u là ti p nh n hàng hoá t c ng H i phòng cho các ơn v trong ngành v t tư và cung ng cho các ngành c a n n kinh t qu c dân cũng như vùng Duyên h i b c b , nh ng năm y trình c a cán b công nhân viên trong công ty ã t ng bư c ư c nâng cao, nhi u cán b công nhân viên trong công ty ã t t nghi p i h c như t t nghi p trư ng i h c Bách khoa Hà n i, i h c kinh t k ho ch. . . ., năm 1972 qu c M l i leo thang ánh phá Mi n b c m t l n n a bom M ném xu ng H i phòng nên hàng hoá c a c a công ty ph i sơ tán, cán b công nhân viên c a công ty ph i phân tán nh n và b o qu n hàng, nh ng năm ó hàng hoá c a công ty sơ tán lên B c giang, Qu ng ninh . . . do v y nhi m v c a công ty càng n ng n . Nh ng năm ó Cán b công nhân viên c a công ty ph i chia nh ra làm nhi m v , v a ti p nh n v n chuy n hàng v a sãn sàng chi n u. Cu i năm 1972 công ty hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao.
 6. Năm 1975 Mi n nam hoàn toàn gi i phòng, do yêu c u nhi m v hàng hoá v c ng ngày càng nhi u, nhi m v c a công ty càng n ng n là ti p nh n hàng ph c v các t nh Mi n b c còn ph i ti p nh n v n chuy n ph c v các t nh Mi n trung, Mi n nam do v y năm 1976 B v t tư quy t nh tách công ty ti p nh n v t tư thành Công ty thi t b ph tùng H i phòng Năm 2004 công ty có 184 cán b công nhân viên, song do chuy n i mô hình t công ty nhà nư c chuy n thành công ty c ph n nên n cu i năm 2004 công ty có 71 ngư i ngh theo ngh nh 41/CP c a chính ph và u năm 2005 s ngư i ngh t2 theo ngh nh 41 /CP c a chính ph là 46 ngư i như v y c hai t ngh t ng c ng là 117 ngư i. -Tên Công ty : CÔNG TY C PH N THI T B PH TÙNG H I PHÒNG - Tr s công ty : S 5A Võ Th Sáu – Qu n Ngô Quy n – TP. H i Phòng
 7. 1.2. C I M NGU N L C VÀ NGÀNH NGH KINH DOANH C A CÔNG TY: 1.2.1. c i m ngu n l c: V ngu n v n: T khi thành l p n nay Công ty luôn c g ng b o toàn và phát tri n, nâng cao hi u qu s d ng ngu n v n c a mình m t cách hi u qu và h p lý. V n i u l Công ty là :12.000.000.000 (Mư i hai t ng ch n) Toàn b s v n này là khi công ty chuy n i mô hình t nhà nư c sang c ph n ã bán cho các CBCNV công ty. c i m v ngu n nhân l c c a Công ty: c i m v lao ng và cơ c u lao ng hi n t i c a Công ty như sau: Công ty có m t i ngũ công nhân viên r t nhi t tình, y lòng nhi t huy t v i công vi c. T ng s cán b công nhân viên c a Công ty hi n nay là : 67 ngư i Cơ s v t ch t c a Công ty: Công ty ang t ng bư c hi n i hóa cơ s v t ch t ph c v công tác hành chính và công tác kinh doanh: + Nhà c a v t ki n trúc: Hi n nay công ty có tr s chính t i s 5A Võ Th Sáu, nhà kho, và bãi kinh doanh máy móc thi t b : 22 Tr n Khánh Dư, 21 Tr n Khánh Dư, S 1 ngã 3 S D u, S 67 ư ng Vòng V n M + Máy móc thi t b , Phương ti n v n t i, truy n d n + Thi t b , d ng c qu n lý: máy i n tho i, máy in, máy vi tính, máy fax... 1.2.2. Ngành ngh kinh doanh: Công ty c ph n thi t b ph tùng H i Phòng ho t ng, kinh doanh trên các lĩnh v c sau: - Kinh doanh XNK và s n xu t trong nư c: - Các lo i v t tư, thi t b , ph tùng, phương ti n v n t i, b c d , - Nông s n, h i s n, lâm s n, lương th c, th c ph m, hàng th công m ngh , hoá ch t, kim khí, i n máy, phân bón, v t li u xây d ng, xe g n máy, khoáng s n - D ch v : v n t i, s a ch a xe, máy, tư v n k thu t, cho thuê kho bãi, tr s làm vi c, d ch v du l ch và khách s n, thi t b xây d ng công trình dân d ng … Xu t phát t cơ c u ngu n v n cũng như tình hình cơ s v t ch t hi n có, Công ty ã không ng ng phát tri n kinh doanh, a d ng các lo i hình d ch v … Ngành ngh kinh doanh chính c a Công ty bao g m: Kinh doanh máy móc thi t b ph tùng ây là lĩnh v c kinh doanh truy n th ng và ch o c a công ty, Doanh thu chính t ti n bán hàng hoá như bán các xe công trình, bán máy xúc, máy ào, xăm l p, c quy, ph tùng và các hàng hoá khác mà công ty ư c phép kinh doanh. Doanh thu năm 2007: 64.694.699.408 ng
 8. 2008: 79.019.394.671 ng 2009: 95.107.625.633 ng Trong n n kinh t th trư ng hi n nay, ng và Nhà nư c ta ra nhi u ch trương chính sách làm thay i b m t c a t nư c. i u này ã bu c các Doanh Nghi p ph i t ch trong kinh doanh, t ch v tài chính, t ch h ch toán kinh doanh và ch u trách nhi m trư c k t qu kinh doanh c a ơn v mình trư c pháp lu t. t n t i và phát tri n Công ty c ph n TBPT H i Phòng ã ph i d a vào s c mình, t ng bư c i m i phương th c kinh doanh, phương th c qu n lý, i m i mô hình qu n lý nhân s … Hơn th n a phát tri n v ng ch c, tăng uy tín c a Công ty, Công ty luôn chú tr ng n công tác qu n lý ch t lư ng hàng bán, b o qu n hàng hoá, và công tác chăm sóc khách hàng, b o hành … thư ng xuyên rút kinh nghi m trong khâu qu n lý i u hành, gi v ng n nh trong kinh doanh, nâng cao trách nhi m v nghĩa v , quy n l i ngư i lao ng, h n ch các tiêu c c n y sinh, t ó nâng cao hi u qu kinh doanh. T khi t doanh nghi p nhà nư c chuy n sang c ph n n nay tình hình kinh doanh c a Công ty ã d n i vào n nh, ã vư t qua nhi u khó khăn, th thách và ã t ư c nhi u thành tích.
 9. B ng s 2.1: Tình hình bi n ng tài s n năm 2007, 2008 và 2009 Ch tiêu TÀI S N A. Tài s n ng n h n I. Ti n và các kho n tương ương ti n 5,129,660,77 9,266,500,24 10,836,046,9 4,136,839,4 1,569,546,71 28.7 41.2 44.9 80.6 16.9 1. Ti n 7 9 59 72 0 2. Các kho n tương ương ti n II. Các kho n u tư tài chính ng n h n III. Các kho n ph i thu 1. Ph i thu c a khách hàng 2. Tr trư c cho ng i bán 3. Ph i thu khác
 10. 4,843,467,74 6,047,358,51 7,561,148,53 1,203,890,7 1,513,790,01 IV. Hàng t n kho 27.1 26.9 31.3 24.9 25.0 1 3 0 72 7 4,843,467,74 6,047,358,51 7,561,148,53 1,203,890,7 1,513,790,01 1. Hàng t n kho 27.1 26.9 31.3 24.9 25.0 1 3 0 72 7 V. Tài s n ng n h n khác 247,222,699 1.4 686,448,211 3.1 666,130,679 2.8 439,225,512 77.7 (20,317,532) (3.0) 6,103,919,85 5,863,571,01 5,566,439,19 (240,348,84 (297,131,82 B. Tài s n dài h n 34.2 26.1 23.0 (3.9) (5.1) 6 5 0 1) 5) I. Các kho n ph i thu dài - - - - h n 5,896,470,10 5,863,571,01 5,566,439, 9 (32,899,086 (297,131,82 II. Tài s n c nh 33.0 26.1 23.0 (0.6) (5.1) 1 5 0 ) 5) 5,896,470,10 5,863,571,01 5,566,439,19 (32,899,086 (297,131,82 1. Tài s n c nh h u hình 33.0 26.1 23.0 (0.6) (5.1) 1 5 0 ) 5) 6,340,826,80 6,714,729,50 6,846,529,96 - Nguyên giá 35.5 29.9 28.3 373,902,705 .9 131,800,455 2.0 3 8 3 (851,158,493 (3.8 (1,280,090,77 (406,801,79 (428,932,28 - Giá tr hao mũn lũy k (444,356,702) (2.5) (5.3) 91.5 50.4 ) ) 3) 1) 0) 2. Tài s n c nh thuê tài - - - - - - - chính 3. Tài s n c nh vô hình - - - - - - - III. B t ng s n - - - - - - - IV. Các kho n u t tài - - - - - - - chính dài h n (207,449,75 V. Tài s n dài h n khác 207,449,755 1.2 - - - - (100.0) - 5) 17,869,228,3 22,490,573,7 24,153,202,5 4,621,345,3 1,662,6 8,7 T ng c ng tài s n 100 100 100 25.9 7.4 69 46 43 77 97
 11. NGU N V N 5,134,956,48 9,271,795,95 10,841,342,6 4,136,839,4 1,569,546,71 A. N ph i tr 28.7 41.2 44.9 80.6 16.9 3 5 65 72 0 I. N ng n h n 2,514,988,78 3,774,713,19 3,514,988,78 1,259,724,4 (259,724,40 1. Vay và n ng n h n 14.1 16.8 14.6 50.1 (6.9) 3 1 3 08 8) 1,767,052,50 1,418,443,99 4,667,052,50 (348,608,50 3,248,608,50 2. Ph i tr ngư i bán 9.9 6.3 19.3 (19.7) 229.0 0 9 0 1) 1 1,112,843,73 1,764,957,82 1,112,843,7 #DIV/ 3. Ngư i mua tr ti n trư c - 4.9 7.3 652,114,081 58.6 9 0 39 0! 4. Thu và các kho n ph i n p 847,619,494 4.7 884,498,961 3.9 889,047,856 3.7 36,879,467 4.4 4,548,895 0.5 nhà nư c #DIV/ 5. Ph i tr công nhân viên - 94,584,000 0.4 - 94,584,000 (94,584,000) (100.0) 0! #DIV/ 6. Chi phí ph i tr - 5,206,254 0.0 - 5,206,254 (5,206,254) (100.0) 0! 7. Các kho n ph i tr , ph i 1,976,210,10 1,976,210,1 #DIV/ (1,976,210,1 - 8.8 - (100.0) n p khác 5 05 0! 05) II. N dài h n 5,295,706 0.0 5,295,706 0.0 5,295,706 0.0 - - - - 1. Ph i tr dài h n khác - - - - 2. Vay và n dài h n - - - - 3. Thu TNDN hoãn l i ph i - - - - tr 4. D phòng tr c p m t vi c 5,295,706 0.0 5,295,706 0.0 5,295,706 0.0 - - - - làm
 12. 12,734,271,8 13,218,777,7 13,311,859,8 B. V n ch s h u 71.3 58.8 55.1 484,505,905 3.8 93,082,087 0.7 86 91 78 12,718,103,8 13,218,777,7 13,311,859,8 I. V n ch s h u 71.2 58.8 55.1 500,673,979 3.9 93,082,087 0.7 12 91 78 12,000,000,0 12,000,000,0 12,000,000,0 1. V n u tư c a ch s h u 67.2 53.4 49.7 - - - - 00 00 00 2. Th ng dư v n c ph n - - - - - 3. Qu u tư phát tri n 73,739,707 0.4 73,739,707 0.3 73,739,707 0.3 - - - - 4. Qu d phòng tài chính 83,957,049 0.5 83,957,049 0.4 83,957,049 0.3 - - - - 5. Qu khác thu c ngu n v n 369,102,692 2.1 369,102,692 1.6 369,102,692 1.5 - - - - ch s h u 6. L i nhu n sau thu chưa 191,304,364 1.1 691,978,343 3.1 785,060,430 3.3 500,673,979 261.7 93,082,087 13.5 phân ph i II. Ngu n kinh phí và qu (16,168,074 16,168,074 0.1 - - (100.0) - #DIV/0! khác ) (16,168,074 1. Qu khen thư ng phúc l i 16,168,074 0.1 - - (100.0) - #DIV/0! ) 2. Ngu n kinh phí - - - - 17,869,228,3 22,490,573,7 24,153,202,5 4,621,345,3 1,662,628,79 T ng c ng ngu n v n 100 100 100 25.9 7.4 69 46 43 77 7 ( Ngu n: trích b ng cân i k toán c a năm 2007-2009 t i Công ty c ph n thi t b ph tùng H i Phòng )
 13. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng i h c DL H i Phòng B ng phân tích cơ c u tài s n và cơ c u v n cho th y: Tài s n: Theo b ng s 2.1, năm 2008 tài s n ng n h n chi m 73,9% trong t ng s tài s n và tăng 41,3% so v i năm 2007, năm 2008 tài s n ng n h n chi m 77% trong t ng s tài s n và tăng 11,8% so v i năm 2007. S tăng lên này do m t s nguyên nhân sau: - Ti n và các kho n tương ương ti n, chi m 4,1% năm 2007 ; 7,8% năm 2008, 9% năm 2009, nguyên nhân là công ty luôn d tr m t lư ng ti n m t tr mua hàng hóa, lương cán b công nhân viên, và các chi phí sinh ho t c a công ty - Trong cơ c u tài s n c a công ty thì ch y u là các kho n ph i thu năm 2007 chi m 33,2%; năm 2008 chi m 36,2; năm 2009 gi m xu ng 33,9 nguyên nhân ch y u là ph i thu c a khách hàng năm 2008 tăng 11,5% so v i năm 2007 và năm 2009 tăng 47,5% so v i năm 2008 do doang thu bán hàng tăng lên áng k so v i năm 2007 và 2008 vi c tăng này là do công ty luôn có chính sách h tr cho nh ng khách hàng mua s lư ng l n và thư ng xuyên mua hàng b ng cách cho n m t ph n ti n hàng, s ti n còn n l i ch h làm th t c vay ngân hàng s chuy n vào tài kho n sau m t th i gian ng n. Ph i tr trư c ngư i bán năm 2008 tăng 65,2% so v i năm 2007 và năm 2009 gi m 7,8% so v i năm 2008 do công ty nh p hàng hóa t i th trư ng Nh t b n và Hàn Qu c ph i m L/C tr trư c 30% giá tr hàng hóa, và công ty ph i nh p hàng hóa trong nư c ph i tr trư c cho nhà cung c p m t lư ng ti n không nh , do v y trong th i gian t i công ty c n ph i nghiên c u chính sách phòng ng a r i ro i v i các kho n tr trư c này. - Hàng hóa t n kho chi m 27,1% vào năm 2007; 26,9% vào năm 2008 và 31,3% vào năm 2009, qua ó ta th y lư ng hàng hóa t n kho luôn m c cao, nguyên nhân là do s bi n ng v tài chính trên th gi i ã nh hư ng không nh n Vi t Nam, mà ngành xây d ng là i n hình b nh hư ng, nhưng sang u năm 2009 nh vào kích c u c a Chính ph các kho n cho vay ng n h n và Trung dài h n ư c h tr lãi su t 4% ã thúc y máy móc thi t b trong ngành xây d ng phát tri n m nh. - Tài s n c nh chi m t tr ng l n trong t ng tài s n, c th trong t ng tài s n, tài s n c nh chi m 33% vào năm 2007; chi m 26,1% vào năm 2008 và 23% vào năm 2009, so năm 2009 v i 2008 và năm 2007, tài s n c nh v m t nguyên giá tăng do công ty xây d ng thêm m t s nhà kho và nhà làm vi c hàng hóa và làm văn phòng cho thuê, nhưng do kh u hào tài s n c a các năm làm cho tài s n c nh b gi m xu ng áng k . Nh n xét: Qua ó ta nh n th y r ng trong cơ c u tài s n i m c n lưu ý c a công ty là các hàng hóa t n kho, kho n ph i thu c a khách hàng, và tr trư c Ph m Thu Hi n 13 L p QTL101K
 14. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng i h c DL H i Phòng khách hàng là tương i l n. Do v y ban giám c c n ph i l p d phòng ph i thu khó òi và c n có k ho ch thu h i v n m t cách h p lý. Ngu n v n: N ng n h n chi m phân n a trong t ng ngu n v n, c th là năm 2007 n ng n h n chi m 28,7% trong t ng ngu n v n, năm 2008 n ng n h n chi m 41,2% trong t ng ngu n v n, và năm 2009 n ng n h n chi m 44,9% trong t ng ngu n v n; so năm 2008 v i năm 2007 n ng n h n tăng 80,6%, so năm 2009 tăng 16,9% v i năm 2008 nguyên nhân ch y u là do Vay và N ng n h n tăng 50,1% so năm 2008 và năm 2007, nhưng n năm 2009 thì l i gi m m t lư ng nh 6,9% so v i năm 2008, nguyên nhân ch y u là do công ty c n m t lư ng ti n nh p thêm hàng hóa, m r ng s n xu t a d ng thêm các m t hàng máy móc thi t b và xây d ng thêm nhà xư ng kho bãi; Ph i tr ngư i bán luôn chi m m t lư ng ti n cao năm 2008 gi m 19,7% so v i năm 2007, nhưng l i b t ng tăng 229% so năm 2009 v i năm 2008, lư ng tăng này là do khách hàng còn n công ty lư ng ti n tương i cao chưa thu v tr ư c, hàng hóa t n kho chưa bán ư c và nguyên nhân n a là doanh nghi p mu n l i d ng ti n c a khách hàng chưa mu n tr ngày mà dùng ó b sung vào v n kinh doanh mua bán hàng hóa V n ch s h u năm 2008 tăng 3,8% so v i năm 2007, và năm 2009 tăng 0,7% so v i năm 2008, nguyên nhân ch y u là do l i nhu n chưa phân ph i c a năm ư c gi l i chưa chia ngay cho các c ông. Ngoài ra công ty ã l p thêm qu u tư phát tri n, qu d phòng tài chính, qu khác thu c ngu n v n ch s h u và qu khen thư ng phúc l i. Qua vi c tăng v n ch s h u bi u hi n rõ nh t là l i nhu n tăng áng k . Nhìn chung tình hình bi n ng tài chính c a công ty tương i t t, tuy nhiên ban lãnh o công ty c n ph i xem xét l i cơ c u ngu n v n gi a t tr ng n ph i tr và v n ch s h u sao cho k t qu cao nh t. Ph m Thu Hi n 14 L p QTL101K
 15. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng i h c DL H i Phòng 1.3. SƠ CƠ C U T CH C VÀ QUI CH QU N LÝ: 1.3.1. Sơ cơ c u t ch c c a Công ty: IH I NG C ÔNG BAN KI M SOÁT H I NG QU N TR T NG GIÁM C PHÓ T NG GIÁM C PHÓ T NG GIÁM C PHÒNG PHÒNG PHÒNG XN XN XN XN XN NHÂN KINH TCKT KINH KINH DV KINH KINH S DOANH DOANH DOANH T NG DOANH DOANH DV T.H P H P XNK T.M I Ph m Thu Hi n 15 L p QTL101K
 16. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng i h c DL H i Phòng 1.3.2. Cơ c u t ch c, b máy qu n lý c a Công ty + i h i ng c ông + H i ng qu n tr + Ban T ng giám c + Ban ki m soát Nhi m v cơ b n c a các phòng ban: + i h i c ông: bao g m t t c các c ông có quy n bi u quy t và ây là cơ quan có quy n cao nh t c a công ty c ph n. Có nhi m v thông qua nh hư ng phát tri n c a công ty, t t c các c ông u có quy n tham gia bi u quy t + H i ng qu n tr : là cơ quan qu n lý công ty, có toàn quy n nhân danh công ty quy t nh m i v n có liên quan n m c ích, quy n l i c a công ty, tr v n thu c th m quy n c a i h i c ông. + Ban ki m soát: Các thành viên ban ki m soát là nh ng ngư i thay m t i h i c ông ho t ng theo quy t nh c a Trư ng ban ki m soát m i ho t ng kinh doanh, qu n lý, i u hành c a Công ty. Ban ki m soát ho t ng c l p v i H QT và b máy i u hành c a T ng giám c, ch u trách nhi m trư c i h i c ôngtrong th c hi n các nhi m v ư c giao + Ban t ng giám c và b máy giúp vi c B máy i u hành công ty g m có: - T ng giám c: do H QT b nhi m, là ngư i qu n lý, i u hành m i ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty, ch u trách nhi m xây d ng k ho ch nhân s bao g m: các phó t ng giám c, k toán trư ng, Trư ng chi nhánh, Trư ng i di n, trình H QT phê duy t và b nhi m các Trư ng, phó phòng ban do T ng giám c b nhi m sau khi ư c H QT phê duy t, i di n pháp nhân c a công ty trong các ho t ng giao d ch, s d ng có hi u qu các ngu n l c c a công ty và thi hành các ngh quy t, quy t nh c a H QT theo quy n h n và nhi m v ư c giao. - Phó t ng giám c: g m 2 phó t ng giám c i u hành m t s lĩnh v c c a công ty, ch u trách nhi m tr c ti p trư c T ng giám c và cùng ch u trách nhi m liên i v i T ng giám c trư c H QT v các ph n vi c ư c phân công ho c u nhi m. - K toán trư ng, phó phòng, Ban nghi p v và các trư ng ơn v tr c thu c có ch c năng tham mưu, giúp vi c cho T ng giám c trong qu n lý i u hành công vi c. 1.3.3. c i m t ch c b máy k toán. B máy k toán c a Công ty g m 07 ng chí, m i ngư i có nhi m v công vi c khác nhau ư c t ch c theo sơ 1.3.2 Ph m Thu Hi n 16 L p QTL101K
 17. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng i h c DL H i Phòng Sơ cơ c u t ch c b máy tài chính k toán c a Công ty c ph n Thi t b ph tùng H i Phòng K TOÁN TRƯ NG K TOÁN T NG H P K toán chi phí s n xu t KD K toán ti n m t, ngân hàng K toán công n và TSC K toán ti n lương Th qu Nhi m v và ch c năng c a t ng ngư i: - K toán trư ng: có trách nhi m bao quát m i ho t ng k toán c a toàn công ty, i u hành m i công vi c c a phòng k toán, ki m tra các nghi p v kinh t phát sinh, ký duy t ch ng t , báo cáo trư c khi trình Giám c, hàng ngày n m b t và s lý thông tin v ngu n v n v công n , lãi l và k t qu ho t ng s n xu t, kinh doanh c a t ng ơn v trong công ty cũng như toàn công ty t ó có hư ng ch o k toán b phân th c hi n t t nhi m v c a mình và ph i h p v i các ơn v th c hi n t t nhi m v ư c giao, giúp ơn v hoàn thành nhi m v , tham mưu cho Giám c trong vi c qu n lý quá trình s n xu t kinh doanh. - K toán t ng h p : ph i gi i v chuyên môn nghi p v , năm b t ư c các văn b n, ch c a nhà nư c và s thay i các ch văn b n ó áp Ph m Thu Hi n 17 L p QTL101K
 18. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng i h c DL H i Phòng d ng vào công ty làm sao cho công tác k toán c a toàn công ty th c hi n theo úng các văn b n ó, úng pháp lu t k toán th ng kê, hàng tháng ph i lên báo cáo k toán, bi t ư c k t qu kinh doanh l lãi, hư ng các k toán các ơn v th c hi n úng các văn b n c a nhà nư c. Hàng tháng ph i cùng k toán các ơn v ki m tra công tác k toán c a t ng ơn v m t u n n n k p th i các sai sót n u có. Hàng tháng , hàng quý ph i lên các báo cáo theo quy nh c a Nhà nư c. Mu n v y k toán t ng h p ph i lên ư c s cái, báo cáo cân i phát sinh các tài kho n, t cân i phát sinh các tài kho n và các ch ng t có liên quan lên Báo cáo tài chính g m có : B ng cân i k toán. Báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh. Báo cáo thuy t minh tài chính. Báo cáo lưu chuy n ti n t . - K toán ti n m t, ti n g i ngân hàng : hàng ngày ph i k p th i lên phi u thu, phi u chi, c p nh t k p th i ch ng t và nh ng phát sinh, vào s thu chi ti n m t, s thu chi ngân hàng, hàng tháng ph i lên các báo cáo như báo cáo thu chi ti n m t , báo cáo thu chi ngân hàng. Mu n lên ư c các báo cáo trên ph i d a vào ch ng t g c hi n có như : Phi u thu ti n , hoá ơn mua hàng . . . - K toán tài s n c nh và công n : + K toán tài s n c nh K toán ph i n m ư c t ng lo i tài s n c nh c a công ty, mu n n m ư c t ng lo i tài s n c nh thì k toán ph i m th theo dõi tài s n c nh trên th tài s n ghi rõ Tên,ch ng lo i tài s n c nh Nư c, năm s n xu t Công xu t, ký mã hi u Quy cách ph m ch t Th i gian kh u hao, quy cách kh u hao. . . Hàng tháng, hàng quý ph i lên ư c báo cáo tài s n c nh và c 6 tháng ph i ki m kê tài s n c nh . Khi mua s m tài s n c nh ph i có hoá ơn mua hàng và h sơ tài s n c nh . . . + K toán công n Ph i m th công n cho t ng ch n , hàng ngày ph i c p nh t công n úng, và chính xác cu i tháng ph i rút c s dư công n cho t ng ch n . Ph m Thu Hi n 18 L p QTL101K
 19. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng i h c DL H i Phòng Hàng tháng ph i lên oc báo cáo công n , bi t ư c chi ti t công n c a t ng ch n . Khi c n tìm ư c s dư công n c a t ng ngư i, t ng b ph n m t cách nhanh nh t. Cu i m i kỳ báo cáo ph i l y ư c xác nh n công n c a các ơn v và cá nhân n . - K toán chi phí, hàng hoá t n kho: + K toán hàng hoá t n kho Hàng ngày ph i vào và c p nh t chi ti t t ng hoá ơn mua và bán hàng, m th kho theo dõi hàng hoá trên th kho ghi rõ : Tên quy cách, ph m ch t Ch ng lo i ơn giá Lư ng Hàng tháng ph i lên báo cáo xu t nh p t n kho, trên báo cáo xu t nh p t n ph i th hi n ư c lương, ơn giá c a t ng lo i hàng hoá. + K toán chi phí Hàng ngày ph i c p nh t chi phí vào s theo dõi chi phí . Trên s chi phí phân ra : Chi phí ti n lương Chi phí ăn ca Chi b o hi m xã h i, Chi phí nguyên nhiên v t li u Chi phí d ch v mua ngoài Chi phí kh u hao tài s n c nh Thu , phí, l phí Các kho n chi phí khác Hàng tháng ph i t ng h p ư c t ng chi phí phát sinh - Th Qu : Ph n ánh thu, chi, t n qu ti n m t h ng ngày i chi u t n qu th c t v i s sách phát hi n nh ng sai sót và x lý k p th i m b o t n qu th c t ti n m t cũng b ng s dư trên s sách. 1.3.4. Hình th c k toán áp d ng t i Công ty: phù h p v i c i m và quy mô kinh doanh ,Công ty áp d ng hình th c k toán v a t p trung v a phân tán. M i nghi p v phát sinh (ph n ánh , ghi chép, lưu tr ch ng t , h th ng s sách k toán và h th ng báo cáo) u ư c th c hi n phòng k toán . Tuy nhiên có phân tán nghi p v xu ng ơn v tr c thu c là các Xí nghi p, phòng kinh doanh.Các ơn v này l p ch ng t ban u c a các nghi p v phát sinh, sao ó nh kỳ l p b ng kê t ng h p ch ng t theo t ng lo i nghi p v g i v phòng k toán. Công ty th c hi n Ph m Thu Hi n 19 L p QTL101K
 20. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng i h c DL H i Phòng h ch toán t ng h p và h ch toán chi ti t các nghi p v phát sinh trên máy tính. Trên cơ s s li u k toán t p trung l p báo cáo quy t toán c a Công ty. Căn c vào h th ng tài kho n k toán, ch th l k toán, quy mô ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty, trình c a i ngũ k toán và yêu c u qu n lý, công ty c ph n TBPT H i Phòng áp d ng hình th c k toán nh t ký chung. c trưng cơ b n c a hình th c k toán nh t ký chung: là t t c các nghi p v kinh t phát sinh u ph i ư c ghi vào s nh t ký mà tr ng tâm là S nh t ký chung, theo trình t th i gian phát sinh và theo n i dung kinh t ( nh kho n k toán) c a nghi p v ó. Sau ó l y s li u trên s nh t ký ghi S cái theo t ng nghi p v phát sinh. H th ng s k toán mà Công ty áp d ng bao g m: - S k toán t ng h p: s nh t ký chung, s Nh t ký c bi t - s cái tài kho n. - S chi ti t: ư c m chi ti t theo i tư ng t p h p chi phí. Trình t ghi chép s . Các nh t ký s t ng h p s chi ti t .. u ư c khai báo trong máy vi tính theo úng các m u s sách theo quy nh c a ch k toán hi n hành. Các nghi p kinh t phát sinh h ng ngày ho c các bút toán k t chuy n th c hi n vào cu i tháng, cu i quý u ph i ư c nh kho n, c p nh t vào máy vi tính. Các b ph n k toán có nhi m v in các b ng kê, s chi ti t, s t ng h p và các nh t ký, ki m tra tính chính xác và h p lý c a s li u, th c hi n quan h i chi u gi a các b ph n và các s có liên quan, lưu tr s sách úng ch quy nh Trình t ghi s k toán c a công ty c ph n TBPT H i Phòng Ch ng t g c S k toán chi ti t S nh t ký chung S qu S cái B ng t ng h p chi ti t Ph m Thu Hi n 20 L p QTL101K

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản