intTypePromotion=3

Báo cáo: Tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (2000 - 2015)

Chia sẻ: Nguyễn Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
158
lượt xem
12
download

Báo cáo: Tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (2000 - 2015)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo: Tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (2000 - 2015) nêu lên tình hình chung, kết quả đạt được, đánh giá và định hướng giải pháp cho việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (2000 - 2015).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (2000 - 2015)

 1. UBND XàIA RBOL CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO NAM TD ĐKXD ĐSVH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Soá: /BC-BCĐ Ia Rbol, ngày 30 tháng 6 năm 2016 BÁO CÁO Tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn  kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (2000 ­ 2015) I. TÌNH HÌNH CHUNG: Xã Ia Rbol nằm Phía nam của thị  xã Ayun Pa, cách trung tâm  thị xã 3km, phía Đông giáp xã Ia Sao, Phía Tây giáp xã Chư Băh, phía  Nam giáp huyện Ia Hleo tỉnh Đăk Lăk, phía Bắc giáp phường Sông   Bờ; có 7 thôn nằm rải rác theo dọc đường liên xã. Sau khi chia tách xã theo Nghị  định 50 của Chính phủ  ngày  30/3/2007 hiện nay diện tích đất tự  nhiên của xã có 8.456,52 ha,  trong đó đất lâm nghiệp 427,81 ha, đất nông nghiệp 1.934,16 ha, đất  phi nông nghiệp 194,28 ha, đất chưa sử  dụng 894,28 ha; có 7 thôn  với 838 hộ, 4.479 khẩu, DTTS chiến 99,7%. Đại đa số  sống chủ  yếu bằng nghề nông. ­ Tình hình đời sống của nhân dân có bước phát triển  ổn định  mọi mặt, tình hình kinh tế  xã hộ  từng bước nâng cao. Quốc phòng  an ninh được giữ vững; trong những năm qua tình hình thời tiết, dịch   bệnh diễn ra phức tạp, giá cả các mặt hàng nông sản thường xuyên  biến động đã tác động một phần không nhỏ  đến việc thực hiện  nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó các thế lực thù địch  vãn tiếp tục chỉ  đạo “Diễn biến hoà bình”, một số  đối tượng còn  chưa thực sự chuyển biến cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác  triển khai, cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống  văn hoá ở khu dân cư” II. NHỮNG KẾT QUẢ  ĐẠT ĐƯỢC TRIỂN KHAI CUỘC  VẬN ĐỘNG 1. Công tác quán triệt, hướng dẫn, tuyên truyền về  Cuộc  vận động: 1
 2. Hàng năm, hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, Ban chỉ đạo  xã đã lồng ghép quán triệt, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các  Bôn, làng về  triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây  dựng đời sống văn hoá  ở  khu dân cư”, xin ý kiến chỉ  đạo của cấp  ủy, ban hành kế hoạch thực hiện Cuộc vận động đến việc khảo sát  chọn làng triển khai xây dựng mô hình điểm tại các Bôn, làng; trực   tiếp kiểm tra công tác triển khai làm điểm của xã, tại các Bôn, làng,   từ  đó đánh giá rút kinh nghiệm điều chỉnh kịp thời. Qua đó lồng  ghép việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Đường lối của Đảng,  Chính sách ­ Pháp luật của Nhà nước với việc tuyên truyền Cuộc  vận động “Toàn đân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân   cư” và Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, giúp  cho việc triển khai Cuôc vận động có hiệu quả, sát với tình hình  thực tế của xã. Cuộc vận động đã được Ban chỉ đạo xã tổ  chức quán triệt và  hướng dẫn cụ  thể  các bước triển khai thực hiện đến Ban công tác  Mặt trận các Bôn, làng đồng thời triển khai 1.965 buổi tuyên truyền,  vận  động với  trên 189.356 lượt  người  tham  gia, bằng hình thức  tuyên truyền như: tuyên truyền trực tiếp tại các buổi sinh hoạt khu  dân cư, thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết Bôn, làng, phối hợp  chặt chẽ  với già làng, người có uy tín, giữ  gìn và phát huy bản sắc   văn hóa truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc; chuyển dịch cơ cấu   cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, áp dụng khoa học kỹ thuật   vào lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững. 2. Kết quả đạt được Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Thị xã về  việc triển khai Cuộc vận động, Thường trực Ban chỉ  đạo xã ­ Uỷ  ban Mặt trận Tổ quốc xã và hệ thống chính trị xã hội đã cụ thể hóa  vào nội dung, chương trình công tác cuả  tổ  chức mình; triển khai  vận động, tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận  động trong cán bộ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Ban   công tác Mặt trận các bôn, làng có kế  hoạch cụ  thể  phối hợp với   các ngành liên quan và các tổ  chức đoàn thể  triển khai thực hiện  Cuộc vận động có 434 hộ  công nhận gia đình văn hóa năm 2007,  đến năm 2015 là 597 hộ công nhận gia đình văn hóa. Cuộc  vận   động   đã  tác   động  mạnh  mẽ   đến  nhận  thức  của  người dân, nhiều làng thực hiện tốt nếp sống văn minh trong cưới,   2
 3. việc tang và lễ hội, bỏ dần những hủ tục lạc hậu và các hoạt động  lợi dụng tôn giáo ­ tín ngưỡng làm  ảnh hưởng đến kinh tế, sức  khỏe và môi trường; nhiều hộ  gia đình đã nhận thức được vai trò  quan trọng của việc nuôi con, dạy con cháu, tự  nguyện đưa con,em  trong độ tuổi đến trường, thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch  hóa gia đình, không sinh con thứ ba để có điều kiện chăm sóc, nuôi  dưỡng tốt hơn. Nhiều hộ  gia đình đã thay đổi dần cách thức lao  động sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách làm ăn; biết tiếp thu, học  hỏi cái mới, tiến bộ, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất,  chuyên đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai  và năng lực tổ chức sản xuất của gia đình. ­ Nội dung quán triệt ý nghĩa, mục đích của Cuộc vận động “  Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở  khu dân cư” đồng  thời bàn biện pháp thực hiện thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động  xã Ia Rbol.                                              Tiến hành tổ chức họp phát động phong trào quần chúng trong  toàn xã, Đồng thời tập trung xây dựng 3 khu dân cư  làm điểm Bôn  Rưng Ma Nin, Bôn Rưng Ma nhiu, Bôn Sar năm 2005 đến nay đạt  kết quả như sau: 2.1.  Làng   làm   điểm   Bôn   Rưng   Ma   Nin   đã   được   Tỉnh   công  nhận làng văn hoá và duy trì thành tích đạt chuẩn Làng văn Hóa từ  năm 2005 đến nay. Công tác định canh, định cư được ổn định 100%,  xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh tế vườn từng   bước phát triển đi lên. Qua Cuộc vận động lần này cho thấy tinh thần đoàn kết các  tầng lớp nhân dân được củng cố  trên cơ  sở, phát huy dân chủ  của  nhân dân. 2.1. Kết quả Cuộc vận động 5 nội dung 25 tiêu chuẩn: a. Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế   ổn định và từng  bước phát triển, chung sức xây dựng nông mới. Giúp đỡ nhau phát triển kinh tế trước khi triển khai Cuộc vận   động đời sống văn hoá của nhân dân các bôn, làng đồng bào DTTS  nói riêng toàn xã Ia Rbol nói chung còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ  đói, hộ nghèo còn cao. Sau cuộc vận động thực hiện theo quy  ước,   hương ước nhân dân tập trung phát triển sản xuất, được hỗ trợ của   Nhà nước, chi nhánh ngân hàng cho nhân dân vay vốn xoá đói giảm  3
 4. nghèo trung hạn và dài hạn. Đầu tư  sản xuất và chăn nuôi bò hàng  năm được thu nhập có hiệu quả cao. ­ Bình quân mức tăng trưởng kinh tế đạt 20­30%. ­ Bình quân lương thực đầu người 45kg/người; giá trị thu nhập  bình quân đầu người bằng tiền là: 1.350.000/ người/ tháng. ­ Toàn xã có 320 nhà kiên cố,  350 nhà bán kiên cố, 14 nhà tạm  bợ,  90%  hộ dân có phương tiện nghe nhìn; 70% số hộ có phương  tiện đi lại; Tỷ lệ hộ gia đình có máy móc phục vụ sản xuất: 65%. b.   Đoàn   kết   xây   dựng   đời   sống   văn   hóa   tinh   thần   lành  mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc;   chăm lo sự  nghiệp giáo dục; chăm lo sức khỏe, thực hiện dân  số kế hoạch hóa gia đình.  ­ Duy trì phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo tồn các lễ cúng   lúa mới; các dịp lễ lớn của ông bà, cha, mẹ, chú, bác; thực hiện nếp   sống văn minh, con cháu hiếu thảo, tôn trọng, lễ  phép với cha mẹ,  cha mẹ biết cách nuôi dưỡng con; quan hệ bà con làng xóm đoàn kết   không chia rẽ, quan tâm giúp đỡ nhau ở khu dân cư. ­ Sự  nghiệp giáo dục: Mọi gia đình trong khu dân cư  đều có  trách   nhiệm   đưa   con   cháu   trong   độ   tuổi   đến   trường   đạt   100%.  Không có học sinh bỏ học. ­ Phối hợp với nhà trường thực hiện công tác xoá mù chữ, mở  lớp dạy thêm trong thời gian 3 tháng, thu hút thanh niên hăng hái  tham gia và thi đua học tập. ­ Quan tâm đầu tư  giúp đỡ  đối với học sinh nghèo DTTS về  sách vở. ­ Công tác Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, Dân số  ­ KHHGĐ:  Mỗi cặp vợ chồng sinh đẻ có kế  hoạch, không sinh quá 3 con; mỗi   đợt vận động đại đa số nhân dân tự giác tham gia áp dụng các biện  pháp tránh thai như: đặt vòng, dùng bao cao su, tiêm thuốc, uống  thuốc ngừa thai và các biện pháp. Thực hiện tốt việc tiêm phòng  vacxin đúng thời gian quy định của ngành y tế; định kỳ  trẻ  em và  phụ  nữ  có thai đều đến tiêm phòng đầy đủ, không có trẻ  em hoặc  phụ nữ không đến tiêm. c. Đoàn kết xây dựng Môi trường cảnh quanh sạch đẹp.  4
 5. ­ Vận động nhân dân giữ  gìn vệ  sinh, quét dọn đường làng,  ngõ xóm. Đảm bảo môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp, các gia  đình hưởng ứng tham gia nhiệt tình. ­ Vận động nhân dân di dời chuồng trại nuôi gia súc ra xa khu   vực nhà  ở, chủ  động phòng chống các bệnh dịch như  sốt rét, sôt  xuất huyết, dịch cúm … Thực hiện nuôi nhốt gia súc, không thả  rông gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.  ­Thường xuyên quét dọn vệ  sinh, thu gom rác thải về  nơi xử  lý tập trung theo quy định;  nhiều  gia đình có 3 công trình hợp vệ  sinh:  nước sạch, nhà tắm, hố  xí;  nhà  ở  khu dân cư, các công trình  công cộng, nghĩa trang được xây dựng từng bước theo quy hoạch;  thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở  người dân về  bảo vệ  môi  trường sinh thái;  vận động nhân dân cải tạo, nâng cấp hệ  thống  thoát nước; cải tạo các ao, hồ sinh thái; trồng cây xanh. d.  Đoàn kết  phát huy  phát  huy dân  chủ,  chấp hành  tốt  đường lối, chủ  trương của  Đảng, chính sách, pháp luật của  nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. ­ Quy chế dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong công  cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Do vậy quần chúng nhân dân nâng cao tốt nhận thức và nghĩa  vụ của công dân, họ phát huy mọi khả năng trí tuệ tham gia rộng rãi  trong việc thực hiện kế  hoạch phát triển kinh tế  xã hội văn hoá  ở  địa phương và ở mỗi cộng đồng dân cư. Những thiếu sót trong hoạt  động công tác của Chính quyền được nhân dân mạnh dạn tham gia   góp ý; xây dựng HĐND ­ UBND thật sự là Chính quyền của dân, do   dân, vì dân. Đấu tranh, kiểm điểm các cá nhân có tính xấu, trộm cắp tài   sản của người khác, trường hợp nếu có trong khu dân cư có cán bộ  đảng viên, già làng, trưởng thôn, các ban ngành đoàn thể đến khuyên   răn, giáo dục. Hoà giải các xích mích phát sinh giữa các hộ  dân,  người dân. Trong quá trình hòa giải chủ  yếu sử  dụng hiến pháp,  pháp luật và một số luật tục phù hợp với Pháp luật hiện nay. Tình hình an ninh chính trị, mặc dù có sự  kiện xảy ra những  năm 2001, năm 2004, có một số người dân bị lừa phỉnh, đi theo đạo  tin lành Đêga; Đảng, Chính quyền, UBMTTQ cùng các đoàn thể kịp  5
 6. thời giáo dục tư  tưởng họ  từ  đó trở  lại bình thường hoà nhập với  cộng đồng tập trung lao động sản xuất, . ­ Xã Ia Rbol có 3 tôn giáo đang hoạt động bình thường là Tin  lành, Công giáo, Cơ  đốc. Các giáo dân nghiêm túc chấp hành pháp  luật, thực hiện kính chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. e. Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng;  phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp  nghĩa”, “Tương thân, tương ái”. ­ Hàng năm nhân dân rất tích cực quyên góp  ủng hộ  các loại  quỹ  như: chiến sỹ  mùa đông, quỹ  quốc phòng toàn dân, quỹ  công   ích và quỹ vì người nghèo hàng năm đạt kết quả tốt. ­ Các hộ chính sách của xã có mức sống trung bình trở lên, vận  động nhân dân toàn xã  ủng hộ  quỹ  vì  người  nghèo từ  2­3 triệu  đồng. Hỗ trợ giúp đỡ cho hộ chính sách có công với cách mạng, mồ  côi, người già cô đơn. Ngoài ra nhân dân tự  vận động, khi có hoạn   nạn giúp đỡ, giúp nhau ngày công sửa chửa nhà cửa, bò rào, chuồn  trại... III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:            Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự  phối hợp với chinh   quyền và các ban,  ngành, đoàn thể  sự  chủ  động vào cuộc của Ban   chỉ  đạo xã, sự  phối hợp chặt chẽ  của các Ban công tác Mặt trận   Bôn, làng trong xã, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng   đời sống văn hóa  ở  khu dân cư” đã được quán triệt, hướng dẫn,   tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân; đã thu hút được  sự  quan tâm, hưởng  ứng của nhân dân. Qua 15 năm triển khai thực  hiện, Cuộc vận động đã mang lại những hiệu quả  thiết thực góp  phần cùng với Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tốc độ trên  địa bàn xã.            Nhiều Bôn, làng đã có những cách làm hay, hiệu quả  trong   việc triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm. Cùng với   các phong trào, các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Làm  thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng  bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Người Việt Nam  ưu tiên  dùng hàng Việt Nam” đã trở thành một trong những hoạt động trọng  tâm trong công tác hàng năm của xã, Các đoàn thể  chính trị  ­ xã hôi  trong xã 6
 7.       Việc triển khai Cuộc vận động đã nhận được sự  quan tâm chỉ  đạo sát sao của cấp  ủy Đảng; sự  phối hợp của chính quyền, Mặt  trận Tổ quốc và các Đoàn thể  xã; sự  chung tay của các tổ  chức, cá  nhân trong việc hỗ  trợ, giúp đỡ, hướng đẫn hộ  gia đình. Kết quả  của Cuộc vận động đã góp phần quan trọng, thiết thực trong nội   dung hoạt động của chính quyền và các tổ  chức chính trị  ­ xã hội   trong việc tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây  dựng nông thôn mới của xã. Kết luận: ­ Qua 15 năm thực hiện cuộc vận đông “Toàn dân đoàn kết xây  dựng đời sống văn hoá ở  khu dân cư” xã Ia Rbol bước đầu tuy còn  khó khăn. Song qua từng bước thực hiện, được sự chỉ đạo trực tiếp   của Đảng uỷ, các khu dân cư  có chuyển biến tiến bộ. Qua 15 năm  phấn đấu, đến nay đã có 7/7 Bôn được công nhận Danh hiệu Làng  văn hóa IV.   KHUYẾT   ĐIỂM,   HẠN   CHẾ   VÀ   NGUYÊN   NHÂN  KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ: 1. Khuyết điểm, hạn chế: Trong 15 năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn  những mặt yếu kém và hạn chế như sau: Vai trò chủ  trì của Ban chỉ  đạo phong trào trong việc thống   nhất hành động với các tổ chức thành viên có mặt còn hạn chế. Mặt  trận và các tổ chức thành viên chưa có nhiều phương thức thích hợp  để tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào   hành động cách mạng ở khu dân cư.   Một số  cán bộ  ban công tác Mặt trận bôn, làng hạn chế  về  trình độ  chuyên môn, năng lực còn yếu, kinh nghiệm chưa nhiều,  chưa đáp  ứng được yêu cầu nhiệm vụ  do đó hiệu quả  công tác và  hoạt động phong trào còn nhiều hạn chế, kỹ năng tuyên truyền vận  động quần chúng của một số cán bộ còn yếu. Sự phối hợp thống nhất hành động, lồng ghép các  phong trào,  các cuộc vận động của Mặt trận và các tổ  chức thành viên  để  hỗ  trợ nhau là rất cần thiết, nhưng nhìn chung sự phối hợp ở Mặt trận  bôn, làng còn hạn chế. Chưa có sự phối hợp giữa các bôn với nhau. 7
 8. Về điều kiện cơ sở vật chất, nơi làm việc cho hoạt động Mặt   trận và các đoàn thể bôn, làng còn khó khăn, thiếu thốn. 2. Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế: +Về khách quan: ­ Xã Ia Rbol có điểm xuất phát thấp về phát triển kinh tế, mặt  bằng dân trí của các tầng lớp nhân dân không đồng đều, việc tiếp  cận các tiến bộ  khoa học kỹ  thuật và kinh tế  thị  trường còn hạn   chế. ­ Về  khí hậu thời tiết thất thường, sâu bệnh và dịch thường   xuyên xảy ra ảnh hưởng đến sản xuất, giá cả vật tư thiết yếu phục  vụ sản xuất và đời sống tăng cao ảnh hưởng đến đời sống của nhân  dân. ­ Tình hình an ninh chính trị  và an ninh nông thôn cơ  bản  ổn  định, song vẫn còn những yếu tố phức tạp tiềm  ẩn bên trong và sự  tác động của bên ngoài, đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển của xã  và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc.  +Về chủ quan: Việc nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của Mặt  trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị và trong phong trào chưa được  đầy đủ, do đó chưa phát huy hết vai trò của MTTQVN xã trong công  tác vận động. Một số bôn, làng chưa thực hiện việc xây dựng quy chế phối  hợp giữa chính quyền và Mặt trận, đã làm ảnh hưởng đến công tác  phối hợp và mở  rộng mặt trận đoàn kết toàn dân thực hiện nhiệm  vụ phát triển kinh tế ­ xã hội ở địa phương. Mặt trận và các tổ chức thành viên chưa có nhiều phương thức  thích hợp để  tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các   phong trào hành động cách mạng ở khu dân cư.   Một số  cán bộ  ban công tác Mặt trận bôn, làng hạn chế  về  trình độ  chuyên môn, năng lực còn yếu, kinh nghiệm chưa nhiều,  chưa đáp  ứng được yêu cầu nhiệm vụ  do đó hiệu quả  công tác và  hoạt động phong trào, kỹ  năng tuyên truyền vận động quần chúng  của một số cán bộ còn yếu. Về điều kiện cơ sở vật chất, nơi làm việc cho hoạt động Mặt   trận và các đoàn thể bôn, làng còn khó khăn, thiếu thốn. 8
 9. IV. Những bài học kinh nghiệm: Bài học thứ  nhất:  Sự  quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ  trương, đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị  trí của Mặt trận Tổ  quốc Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn  dân, đồng thời tăng cường sự  lãnh đạo của cấp  ủy đảng và thực  hiện cơ chế, chính sách của chính quyền mang tính quyết định hiệu  quả của công tác trong thời kỳ mới. Ở bôn, làng nào có sự quan tâm  của cấp  ủy, Chi bộ  về  lãnh đạo Mặt trận sâu sát đồng thời quan  tâm cử  cán bộ  Ban công tác Mặt trận có năng lực, trách nhiệm,  nhiệt tình thì ở  đó phong trào có hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm  vụ đề ra. Bài học thứ hai, Niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào thực  hiện các chủ  trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật  của Nhà nước vào phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực, hiệu  quả  hoạt động của cán bộ, đảng viên trong hệ  thống chính trị  để  xây dựng đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn   kết toàn dân ở địa phương đạt kết quả. Bài học thứ  ba:   Việc thực hiện tốt quy chế  phối hợp giữa  Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND với Ban Thường trực Uỷ ban   MTTQVN xã là những điều kiện quan trọng để Mặt trận hoàn thành  chức năng, nhiệm vụ  theo luật định. Trong cơ  chế  thị  trường hiện  nay, các phong trào, các cuộc vận động ngoài việc tập trung tuyên  truyền, vận động nhân dân thực hiện còn phải có sự phối hợp quản  lý, cung cấp phương tiện, điều kiện thực hiện của chính quyền.  Thực tiễn cho thấy rằng khi nào có sự  phối hợp đầy trách nhiệm  giữa chính quyền với Mặt trận thì hiệu quả  công tác của Mặt trận  mới được phát huy đúng mức. Bài học thứ tư:  Bản thân Ban chỉ đạo và các thành viên phải  không ngừng chủ động, sáng tạo trong hoạt động, bám sát nhiệm vụ  chính trị của địa phương cũng như hướng dẫn của cấp trên để triển  khai công việc; loại bỏ cách làm việc chung chung, đại khái mà phải  đi vào những vấn đề, lĩnh vực cụ thể liên quan trực tiếp đến quyền  lợi chính đáng thiết thực của người dân.  Bài học thứ  năm:  Đội ngũ làm công tác Phong trào phải tự  mình   trau   dồi   đạo   đức   cách   mạng,   nhiệt   tình   và   tâm   huyết   với  nhiệm vụ, thường xuyên thực hiện việc tự  bồi dưỡng, nâng cao  9
 10. kiến thức, nghiệp vụ  công tác Phong trào mới đáp  ứng được yêu  cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.                                     VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN   TỚI 1. Nhiệm vụ và giải pháp 1.1. Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức  hoạt động của Ban chỉ đạo và các thành viên, xây dựng đội ngũ cán  bộ   có   trình   độ   chính   trị   và   chuyên   môn,   đủ   năng   lực   thực   hiện  nhiệm vụ. Cán bộ  phải được tuyển chọn đúng quy trình và được  đào tạo, bồi  dưỡng  thường  xuyên  để  nâng cao chất lượng  hoạt  động. 1.2. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, tăng cường  sự  đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn  dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền, vận động nhân  dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách ­ pháp luật của  Nhà nước, nhiệm vụ  phát triển kinh tế  ­ xã hội của địa phương.  Thực hiện chính sách về  nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chính  sách dân tộc, chính sách tôn giáo trong tình hình mới. 1.3. Tiếp tục phát huy vai trò của các nhân sỹ  trí thức, người  tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong đồng bào các dân  tộc thiểu số, trong chức sắc các tôn giáo vận động nhân dân hưởng  ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính   quyền và Mặt trận phát động. 1.4. Tiếp tục mở  rộng các phong trào thi đua yêu nước, các  cuộc   vận   động.   Đẩy   mạnh   phát   triển   kinh   tế   ­   xã   hội   của   địa  phương, tập trung giảm nghèo nhanh và bền vững, cải thiện đời  sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng cuộc  vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân   cư”, tiếp tục triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo  đức Hồ  Chí Minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc  vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.   1.5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa HĐND­UBND­ Mặt trận   và các cơ  quan Nhà nước theo quy chế  phối hợp; Tăng  cường công tác phối hợp với các tổ chức thành viên, tạo sức mạnh   chung trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 10
 11. VII. Kiến nghị: ­   Tăng   kinh   phí   cho   công   tác   thi   đua,   khen   thưởng   đối   với  những cá nhân, tập thể co thành tích xuất sắc trong thực hiện phong   trào. ­ Nghiên cứu, xuất bản nhiều  ấn phẩm phục vụ tuyên truyền  về phong trào. Nơi nhận:   T/M BAN CHỈ ĐẠO TRƯỞNG BAN ­ TTr BCĐ thịxã(BC); ­ TT Đảng ủy, HĐND,  UBNDxã(BC); ­Lưu. 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản