intTypePromotion=1

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ gây rung sử dụng trong thiết bị mỏ

Chia sẻ: Minh Nguyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
65
lượt xem
11
download

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ gây rung sử dụng trong thiết bị mỏ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là phân tích lựa chọn mẫu sản phẩm điển hình, được nhiều khách hàng tin dùng để thiết kế, chế tạo sản phẩm nội địa hóa phù hợp với các điều kiện về nguyên vật liệu, thiết bị gia công cơ khí hiện có trong nước; các tính năng kỹ thuật và độ tin cậy của sản phẩm nghiên cứu tương đương với sản phẩm nghiên cứu tương đương với sản phẩm cùng loại ở ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ gây rung sử dụng trong thiết bị mỏ

 1. Bé c«ng th−¬ng TËp ®oµn c«ng nghiÖp than - kho¸ng s¶n viÖt nam ViÖn c¬ khÝ n¨ng l−îng vµ má - tkv B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o bé g©y rung sö dông trong thiÕt bÞ má c¬ quan chñ qu¶n: Bé C«ng Th−¬ng c¬ quan chñ tr×: ViÖn c¬ khÝ N¨ng l−îng vµ Má chñ nhiÖm ®Ò tµi DuyÖt viÖn La V¨n Töu 6784 12/4/2008 Hµ néi - 2007
 2. C¬ quan thùc hiÖn vµ ®¬n vÞ phèi hîp chÝnh Sè T.T Tªn ®Ò tµi C¬ quan thùc hiÖn §¬n vÞ phèi hîp Nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ ViÖn c¬ khÝ N¨ng C«ng ty tuyÓn than Cöa 1 t¹o bé g©y rung sö dông l−îng vµ Má - TKV ¤ng - TKV trong thiÕt bÞ má Nh÷ng ng−êi thùc hiÖn vµ phèi hîp chÝnh Sè Hä vµ tªn Häc vÞ Chøc vô §¬n vÞ c«ng t¸c T.T 1 La V¨n Töu TS Tr−ëng phßng ViÖn c¬ khÝ N¨ng l−îng vµ má 2 Lª Ninh KS C¸n bé KT -nt- 3 L©m §øc Kh¶i KS C¸n bé KT -nt- 4 Lª V¨n TiÒm KS C¸n bé KT -nt- 5 Vò Quang ViÖt KS C¸n bé KT -nt- 6 D−¬ng Anh Tu©n KS C¸n bé KT -nt- 7 NguyÔn Hång §iÖp KS Phã phßng C«ng ty tuyÓn than Cöa ¤ng 2
 3. Bµi tãm t¾t Rung lµ sù dao ®éng c−ìng bøc cña mét hÖ ®µn håi. §Ó dao ®éng kh«ng bÞ t¾t dÇn do ma s¸t ph¶i duy tr× mét nguån xung kÝch thÝch (bé g©y rung). HiÖu øng rung c¬ häc ®· ®−îc ¸p dông réng r·i vµo ®êi sèng tõ buæi s¬ khai cña nh©n lo¹i. Trong ngµnh c«ng nghiÖp má, c¸c thiÕt bÞ øng dông kü thuËt rung gåm b¨ng t¶i, m¸y cÊp liÖu, m¸y sµng, ®Çm dïi, ®Çm bµn, ®Çm cãc...Nh×n chung ®a sè c¸c bé g©y rung cña c¸c thiÕt bÞ c«ng t¸c ®Òu ®−îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ ®iÖn, cßn xung kÝch thÝch lµ lùc li t©m do c¸c thít lÖch t©m sinh ra trong chuyÓn ®éng quay. V× chñng lo¹i vµ kÝch th−íc thiÕt bÞ ngµnh má rÊt ®a d¹ng mµ kiÓu kÕt cÊu vµ cì kÝch th−íc c¸c bé g©y rung còng rÊt ®a d¹ng. Trong tËp hîp ®a d¹ng cña c¸c kiÓu bé g©y rung, bé g©y rung sµng tù c©n b»ng (самобалансный грохот) ®−îc chän lµm ®èi t−îng nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o. Nguyªn mÉu dïng lµm ®èi t−îng nghiªn cøu lµ c¸c bé g©y rung cho sµng kiÓu WP (Ba Lan) vµ sµng 2,4x4,2 D.D Low - Head (Boliden Allis - Australia). ViÖc chän bé g©y rung cho sµng tù c©n b»ng lµm ®èi t−îng nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o cña ®Ò tµi dùa trªn nh÷ng c¨n cø sau: 1- Sµng tù c©n b»ng ®−îc sö dông nhiÒu trong s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ tuyÓn than; 2- NhiÒu bé g©y rung c¸c sµng mua cña n−íc ngoµi trong vËn hµnh ®· qu¸ r¬ r·o cÇn thay míi; 3- Bé g©y rung sµng kh«ng ®−îc s¶n xuÊt theo lo¹t lín, nÕu ®Æt mua ë n−íc ngoµi víi sè l−îng kh«ng nhiÒu sÏ t¨ng thªm chi phÝ vµ th−êng kh«ng chñ ®éng ®−îc vÒ mÆt thêi gian; 4- Bé g©y rung lµ mét ®¬n vÞ l¾p ®éc lËp nh−ng víi nh÷ng thay ®æi theo tÝnh to¸n cã thÓ dïng chung cho nhiÒu cì sµng kh¸c nhau; 5- Khèi l−îng vµ kÝch th−íc cña bé g©y rung kh¸ lín, chÕ t¹o vµ l¾p r¸p t−¬ng ®èi khã, v× vËy th«ng qua c«ng t¸c thiÕt kÕ, chÕ t¹o bé g©y rung nµy sÏ cã kinh nghiÖm thiÕt kÕ, chÕ t¹o c¸c bé g©y rung cã yªu cÇu kü thuËt cao h¬n. 6- §· n¾m b¾t ®−îc mét sè −u nh−îc ®iÓm vÒ kÕt cÊu cña bé g©y rung sµng tù c©n b»ng nhËp ngo¹i nªn viÖc tù nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o trong n−íc theo mÉu cho kh¶ n¨ng thµnh c«ng cao h¬n, rót ng¾n ®−îc thêi gian h¬n; 7- ViÖc thö nghiÖm c«ng nghiÖp bé g©y rung sµng, mét b−íc rÊt quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o s¶n phÈm c¬ khÝ nãi chung, cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n v× hiÖn tr−êng thö nghiÖm lµ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®ang ho¹t ®éng t¹i c¸c nhµ m¸y tuyÓn, c¸c c«ng tr−êng khai th¸c than, thiÕt bÞ ®o kiÓm t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n kh«ng ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao... Trong ®Ò tµi nghiªn cøu nµy, bé g©y rung ®−îc ®Þnh ký hiÖu b»ng ch÷ vµ sè lµ BR 4e. ý nghÜa cña ký hiÖu nh− sau: BR- c¸c ch÷ c¸i ®Çu tiªn cña hai tõ "bé rung"; 4- gi¸ trÞ biªn ®é dao ®éng thÊp nhÊt khi lµm viÖc: 4 mm; e- nguyªn lý t¹o lùc c−ìng bøc g©y rung: lÖch t©m (eccentric) 3
 4. V× lµ bé g©y rung cho sµng tù c©n b»ng nªn viÖc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña nã ph¶i xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu vÒ c¸c th«ng sè lµm viÖc cña chÝnh b¶n th©n sµng. Trong ®Ò tµi nghiªn cøu nµy, sµng ®−îc tÝnh to¸n víi n¨ng suÊt 150 tÊn.h-1. C«ng dông lµ ph©n lo¹i s¶n phÈm thµnh 3 cÊp: +50 mm; +13...50 mm vµ -13 mm (sµng 2 mÆt l−íi). ViÖc tÝnh to¸n c¸c th«ng sè kü thuËt cña sµng vµ cña bé rung ®−îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh víi ch−¬ng tr×nh ®−îc viÕt b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh Microsoft Visual Basic 6.0. Do kÕt cÊu truyÒn ®éng cña bé g©y rung kh«ng qu¸ phøc t¹p, gièng nh− mét hép gi¶m tèc tû sè truyÒn 1:1, vµ kÝch th−íc cña hai trôc truyÒn c¬ b¶n lÊy theo mÉu nªn viÖc tÝnh to¸n bÒn kh«ng mang nhiÒu ý nghÜa khoa häc do ®ã kh«ng ®−îc ®Ò cËp trong b¸o c¸o. Thùc tÕ cho thÊy chÊt l−îng vµ tuæi bÒn cña c¸c bé g©y rung phÇn lín phô thuéc vµo chÊt l−îng c¸c æ bi ®ì vµ mèi l¾p ghÐp, v× vËy cÇn ph¶i nghiÖm bÒn. ViÖc nghiÖm bÒn c¸c lo¹i æ bi ®ì ®· chän theo ph−¬ng diÖn kÕt cÊu còng ®−îc thùc hiÖn b»ng ch−¬ng tr×nh m¸y tÝnh*. KÕt qu¶ cho thÊy víi chÕ ®é t¶i sµng n¨ng suÊt 150 tÊn.h-1, tÇn sè dao ®éng 750 lÇn.ph-1, tuæi thä tÝnh to¸n cña c¸c æ bi ®ì cña bé g©y rung lµ 74.3269,4 h. Bé tµi liÖu kü thuËt phôc vô cho c«ng t¸c chÕ t¹o bé g©y rung lµ b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o mét sè chi tiÕt chÝnh. Bé b¶n vÏ thiÕt kÕ víi ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu kü thuËt ®−îc lËp trªn c¬ së kÕt hîp gi÷a tÝnh to¸n lý thuyÕt khèi l−îng thít lÖch t©m vµ kÝch th−íc h×nh häc cña bé rung mÉu. C¸c chi tiÕt cña bé g©y rung sau khi chÕ t¹o ®· ®−îc kiÓm tra nghiÖm thu tr−íc khi l¾p r¸p toµn bé. Bé g©y rung sau khi l¾p ®· ®−îc nghiÖm thu xuÊt x−ëng sau ®ã ®−a vµo thö nghiÖm c«ng nghiÖp theo ch−¬ng tr×nh t¹i nhµ m¸y tuyÓn than II Cöa ¤ng trªn sµng 415. KÕt qu¶ b−íc ®Çu cho thÊy bé g©y rung BR 4e ®¶m b¶o sµng ho¹t ®éng æn ®Þnh ®¶m b¶o n¨ng suÊt vµ hiÖu suÊt nh− tÝnh to¸n, biªn ®é dao ®éng cña th©n sµng l¾p bé g©y rung BR 4e trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®o ®−îc lµ 5 ± 1,5 mm. *øng dông kÕt qu¶ ®Ò tµi nghiÖn cøu ''X©y dùng c¸c c¬ së d÷ liÖu phôc vô c«ng t¸c thiÕt kÕ, chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ"- Chñ nhiÖm ®Ò tµi: KS Qu¸ch Nghiªm S¬n 4
 5. Môc lôc Lêi më ®Çu ................................................................................................. 6 Ch−¬ng 1. VÒ mét sè lo¹i bé g©y rung.......................................... Sö dung trong thiÕt bÞ má........................................... 7 1-1. T×nh h×nh sö dông .................................................................................... 7 1-2 T×nh h×nh nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o...................................................... 13 Ch−¬ng 2. chän kiÓu bé g©y rung lµm.......................................... ®èi t−îng nghiªn cøu thiÕt kÕ.................................... 15 2.1. C¸c c¬ së ®Ó lùa chän ............................................................................... 15 2.2. Ph¹m vi sö dông cña bé rung ................................................................... 15 2.3. KÕt cÊu cña bé g©y rung ®· chän vµ ®Æc tÝnh kü thuËt............................. 16 Ch−¬ng 3. tÝnh to¸n thiÕt kÕ, chÕ t¹o bé g©y rung sµng.. 18 3.1. TÝnh c¸c th«ng sè kÕt cÊu cña sµng .......................................................... 18 3.2. TÝnh ph©n bè t¶i cña dßng vËt liÖu trªn mÆt sµng..................................... 22 3.3. TÝnh bé g©y rung ...................................................................................... 24 3.4. ThiÕt kÕ bé g©y rung................................................................................. 30 3.5. C«ng nghÖ chÕ t¹o bé g©y rung................................................................ 30 Ch−¬ng 4. Thö nghiÖm bé g©y rung............................................................... 50 Ch−¬ng 5. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ.................................................................... 53 Lêi c¸m ¬n ................................................................................................. 54 Tµi liÖu tham kh¶o 5
 6. Lêi më ®Çu Rung trong vËt lý lµ sù dao ®éng c¬ häc cña mét vËt thÓ r¾n theo tÇn sè vµ biªn ®é nhÊt ®Þnh tïy thuéc vµo trÞ sè cña lùc kÝch thÝch vµ tÝnh chÊt cña hÖ ®µn håi. HiÖn t−îng rung ®· ®−îc biÕt ®Õn ngay tõ buæi ®Çu s¬ khai cña lÞch sö x· héi loµi ng−êi, vÝ dô nhê øng dông rung mµ con ng−êi cã ®−îc thµnh c«ng trong h¸i l−îm hoa qu¶, rò s¹ch c«n trïng lÉn trong thøc ¨n, vÒ sau lµ r©y bét, h¹t ngò cèc...Trong x· héi hiÖn ®¹i, kü thuËt rung tõ l©u ®· ®−îc nghiªn cøu øng dông trong chÕ t¹o m¸y, vÝ dô nh− m¸y massage dïng trong y tÕ; ®Çm cãc, ®Çm bµn, ®Çm dïi, bµn rung, m¸y ®ãng / nhæ cäc dïng trong x©y dùng, vËn t¶i, ®óc - luyÖn kim; sµng, m¸y cÊp liÖu dïng trong tuyÓn kho¸ng, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm, chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc... Ngµnh c«ng nghiÖp má lµ mét ngµnh Kinh tÕ - Kü thuËt tæng hîp gåm nhiÒu lÜnh vùc kü thuËt chuyªn ngµnh nh− kh¶o s¸t ®Þa h×nh më khai tr−êng, khai th¸c, vËn t¶i, tuyÓn - chÕ biÕn kho¸ng sµng cã Ých. Trong ngµnh má n−íc ta, c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ cã øng dông kü thuËt rung trong c«ng t¸c lµm ®−êng më khai tr−êng lµ c¸c lo¹i ®Çm rung, qu¶ lu rung...; trong vËn t¶i, tuyÓn - chÕ biÕn kho¸ng sµng lµ m¸ng vËn t¶i, m¸y cÊp liÖu, m¸y sµng...C¸c lo¹i thiÕt bÞ nµy chñ yÕu lµ s¶n phÈm nhËp ngo¹i. Trong qu¸ tr×nh sö dông thiÕt bÞ, c¸c chi tiÕt m¸y bÞ h− háng ®−îc söa ch÷a phôc håi ®Ó kÞp thêi phôc vô s¶n xuÊt, ®ång thêi ë mét møc ®é nµo ®ã gãp phÇn tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ do kh«ng ph¶i nhËp ngo¹i. ViÖc nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o míi nh÷ng bé g©y rung cô thÓ cho riªng tõng lo¹i thiÕt bÞ ch−a ®−îc ®¬n vÞ nµo trong n−íc tiÕn hµnh. Víi nh÷ng chñng lo¹i m¸y vµ ph¹m vi sö dông réng r·i nh− ®· ®Ò cËp ë trªn, trong ph¹m vi ®Ò tµi nghiªn cøu nµy chØ cã thÓ chän mét kiÓu bé g©y rung lµm ®èi t−îng nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o, ®ã lµ bé g©y rung dïng cho sµng tù c©n b»ng (самобалансный грохот) ®−îc sö dông trong c¸c nhµ m¸y tuyÓn than (NMTT). Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ ph©n tÝch lùa chän mÉu s¶n phÈm ®iÓn h×nh, ®−îc nhiÒu kh¸ch hµng tin dïng ®Ó thiÕt kÕ, chÕ t¹o s¶n phÈm néi ®Þa ho¸ phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn vÒ nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ gia c«ng c¬ khÝ hiÖn cã trong n−íc; tÝnh n¨ng kü thuËt vµ ®é tin cËy cña s¶n phÈm nghiªn cøu t−¬ng ®−¬ng víi s¶n phÈm cïng lo¹i cña n−íc ngoµi. 6
 7. Ch−¬ng 1. vÒ mét sè lo¹i bé g©y rung sö dông trong ThiÕt bÞ má 1-1. T×nh h×nh sö dông 1-1-1. Trong thiÕt bÞ tuyÓn than Trong c«ng nghÖ tuyÓn than, m¸y sµng, m¸y cÊp liÖu lµ nh÷ng thiÕt bÞ øng dông kü thuËt rung. HiÖn nay ngµnh Than - Kho¸ng s¶n ViÖt Nam cã ba nhµ m¸y tuyÓn than cã d©y chuyÒn c«ng nghÖ kh¸ hiÖn ®¹i, chóng tËp trung chñ yÕu t¹i ®Þa phËn tØnh Qu¶ng Ninh: Nhµ m¸y tuyÓn than Cöa ¤ng ë thÞ trÊn Cöa ¤ng; Nhµ m¸y tuyÓn than Nam CÇu Tr¾ng ë Hßn Gai; Nhµ m¸y tuyÓn than Vµng Danh ë mÆt b»ng c«ng nghiÖp má Vµng Danh. S¬ ®å c«ng nghÖ tuyÓn cña c¸c nhµ m¸y tuyÓn nh− sau: a) Nhµ m¸y tuyÓn than Cöa ¤ng, CÈm Ph¶ Than nguyªn khai kÐo vÒ tõ má M¸y ®Ëp Cyclone c« ®Æc Sµng chuÈn bÞ 0 ÷ 100 mm 0 ÷ 1 mm B· th¶i M¸y l¾ng +15 ÷ 35 mm +35 ÷ 100 mm §¸nh ®èng M¸y sµng ... B· th¶i Cyclone Cyclone m«i tr−êng nÆng I m«i tr−êng nÆng II 0 ÷ 15 mm +6 ÷ 15 +15 ÷ 35 mm mm M¸y sµng M¸y sµng ph©n lo¹i Ph©n lo¹i 0÷ 6 mm C¸m 3 Côc3 Côc1, 2 S¶n phÈm Sµng rãc n−íc +35÷ 50 mm +50÷ 100 mm trung gian Côc 5 Côc 4 C¸m 1, 2 H×nh 1.1. S¬ ®å mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ tuyÓn chÝnh cña NMTT Cöa ¤ng 7
 8. b) Nhµ m¸y tuyÓn than Nam CÇu Tr¾ng, Hßn Gai Than nguyªn khai §¸ th¶i kÐo vÒ tõ má Sµng s¬ bé 0 ÷ 50 mm +50 mm C¸m 0 ÷ 6 mm Sµng khö c¸m kh« M¸y ®Ëp +6 ÷ 50 mm Cyclone 0 ÷ 0,75mm §¸ th¶i M¸y l¾ng c« ®Æc 0 ÷ 0,75 mm M¸y sµng röa +0,75 ÷ 6 mm +6 ÷ 50 mm Gç ®Çu mÈu M¸y sµng lo¹i dÞ vËt +6 ÷ 50 mm B· th¶i trung gian Cyclone m«i tr−êng nÆng 0 ÷ 6 mm M¸y sµng rãc n−íc +35 ÷ 50 mm +6 ÷ 15 mm M¸y sµng ph©n lo¹i +15 ÷ 35 mm Côc 3 Côc 4 Côc 5 H×nh 1.2. S¬ ®å mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ tuyÓn chÝnh cña NMTT Nam CÇu tr¾ng 8
 9. c) Nhµ m¸y tuyÓn than Vµng Danh. Than nguyªn khai kÐo vÒ tõ má 0 ÷ 400 mm +120 mm M¸y ®Ëp hµm Sµng song khe 120 mm B·i QLN (NK) PE khe 120 mm C¸m SP (0 ÷15) Sµng ph©n lo¹i Côc NK (15÷120) Bun ke côc (NK) C¸m (0 ÷ 10) Sµng t¸ch c¸m kh« Côc (18÷120) §¸ (10÷120) Sµng röa c¸m M¸y tuyÓn CKB-20 BÓ c« ®Æc Hè gÇu n©ng (0 ÷18) Sµng t¸ch huyÒn phï (n−íc bïn than) Sµng röa c¸m Côc SP (40÷90) Sµng ph©n lo¹i C¸m (1÷18) Côc SP (+90) C¸m trung gian M¸y tuyÓn Cyclone Côc 18÷40 C¸m s¹ch(1÷18) §¸ trung gian Sµng t¸ch huyÒn phï M¸y tuyÓn Cyclone Than s¹ch Sµng rãc n−íc Côc SP (22÷40) Sµng ph©n lo¹i Côc SP (6÷22) SP c¸m 3 (0÷6) H×nh 1.3. S¬ ®å mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ tuyÓn chÝnh cña NMTT Vµng Danh 9
 10. Trong 3 nhµ m¸y tuyÓn than nªu trªn, nhµ m¸y tuyÓn than Cöa ¤ng vµ nhµ m¸y tuyÓn than Nam CÇu Tr¾ng sö dông c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ cña h·ng BMCH (Australia), nhµ m¸y tuyÓn than Vµng Danh sö dông c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ cña Liªn X« cò, nay lµ Céng hßa Liªn bang Nga. Nhµ m¸y tuyÓn than Cöa ¤ng tuyÓn than c¸c má khu vùc CÈm Ph¶. Theo yªu cÇu c«ng nghÖ, nhµ m¸y nµy chØ nhËn than cÊp h¹t -100 mm kÐo vÒ tõ c¸c má nh−ng v× kh©u sµng s¬ bé t¹i má vÉn kh«ng lo¹i hÕt côc qu¸ cì nªn vÉn cÇn ®Õn kh©u ®Ëp vµ sµng chuÈn bÞ (ph©n lo¹i) than tr−íc khi vµo tuyÓn. Nhµ m¸y tuyÓn than Nam CÇu Tr¾ng tuyÓn than c¸c má khu vùc Hßn Gai vµ chØ nhËn than ®· ®−îc sµng s¬ bé t¹i má cÊp h¹t -50 mm. Nhµ m¸y tuyÓn than Vµng Danh phôc vô chñ yÕu cho má than Vµng Danh nªn ®−îc x©y dùng ngay trªn mÆt b»ng c«ng nghiÖp cña má. Than nguyªn khai cì h¹t amax= 400 mm tr−íc khi vµo tuyÓn ®−îc ph©n lo¹i s¬ bé b»ng sµng song, kÝch th−íc khe 120 mm, côc qu¸ cì ®−îc ®Ëp l¹i vµ cïng ®æ trôc tiÕp xuèng bun ke nhµ m¸y tuyÓn. §é s©u tuyÓn than côc Vµng Danh lµ +18 mm nªn than tõ bun ke ph¶i ®−îc khö c¸m b»ng sµng kh« còng nh− sµng −ít. Sµng ph©n lo¹i vµ rãc n−íc ë tuyÓn than Cöa ¤ng vµ Nam CÇu Tr¾ng lµ lo¹i sµng tù c©n b»ng, sµng rung qu¸n tÝnh do c¸c h·ng chÕ t¹o m¸y nh− Boliden Allis (Australia), Polmag (Ba Lan) s¶n xuÊt. ë tuyÓn than Vµng Danh, c¸c lo¹i sµng ®−îc sö dông lµ sµng rung qu¸n tÝnh vµ sµng tù c©n b»ng do nhµ m¸y Lugansk (Ucraina thuéc Liªn X« cò) chÕ t¹o. Thùc tÕ trang bÞ c¸c lo¹i sµng, m¸y cÊp liÖu trong c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®ang ho¹t ®éng nªu trªn ®−îc ®−a vµo b¶ng 1.1 B¶ng 1.1 KÝ hiÖu/ Cì §Æc ®iÓm Sè N¬i sö Lo¹i C«ng dông trong Sè kÝch th−íc cña bé g©y T.T dông sµng d©y chuyÒn l−îng mÆt sµng rung 1 2 3 4 5 6 7 Ph©n lo¹i vµ rãc 2,4x4,2 D.D D¹ng hép n−íc s¶n phÈm 08 Low - Head ®éc lËp víi tuyÓn sau m¸y ®éng c¬ dÉn l¾ng 1,8x4,2 D.D ®éng Ph©n lo¹i s¶n 05 Low - Head phÈm Sµng tù NMTT Rãc n−íc s¶n 1 c©n 1,5x3,0 D¹ng hép 04 Cöa ¤ng phÈm b»ng liÒn víi ®éng Rãc n−íc s¶n 0,9x30 c¬ dÉn ®éng 04 phÈm D¹ng hép ®éc lËp víi Ph©n lo¹i s¶n WP1, WP2 23 ®éng c¬ dÉn phÈm ®éng 10
 11. tiÕp b¶ng 1.1 1 2 3 4 5 6 7 Sµng 1,8x3,0 D.D 05 rung Low - Head Trôc lÖch Ph©n lo¹i s¶n qu¸n "SH" RIPL - t©m phÈm 04 tÝnh FLO NMTT 1500/1800 1 03 Cöa ¤ng AS-u23W-K D¹ng hép CÊp liÖu cho M¸y 2000/1200 liÒn víi ®éng b¨ng t¶i, m¸y 06 cÊp liÖu AS-u23W-K c¬ dÉn ®éng l¾ng 2500/1600 01 AS-u35W-K 1,8x4,2 Boliden Sµng s¬ bé 06 Sµng tù Allis c©n NMTT D¹ng hép Sµng röa vµ ph©n b»ng 2,4x 4,2 02 2 Nam CÇu liÒn víi ®éng Lo¹i Tr¾ng 1,5x3,0 c¬ dÉn ®éng Sµng rãc n−íc 08 CÊp liÖu cho M¸y 2000/1200 b¨ng t¶i, m¸y 06 cÊp liÖu AS-u23W-K l¾ng Ph©n lo¹i vµ rãc ГСЛ-62А/ D¹ng hép n−íc s¶n phÈm 11 2000x5000 ®éc lËp víi tuyÓn ®éng c¬ dÉn ГИСЛ 62/ ®éng 02 NMTT Sµng tù 2000x5000 3 Vµng c©n SR-180/ Ph©n lo¹i vµ röa 05 Danh b»ng 1840x4270 SRN-100/ D¹ng hép Rãc n−íc 01 1840/4270 SRB-80/ Röa s¶n phÈm 03 1200x4200 NhËn xÐt: 1- §èi víi sµng rung qu¸n tÝnh nguyªn lý bé g©y rung th−êng lµ trôc lÖch t©m; 2- §èi víi sµng tù c©n b»ng nguyªn lý bé g©y rung lµ c¸c thít lÖch t©m l¾p ®èi xøng trªn hai trôc quay ng−îc chiÒu nhau l¾p vµo th©n (thuyÒn) sµng hoÆc trong hép kÝn. 3- §èi víi m¸y cÊp liÖu nguyªn lý bé g©y rung lµ trªn hai ®Çu trôc ®éng c¬ l¾p c¸c thít lÖch t©m, m¸y l¾p hai ®éng c¬ quay ng−îc chiÒu nhau. 1-1-2. Trong thiÕt bÞ x©y dùng mÆt b»ng c«ng nghiÖp vµ lµm ®−êng má Trong x©y dùng mÆt b»ng c«ng nghiÖp vµ lµm ®−êng má, c¸c thiÕt bÞ øng dông 11
 12. kü thuËt rung nh− ®Çm dïi, ®Çm bµn, ®Çm cãc ®−îc ®−a vµo c¸c b¶ng −¬ng øng gåm b¶ng 1.2, b¶ng 1.3 vµ b¶ng 1.4 B¶ng 1.2 TÝnh n¨ng kü thuËt cña mét sè lo¹i ®Çm dïi Sè C«ng suÊt, §iÖn Khèi Ký hiÖu Ghi chó TT kW ¸p, V l−îng, kg §Çu dïi 35 mm, 1 ТСС РВП-0,8/2-35 0,8 220 12 trôc mÒn dµi 3 m §Çu dïi 35 mm, 2 ТСС РВП-0,8/2-45 0,8 220 12 trôc mÒn dµi 3 m §Çu dïi 28 mm, 3 ТСС РВП-3/28 Д-У 1,5 220 29 trôc mÒn dµi 3 m §Çu dïi 38 mm, 4 ТСС РВП-3/35 Д-У 1,5 220 31 trôc mÒn dµi 3 m B¶ng 1.3 TÝnh n¨ng kü thuËt cña mét sè lo¹i ®Çm bµn KÝch §é s©u Khèi Sè C«ng Ký hiÖu th−íc ®Õ ®Çm l−îng, Ghi chó TT suÊt, ®Çm, mm chÆt, m kg §éng c¬ x¨ng 1 УВТ-95 4 HP 500x750 0,25 95 cña h·ng Honda §éng c¬ x¨ng 2 УВТ-95 3,6 kW 500x750 0,25 95 cña h·ng Robin §éng c¬ x¨ng 3 УВТ-145 6 HP 750x1000 0,35 145 cña h·ng Honda §éng c¬ x¨ng 4 ПВ-100 4 kW - 0,30 100 cña h·ng Honda B¶ng 1.4 TÝnh n¨ng kü thuËt cña mét sè lo¹i ®Çm cãc C«ng KÝch Lùc Khèi Sè Ký hiÖu suÊt, th−íc ®Õ gi· , l−îng, Ghi chó TT kW chµy, mm kN kg 1 2 3 4 5 6 7 L¾p ®éng c¬ 1 MT 55 1,8 340x265 14 57 x¨ng cña h·ng Honda 12
 13. tiÕp b¶ng 1.4 1 2 3 4 5 6 7 L¾p ®éng c¬ 2 MT 66H 2,2 340x285 16,5 66 x¨ng cña h·ng Robin L¾p ®éng c¬ 3 MT 72FW 2,6 340x285 17 52 x¨ng cña h·ng Honda L¾p ®éng c¬ 4 MT 76D 3,1 340x285 17,5 80 Yanmar Diesel L¾p ®éng c¬ 5 ИЭ 4502А 1,4 350x300 - 80 ®iÖn 3x220 L¾p ®éng c¬ 6 ИЭ 4502К 1,5 410x300 - 100 ®iÖn 380 NhËn xÐt: 1) C¸c lo¹i thiÕt bÞ rung dïng trong x©y dùng mÆt b»ng c«ng nghiÖp má, lµm ®−êng má ... gåm nhiÒu lo¹i víi c¸c cì kÝch th−íc kh¸c nhau; 2) Khèi l−îng thiÕt bÞ kh«ng lín thÝch hîp víi c«ng viÖc kh«ng cè ®Þnh t¹i mét vÞ trÝ; 3) §−îc bµy b¸n trªn thÞ tr−êng nh− mét lo¹i c«ng cô lao ®éng phæ biÕn, kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian trong giao dÞch mua s¾m. 1-2. T×nh h×nh nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o 1-2-1. ë n−íc ngoµi Kü thuËt rung ®−îc øng dông trong nhiÒu lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ ®êi sèng kh¸c nhau, do ®ã c¸c thiÕt bÞ g©y rung còng gåm nhiÒu chñng lo¹i vµ ®a d¹ng vÒ kÝch th−íc. C¸c nguån t¹o xung kÝch thÝch rung cho thiÕt bÞ (bé g©y rung) ®−îc chó ý nghiªn cøu tõ rÊt sím. Riªng trong ngµnh má Liªn X« cò, nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ má mang tªn А.Я. Пархоменко t¹i thµnh phè Lugansk (nay lµ Ucraina) ngay tõ sau khi thµnh lËp, ®Æc biÖt lµ sau n¨m 1987 khi b−íc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, ®· ®i s©u vµo chuyªn m«n ho¸ chÕ t¹o cac lo¹i sµng rung, trong ®ã cã sµng rung qu¸n tÝnh, sµng rung tù c©n b»ng, sµng céng h−ëng tõ lo¹i nhÑ cho ®Õn lo¹i nÆng. C¸c h·ng s¶n xuÊt ®a ngµnh cña c¸c n−íc t− b¶n nh− Boliden Allis (Ausralia), Metso Minerals (USA) còng rÊt quan t©m ®Õn viÖc chÕ t¹o c¸c lo¹i sµng rung, m¸y cÊp liÖu. ThiÕt bÞ cña hä cã mÆt nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi, trong ®ã cã ViÖt Nam. Nh− vËy cã thÓ nãi c¸c bé g©y rung kh«ng ®Æc chñng cho c¸c chñng lo¹i thiÕt bÞ rung nh− sµng, m¸y cÊp liÖu... gÇn nh− ®· trë thµnh s¶n phÈm chÕ t¹o theo l« hoÆc lo¹t. H−íng nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o cña hä hiÖn nay lµ n©ng cao tuæi bÒn mái cña c¸c chi tiÕt m¸y, tèi −u ho¸ kÝch th−íc kÕt cÊu theo h−íng nhá gän, n©ng cao chØ tiªu tiªu tiªu chuÈn ho¸ vµ thèng nhÊt ho¸ c¸c chi tiÕt vµ côm chi tiÕt cÊu thµnh s¶n phÈm. 13
 14. 1-2-2. ë trong n−íc C¸c thiÕt bÞ øng dông nguyªn lý rung ®−îc sö dông trong s¶n xuÊt ë ViÖt Nam hiÖn nay chñ yÕu lµ hµng nhËp ngo¹i. Tr−íc ®©y nhµ m¸y c¬ khÝ Hßn Gai vµ c¬ ®iÖn U«ng BÝ ®· chÕ t¹o thµnh c«ng sµng rung qu¸n tÝnh SRQ-2 theo thiÕt kÕ cña ViÖn M¸y má, nay lµ ViÖn c¬ khÝ N¨ng l−îng vµ Má - TKV. Bé phËn g©y rung cña sµng lµ mét trôc lÖch t©m l¾p thªm c¸c ®Üa lÖch t©m. Quü ®¹o dao ®éng cña lo¹i sµng nµy lµ quü ®¹o trßn (gÇn trßn). GÇn ®©y, theo mÉu sµng n−íc ngoµi nhµ m¸y c¬ khÝ M¹o Khª - TKV còng ®· chÕ t¹o thµnh c«ng sµng SH" RIPL - FLO cÊp cho tuyÓn than Cöa ¤ng. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña lo¹i sµng nµy t−¬ng tù nh− sµng SRQ-2. §èi víi sµng rung qu¸n tÝnh tù c©n b»ng, tuy còng ®−îc sö dông nhiÒu nh−ng ch−a ®−îc chÕ t¹o trän bé, chñ yÕu chØ chÕ t¹o míi th©n (thuyÒn) sµng vµ phô tïng ®Ó söa ch÷a c¸c sµng cò bÞ háng nÆng. Bé g©y rung cña lo¹i sµng nµy cho dï lµ cña Ausralia hay cña Ba lan, cña Nga ®Òu cã h×nh d¸ng bªn ngoµi t−¬ng tù nhau, ®Òu lµ hép kÝn. Bé g©y rung sµng rung tù c©n b»ng bÞ mßn háng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc l©u ngµy ®−îc söa ch÷a b»ng c¸ch thay bi, thay chi tiÕt qu¸ mßn hÕt kh¶ n¨ng lµm viÖc [4].Tµi liÖu kü thuËt vÒ bé g©y rung ®· ®−îc mét sè c¬ së s¶n xuÊt lËp ®Ó phôc vô c«ng t¸c söa ch÷a c¬ ®iÖn, cßn viÖc nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o bé g©y rung mét c¸ch c¬ b¶n tõ kh©u tÝnh to¸n c¸c th«ng sè bé g©y rung ®Õn kh©u hoµn thiÖn b¶n vÏ thiÕt kÕ trªn c¬ së tiÕp thu kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn tr−íc ®©y ch−a cã ®iÒu kiÖn vµ ch−a ®−îc ®¬n vÞ nµo tiÕn hµnh. 14
 15. Ch−¬ng 2. chän kiÓu bé g©y rung lµm ®èi t−îng nghiªn cøu thiÕt kÕ 2.1. C¸c c¬ së ®Ó lùa chän Trong thùc tÕ s¶n xuÊt, mçi mét lo¹i thiÕt bÞ rung ®Òu ®−îc trang bÞ nh÷ng bé g©y rung cã ®Æc ®iÓm kÕt cÊu vµ tÝnh n¨ng t−¬ng øng. Nguyªn lý lµm viÖc chung cña c¸c bé g©y rung lµ øng dông lùc li t©m do c¸c khèi l−îng lÖch t©m trong chuyÓn ®éng quay sinh ra. V× vËy nhiÖm vô nghiªn cøu, thiÕt kÕ bé g©y rung cña bÊt kú mét thiÕt bÞ cô thÓ nµo ®Òu quy vÒ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh tÇn sè vµ gi¸ trÞ lùc c−ìng bøc g©y rung. Trong sè c¸c bé g©y rung cña c¸c thiÕt bÞ ®−îc dïng nhiÒu trong ngµnh má, tr−íc m¾t chän bé g©y rung (d¹ng hép ®éc lËp víi ®éng c¬ dÉn ®éng) cho sµng tù c©n b»ng lµm ®èi t−îng nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o. C¸c c¨n cø lùa chän nh− sau: 1- Sµng tù c©n b»ng ®−îc sö dông nhiÒu trong s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ tuyÓn than; 2- NhiÒu bé g©y rung c¸c sµng mua cña n−íc ngoµi trong vËn hµnh ®· qu¸ r¬ r·o cÇn thay míi; 3- Bé g©y rung sµng kh«ng ®−îc s¶n xuÊt theo lo¹t lín, nÕu ®Æt mua ë n−íc ngoµi víi sè l−îng kh«ng nhiÒu sÏ t¨ng thªm chi phÝ s¶n xuÊt vµ th−êng kh«ng chñ ®éng ®−îc vÒ mÆt thêi gian; 4- Bé g©y rung lµ mét ®¬n vÞ l¾p ®éc lËp nh−ng víi nh÷ng thay ®æi theo tÝnh to¸n cã thÓ dïng chung cho nhiÒu cì sµng kh¸c nhau; 5- Khèi l−îng vµ kÝch th−íc cña bé g©y rung kh¸ lín, chÕ t¹o vµ l¾p r¸p t−¬ng ®èi khã, v× vËy th«ng qua c«ng t¸c thiÕt kÕ, chÕ t¹o bé g©y rung nµy sÏ cã kinh nghiÖm thiÕt kÕ, chÕ t¹o c¸c bé g©y rung cã yªu cÇu kü thuËt cao h¬n. 6- §· n¾m b¾t ®−îc mét sè −u nh−îc ®iÓm vÒ kÕt cÊu cña bé g©y rung sµng tù c©n b»ng nhËp ngo¹i nªn viÖc tù nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o trong n−íc theo mÉu cho kh¶ n¨ng thµnh c«ng cao h¬n, rót ng¾n ®−îc thêi gian h¬n; 7- ViÖc thö nghiÖm c«ng nghiÖp bé g©y rung sµng, mét b−íc rÊt quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o s¶n phÈm c¬ khÝ nãi chung, cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n v× hiÖn tr−êng thö nghiÖm lµ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®ang ho¹t ®éng t¹i c¸c nhµ m¸y tuyÓn, c¸c c«ng tr−êng khai th¸c than, thiÕt bÞ ®o kiÓm t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n kh«ng ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao... 2.2. Ph¹m vi sö dông cña bé g©y rung Bé g©y rung BR 4e dïng ®Ó g©y rung cho sµng tù c©n b»ng, trong ph¹m vi ®Ò tµi nghiªn cøu lµ sµng lo¹i 2 mÆt l−íi ®Ó ph©n lo¹i, rãc n−íc than trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ tuyÓn, n¨ng suÊt Q = 150 t.h-1, cì h¹t vµo sµng lín nhÊt 100 mm, c¸c cì s¶n phÈm ra: +50 mm; 13÷50 mm; -13 mm (kÝch th−íc m¾t sµng d: ®èi víi l−íi trªn d1= 50 mm; l−íi d−íi d2= 13 mm). S¬ ®å kÕt cÊu cña sµng tù c©n b»ng lo¹i treo thÓ hiÖn trªn h×nh 2.1 15
 16. H×nh 2.1 Sµng tù c©n b»ng 1- §éng c¬ ®iÖn; 2- Bé g©y rung; 3- Th©n sµng; 4- L−íi trªn; 5- L−íi d−íi Biªn ®é dao ®éng cña c¸c lo¹i sµng tù c©n b»ng th−êng kh«ng lín, phæ biÕn lµ a= 4,5 mm vµ tÇn sè dao ®éng lµ 13,3 Hz ( 790 vg.ph-1), mÆt l−íi sµng n»m ngang hoÆc nghiªng kh«ng qu¸ 10 0 [11]. Bé g©y rung ®−îc l¾p trªn th©n sµng nghiªng 45 0 so víi mÆt l−íi, dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ ®iÖn l¾p cè ®Þnh trªn khung ®ì. TruyÒn ®éng tõ ®éng c¬ ®Õn bé g©y rung lµ truyÒn ®éng mÒm kiÓu ®ai thang. 2.3. KÕt cÊu cña bé g©y rung ®· chän vµ ®Æc tÝnh kü thuËt Bé g©y rung sµng ®−îc chän lµm ®èi t−îng nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o cã kÕt cÊu d¹ng hép kÝn, h×nh d¸ng ngoµi gÇn gièng hép gi¶m tèc mét cÊp (h×nh 2.2). Hai trôc cña bé g©y rung quay ng−îc chiÒu nhau nhê cÆp b¸nh r¨ng trô ®èi tiÕp 9-12. Lùc g©y rung c−ìng bøc cho sµng ®−îc t¹o bëi c¸c thít lÖch t©m chñ ®éng 2-4 vµ bÞ ®éng 8-10 l¾p ®èi xøng nhau nh− trªn h×nh vÏ. Nh− vËy khi quay, hîp lùc li t©m trªn mÆt ph¼ng ngang song song víi ch©n ®Õ sÏ bÞ triÖt tiªu. Hîp lùc li t©m cã gi¸ trÞ lín nhÊt trªn mÆt ph¼ng ®øng vu«ng gãc víi ch©n ®Õ. Nguyªn lý ho¹t ®éng nµy t¹o cho sµng cã quü ®¹o rung theo ®−êng th¼ng ( Straight line motion). Bé g©y rung ®−îc ®Þnh ký hiÖu b»ng ch÷ vµ sè lµ BR 4e. ý nghÜa cña ký hiÖu nh− sau: BR- c¸c ch÷ c¸i ®Çu tiªn cña hai tõ "bé rung"; 4- gi¸ trÞ biªn ®é dao ®éng thÊp nhÊt khi lµm viÖc: 4 mm; e- nguyªn lý t¹o lùc c−ìng bøc g©y rung: lÖch t©m (eccentric) 16
 17. 325 6 5 7 8 4 9 3 10 2 1 12 11 Ø115 Ø90 H×nh 2.2. 1,3- Vá hép; 2,4- Thít lÖch t©m chñ ®éng; 5- Trôc dÉn ®éng; 6- Trôc bÞ ®éng; 7- æ ®òa NJ 2324 E.M1.C3; 8,10- Thít lÖch t©m bÞ ®éng; 9,12- B¸nh r¨ng trô; 11- æ ®òa lßng cÇu 22324 EASK.M.C3 (b¹c c«n: AHX2324; ®ai èc KM27) §Æc tÝnh kü thuËt c¬ b¶n 1- TÇn sè vßng quay cña trôc n 750 ...900 vg.ph-1 2- Biªn ®é c«ng t¸c danh ®Þnh a 4,5 mm 3- ChiÒu cao t©m trôc h 320 mm 3- §éng c¬ dÉn ®éng: - C«ng suÊt N 11 kW - TÇn sè vßng n 1460 vg.ph-1 4- Khèi l−îng toµn bé (ch−a kÓ dÇu) m 944 kg 5- KÝch th−íc bao axbxc 945x899,5x632,5 mm 17
 18. Ch−¬ng 3. tÝnh to¸n thiÕt kÕ, chÕ t¹o bé g©y rung sµng 3.1. TÝnh c¸c th«ng sè kÕt cÊu cña sµng C¸c th«ng sè kÕt cÊu cña sµng ®¶m b¶o tÝnh n¨ng kü thuËt cña sµng lµ diÖn tÝch mÆt l−íi sµng (chiÒu dµi L vµ chiÒu réng B - h×nh 2.1), tÇn sè vµ biªn ®é dao ®éng cña th©n sµng. C¸c th«ng sè c¬ b¶n nµy lµ c¬ së ®Ó tÝnh to¸n thiÕt kÕ bé g©y rung. 3.1.1. DiÖn tÝch mÆt l−íi sµng DiÖn tÝch mÆt l−íi sµng ®¶m b¶o n¨ng suÊt danh ®Þnh Q (t.h-1) cña sµng cho nh÷ng lo¹i vËt liÖu vµ ®iÒu kiÖn sµng cô thÓ ®−îc tÝnh theo c«ng thøc [9]: Q F= , m2 (3.1) q.γ .k .l.m.n.o. p §èi víi sµng 2 mÆt l−íi ( 03 s¶n phÈm) diÖn tÝch mÆt sµng l−íi trªn F1 vµ l−íi d−íi F2 ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Q1 F1 = , m2; (3.2) q1 .γ .k1 .l1 .m1 .n1 .o1 . p1 Q2 F2 = , m2, (3.3) q 2 .γ .k 2 .l 2 .m2 .n 2 .o 2 . p 2 trong ®ã Q1- n¨ng suÊt th«ng qua l−íi trªn, t.h-1; Q2- n¨ng suÊt th«ng qua l−íi d−íi, t.h-1. Q1 = Q ; (3.4) Q2 = λ.Q , trong ®ã λ- TØ lÖ thu ho¹ch vËt liÖu trªn mÆt sµng l−íi d−íi, ε λ= (100 − β + d ). 1 , %. (3.5) 100 β + d - hµm l−îng cì h¹t lín h¬n kÝch th−íc m¾t sµng l−íi trªn, %; 1 §èi víi than nguyªn khai hµm l−îng cì h¹t than lµ β+ = f(ah), (h×nh 3.1). §Ó x¸c ®Þnh hµm l−îng cì h¹t theo kÝch th−íc m¾t sµng d thÕ ah b»ng d t−¬ng øng. ε- hiÖu suÊt sµng, %; q1, k1, l1, m1, n1, o1, p1- c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh cho mÆt sµng l−íi trªn; q2, k2, l2, m2, n2, o2, p2- c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh cho mÆt sµng l−íi d−íi. C¸c hÖ sè ®iÒu chØnh nµy ®−îc chän theo b¶ng 3.2, trong ®ã qi- n¨ng suÊt riªng cña 1 m2 l−íi sµng, t.h-1; γ- tØ träng t¬i xèp (khèi l−îng ®èng) cña vËt liÖu vµo sµng, t.m-3; ki, li, mi, ni, oi, pi- c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh tÝnh ®Õn sù ¶nh h−ëng cña thµnh phÇn cì h¹t, tÝnh chÊt cña vËt liÖu ®Çu vµo còng nh− ®iÒu kiÖn sµng. N¨ng suÊt riªng cña 1 m2 l−íi sµng lÊy theo kinh nghiÖm thùc tÕ, trÞ sè n¨ng suÊt riªng theo kÝch th−íc m¾t l−íi sµng ®−îc ®−a vµo b¶ng 3.1 18
 19. B¶ng 3.1 KÝch th−íc HiÖu m¾t l−íi sµng 100 75 50 25 13 8...6 suÊt, Ghi chó (d), mm % 60 ÷ 40 ÷ 85 ÷ Sµng s¬ bé 65 50 90 35 ÷ 28 ÷ 18 ÷ 80 ÷ q, t.h-1 8÷9 Sµng chuÈn bÞ 40 30 20 85 24 ÷ 20 ÷ 14 ÷ 95÷ 6÷7 Sµng kÕt thóc 28 22 16 98 Ghi chó: - Giíi h¹n d−íi cña n¨ng suÊt riªng t−¬ng øng víi ®é Èm vËt liÖu vµo sµng lµ 6...8%. - §èi víi sµng 2 mÆt l−íi, gi¸ trÞ n¨ng suÊt riªng cña l−íi d−íi lÊy b»ng 70 ÷ 80 % gi¸ trÞ nªu trong b¶ng. Gi¸ trÞ c¸c hÖ sè k, l, m, n, o, p ®−îc ®−a vµo b¶ng 3.2 B¶ng 3.2 C¸c Tªn gäi cña hÖ yÕu tè g©y §iÒu kiÖn sµng vµ gi¸ trÞ cña c¸c hÖ sè sè ¶nh h−ëng Hµm l−îng cì h¹t kÝch th−íc < 0,5 d, % (β-0,5d) Cì h¹t kÝch k th−íc nhá* 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Hµm l−îng cì h¹t kÝch th−íc > d, % (β+d) Cì h¹t kÝch l th−íc lín* 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 0,94 0,97 1,0 1,03 1,09 1,18 1,32 1,55 2,0 3,36 HiÖu suÊt yªu cÇu HiÖu suÊt m 40 50 60 70 80 90 92 94 96 98 sµng 2,3 2,1 1,9 1,6 1,3 1,0 0,9 0,8 0,6 0,4 H×nh d¸ng C¸c vËt liÖu kh¸c H¹t vËt liÖu cã d¹ng trßn Than ®¸ h¹t vµ lo¹i (trõ than) (sái, cuéi) n vËt liÖu vµo 1 1,25 1,5 sµng 19
 20. tiÕp b¶ng 3.2 TÝnh chÊt cña vËt liÖu vµo sµng vµ kÝch th−íc m¾t l−íi d §é Èm cña d < 25 mm d > 25 mm o vËt liÖu vµo Kh« ( tïy thuéc vµo ®é Èm) sµng Èm 1,0 0,75 ÷ 0,85 0,1÷ 1,0 Ph−¬ng ph¸p sµng vµ kÝch th−íc m¾t l−íi d Ph−¬ng d < 25 mm d > 25 mm p ph¸p sµng Kh« T−íi n−íc Kh«ng ph©n biÖt 1,0 1,25 ÷ 1,4 1,0 Ghi chó: *- KÝch th−íc lín nhá chØ lµ danh nghÜa §Ó tÝnh c¸c th«ng sè sµng than sö dông bé g©y rung BR 4e ®−îc dïng trong ngµnh tuyÓn- chÕ biÕn cÇn ph¶i biÕt c¸c sè liÖu tæng hîp vÒ thµnh phÇn ®é h¹t than (%) . Thµnh phÇn cì h¹t than c¸c má vïng Hßn Gai cÊp cho NMTT Nam CÇu Tr¾ng vµ vïng CÈm Ph¶ cÊp cho NMTT Cöa ¤ng ®−îc ®−a vµo b¶ng 3.3 vµ b¶ng 3.4 B¶ng 3.3 Thµnh phÇn ®é h¹t than (%) c¸c má vïng Hßn Gai CÊp h¹t, mm 0÷ 0,5 ÷ 3 ÷ 6 6 ÷ 15 ÷ 35 ÷ 50 ÷ 80 ÷ 120 ÷ 0,5 3 15 35 50 80 120 250 Thu ho¹ch, % 12,7 25,0 11,5 13,9 13,5 5,5 6,9 4,1 6,9 B¶ng 3.4 Thµnh phÇn ®é h¹t than (%) c¸c má vïng CÈm Ph¶ CÊp h¹t Cäc §Ìo Cao D−¬ng Khe M«ng Thèng XN S¸u Nai S¬n Huy Chµm D−¬ng NhÊt CÈm Ph¶ -0,5 15,79 14,15 17,63 11,47 16,74 14,04 13,51 16,39 0,5 -15 57,17 55,06 66,32 64,94 57,65 61,79 57,59 57,69 15 - 50 24,72 29,73 13,18 21,15 21,86 18,92 24,29 21,94 50 - 100 2,32 1,06 2,87 2,44 3,75 5,25 4,61 3,98 Trung b×nh 8 má: -0,5: 15,02 %; 0,5 ÷ 15: 59,94 %; +15÷ 50: 22,39 %; +50÷ 100: 2,65 % B»ng ®å thÞ, sù ph©n bè trung b×nh hµm l−îng cì h¹t than nguyªn khai vïng Hßn Gai - CÈm Ph¶ ®−îc thÓ hiÖn trªn h×nh 3.1 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2