Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật: Nghiên cứu, tuyển chọn xây dựng hệ thống các giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn đưa vào giảng dạy trong các trường học tỉnh Đồng Nai

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:206

0
30
lượt xem
5
download

Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật: Nghiên cứu, tuyển chọn xây dựng hệ thống các giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn đưa vào giảng dạy trong các trường học tỉnh Đồng Nai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu thực hiện với mục tiêu nhằm: Làm cho người học hiểu biết hơn về đất nước, con người Đồng Nai, tạo phong trào nghiên cứu, học tập, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, phát huy ý thức bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ nghiên cứu và những người muốn tìm hiểu về Đồng Nai. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật: Nghiên cứu, tuyển chọn xây dựng hệ thống các giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn đưa vào giảng dạy trong các trường học tỉnh Đồng Nai

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY ĐỒNG NAI<br /> *********<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> NGHIÊN CỨU, TUYỂN CHỌN<br /> <br /> XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC GIÁ TRỊ<br /> VĂN HÓA, LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN<br /> ĐƯA VÀO GIẢNG DẠY TRONG<br /> CÁC TRƯỜNG HỌC TỈNH ĐỒNG NAI<br /> ♣<br /> ♣♣♣♣<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài :<br /> <br /> Tiến sĩ Huỳnh Văn Tới<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Mục lục…………………………………………………………………..<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chú giải bảng chữ viết tắt………………………………………………..<br /> Danh mục tài liệu tham khảo ………………………………………….....<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phần thứ nhất: Những vấn đề chung………………………………………<br /> <br /> 7<br /> <br /> Phần thứ hai: Nội dung nghiên cứu…………………………………………<br /> <br /> 12<br /> <br /> Chương 1: Các văn bản chỉ đạo nội dung giáo dục địa phương………<br /> <br /> 12<br /> <br /> Những qui định của Bộ GDĐT về giáo dục địa phương …………………<br /> Thực trạng giảng dạy nội dung giáo dục địa phương ở Đồng Nai ……….<br /> <br /> 14<br /> <br /> Thuận lợi, khó khăn, kết quả dạy học nội dung giáo dục địa phương…...<br /> <br /> 22<br /> <br /> Chương 2: Vùng đất, văn hóa, con người Đồng Nai ……………………<br /> Tổng quan về thiên nhiên, đất nước, con người Đồng Nai ………………<br /> <br /> 25<br /> <br /> Lịch sử địa phương Đồng Nai ……………………………………………<br /> <br /> 38<br /> <br /> Địa lí địa phương Đồng Nai ……………………………………………...<br /> <br /> 59<br /> <br /> Văn hóa xã hội vùng đất Đồng Nai ………………………………………<br /> <br /> 77<br /> <br /> Tín ngưỡng và tôn giáo tỉnh Đồng Nai ………………………………….<br /> Tập quán, tín ngưỡng …………………………………………………….<br /> <br /> 92<br /> <br /> Tôn giáo…………………………………………………………………<br /> <br /> 101<br /> <br /> Văn học nghệ thuật địa phương tỉnh Đồng Nai…………………………<br /> <br /> 119<br /> <br /> Văn học dân gian…………………………………………………………<br /> <br /> 120<br /> <br /> Văn học viết ……………………………………………………………...<br /> <br /> 126<br /> <br /> Nghệ thuật ……………………………………………………………….<br /> Đồng Nai trong thời kì hội nhập KTQT ………………………………….<br /> <br /> 139<br /> <br /> Định hướng qui hoạch phát triển tỉnh Đồng Nai …………………………<br /> <br /> 155<br /> <br /> Chương 3: Các phụ lục…………………………………………….<br /> <br /> 171<br /> <br /> Những ngày kỷ niệm, những mốc lịch sử trong nước, trong tỉnh………<br /> <br /> 171<br /> <br /> Danh nhân tiêu biểu đất Đồng Nai……………...…………….<br /> Di tích cách mạng tiêu biểu ở tỉnh Đồng Nai… ……………………<br /> <br /> 179<br /> <br /> Đồng Nai qua các kì đại hội Đảng ………………………….<br /> <br /> 191<br /> <br /> Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị …………………………………………<br /> <br /> 198<br /> <br /> 4<br /> <br /> 17<br /> <br /> 25<br /> <br /> 92<br /> <br /> 140<br /> <br /> 183<br /> <br /> 2<br /> <br /> BẢNG CHÚ GIẢI CHỮ VIẾT TẮT<br /> 1. AHLĐ<br /> 2. BTV:<br /> 3. BMVNAH<br /> 4. CNH, HĐH<br /> 5. CHXHCN<br /> 6. CĐSP:<br /> 7. DNTN<br /> 8. DN<br /> 9. ĐHSP:<br /> 10. GDĐT:<br /> 11. GDP<br /> 12. HNKT<br /> 13. HTQT:<br /> 14. NXB<br /> 15. KTQT:<br /> 16. KCN<br /> 17. KHKT:<br /> 18. KHCN:<br /> 19. THPT:<br /> 20. THCS:<br /> 21. TNHH<br /> 22. TBCN:<br /> 23. WTO<br /> 24. VCCI<br /> 25. UBND:<br /> 26. XHCN:<br /> 27. XHHT:<br /> <br /> Anh hùng lao động<br /> Ban Thường vụ.<br /> Bà mẹ Việt Nam anh hùng<br /> Công nghiệp hóa, hiện đại hóa.<br /> Cộng hòa xã hội chủ nghĩa<br /> Cao đẳng Sư phạm.<br /> Doanh nghiệp tư nhân<br /> Doanh nghiệp<br /> Đại học Sư phạm<br /> Giáo dục đào tạo.<br /> Tổng sản phẩm quốc nội<br /> Hội nhập kinh tế<br /> Hợp tác quốc tế<br /> Nhà xuất bản<br /> Kinh tế quốc tế.<br /> Khu công nghiệp<br /> Khoa học kĩ thuật.<br /> Khoa học Công nghệ.<br /> Trung học phổ thông<br /> Trung học cơ sở.<br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> Tư bản chủ nghĩa.<br /> Tổ chức Thương mại thế giới<br /> Phòng Thương mại công nghiệp VN<br /> Ủy ban nhân dân.<br /> Xã hội chủ nghĩa.<br /> Xã hội học tập<br /> <br /> 3<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢ O<br /> 1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng tòan quốc lần thứ IX.<br /> NXB Chính trị Quốc gia 2001.<br /> 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. NXB<br /> Chính trị Quốc gia 2006.<br /> 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Trung ương 2 (Khóa VIII) “Phát<br /> triển Giáo dục Đào tạo , Khoa học Công nghệ”.<br /> 4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Kết luận 14 KL/TW Hội nghị Trung ương 6<br /> (khóa IX) “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (Khóa VIII) vế Phát<br /> triển Giáo dục đào tạo, Khoa học công nghệ”.<br /> 5. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam: Luật Giáo dục, 2005.<br /> 6. Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 73/2008/QĐ -TTg, ngày 4/6/2008 phê<br /> duyệt “Qui hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Đồng Nai đến 2020”.<br /> 7. Chương trình KX.07: “Con người Việt Nam, mục tiêu, động lực của sự phát<br /> triển kinh tế xã hội”.<br /> 8. Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương, Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về<br /> chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” , Tài liệu nghiên cứu Tư<br /> tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc gia, 2003.<br /> 9. Tỉnh ủy Đồng Nai: “Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII”,<br /> NXB Đồng Nai 2001.<br /> 10.Tỉnh ủy Đồng Nai: “ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII” ,<br /> NXB Đồng Nai 2006.<br /> 11.Tỉnh ủy Đồng Nai: Nghị quyết 12 -NQ/TU, Nghị quyết 13 -NQ/TU của Ban<br /> Thường vụ tỉnh ủy ngày 7/5/1997 về “Ban hành Chương trình hành động<br /> thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 về GDĐT, KHCN”.<br /> 12.Tỉnh ủy Đồng Nai: Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 20/2/2002 của Ban Thường<br /> vụ Tỉnh ủy Đồng Nai “về nâng cao chất lượng GDĐT và KHCN”.<br /> 13.Tỉnh ủy Đồng Nai: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, tập 1,2,3. NXB Đồng<br /> Nai.<br /> 14.Tỉnh ủy Đồng Nai, Bác Hồ với Đồng Nai, Đồng Nai với Bác Hồ, tái bản,<br /> NXB Đồng Nai, 2002.<br /> 15. Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai: Quyết định số 51/QĐ-HĐND ngày<br /> 21/7/2005 phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai 20062010”.<br /> 16. UBND tỉnh Đồng Nai: “Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh<br /> Đồng Nai đến năm 2010”.<br /> 17.Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Văn hóa Thông tin- Thể thao, Những Bà mẹ<br /> Việt Nam anh hùng tỉnh Đồng Nai, NXB Đồng Nai, 1996.<br /> 18. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, Những ngày kỷ niệm lịch sử , NXB<br /> Đồng Nai, 2000.<br /> 4<br /> <br /> 19. Lịch sử Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và lịch sử<br /> Đảng bộ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.<br /> 20. Địa chí Đồng Nai, 5 tập, NXB Đồng Nai, 2001.<br /> 21. Xứ người Mạ, lãnh thổ của thần linh của J. Boulbed, bản dịch của Đỗ Văn<br /> Anh, NXB Đồng Nai 1999.<br /> 22. Lyrique Des cau Maa’ (Tam Pot Maa’) của J. Boulbed, Dialogue<br /> 23. Ban chỉ đạo lễ kỷ niệm vùng đất Biên Hòa Đồng Nai: Biên Hòa Đồng Nai<br /> 300 năm hình thành và phát triển, NXB Đồng Nai, 1998.<br /> 24. Bộ Tư lệnh Quân khu VII, Tỉnh ủy Sông Bé, Tỉnh ủy Đồng Nai, Lịch sử<br /> chiến khu D, NXB Đồng Nai, 1997.<br /> 25. Đồng Nai quê hương em, 2 tập, Trường Trung học sư phạm Đồng Nai,<br /> NXB Đồng Nai, 1996.<br /> 26. Truyện kể người Mạ Đồng Nai, Huỳnh Văn Tới, Phan Đình Dũng: NXB<br /> Đồng Nai.<br /> 27. Bản sắc dân tộc và văn ho á Đồng Nai , Huỳnh Văn Tới.. NXB Đồng Nai<br /> 1995.<br /> 28. Cù Lao Phố, Lịch sử và văn hóa , Huỳnh Ngọc Trảng chủ biên . NXB Đồng<br /> Nai, 1997.<br /> 29. Đồng Nai di tích lịch sử văn hóa, Đỗ Bá Nghiệp (chủ biên). NXB Đồng<br /> Nai, 1993.<br /> 30. “Phát triển Giáo dục và đào tạo nhân tài ”, Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Đắc<br /> Hưng: NXB Chính trị Quốc gia, 2002.<br /> 31.“Giáo dục Việt nam hướng tới tương lai, vấn đề và giải pháp”, Đặng Quốc<br /> Bảo, Nguyễn Đắc Hưng NXB Chính trị Quốc gia, 2004.<br /> 32.Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh với công cuộc khai sáng miền Nam nước<br /> Việt cuối thế kỷ thứ XVII , Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền, bản in lần thứ 4,<br /> NXB Văn học, Hà Nội, 2002.<br /> 33.Gia Định thành thông chí , Trịnh Hoài Đức, bản dịch và hiệu đính của<br /> Huỳnh Văn Tới và Lý Việt Dũng, NXB Đồng Nai, 2005.<br /> 34. Phủ Biên tạp lục, Lê Quý Đôn , nhà xuất bản Khoa học xã hội Hà Nội,<br /> 1977.<br /> 35. Đại Nam nhất thống chí tỉnh Biên Hòa, Quốc sử quán triều Nguyễn, Sài<br /> Gòn, 1973.<br /> 36. Biên Hòa sử lược toàn Biên , Quyển I: Trấn Biên cổ kính; Quyển II: Biên<br /> Hùng oai dũng.Luơng Văn Lựu, Tác giả xuất bản 1972, 1973.<br /> 37. Kể chuyện đất nước và con người Đồng Nai , Nguyễn Yên Tri, NXB Đồng<br /> Nai.<br /> 38. Truyện kể về đất nước, con người Đồng Nai , Nguyễn Yên Tri, NXB Đồng<br /> Nai, 1996.<br /> 39. Atlats Đồng Nai, Nhiều tác giả, NXB Bản đồ, 2005.<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản