intTypePromotion=1

Báo cáo tốt nghiệp đại học: Ănten thông minh và ứng dụng trong W-CDMA (HV Công nghệ Bưu chính viễn thông)

Chia sẻ: Nguyen Van Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
67
lượt xem
14
download

Báo cáo tốt nghiệp đại học: Ănten thông minh và ứng dụng trong W-CDMA (HV Công nghệ Bưu chính viễn thông)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung đề tài trình bày tổng quan về ănten thông minh, các kỹ thuật trong ănten thông minh, ănten thông minh tại máy cầm tay, đánh giá hiệu năng của ănten thông minh tại máy cầm tay. 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp đại học: Ănten thông minh và ứng dụng trong W-CDMA (HV Công nghệ Bưu chính viễn thông)

 1. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ănten thông minh và ỨNG DỤNG TRONG W­CDMA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. NGUYỄN PHẠM ANH  DŨNG SINH VIÊN THỰC HIỆN   : ĐINH THỊ THÁI MAI LỚP                                        : D01VT 1
 2. NỘI DUNG BÁO CÁO  TỔNG QUAN VỀ ĂNTEN THÔNG MINH  CÁC KỸ THUẬT TRONG ĂNTEN THÔNG MINH  ĂNTEN THÔNG MINH TẠI MÁY CẦM TAY  ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA ĂNTEN THÔNG  MINH TẠI MÁY CẦM TAY 2
 3.           TỔNG QUAN VỀ ĂNTEN THÔNG MINH Dàn ănten thông minh z MÆt p h a s ã n g  p h ¼n g MÆt p h a s ã n g  p h ¼n g ®Õn  p h Çn  tö  0 ®Õn  p h Çn  töl  y H­ í n g  tru yÒn  s ã n g p h ¼n g d xcos sin x u 0 (t ) u1 ( t ) ul ( t ) uL 1 ( t ) Ph Çn  tö  0 Ph Çn  tö  1 Ph Çn  tö  l Ph Çn  tö  L­1 x W0 W1 Wl WL 1 T¨ n g  Ýc h  b iÕn ®æi vµ b é  d Þc h pha M¹ c h  kÕt h î p Bé  thu 3
 4.               TỔNG QUAN VỀ ĂNTEN THÔNG MINH Nguyên lý hoạt động của ănten thông minh 4
 5.                 TỔNG QUAN VỀ ĂNTEN THÔNG MINH Cấu trúc sắp xếp của các phần tử  ănten y y x x x (a) Giµn ®­ ê ng th¼ng (b) Giµn h×nh trßn z y y y z x x y x x (c ) Giµn h×nh c h÷ nhËt (d) Giµn h×nh lËp ph­ ¬ng 5
 6.           TỔNG QUAN VỀ ĂNTEN THÔNG MINH  Ưu điểm của ănten thông minh  Giảm trải trễ và pha đinh đa đường  Giảm nhiễu đồng kênh  Tăng dung lượng hệ thống và cải thiệu hiệu suất phổ  Tăng hiệu suất truyền dẫn  Giảm chuyển giao  Mở rộng tầm sóng  Tăng diện tích vùng phủ sóng  Giảm công suất phát trạm di động  Cải thiệu chất lượng tín hiệu  Tăng tốc độ dữ liệu 6
 7.            CÁC KỸ THUẬT TRONG ĂNTEN THÔNG                 KẾT H MINH ỢP PHÂN TẬ P Phân tập chuyển mạch  KẾT HỢP PHÂN TẬP Phân tập lựa chọn   KậẾp k Phân t T H Ợ P T ƯƠ NG THÍCH ết hợp tỷ lệ tối đa Kết hợp độ lợi cân bằng Kết hợp lựa chọn tổng quát hoá 7
 8.            KẾT HỢP PHÂN TẬP Phân t ập chuy Phân t ển m ập lựa ch ạch ọn  (SD) Tách sóng Tách sóng   đường bao đường bao L 1 Tách sóng  Giải điều chế SNR = γ = Γ đường bao l =1 l Giải điều chế Tách sóng  đường bao 8
 9. KẾT HỢP PHÂN TẬP Phân t Kết hập k ợp đết h ộ lợợp t ỷ lệ tằống (EGC) i cân b i đa (MRC) Tách sóng  đường bao Đồng pha � π� γL=� 1 + ( L − 1) �Γ � L 4 � Tách sóng  γL= Γ = LΓ đường bao l =1 Đồng pha Giải điều chế Tách sóng  đường bao Đồng pha 9
 10.     KẾT HỢP PHÂN TẬP Kết hợp lựa chọn tổng quát hoá (GSC) Kỹ thuật Điều kiện Số lượng các  SNR kết Giới hạn γ0m thay đ Ng 1 ổi đn (ểcho tr
 11.     TẠO BÚP SÓNG Kỹ thuật tham chiếu thời gian Kỹ thuật tham chiếu không gian Thuật toán Mođun hằng 11
 12.                  KỸ THUẬT THAM CHIẾU THỜI GIAN x1 ω1 Bình  phương  trung  Bình phương trung bình tối  Bình phương tối thiểu đệ  bình tối thiểu(LMS) thiểu chuẩn hoá (N­ LMS) quy (RLS) x2 ω2 ω (0) = 0 Bắt  ω (0) = 0 y( t ) R(0) = δ 0 I ω (0) = 0 đầu µ (0) = µ0 z (0) = δ 0 I µ0 µ ( n) = y ( n) = ω ( n ) x ( n) ω L R(n)=δ 0 R( n − 1) + x ( n) x ( n) 2 H H a + x ( n ) x R ( n − 1) x ( n) −1 Cậpnhật  ε * ( n) =Lx ( n)ω ( n) − r ( n) ω ( n + 1) = ω ( n) + µ ( n) x( n)ε ( n) q( n) = H * δ + H trọng số  x ( n ) R −1 ( n − 1) x ( n) ε = ω − H ( n ) x ( n ) ( n ) r ( n ) * 0 ω ( n + 1) = ω ( n) + µ x( n)ε ( n) * ω ( n) = ω ( n − 1) + y ( n) = ω ( n) x ( n ) H − ω ( n − 1) x ( n) � H q( n) � � r * ( n ) � Hệ số  Ước tính Kích thước bậc hội tụ Kích thước bậc hội tụ Hệ số quên hội tụ 1  trọng số ε (t ) 0< µ < 0 < µ0 < 2 0 < δ0 < 1 tr [ R ] 2 ε�2 =MSE (ωt )( E � r ε � ( ()t− 2 = E� ) ω � � x−(2t )z� t ) � � =ε ( t )� H 2 �+ 2 Rω � r (t ) 12
 13.               KỸ THUẬT THAM CHIẾU KHÔNG GIAN Bé  t¹ o bó p s ã ng HÖ thè ng ®Þnh c ì Bé  t¹ o  bóp s ãng § iÒu khiÓn ph©n c ùc § iÒu khiÓn ph©n c ùc C¸ c  bé  khuy Õc h ®¹ i C¸ c  bé  khuy Õc h ®¹ i C¸ c  bé  läc C¸ c  bé  lä c Bé  c hia Wilkins on 16:1 Cuple r c ã  h­ í ng 2 0dB 8  phÇn tö T¸ m dµn c o n PhÇn tö  gi¶ phÇn tö g i¶ 13
 14.         THUẬT TOÁN MÔ ĐUN HẰNG Hàm chi phí: p D ( p ) ( n) = E � ( � y ( n ) − R p ( n))2 � � 2p E� �a ( n ) � � Rp ( n) = p E� �a( n) � � p=2 Công thức cập nhật trọng số: 2 ω ( n + 1) = ω ( n) + µ � R �p ( n ) − y ( n ) �y( n) x( n) � 14
 15.             ĂNTEN THÔNG MINH TẠI MÁY CẦM TAY  MỘT SỐ ĂNTEN TẠI MÁY CẦM TAY  MÔ HÌNH KÊNH 15
 16.                   ĂNTEN THÔNG MINH TẠI MÁY CẦM TAY  Bộ cầm tay ănten thông minh cho h Hệ thống ănten kép cho HDR ệ thống  DECT  Bộ dịch pha  biến đổi EGC Bộ thu Đầu ra MRC Bộ vi  Chuyển mạch điều khiển  dữ liệu  Bộ dịch pha  biến đổi EGC Bộ thu 16
 17.  ĂNTEN THÔNG MINH TẠI MÁY CẦM TAY  HÖ thè HÖ ngng  thè  ¨ nten ®¬n  ¨ nten ®¬n Gi¶m S Cải thiện INR SINR BER C¶i thiÖn Qo S HÖ thè ng  ¨ nten th« ng minh S INR thu 17
 18.         TƯƠNG QUAN ĐƯỜNG BAO 2π d ρe = J 02 ( ) λ T­ ¬ ng  quan ®­ ê ng bao Kho ¶ng c ¸ c h ¨ nte n (d/  ) 18
 19.     MÔ HÌNH KÊNH LCFCM Pha đinh  Rayleigh Z −τ 0 Pha đinh  Rayleigh Pha đinh  r1 ( t ) s( t ) Rayleigh Z −τ 1 Pha đinh  r2 ( t ) Rayleigh Pha đinh  Rayleigh Z −τ 2 Pha đinh  Rayleigh 19
 20.     MÔ HÌNH KÊNH SCFCM −τ 0 Pha đinh  Z Rayleigh e − jθ0 r1 ( t ) s( t ) −τ 1 Pha đinh  Z Rayleigh r2 ( t ) e − jθ1 −τ 2 Pha đinh  Z Rayleigh e − jθ 2 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2