intTypePromotion=1

Báo cáo tốt nghiệp: Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty Viễn thông Hà Nội

Chia sẻ: Pham Tien Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:68

0
645
lượt xem
246
download

Báo cáo tốt nghiệp: Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty Viễn thông Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty viễn thông hà nội', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty Viễn thông Hà Nội

 1. TRƯ NG …………………. KHOA………………………. ----- ----- Báo cáo t t nghi p tài: H ch toán k toán ti n lương và các kho n trích theo lương Công ty Vi n thông Hà n i 1
 2. M cl c L im u ........................................................................................................................ 1 CHƯƠNG I. Cơ s lý lu n v h ch toán ti n lương và các kho n trích theo lương trong các doanh nghi p ................................................... 6 I. T ch c h ch toán ti n lương: ................................................................................... 6 1. Ngu n g c, b n ch t c a ti n lương: ..................................................................... 6 2. Qũy ti n lương và thành ph n c a qũy ti n lương: ................................................ 6 3. Các hình th c tr lương trong doanh nghi p (ch ti n lương) .......................... 7 a. Hình th c tr lương theo th i gian .................................................................... 7 b. Hình th c tr lương theo s n ph m ................................................................... 7 c. Lương khoán .................................................................................................... 9 4. N i dung h ch toán ti n lương: ........................................................................... 10 a. Nhi m v h ch toán ti n lương trong doanh nghi p: ..................................... 10 b. Tài kho n s d ng: ........................................................................................ 10 c. Trình t và phương pháp h ch toán: ........................................................... 11 II. T ch c h ch toán BHXH, BHYT, KPC : ........................................................... 13 1. Khái ni m, nhi m v h ch toán BHXH, BHYT, KPC : .................................... 13 2. S hình thành và s d ng qũy BHXH, BHYT, KPC : ....................................... 14 3. N i dung h ch toán:............................................................................................ 14 III. H ch toán các kho n thu nh p khác c a ngư i lao ng: ...................................... 16 IV. Ch ng t , s sách dùng h ch toán ti n lương, BHXH, BHYT, KPC : ......................................................................................... 17 1. Ch ng t dùng h ch toán: ............................................................................. 17 a. B ng ch m công ............................................................................................. 17 b. B ng thanh toán ti n lương ............................................................................ 17 c. Phi u ngh hư ng b o hi m xã h i.................................................................. 18 d. B ng thanh toán b o hi m xã h i.................................................................... 18 e. B ng thanh toán ti n thư ng ........................................................................... 18 f. Phi u xác nh n s n ph m ho c công vi c hoàn thành ...................................... 19 g. Phi u báo làm thêm gi .................................................................................. 19 h. H p ng giao khoán: .................................................................................... 19 i. Biên b n i u tra tai n n lao ng ................................................................... 19 2. S sách dùng h ch toán: ................................................................................. 20 CHƯƠNG II: Th c tr ng h ch toán ti n lương và các kho n trích theo lương t i công ty vi n thông Hà n i .............................................. 25 I. c i m kinh t , k thu t c a Công ty nh hư ng n công tác k toán: ............................................................................. 25 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty: ................................................. 25 2. c i m t ch c b máy qu n lý ...................................................................... 26 3. c i m t ch c công tác k toán:.................................................................... 29 2
 3. II. Th c tr ng lao ng, phân ph i ti n lương t i Công ty: .......................................... 32 1. Các lo i lao ng trong công ty ......................................................................... 32 2. Các hình th c tr lương hi n nay công ty: ....................................................... 32 3. Th c tr ng phân ph i ti n lương t i Công ty trong ba năm g n ây:.................... 33 III. H ch toán ti n lương chính sách:........................................................................... 35 IV. H ch toán ti n lương khoán: ................................................................................. 38 V. H ch toán BHXH ph i tr cho ngư i lao ng và các kho n ti n thư ng, tr c p cho ngư i lao ng: .......................................... 43 VI. H ch toán các kho n trích theo lương.................................................................... 44 1. Trích l p các qu BHXH, BHYT, KPC ............................................................ 44 2. Các tài kho n s d ng h ch toán các kho n trích theo lương .......................... 44 3. H ch toán các kho n trích theo lương : ............................................................... 45 VII.Trình t h ch toán lương: (Lương chính sách và lương khoán) ............................. 49 1. Tính ra ti n lương ph i tr CNV ......................................................................... 49 2. T m ng lương ................................................................................................... 51 CHƯƠNG III ...................................................................................................................... Phương hư ng hoàn thi n ti n lương v i vi c nâng cao hi u qu s d ng lao ng ........................................................... 60 I. ánh giá chung v tình hình h ch toán ti n lương và các kho n trích theo lương................................................................................... 60 1. Ưu i m ............................................................................................................. 61 2. Như c i m: ....................................................................................................... 61 II. M t s ki n ngh nh m hoàn thi n công tác k toán ti n lương t i Công ty vi n thông Hà n i ................................................................................. 62 1. T o ngu n ti n lương.......................................................................................... 62 2. Xây d ng và th c hi n các hình th c tr lương h p lý ....................................... 64 3. Công tác ghi s k toán c n chi ti t và k p th i hơn n a ..................................... 65 4. T ch c t t công tác phân tích tình hình s d ng qu lương ............................... 65 III. Phương hư ng nâng cao hi u qu s d ng lao ng: ............................................ 66 K t lu n........................................................................................................................... 67 Danh m c tài li u tham kh o 68 3
 4. L im u Qua nghiên c u, chúng ta ã nh n th y trong qu n lý kinh t , qu n lý con ngư i là v n c t lõi nh t, cũng ng th i là v n tinh t , ph c t p nh t. Khai thác ư c nh ng ti m năng c a ngu n l c con ngư i chính là chìa khoá m i doanh nghi p t ư c thành công trong s n xu t kinh doanh. Vì v y, vi c phân chia và k t h p các l i ích ph i ư c xem xét, cân nh c k lư ng. Các l i ích ó bao g m: l i ích cá nhân ngư i lao ng, l i ích c a ông ch (hay c a doanh nghi p) và l i ích xã h i. L i ích v t ch t c a cá nhân ngư i lao ng ư c th hi n thu nh p c a ngư i ó. Thu nh p và ti n lương i v i ngư i lao ng là hai ph m trù kinh t khác nhau. Ti n lương dùng ch s ti n nhà nư c tr cho ngư i lao ng trong khu v c nhà nư c thông qua các thang, b ng lương và ph c p. Thu nh p bao g m ngoài kho n ti n lương, còn ti n thư ng, ti n chia l i nhu n và các kho n khác mà các doanh nghi p phân ph i cho ngư i lao ng theo s n lư ng hay ch t lư ng lao ng. Trong ó, ti n lương là ph n thu nh p chính, chi m t tr ng l n, nó có tác d ng l n n vi c phát tri n kinh t , n nh và c i thi n i s ng c a ngư i lao ng. Vì v y, i v i m i doanh nghi p, v n ti n lương trong nh ng năm t i có v trí quan tr ng c bi t. t o ra ng l c to l n, gi i phóng ư c s c s n xu t, trư c h t c n có qu ti n lương l n chi tr cho ngư i lao ng. Tuy nhiên, vi c qu n lý, phân ph i qu ti n lương ó theo cách th c nào sao cho công b ng, h p lý, úng lu t pháp, kích thích tinh th n hăng say làm vi c và kh năng sáng t o c a m i ngư i lao ng, phát huy tác d ng òn b y kinh t c a ti n lương trong s n xu t, ng th i m b o s n xu t kinh doanh có lãi, l i là m tv n không ơn gi n i v i các doanh nghi p. i u này òi h i doanh nghi p ph i tìm ư c m t phương th c qu n lý, h ch toán ti n lương phù h p, tuân th quy nh c a Nhà nư c v chính sách ãi ng , nhưng cũng ph i có nh ng ng d ng sáng t o căn c vào th c t s n xu t kinh doanh t i doanh nghi p. Công ty Vi n thông Hà n i là ơn v thu c T ng Công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam, ơn v có nhi u óng góp n l c cho s phát tri n vư t b c c a ngành Bưu i n. Ngay t nh ng ngày u thành l p, Công ty Vi n thông Hà N i ã t kh ng nh ư c mình trên thương trư ng. Công ty ã có nh ng bư c i v ng ch c, phát tri n m t cách toàn di n và nhanh chóng h i nh p vào m ng lư i thông tin qu c gia, qu c t . Nh ng thành t u c a Ngành Bưu chính Vi n thông nói chung và c a Công ty Vi n thông nói riêng ã góp ph n to l n vào công cu c xã h i hoá thông tin c a t nư c . 4
 5. Là sinh viên khoa K toán trư ng i h c Kinh t Qu c dân, qua th i gian th c t p t i Công ty Vi n thông Hà N i, tôi ã có i u ki n c ng c , tích lu , làm sáng t nh ng ki n th c ti p thu ư c trong nhà trư ng v cách th c t ch c, n i dung trình t công tác k toán trong các doanh nghi p. ng th i, quá trình th c t p t t nghi p ã giúp tôi có thêm nh ng ki n th c th c t v lĩnh l c mà tôi mong mu n ư c tìm hi u k hơn. ó là v n h ch toán k toán ti n lương và các kho n trích theo lương v i vi c nâng cao hi u qu s d ng ngư i lao ng t i doanh nghi p. N i dung b n Báo cáo th c t p t t nghi p này ngoài l i m u và k t lu n bao g m 3 chương: Chương I. Cơ s lý lu n v h ch toán ti n lương và các kho n trích theo lương trong các doanh nghi p. Chương II. Th c tr ng h ch toán ti n lương và các kho n trích theo lương t i Công ty Vi n thông Hà N i. Chương III. Phương hư ng hoàn thi n h ch toán ti n lương v i vi c nâng cao hi u qu s d ng ngư i lao ng. Vì lĩnh v c nghiên c u này còn m i m i v i b n thân tôi cho nên b n báo cáo này không tránh kh i nh ng thi u sót. Tôi xin chân thành c m ơn và r t mong nh n ư c s ch b o, hư ng d n c a các th y cô trong Khoa K toán. Tôi xin chân thành c m ơn Lãnh o, Phòng K toán Tài chính và Phòng T ch c Hành chính c a Công ty Vi n thông Hà N i ã t o m i i u ki n tôi hoàn thành Báo cáo th c t p t t nghi p c a mình t i Công ty. Tôi cũng xin bày t lòng bi t ơn sâu s c c a mình 5
 6. i v i s hư ng d n, ch b o nhi t tình c a Cô giáo Phó Giáo sư-Ti n s Ph m Th Gái ã giúp tôi hoàn thành Chuyên t t nghi p này. CHƯƠNG I. Cơ s lý lu n v h ch toán ti n lương và các kho n trích theo lương trong các doanh nghi p I. T ch c h ch toán ti n lương: 1. Ngu n g c, b n ch t c a ti n lương: Quá trình s n xu t là quá trình k t h p ng th i cũng là quá trình tiêu hao các y u t cơ b n (lao ng, i tư ng lao ng và tư li u lao ng). Trong ó lao ng v i tư cách là ho t ng chân tay và trí óc c a con ngư i s d ng các tư li u lao ng nh m tác ng, bi n i các i tư ng lao ng thành các v t ph m có ích ph c v cho nhu c u sinh ho t c a mình. b o m ti n hành liên t c quá trình tái s n xu t trư c h t c n ph i b o m tái s n xu t s c lao ng, nghĩa là s c lao ng mà con ngư i b ra ph i ư c b i hoàn dư i d ng thù lao lao ng. Ti n lương (ti n công) chính là ph n thù lao lao ng ư c bi u hi n b ng ti n c a giá c s c lao ng. M t khác ti n lương còn là òn b y kinh t khuy n khích tinh th n hăng hái lao ng, kích thích và t o m i quan tâm c a ngư i lao ng n k t qu công vi c c a h . V b n ch t, ti n lương chính là bi u hi n b ng ti n c a giá c s c lao ng. Nói cách khác, ti n lương chính là nhân t thúc y tăng năng su t lao ng. 2. Qũy ti n lương và thành ph n c a qũy ti n lương: Qũy ti n lương c a doanh nghi p là toàn b ti n lương mà doanh nghi p tr cho t t c lao ng thu c doanh nghi p qu n lý. Thành ph n qũy ti n lương bao g m nhi u kho n như lương th i gian(tháng, ngày, gi ), lương s n ph m, ph c p (c p b c, khu v c, ch c v , t …), ti n thư ng trong s n xu t. Qũy ti n lương (hay ti n công) bao g m nhi u lo i, tuy nhiên v m t h ch toán có th chia thành ti n lương lao ng tr c ti p và ti n lương lao ng gián ti p, trong ó chi ti t theo ti n lương chính và ti n lương ph . 6
 7. 3. Các hình th c tr lương trong doanh nghi p (ch ti n lương) a. Hình th c tr lương theo th i gian ây là hình th c ti n lương mà thu nh p c a m t ngư i ph thu c vào hai y u t : s th i gian lao ng th c t trong tháng và trình thành th o ngh nghi p c a ngư i lao ng. Ch tr lương theo th i gian có ưu i m là ơn gi n, d tính toán, nhưng như c i m là ch m i xem xét n m t s lư ng, chưa quan tâm n ch t lư ng, nên vai trò kích thích s n xu t c a ti n lương h n ch . Tuy nhiên, trong th c t v n áp d ng hình th c tr lương này tr cho i tư ng công nhân chưa xây d ng ư c nh m c lao ng cho công vi c c a h , ho c cho công vi c xét th y tr lương theo s n ph m không có hi u qu , ví d : s a ch a, ki m tra ch t lư ng s n ph m ho c s n xu t nh ng s n ph m yêu c u chính xác cao. kh c ph c như c i m c a phương pháp tr lương theo th i gian, ngư i ta áp d ng tr lương theo th i gian có thư ng. Trong nh ng năm v a qua, hình th c tr lương theo th i gian có xu hư ng thu h p d n. Nhưng xét v lâu dài, khi trình khoa h c phát tri n cao, trình cơ gi i hoá, t ng hoá cao thì hình th c lương theo th i gian l i ư c m r ng i b ph n các khâu s n xu t, vì lúc ó các công vi c ch y u là do máy móc th c hi n. b. Hình th c tr lương theo s n ph m Lương tr theo s n ph m là ch ti n lương mà thu nh p c a m i ngư i tuỳ thu c vào hai y u t : S lư ng s n ph m làm ra trong tháng và ơn giá ti n công cho m t s n ph m. S lư ng s n ph m làm ra do th ng kê ghi chép. ơn giá ti n công ph thu c vào hai y u t : C p b c công vi c và nh m c th i gian hoàn thành công vi c ó. Có th nói r ng hi u qu c a hình th c tr lương theo s n ph m cao hay th p ph thu c r t nhi u vào công tác nh m c lao ng có chính xác hay không. nh m c v a là cơ s tr lương s n ph m, v a là công c qu n lý. Trong giai o n hi n nay thì hình th c ti n lương s n ph m ang là hình th c ti n lương ch y u ư c áp d ng r ng rãi trong các doanh nghi p. m b o hình th c ti n lương này có hi u qu c n 4 i u ki n sau: 7
 8. - Có h th ng nh m c chính xác. - Ph i thư ng xuyên c ng c , hoàn thi n công tác t ch c s n xu t m b o dây chuy n s n xu t luôn luôn cân i. - Ph i t ch c t t công tác ph c v cho s n xu t như: vi c cung c p nguyên li u, bán thành ph m, t ch c s a ch a thi t b k p th i khi hư h ng và t ch c nghi m thu s n ph m k p th i. - Hoàn thi n công tác th ng kê k toán, c bi t là công tác th ng kê theo dõi tình hình th c hi n m c làm cơ s cho vi c i u ch nh m c. Trong th c t chúng ta thư ng áp d ng 4 hình th c tr lương theo s n ph m sau: * Tr lương theo s n ph m tr c ti p cá nhân Hình th c này ư c áp d ng r ng rãi i v i ngư i tr c ti p s n xu t, trong i u ki n quá trình lao ng c a h mang tính ch t c l p tương i, có th nh m c và ki m tra nghi m thu s n ph m m t cách c th và riêng bi t. ơn giá xác nh như sau: G = L/Q ho c G = L x T Trong ó: G : ơn giá s n ph m. L : Lương theo c p b c Q : M c s n lư ng T : M c th i gian * Tr lương tính theo s n ph m t p th Là m t hình th c ti n lương áp d ng cho nh ng công vi c n ng nh c có nh m c th i gian dài, cá nhân t ng ngư i không th làm ư c ho c làm ư c nhưng không mb o ti n , òi h i ph i áp d ng lương s n ph m t p th . Khi áp d ng hình th c này c n ph i c bi t chú ý t i cách chia lương sao cho m b o công b ng h p lý, ph i chú ý t i tình hình th c t c a t ng công nhân v s c kho , v s c g ng trong lao ng. * Tr lương theo s n ph m gián ti p Thư ng áp d ng tr cho cán b qu n lý và công nhân ph c v . khi áp d ng hình th c này có hai tác d ng l n: Th t ch t m i quan h gi a cán b qu n lý, công nhân ph c v v i công nhân tr c ti p s n xu t và t o i u ki n cho cán b qu n lý ph i quan tâm t i vi c thúc y s n xu t phát tri n. áp d ng nó, c n ti n hành qua hai bư c: 8
 9. Bư c 1: Xác nh ơn giá gián ti p ( GGT) S n lư ng nh m c bình quân c a công nhân tr c ti p trong tháng GGT = Lương c p b c tháng c a gián ti p Bư c 2: Tính lương s n ph m gián ti p (L) S n ph m th c t c a ơn giá L = công nhân s n xu t x gián ti p * Lương theo s n ph m lu ti n Là m t hình th c ti n lương s n ph m nhưng dùng nhi u ơn giá khác nhau tr cho công nhân tăng s n lư ng m c khác nhau, theo nguyên t c: Nh ng s n ph m trong nh m c thì tr theo ơn giá chung th ng nh t, còn nh ng s n ph m vư t nh m c thì tr theo ơn giá lu ti n ( ơn giá này l n hơn ơn giá chung). Ch lương này có tác d ng kích thích s n xu t m nh m , nhưng nó vi ph m nguyên t c: S làm cho t c tăng ti n lương tăng nhanh hơn t c tăng năng su t lao ng. Nên ph m vi áp d ng ch v i nh ng khâu tr ng y u c a dây chuy n, ho c vào th i i m nhu c u c a th trư ng c n s lư ng l n lo i s n ph m ó, ho c vào th i i m có nguy cơ không hoàn thành h p ng kinh t , b ph t nh ng kho n ti n l n. Sau khi ã kh c ph c ư c các hi n tư ng trên ph i tr l i ngay hình th c lương s n ph m thông thư ng. Song song v i lương s n ph m lũy ti n ta có lương s n ph m lũy lùi. áp d ng v i trư ng h p nguy cơ th trư ng b thu h p, không có kh năng tiêu th s n ph m s n xu t ra. áp d ng lương s n ph m lũy lùi là h n ch s n xu t và kìm hãm nó. c. Lương khoán Ti n lương khoán là hình th c tr lương cho ngư i lao ng theo kh i lư ng và ch t lư nng công vi c mà h hoàn thành. áp d ng lương khoán c n chú ý hai v n sau: tăng cư ng công tác ki m tra m b o úng ti n và ch t lư ng, và th c hi n th t nghiêm ch nh ch khuy n khích l i 9
 10. ích v t ch t. M c thư ng, ph t cao hay th p là tuỳ thu c vào ph n giá tr làm l i và ph n giá tr b thi t h i hư h ng. 4. N i dung h ch toán ti n lương: a. Nhi m v h ch toán ti n lương trong doanh nghi p: áp ng ư c các yêu c u qu n lý, k toán ti n lương trong các doanh nghi p c n th c hi n t t các nhi m v sau: - Ghi chép, ph n ánh chính xác, trung th c, k p th i ngày công th c t làm vi c, ngh vi c, ng ng vi c, ngh BHXH... c a ngư i lao ng có căn c tính tr lương, BHXH tr thay lương, ti n thư ng... cho t ng ngư i và qu n lý lao ng trong doanh nghi p. - Theo dõi, ghi chép vi c hình thành qu ti n lương, tình hình chi tr qu lương c a doanh nghi p; vi c trích l p và chi tr các qu b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn. -Cung c p nh ng s li u c n thi t cho vi c h ch toán chi phí s n xu t, tính giá thành s n ph m, h ch toán thu nh p và m t s n i dung khác có liên quan. b. Tài kho n s d ng: h ch toán ti n lương k toán s d ng tài kho n 334”Ph i tr công nhân viên”: Dùng ph n ánh các kho n thanh toán v i công nhân viên c a doanh nghi p v ti n lương, ti n công, ph c p, b o hi m xã h i, ti n thư ng và các kho n khác thu c thu nh p c a h . K t c u c a tài kho n này như sau: Bên N : - Các kho n kh u tr vào ti n công, ti n lương c a công nhân viên. - Ti n lương, ti n công và các kho n ã tr cho công nhân viên.- - K t chuy n ti n lưong công nhân, viên ch c chưa lĩnh. Bên Có: - Ti n lương, ti n công và các kho n khác còn ph i tr cho công nhân viên ch c. Dư N (n u có): S tr th a cho công nhân viên ch c. 10
 11. Dư Có:Ti n lương, ti n công và các kho n khác còn ph i tr công nhân viên ch c c. Trình t và phương pháp h ch toán: * Trình t : thanh toán ti n lương, ti n công và các kho n ph c p, tr c p cho ngư i lao ng, hàng tháng k toán doanh nghi p ph i l p “B ng thanh toán ti n lương” cho t ng t , i, phân xư ng s n xu t và các phòng ban căn c vào k t qu tính lương cho t ng ngư i. Trên b ng tính lương c n ghi rõ t ng kho n ti n lương (lương s n ph m, lương th i gian), các kho n ph c p, tr c p, các kho n kh u tr và s ti n ngư i lao ng còn ư c lĩnh. Kho n thanh toán v tr c p b o hi m xã h i cũng ư c l p tương t . Sau khi k toán trư ng ki m tra, xác nh n và ký, giám c duy t y, ”B ng thanh toán ti n lương và b o hi m xã h i” s ư c làm căn c thanh toán lương và b o hi m xã h i cho ngư i lao ng. Thông thư ng, t i các doanh nghi p, vi c thanh toán lương và các kho n khác cho ngư i lao ng ư c chia làm 2 kỳ: Kỳ 1 t m ng còn kỳ 2 s nh n s còn l i sau khi ã tr các kho n kh u tr và thu nh p. Các kho n thanh toán lương, thanh toán b o hi m xã h i, b ng kê danh sách nh ng ngư i chưa lĩnh lương cùng v i các ch ng t và báo cáo thu chi ti n m t ph i chuy n k p th i cho phòng k toán ki m tra, ghi s . * Phương pháp h ch toán: - Hàng tháng tính ra t ng s ti n lương và các kho n ph c p mang tính ch t ti n lương ph i tr cho công nhân viên(bao g m ti n lưong, ti n công, ph c p khu v c, ch cv , t , ti n ăn gi a ca, ti n thư ng trong s n xu t…) và phân b cho các i tư ng s d ng, k toán ghi: N TK 622 (chi ti t i tư ng): Ph i tr cho công nhân tr c ti p s n xu t, ch t o s n ph m hay th c hi n các lao v , d ch v . N TK 627 (6271-Chi ti t phân xư ng): Ph i tr nhân viên qu n lý.phân xư ng. N TK 641 (6411): Ph i tr cho nhân viên bán hàng, tiêu th s n ph m, lao v , d ch v . N TK 642 (6421): Ph i tr cho b ph n nhân công qu n lý doanh nghi p Có TK 334: T ng s thù lao lao ng ph i tr . - Khi tính ra TL ngh phép th c t ph i tr CNV, k toán ghi s theo nh kho n: N TK 622 (ho c TK 335) N TK 641, 642, 627 Có TK 334 11
 12. -Thanh toán thù lao (ti n công, ti n lương): Vi c thanh toán thù lao(ti n công, ti n lương) cho ngư i lao ng ư c khái quát b ng sơ i ng tài kho n ch y u sau: 12
 13. Sơ h ch toán ti n lương và thanh toán v i công nhân viên : TK 3383, 3384, 333, 138, 141 TK 334 TK 622, 627,641, 642 Kh u tr các kho n vào TL c a CNV Ti n lương ph i tr CNV TK 335 TK 111, 112 TL ngh phép th c Trích trư c TL ngh t ph i tr CNV phép c a CNSX Chi tr TL, thư ng, BHXH, các kho n khác c a CNV TK 4311, 4312 Ti n thư ng thi ua, tr c p khó khăn ph i tr CNV TK 3388 TK 3383 Chi tr TL cho TL c a ngư i i ngư i i v ng v ng chưa v BHXH ph i tr CNV II. T ch c h ch toán BHXH, BHYT, KPC : 1. Khái ni m, nhi m v h ch toán BHXH, BHYT, KPC : M i ngư i lao ng u quan tâm n ti n lương và thu nh p mà h ư c ngư i s d ng lao ng tr cho. Tuy nhiên, ngoài ti n lương tr cho th i gian làm vi c còn có nh ng quy n l i và trách nhi m khác thu hút s quan tâm c a ngư i lao ng: ó là b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn mà thư ng ư c g i chung là các kho n trích theo lương. B t kỳ m t doanh nghi p nào cũng u ph i theo dõi vi c hình thành các qu b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn và vi c h ch toán s d ng các qu ó. 13
 14. Qu b o hi m xã h i dùng tr c p cho ngư i lao ng có th i gian óng góp qu trong các trư ng h p h m t kh năng lao ng. Qu b o hi m y t dùng ài th cho nh ng ngư i lao ng có th i gian óng góp qu trong các trư ng h p khám ch a b nh. Qu kinh phí công oàn dùng tài tr cho ho t ng công oàn các c p. Các qu trên ư c trích l p theo t l quy nh và tính vào chi phí s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p và có m t t l ph n trăm óng góp c a ngư i lao ng. 2. S hình thành và s d ng qũy BHXH, BHYT, KPC : Qũy BHXH ư c hình thành b ng cách trích theo t l quy nh trên t ng s qũy ti n lương c p b c và các kho n ph c p (ch c v , khu v c, t , thâm niên) c a công nhân viên ch c th c t phát sinh trong tháng. Theo ch hi n hành, t l trích BHXH là 20% trong ó 15% do ơn v ho c ch s d ng lao ng n p, ư c vào lương tháng.Qũy BHXH ư c chi tiêu cho các trư ng h p ngư i lao ng m au, thai s n, tai n n lao ng, b nh ngh nghi p, hưu trí, t tu t. Qũy này do cơ quan b o hi m xã h i qu n lý.. Qũy BHYT ư c s d ng thanh toán các kho n ti n khám, ch a b nh, vi n phí, thu c thang… cho ngư i lao ng trong th i gian m au, sinh . Qũy này ư c hình thành b ng cách trích theo t l quy nh trên t ng s ti n lương c a công nhân viên ch c th c t phát sinh trong tháng. T l trích BHYT hi n hành là 3%, trong o 2% tính vào chi phí kinh doanh, 1% tr vào thu nh p c a ngư i lao ng. Còn ph i trích theo m t t l quy nh v i t ng s qũy ti n lương, ti n công và ph c p (ph c p ch c v , ph c p trách nhi m, ph c p khu v c, ph c p thu hút, ph c p t , ph c p c bi t, ph c p c h i, nguy hi m, ph c p lưu ng, ph c p thâm niên, ph c p ph c v qu c phòng, an ninh) th c t ph i tr cho ngư i lao ng-k c lao ng h p ng tính vào chi phí kinh doanh hình thành kinh phí công oàn. T l KPC theo ch hi n hành là 2%. 3. N i dung h ch toán: thanh toán các kho n ph c p, tr c p cho ngư i lao ng, hàng tháng k toán doanh nghi p ph i l p “B ng thanh toán ti n lương cho t ng t i, phân xư ng s n xu t và các phòng ban căn c vào k t qu tính lương cho t ng ngư i. Trên b ng tính lương c n ghi rõ các kho n ph c p, tr c p, các kho n kh u tr và s ti n ngư i lao ng còn ư c lĩnh. Kho n thanh toán v tr c p BHXH cũng ư c l p tương t . Sau khi k toán ttư ng 14
 15. ki m tra, xác nh n và ký giám c duy t y, “B ng thanh toán ti n lương và b o hi m xã h i” s ư c làm căn c thanh toán ti n lương và BHXH cho ngư i lao ng. Tài kho n h ch toán BHXH, BHYT, KPC là TK 338: ”Ph i tr và ph i n p khác": Dùng ph n ánh các kho n ph i tr và ph i n p cho cơ quan pháp lu t, cho các t ch c, oàn th xã h i, cho c p trên v KPC , BHXH, BHYT, doanh thu nh n trư c c a khách hàng …K t c u c a TK này như sau: Bên N : - Các kho n ã n p cho cơ quan qu n lý các qũy. - Các kho n ã chi v kinh phí công oàn. - X lý giá tr tài s n th a. - K t chuy n doanh thu nh n trư c vào doanh thu bán hàng tương ng t ng kỳ. Bên Có: -Trích KPC , BHXH, BHYT theo t l quy nh. - T ng s doanh thu nh n trư c phát sinh trong kỳ. - Các kho n ã tr , ã n p hay thu h . - Giá tr tài s n th a ch x lý. -S ã tr , ã n p l n hơn s ph i tr , ph i n p hoàn l i. Dư N (n u có): S tr th a, n p th a, vư t chi chưa ư c thanh toán. Dư Có: S ti n còn ph i tr , ph i n p và giá tr tài s n th a ch x lý. Vi c h ch toán các kho n trích theo lương ư c th hi n b ng sơ i ng tài khoán sau: Sơ h ch toán BHXH, BHYT, KPC TK 111, 112 TK 3382 ÷ 3384 TK 622, 627,641, 642 Kh u tr các kho n vào TL c a CNV Trích BHXH, BHYT, KPC tính vào 15
 16. chí phí SXKD theo quy nh Chi tiêu kinh phí C t i doanh nghi p TK 334 Trích BHXH, BHYT, KPC tr vào TL c a ngư i lao ng TK 334 Chi tr BHXH cho BHXH ph i tr ngư i lao ng cho CNV BHXH, KPC vư t chi ư cc p Các kho n kh u tr vào thu nh p c a công nhân viên: Theo quy nh, sau khi óng BHXH, BHYT, KPC và thu thu nh p cá nhân, t ng s các kho n kh u tr không ư t vư t quá 30% s còn l i. III. H ch toán các kho n thu nh p khác c a ngư i lao ng: Ngoài ch ti n lương, các doanh nghi p còn ti n hành xây d ng ch ti n thư ng cho các cá nhân, t p th có thành tích trong ho t ng s n xu t kinh doanh. Ti n thư ng bao g m ti n thư ng thi ua (l y t qũy khen thư ng) và thư ng trong s n xu t kinh doanh (thư ng nâng cao ch t lư ng s n ph m, thư ng ti t ki m v t tư, thư ng phát minh, sáng ki n…) Ngoài ra, các doanh nghi p còn xây d ng ch tr c p cho ngư i lao ng có hoàn c nh khó khăn, sinh , m au Khi tính ra ti n thư ng thi ua chi t qũy khen thư ng, tr c p khó khăn chi t qũy phúc l i ph i tr công nhân viên, k toán ghi s theo nh kho n: N TK 4311(thư ng thi ua) N TK 4312(tr c p khó khăn) 16
 17. Có TK 334 Khi thanh toán ti n thư ng và tr c p khó khăn cho công nhân viên k toán ghi s theo nh kho n: N TK 334 Có TK 111, 112 IV. Ch ng t , s sách dùng h ch toán ti n lương, BHXH, BHYT, KPC : 1. Ch ng t dùng h ch toán: Cũng gi ng như vi c h ch toán m i nghi p v kinh t phát sinh, vi c h ch toán ti n lương yêu c u ph i có ch ng t k toán l p m t cách chính xác, y , theo úng ch ghi chép quy nh. Nh ng ch ng t ban u trong h ch toán ti n lương là cơ s tính toán ti n lương và chi tr lương cho công nhân viên. Theo ch ch ng t k toán ban hành theo quy t nh s 1141/TC/Q /C KT ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a B Tài chính, ch ng t k toán lao ng và ti n lương bao g m các lo i sau ây: a. B ng ch m công B ng ch m công dùng theo dõi ngày công th c t làm vi c, ngh vi c, ng ng vi c, ngh BHXH... c a ngư i lao ng có căn c tính tr lương, BHXH tr thay lương, ti n thư ng... cho t ng ngư i và qu n lý lao ng trong doanh nghi p. Cu i tháng b ng ch m công cùng các ch ng t liên quan như phi u ngh hư ng BHXH... ư c chuy n v b ph n k toán ki m tra, i chi u, quy ra công tính lương và b o hi m xã h i. K toán ti n lương căn c vào các ký hi u ch m công c a t ng ngư i tính ra s ngày công theo t ng lo i tương ng ghi vào c t 32, 33, 34, 35, 36. B ng ch m công ư c lưu t i Phòng k toán cùng các ch ng t liên quan. b. B ng thanh toán ti n lương B ng thanh toán ti n lương là ch ng t làm căn c thanh toán ti n lương, ph c p cho ngư i lao ng, ki m tra vi c thanh toán ti n lương cho ngư i lao ng làm vi c trong các ơn v s n xu t kinh doanh, ng th i là căn c th ng kê v lao ng ti n lương. 17
 18. B ng thanh toán ti n lương ư c l p hàng tháng theo t ng b ph n (phòng, ban, t nhóm... ) tương ng v i b ng ch m công. Cơ s l p b ng thanh toán ti n lương là các ch ng t v lao ng như : b ng ch m công, b ng tính ph c p, tr c p, phi u xác nh n th i gian lao ng ho c công vi c hoàn thành. Căn c vào ch ng t liên quan, b ph n k toán l p b ng thanh toán lương, chuy n cho k toán trư ng duy t làm căn c l p phi u chi và phát lương. B ng này ư c lưu t i phòng (ban) k toán. c. Phi u ngh hư ng b o hi m xã h i Phi u ngh hư ng BHXH dùng xác nh n s ngày ư c ngh do m au, thai s n, tai n n lao ng, ngh trông con m ... c a ngư i lao ng, làm căn c tính tr c p b o hi m xã h i tr thay lương theo ch quy nh. Cu i tháng phi u này kèm theo b ng ch m công chuy n v phòng k toán tính BHXH vào các c t 1, 2, 3, 4 m t sau c a phi u. d. B ng thanh toán b o hi m xã h i B ng thanh toán b o hi m xã h i dùng làm căn c t ng h p và thanh toán tr c p b o hi m xã h i tr thay lương cho ngư i lao ng, l p báo cáo quy t toán b o hi m xã h i v i cơ quan qu n lý b o hi m xã h i c p trên. Cu i tháng, sau khi k toán tính t ng s ngày ngh và s ti n tr c p cho t ng ngư i và cho toàn ơn v , b ng này ư c chuy n cho trư ng ban b o hi m xã h i c a ơn v xác nh n và chuy n cho k toán trư ng duy t chi. e. B ng thanh toán ti n thư ng B ng thanh toán ti n thư ng là ch ng t xác nh n s ti n thư ng cho t ng ngư i lao ng, làm cơ s tính thu nh p c a m i ngư i lao ng và ghi s k toán. B ng thanh toán ti n thư ng ch y u dùng trong các trư ng h p thư ng theo lương không dùng trong các trư ng h p thư ng t xu t, thư ng ti t ki m nguyên v t li u... 18
 19. f. Phi u xác nh n s n ph m ho c công vi c hoàn thành Phi u xác nh n s n ph m ho c công vi c hoàn thành là ch ng t xác nh n s s n ph m ho c công vi c hoàn thành cu ơn v ho c cá nhân ngư i lao ng. Làm cơ s l p b ng thanh toán ti n lương ho c ti n công cho ngư i lao ng. Phi u này do ngư i giao vi c l p thành 2 liên: 1 liên lưu và 1 liên chuy n n k toán ti n lương làm th t c thanh toán cho ngư i lao ng. Trư c khi chuy n n k toán ti n lương ph i có y ch ký c a ngư i giao vi c, ngư i nh n vi c, ngư i ki m tra ch t lư ng và ngư i duy t. g. Phi u báo làm thêm gi Phi u báo làm thêm gi là ch ng t xác nh n s gi công, ơn giá và s ti n làm thêm ư c hư ng c a t ng công vi c và là cơ s tính tr lương cho ngư i lao ng. Phi u này do ngư i báo làm thêm gi l p và chuy n cho ngư i có trách nhi m ki m tra và ký duy t ch p nh n s gi làm thêm và ng ý thanh toán. Sau khi có y ch ký, phi u báo làm thêm gi ư c chuy n n k toán lao ng ti n lương làm cơ s tính lương tháng. h. H p ng giao khoán: H p ng giao khoán là b n ký k t gi a ngư i giao khoán và ngư i nh n khoán v kh i lư ng công vi c, th i gian làm v i c,, trách nhi m và quy n l i c a m i bên khi th c hi n công vi c ó ng th i là cơ s thanh toán ti n công lao ng cho ngư i nh n khoán. i. Biên b n i u tra tai n n lao ng Biên b n này nh m xác nh m t cách chính xác các v tai n n lao ng x y ra t i ơn v có ch b o hi m cho ngư i lao ng m t cách tho áng và có các bi n pháp b o m an toàn lao ng, ngăn ng a các v tai n n x y ra t i ơn v . 19
 20. 2.S sách dùng h ch toán: vi c h ch toán ti n lương ư c chu n xác, k p th i cung c p thông tin cho ngư i qu n lý, h th ng s sách và quy trình ghi chép òi h i ph i ư c t ch c khoa h c, h p lý, v a m b o chính xác, v a gi m b t lao ng cho ngư i làm công tác k toán. Theo ch k toán hi n hành, vi c t ch c h th ng s sách do doanh nghi p t xây d ng d a trên 4 hình th c s do B Tài chính quy nh, ng th i căn c vào c i m, quy mô ho t ng s n xu t kinh doanh c a ơn v . Vi c t ch c h ch toán ti n lương ti n hành theo các hình th c như sau: * Hình th c nh t ký chung: ây là hình th c ph n ánh các nghi p v kinh t phát sinh theo th t th i gian vào m t quy n s nh t ký g i là Nh t ký chung. Sau ó, căn c vào nh t ký chung l y s li u ghi vào S cái. Ngoài ra thu n ti n cho vi c ghi chép Nh t ký chung có th m các nh t ký ph cho các tài kho n ch y u. nh kỳ c ng các nh t ký ph l y s li u vào nh t ký chung r i vào s cái. i v i các i tư ng c n theo dõi chi ti t thì k toán m các s , th chi ti t, l y s li u so sánh i chi u v i s nh t ký và s cái. Ph n hành k toán ti n lương theo hình th c s này ư c t ch c như m i ph n hành khác nghĩa là khi nghi p v phát sinh, k toán s ghi vào s nh t ký chung, cu i tháng hay nh kỳ k toán s căn c vào nh t ký chung, lo i b các s li u trùng r i ph n ánh vào s cái. N u c n thi t có th t ch c s k toán chi ti t v ti n lương. Cu i kỳ l p các báo cáo. Hình th c nh t ký chung ơn gi n, phù h p v i m i lo i hình doanh nghi p nhưng l i có như c i m hay ghi trùng, m i ch ng t thư ng ư c vào ít nh t 2 s nh t ký tr lên. B i v y, cu i tháng sau khi c ng s li u t các s nh t ký, k toán ph i lo i b các s li u trùng l p r i m i ghi vào s cái. Sơ ghi s theo hình th c nh t ký chung: Ch ng t g c: - B ng thanh toán ti n lương - B ng thanh toán BHXH - B ng thanh toán ti n thư ng - Ch ng t thanh toán 20 Nh t ký chung S chi ti t TK 334

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản