Báo cáo tốt nghiệp: Lao động tiền lương, tài chính tại Công ty TNHH Alan Công ty TNHH Alan

Chia sẻ: Vương Khánh Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
768
lượt xem
252
download

Báo cáo tốt nghiệp: Lao động tiền lương, tài chính tại Công ty TNHH Alan Công ty TNHH Alan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: lao động tiền lương, tài chính tại công ty tnhh alan công ty tnhh alan', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Lao động tiền lương, tài chính tại Công ty TNHH Alan Công ty TNHH Alan

 1. TRƯ NG …………………. KHOA………………………. ----- ----- Báo cáo t t nghi p tài: Lao ng ti n lương, tài chính Công ty TNHH Alan 1
 2. L I NG i h i ng toàn qu c l n th VI (tháng 12/1996) ưa Nư c ta vào m t th i kỳ m i v i nh ng chuy n bi n tích c c trong n n kinh t . Lu t Doanh nghi p ư c Qu c h i thông qua ngày 12/06/1999 ã t o cơ h i cho các doanh nghi p nói chung các Doanh nghi p v a và nh nói riêng. ó là y m nh công cu c i m i kinh t m b o qu n t do trư c pháp lu t trong kinh doanh c a các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t . Ngày 11/1/2007 Vi t Nam chính th c tr thành thành viên c a t ch c thương m i th gi WTO ã ưa Vi t Nam t i nh ng thách th c và cơ h i m i bu c các doanh nghi p Vi t Nam ph i có nh ng chính sách phù h p trong th i kỳ h i nh p giúp cho sinh viên ng d ng nh ng ki n th c và k năng có ư c t quá trình h c t p vào th c t các ho t ng c a các Doanh nghi p c ng c và phát tri n ng th i giúp cho vi c nghiên c u ki n th c chuyên sâu Nghành qu n tr kinh doanh.Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i ã t ch c cho các sinh viên Khoa kinh t nói chung và Nghành qu n tr kinh doanh nói riêng m t t th c t p r t b ích. Trong su t quá trình th c hi n hoàn thành báo cáo th c t p em ã nh n ư c r t nhi u s giúp ng h và hư ng d n nhi t tình t các th y cô giáo hư ng d n c a trư ng i H c Công Nghi p Hà N i và các anh ch trong Công ty TNHH Alan .Thông qua báo cáo th c t p l n này cho phép em ư c g i l i c m ơn t i các th y cô và quý công ty. Báo cáo th t p c a em g m 3 ph n chính: - Ph n 1: Công tác t ch c qu n lý c a công ty - Ph n 2: Th c t p theo chuyên (marketing, lao ng ti n lương, tài chính doanh nghi p) - Ph n 3: ánh giá chung và các xu t hoàn thi n. M c dù ã r t c g ng nhưng vì ki n th c còn h n ch ch c ch n b n báo cáo còn nhi u khi m khuy t. Em r t mong nh n ư c s góp ý c a các th y cô và Công ty TNHH Alan báo cáo th c t p ư c hoàn thi n hơn. 2
 3. Sinh viên M CL C TIÊU : BÁO CÁO TH C T P CƠ S NGÀNH KINH T M c l c…………………………………………………………… 1. Công tác t ch c qu n lý c a Công ty…………………………… 1.1 L ch s hình thành và phát tri n c a……………………… 1.2 Nhi m v chính và nhi m v khác c a…………………… 1.3 Cơ c u t ch c qu n lý …………………… 1.3.1 Sơ kh i v cơ c u b máy t ch c 1.3.2 Ch c năng qu n h n ,nhi m v c a t ng b ph n 1.4 T ch c và ho ch toán k toán …………………… 1.4.1 T ch c mô hình và b máy k toán 1.4.2 T ch c h th ng ch ng t 1.4.3 T ch c v n d ng hình th c k toán và s k toán 1.4.4 T ch c h th ng tài kho n k toán 1.5 T ch c s n xu t kinh doanh ………………… 2. Tiêu th s n ph m, lao ông ti n lương và tài chính…………………… 2.1 Tình hình tiêu th s n ph m và chính sách makerting 2.1.1 Tình hình tiêu th s n ph m 2.1.2 Chính sách s n ph m-th trư ng 2.1.3 Chính sách giá 2.1.4 Chính sách phân ph i 2.1.5 Chính sách xúc ti n bán 2.1.6 Công tác thu th p thong tin 2.1.7 i th c nh tranh 2.2 Công tác t ch c qu n lý lao ng ti n lương……….. 2.2.1 Cơ c u lao ng 2.2.2 Tuy n và ào t o lao ng 2.2.3 T ng qu lương và ti n lương bình quân 2.2.4 Các hình th c tr lương 2.2.5 nh m c lao ng 2.2.6 Năng su t lao ng 2.3 Nh ng v n tài chính 2.3.1 ánh giá khái quát tình hình tài chính 2.3.2 Phân tích các h s tài chính c trưng 3. ánh giá chung và các xu t hoàn thi n 3.1 ánh giá chung 3
 4. 3.1.1 Nh ng ưu i m 3.1.2 Nh ng h n ch 3.2 Các xu t hoàn thi n 3.2.1 Ý tư ng 3.2.2 Phương hư ng 3.2.3 Bi n pháp Ph l c Ph n 1: Công tác t ch c và qu n lý c a công ty 1.1 l ch s hình thành và phát tri n +) Tên, a ch và quy mô hi n t i - Công ty ho t ng theo hình th c Công ty trách nhi m h u h n ho t ng theo lu t doanh nghi p hi n hành và cá quy nh c a nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam - Là công ty 100% v n nư c ngoài - Tên g i chính th c: Công ty TNHH A lan - Tên giao d ch: Mosaique decoration - a ch : S 22 ngõ 2 Lê văn Hưu- Hai Bà Trưng- Hà N i - S i m tho i: (84-4)39713797- fax(84-4)38247233 - Website:Mosaiquedecoration.com - Email:contact@mosaiquedecoration.com - Quy mô: hi n t i công ty ang ho t ng trong lĩnh v c s n xu t và kinh doanh s n ph m trang trí n i th t v i quy mô nh trong ó có 3 c a hàng,1 văn phòng,1 phòng tri n lãm,và m t xư ng s n xu t v i s lư ng lao ng năm 2008 là 65 ngư i và t doanh thu: 12,711,090.603 vn +) Quá trình hình thành và phát tri n Alan Dương sinh ra t i Vi t Nam sinh ra t i Vi t Nam nhưng cô ã chuy n t i H ng Công cùng ra ình. Tr v nư c cô dư c bi t n là m t nhà kinh doanh b t ng s n và thi t k th i trang, ng th i cô cũng r t am mê ngh thu t và âm nh c. T nh ng ư c mơ c a b n thân, s sáng t o và lòng quy t tâm cô ã thành l p nên Mosaique Vi t Nam. Mosaique ã m c a hàng u tiên vào năm 1998 t i ph Hoà Mã nơi mà sau này ư c coi là a i m buôn bán n i th t và m ngh xu t kh u c a th ô Hà N i. Trong năm 2000 Mosaique ã m c a hàng th 2 trên dư ng Nhà Th .C a hàng th 3 ư c m t i ư ng M c th bư i Sài Gòn.Và c a hàng th 4 cũng là c a hàng l n nh t ư c m c a năm 2007 t i ư ng Lý qu c sư ng th i cũng trong th i gian này tr s chính ư c chuy n v Lê Văn Hưu. Bên C nh ó Mosaique còn m c a hàng trưng bày livingroom 2004 t trong m t ngôi bi t th trăm tu i v i không gian v a sang tr ng v a c kính. Livingroom là nơi t p trung các s n ph m c a mosaique cung c p m t cái nhìn t ng quát v t t c các s n ph m H u h t các s n ph m c a Mosaique ã ư c trưng bày và t ng bư c thành công t i 5 châu l c trên th gi i, cũng hi v ng và tin tư ng r ng có th phát tri n hơn n a t o ra m t m ng lư i phân ph i trên th trư ng qu c t . V i kh năng phát tri n trong s n xu t và năng l c áp ng nhu c u c a khách hàng thương hi u mosaique c 4
 5. áo trong thi t k v a hi n â v a truy n th ng mà sang tr ng.Các s n ph m ang t ng bư c ư c hoàn thi n hơn, v i nh ng m u mã m i b t m t hơn bên c nh ó vi c trang trí nh ng c a hàng trên nh ng a i m ông khách du l ch cũng chi m m t ph n r t quan tr ng trong chi n lư c phát tri n kinh doanh c a Mosaique. +) M t s ch tiêu kinh t cơ b n: ơn v (vn ) stt Ch tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 1 Doanh thu các ho t ng 2 L i nhu n 3 T ng v n: -V nc nh - v n lưu ng 4 S công nhân viên: - S lư ng 68 65 65 - Trình : + i h c, c 15 17 17 +trung c p 12 15 14 +ph thông 41 33 34 B ng 1.1 m t s ch tiêu kinh t cơ b n 1.2 Nhi m v , ch c năng, quy n h n c a công ty Các ch c năng, nhi m v và qu n h n theo gi y phép kinh doanh c a Công ty: +) Ch c năng: Công ty TNHH Alan ư c thành l p có các ch c năng sau: - S n xu t và kinh doanh các s n ph m n i th t t o ra l i nhu n cho Công ty - T ch c xu t kh u tr c ti p các m t hàng trang trí n i th t và các lo i m t hàng khác ư c chính ph cho phép. - Th c hi n ho t ng s n xu t kinh doanh an toàn và có lãi , m b o thu nh p và nâng cao i s ng cán b , công nhân viên trong Công ty. - b o cung c p v n cho các ho t ng c a Công ty và s d ng v n có hi u qu nh t. - Ho ch nh chi n lư c, t ch c lãnh o và ki m soát m i ho t ng c a Công ty t ư c nh ng m c tiêu ã ra +) Nhi m V : - Hoàn thành t t c các công vi c kinh doanh mà Công ty ã ra và ã phân công c th . - Xây d ng cơ c u các phòng ban th c hi n y ch c năng c a Công ty. +) Qu n h n: Công ty TNHH Alan có nh ng quy n h n sau: -Công ty có qu n b o v h p pháp uy tín c a mình v t t c m i phương di n: Tư cách pháp nhân, m u mã, tài , uy tín s n ph m. 5
 6. - Công ty ư c ch ng giao d ch, àm phán, ký k t các howpmj ng mua bán ngo i thương,các h p ng kinh t và các văn b n h p tác, liên doanh, liên k t v i các i tác trong và ngoài nư c. - ư c vay v n trong và ngoài nư c. - ư c m r ng các c a hàng trong và ngoài nư c mua bán và gi i thi u s n ph m. - ư c qu n khư c t m i hình th c thanh, ki m tra c a các cơ quan không dư c pháp lu t cho phép. 1.3 Cơ c u b máy t ch c qu n lý c a công ty 1.3.1 Sơ kh i v b máy t ch c qu n lý c a công ty BAN GIÁMU G . I C HÀNH P. NHÂN P. K P. K P. KINH P. PR P. THI T S TOÁN HO CH DOANH K N I A XU T KH U Hình 1.3 Sơ t ch c b máy 1.3.2 Ch c năng, nhi m v và qu n h n c a t ng b ph n +) Ban giám c bao g m: Giám c và Giám c i u hành gi v trí lãnh o cao nh t c a công ty. - Giám c là ngư i ng u Công ty và là ngư i i di n cho Công ty trư c cơ quan pháp lu t.giám c có các trách nhi m, nhi m v và qu n h n sau: i u hành chung toàn b Công ty. Ho ch nh các chi n lư c hàng tháng, hàng quý, hàng năm v nghiên c u th trư ng, t ch c th c hi n các k ho ch kinh doanh và phương án u tư c a Công ty. Ký duy t các quy t nh, h sơ, h p ng, công văn…c a công ty và ch u trách nhi m pháp lý trên ch ký c a mình. Có quy n ki n ngh phương án cơ c u t ch c, quy ch n i b Công ty. Có qu n b nhi m hay bãi nhi m các ch c ăng qu n lý c a công ty. Có qu n quy t nh lương và ph c p i v i ngư i lao ng, có qu n t do thuê lao ng theo nhu c u c a Công ty d a theo nh m c qu lương c a công ty. 6
 7. - Giám c i u hành: Là ngư i h ch c l c cho Giám c, là ngư i óng vai trò tham mưu cho giám c trong m i quy t nh, ng th i có qu n và nghĩa v thay m t giám c khi c n thi t. +) Phòng nhân s : Có ch c năng tham mưu cho giám c qu n lý các b ph n công nhân viên c a toàn b Công ty, có trách nhi m tuy n d ng nhân viên khi Công ty có nhu c u và có qu n xa th i nhân viên khi nhân viên ó không áp ng ư c nhu c u công vi c và không tuân th cã quy ch c a công ty ng th i có trách nhi m qu n lý h sơ lý l ch c a toàn b nhân viên trong công ty, giúp giám c th c hi n các ch có liên quan n ngư i lao ng, qu n lý con d u và gi y gi i thi u, th c hi n công tác ôn c duy trì và làm vi c theo úng yêu c u c a lãnh o +) Phòng k toán tài chính: Có nhi m v t ch c,th c hi n các nghi p v qu n lý v n, thu th p, x lý thông tin v tình hình s d ng v n, tình hình s n xu t kinh doanh c a công ty cho các b ph n qu n lý c p trên +) Phòng k ho ch: Theo dõivà t ng h p tình hình tiêu th s n ph m c a toàn b công ty, lên k ho ch chi n lư c u tư phát tri n ng n h n, trung h n. dài h n trinh lên ban giám c, tham gia t ch c các h i ch tri n làm các trương trình xúc ti n bán hàng +) Phòng kinh doanh: - N i a: Có ch c năng th c hi n công tác bán hàng hoá ,th c hi n nhi m v i u ti t kinh doanh hàng n i a, không ngùng m r ng và tìm ki m ngu n tiêu th hàng hoá, tham mưu xu t phát tri n th trư ng - Xu t kh u: Có ch c năng th c hi n công tác bán hàng xu t kh u , tham mưu tìm ki m th trư ng nư c ngoài +) Phòng PR: L p k ho ch và chi n lư c truy n thông - Ph trách i ngo i, truy n thông , qu ng cáo xây d ng và phát tri n thương hi u c a công ty. - Thi t l p,duy trì và phát tri n các quan h công chúng - Tr c ti p i u hành và i u ph i t ch c các s ki n c a Công ty. - Theo dõi các chương trình qu ng cáo... +) Phòng thi t k : Ch u trách nhi m trư c BG v k thu t, ch t lư ng, ti n công vi c s n xu t s n ph m, Lên k ho ch , qu n lý công vi c, qu n lý i ng nhân viên s n xu t, b i dư ng ào t o nhân l c tr ,làm vi c tr c ti p v i ơn v s n xu t, àm phán làm vi c v i khách hàng v v n k thu t 1.4 T ch c ho ch toán k toán t i công ty Là m t công ty kinh doanh v i quy mô v a và nh , áp ng ư c yêu c u c a quy mô t ch c công ty áp d ng hình th c k toán t p chung, áp d ng ch k toán theo quy t d nh “ Q 48/2006 BTC” 1.4.1 T ch c mô hình k toán, b máy k toán và chính sách k toán Trong b máy k toán c a công ty có 6 nhân viên trong ó có 1 k toán trư ng và 5 k toán viên , 3 ngư i trình i h c và 3 ngư i trình cao ng Công ty có sơ k toán như sau: KÕ to¸n tr−ëng 7
 8. MK TOÁN K TOÁN K TOÁN K TOÁN Thñ quü TI N LƯƠNG TI N M T THU BÁN HÀNG Sơ 1.4.1 mô hình k toán +) K toán trư ng là ngư i ng u b máy k toán trong Công ty, có trách nhi m l p báo cáo tài chính, d trù ngu n tài chính, ký duy t tát c các lu ng ti n ra vào c a Công ty cùng v i Giám c ch u m i trách nhi m pháp lý trư c ch ký c a mình. +) K toán lương có trách nhi m ho ch toán ti n lương,các kho n trích theo lương , các kho n k lu t khen thư ng và ph c p c a cán b công nhân viên trong toàn Công ty. +) K toán ti n m t có trách nhi m theo dõi chi ti t tát c các nghi p v kinh t phát sinh v ti n m t và th ng kê lư ng ra vào ti n m t c a toàn công ty +) K toán thu làm các công vi c t m vi mô c a tài chính hàng ngày, làm th t c vay tr v i các Ngân hàng, theo dõi và i òi N cho Công ty +) K toán hàng hoá có trách nhi m theo dõi nh p, xu t , t n hàng hoá và è xu t lên Giám c và K toán trư ng v các phương th c nh p – xu t hàng hoá. +) Th qu có nhi m v gi ti n m t, c p nh t s ti n thu chi và t n qu hàng ngày c a Công ty báo cáo l i v i k toán trư ng *) Chính sách k toán t i Công ty +) Ch k toán c a Công ty là ch k toán áp d ng cho doanh nghi p v a và nh +) Kỳ k toán là m t năm tài chính b t u t ngày 01/01 n ngày 31/12 c a năm dương l ch +) Phương pháp ho ch toán hàng t n kho: kê khai thư ng xuyên +) Phương pháp k toán chi ti t cho hàng t n kho: phương pháp th song song +) Phương pháp tính giá tr v n hàng xu t kho: giá th c t ích danh +) Phương pháp kh u hao tài s n c nh : phương pháp ư ng th ng +) Phương pháp tính thu VAT theo phương pháp kh u tr 1.4.2 T ch c h th ng ch ng t Các ch ng t hi n có Công ty là: + Phi u nh p kho + Phi u chi + Phi u xu t kho + Gi y thanh toán + Hoá ơn GTGT hàng mua vào + Gi y t m ng + Hoá ơn GTGT hàng bán ra + Gi y thanh toán t m ng + Phi u thu + Biên b n ki m nhi m nh n hàng *) L p và luân chuy n ch ng t Khi có nghi p v kinh t phát sinh t i donah nghi p k toán l p ch ng t ghi y các thông tin sau ó chuy n lên giám c ký duy t r i chuy n l i v phòng k toán cho nh ng ngư i có liên quan ký Khi có nghi p v bán hàng thì k toán l p hoá ơn GTGT bán hàng sau ó chuyên lên phòng giám c ký duy t r i chuy n v phòng k toán k toán trư ng và ngư i l p hoá ơn ký. 1.4.3 T ch c v n d ng hình th c k toán và s k toán Công ty áp d ng hình th c k toán là ch ng t ghi s 8
 9. Quy trình vào s k toán c a công ty như sau: Chøng tõ gèc B¶ng kª chøng tõ gèc Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chøng tø gèc Chøng tõ ghi Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng sæ quý hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Hình 1.4.3 Quy trình vào s k toán Ghi chú: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu c i m c a hình th c k toán này là m i nhi m v kinh t phát sinh ph i căn c vào ch ng t g c ho c b ng t ng h p ch ng t g c cùng lo i, cùng kỳ l p ch ng t ghi s sau ó ghi vào s ăng ký ch ng t ghi s trư c khi ghi vào S cái. S k toán c a hình th c k toán ch ng t ghi s g m có: s ăng ký ch ng t ghi s , s cái , s nh t ký qu và các s k toán chi ti t T ch c k toán theo hình th c ch ng t ghi s , s k toán ph n ánh k t qu kinh doanh và phân ph i l i nhu n g m các s : ch ng t ghi s , s ăng ký ch ng t ghi s ,s cái và s chi ti t các tài kho n 911, 421 1.4.4 T ch c v n d ng hình th c tài kho n k toán - Nh ng tài kho n và tài kho n và ti u kho n Công ty ã mã hoá t các tài kho n g c, d a trên tài kho n g c trong h th ng tài kho n k toán Vi t Nam, Công ty m tài kho n chi ti t cho t ng lo i ho t ng thu n l i cho công tác ho ch toán k toán. 9
 10. 1.5 T ch c s n xu t kinh doanh Mosaique k t h p s c i n và tính hi n i, hai mô tuýp mà ngư i ta tư ng ch ng không th k t h p ư c, s n ph m là s hoà tr n c a tính văn hoá dân t c, c a tính nhân văn v i s a d ng trong s c màu và v t li u, không ch áp ng nhu c u s d ng trong cu c s ng hàng ngày mà còn là nh ng tinh hoa văn hoá ph c v i s ng tinh th n. S n ph m ư c làm t nhi u lo i v t li u khác nhau như: tre, g , l a, ch m lông thú da và nhung, s pha ch n r t tinh t p và b t m t S n ph m oc làm hoàn toàn b ng tay, b ng các công c thô sơ và t chính s c lao ng và s c sáng t o ngh thu t c a ngư i th . S tr giúp c a máy móc và khoa h c công ngh ch là m t ph n nh m t s công o n như c t x , pha ch , khai thác nguyên v t li u. +) Các nhóm s n ph m chính c a Công ty: - S n ph m chi u sáng: èn tr ng cơm, èn búp sen, èn con h n, èn tròn s 7, èn vuông s 8, èn nháy l a, nháy kim sa, nháy hoa lan, èn bão, èn l ng chim, búp sen cư m, sen mini l a, qu bí……. - S n ph m n i th t: các lo i bàn gh bàn u ng nư c, sofa, gh t a, giư ng ng , bàn làm vi c, bàn qu y, t , khung nh, tách trà b ng g , tách cà phê, bát ũa b ng g …… - S n ph m l a, ren: Khăn bàn, khăn ăn, khăn lót ĩa, chăn các lo i, g i các lo i, rèm c a……. - Qu n áo th i trang: tân c , áo dài khoét không c , có c ,…. Trong ó các s n ph m n i th t như t , bàn, giư ng, là nh ng s n ph m Công ty nh p t cơ s s n xu t khác v , còn nh ng s n ph m trang trí ho ti t khác m i là s n ph m chính c a Công ty, và doanh s bán hàng c a các s n ph m này cũng chi m t tr ng l n. 10
 11. CHART OF PROCESS FROM COMPLETED DESIGN TO THE FINAL PRODUCT account export record sale store export Make account Sale price product sale export plan planning planning purchasing sale directorate sale account directorate planning export account Note: : update and whenever have the request : : two way informations (discussion) directorate Hình 1.5 Quy trình t thi t k t i k t thúc thành ph m 11
 12. Ph n 2: Tiêu th s n ph m, lao ng ti n lương và tài chính 2.1 Tình hình tiêu th s n ph m và công tác marketing 2.1.1 Tình hình tiêu th san ph m nh ng năm g n ây Tình hình tiêu th s n ph m ư c cho b i b ng sau: ơn v : (USD) 2007 2008 Sài Gòn 119.962.52 102.585.21 Lý Qu c Sư 71.378.57 133.053.97 Nhà Th 132.304.40 102.213.29 Xu t Kh u 271.558.00 314.222.00 T ng 595.203.49 652.092.47 B ng2.1.1 tình hình tiêu th s n ph m T ng doanh thu bán hàng c a Công ty năm 2008 tăng 56,888.98 USD tương ương tăng 9,56 % , t c tăng trư ng t m c khá tuy nhiên ây chưa ph i là m c tăng trư ng cao, Công ty ang n l c hoàn thi n s n ph m, y m nh qu trình tiêu th s n ph m v i m c tiêu năm 2009 t c tăng doanh s c a công ty ph i t m c 15% tuy nhiên trong giai o n hi n nay nh t là kh ng ho ng kinh t th gi i nh hư ng không nh t i các doanh nghi p Vi t Nam c bi t là các Doanh nghi p có hàng xu t kh u như Công ty . V cơ c u tiêu th s n ph m c a các chi nhánh ta có sơ sau: 50 40 sài gòn 30 lý qu c sư 20 nhà th xu t kh u 10 0 2007 2008 Hình 2.1.1 Cơ c u tiêu th c a các chi nhánh Chi nhánh Sài Gòn và Nhà th doanh thu và cơ c u u gi m nh , c th là: Sài Gòn gi m 17,377.31 USD cơ c u gi m t 20% xu ng 17% Nhà th gi m 30,091.11 USD cơ c u gi m t 23% xu ng 17% . chi nhánh lý Qu c Sư và hàng Xu t kh u tăng m nh v doanh thu: Lý Qu c Sư 61.675.40 USD cơ c u tăng t 12% lên 20% , Xu t kh u tăng 42,664.00 USD cơ c u tanwg t 45% lên 47%. S thay i cơ c u v doanh thu c a các chi nhánh cũng bi u hiên cho xu th hư ng t i xu t kh u và khách du l ch nư c ngoài . 12
 13. 2.1.2 Chính sách s n ph m th trư ng S n ph m ư c thi t k theo phong cách c i n k t h p v i hi n i sang tr ng, t nh ng ngh nhân m ngh Vi t Nam, Dùng nguyên li u là nh ng v t li u có s n trong t nhiên như: G , mây, mây, tre, l a, nhung, gôm, da….có ngu n g c trong nư c nguyên li u d tìm, nh m c nguyên v t li u cho m t s n ph m ít. S n ph m có ch t lư ng cao và ki u dáng a d ng phong phú trong ó m t hàng ch o nh t là ch p èn ư c thi t k theo r t nhi u hình dáng khác nhau như: búp sen, èn l ng, v h n…. V th trư ng m c tiêu khách hàng mosaique t p chung vào ngư i nư c ngoài, s n ph m c a mosaique ã ư c bán và trưng bày t i r t nhi u nư c trên th gi i như Pháp, M , Nh t B n, ã xu t kh u cho các khách hàng như:Neiman Marcus, Louis wuitton, ABC Carpet…T i các c a hàng trưng bày Vi t Nam khách hàng cũng ch y u là ngư i nư c ngoài, ngư i có thu nh p cao, và ngư i yêu thích gi c . Trong nh ng năm t i Mosaique xác nh: th trư ng xu t kh u và khách du l ch nư c ngoài t i Vi t Nam v n luôn là i tư ng quan tâm chính c a mình, Mosaique x t phá trong phong cách s n ph m t o ra nh ng s n ph m phù h p hơn v i th hi u ngư i nư c ngoài. 2.1.3 Chính sách giá Giá c là y u t duy nh t trong marketing t o ra doanh thu, các y u t khác thì t o ra giá thành. Tuy nhiên nhi u doanh nghi p không s lý t t quá trình nh giá. Nh ng sai l m ch y u là vi c nh giá hư ng quá nhi u vào chi phí, ít thay i giá cho phù h p v i bi n i c a th trư ng, giá c ư c ưa ra m t cách c l p v i nh ng y u t khác trong marketing- mix, thay vì ph i xem nó như m t y u t n i t i trong nh v th trư ng Giá c mà doanh nghi p nh ra x n m trong kho ng nào ó gi a m t u là giá quá th p t o ra m t m c l i nhu n và u kia là giá quá cao có th t o nên b t kì m c c u nào. Chi phí ơn v s n ph m (giá thành) t o nên m c giá sàn, còn nhu c u và c m nh n ánh giá c a ngư i tiêu dung t o nên m c giá tr n. Tuy nhiên các doanh nghi p cũng c n ph i xem xét giá c c a i th c nh tranh. Giá sàn Giá Giá i th C m nh n Giá tr n Thành c nh tranh Giá c a (không có l i nhu n) Khách hàng (không th có n/c) Hình 2.1.3 Các y u t nh hư ng t i nh giá Công ty nh giá d a theo 2 phương pháp ch y u là d a vào c m nh n c a ngư i mua và nh giá theo i th c nh tranh. Công ty xem nh n th c c a ngư i mua v giá tr làm cơ s nh giá ch không ph i chi phí là cơ s c vi c nh giá. Công ty xây d ng s n ph m cho th trư ng m c tiêu v i m c ch t lư ng và giá c d ki n. Trên cơ s ó mà tính m c chi phí tương ng v i m c doanh s bán d ki n. Thêm vào ó Công ty cũng ph i căn c vào giá c a i th c nh tranh giá s n ph m c a Công ty không dư c quá cao hay quá th p so V i nh ng Công ty có cùng lo i s n ph m, cùng th trư ng và có i u ki n tương t . 13
 14. 2.1.4 Chính sách phân ph i Công ty s n xu t s n ph m và phân ph i tr c ti p t i khách hang m c tiêu ho c xu t kh u luôn không qua b t kỳ trung gian nào vì v y công ty s dung kênh phân ph i d c là m t m ng lư i k ho ch hóa t p trung và qu n lý có nghi p v chuyên môn, ki m soát hành vi c a kênh và lo i tr mâu thu n phát sinh. Khách hàng Công ty Các c a hàng Khách hàng Phòng xu t Khách hàng kh u Hình 2.1.4 Kênh phân ph i s n ph m c a công ty 2.1.5 Chính sách xúc ti n Ngoài vi c tri n khai m t s n ph m t t, nh giá h p d n và ưa ư c n khách hàng m c tiêu, các doanh nghi p còn ph i truy n thong cho khách hàng c a h . Công ty cũng n m b t ư c i u ó và tri n khai r t nhi u ho t ng truy n thông, c th như sau: - Marketing tr c ti p: Catalog, g i thư, qua i n tho i, qua email, web site… - Bán hàng tr c ti p: Trình di n bán hàng, h i ngh bán hàng, Chương trình khen thư ng, m u chào hàng, h i ch và tri n lãm thương m i…Công ty có 3 c a hàng bán hàng tr c ti p và ngoài ra còn m t phòng living room chuyên t ch c ti c h i ngh là nơi trưng bày r t nhi u m u mã s n ph m, c a công ty, các trương trình xúc ti n bán hàng như “velentin h ng”, “ngày h i 8/3”, “chào ón tân xuân”… u t ư c nh ng k t qu r t kh quan. - Quan h công chúng: H p báo, thuy t trình, h i th o, báo cáo năm, tuyên truy n… - Kích thích tiêu th : Thi, trò chơi, quà t ng, m u chào hàng, h i ch và tri n lãm thương m i, trưng bày, trình di n, b t ti n b hàng cũ, phi u thư ng, phi u mua hàng gi m giá. 2.1.6 Công tác thu th p thông tin Công ty s d ng hai ngu n thông tin là: thông tin th c p và thông tin sơ c p, thông tin th c p là nh ng thông tin có s n trong h sơ c a Công ty, r t tiên theo dõi. Tuy nhiên khi mà nh ng thông tin c n thi t không th có ư c t các thông tin th c p công ty s ph i ti n hành nghiên c u các thong tin sơ c p, quy t nh nghiên c u thong tin sơ c p luôn ư c ưa ra m t cách th n tr ng h n ch th i gian và chi phí V i i tư ng nghiên c u marketing chu y u là khách nư c ngoài và ngư i có thu nh p cao trên d a bàn hà n i và Sài Gòn, Công ty ã s d ng phương pháp thu th p marketing tr c ti p b ng vi c l p các b ng câu h i và t quan sát. 14
 15. 2.1.7 M t s i th c nh tranh Lĩnh V c trang trí n i th t là ang phát tri n r t m nh trên th gi i và Vi t Nam. Vi t Nam ư c tính có hàng nghìn doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c này cũng là nh ng i th c nh tranh tr c ti p c a Công ty. Tiêu bi u như: Công ty TNHH Duy L i, Công ty TNHH Qu c Minh, Công ty trang trí n i th t v n tín t… 2.2 Công tác qu n lý lao ng, ti n lương. 2.2.1 Cơ c u lao ng Theo sè liÖu n¨m 2008, c«ng ty cã ®éi ngò lao ®éng lµ 65 c¸n bé c«ng nh©n viªn, trong ®ã lùc lưîng lao ®éng qu¶n lý lµ 7 ngưêi, lao ®éng trùc tiÕp lµ 58 ngưêi. Con ngưêi lµ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña mäi doanh nghiÖp. Hµng n¨m C«ng ty ®· rÊt chó ý ®Õn vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù. C«ng ty khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng ®i häc thªm ®Ó n©ng cao tr×nh ®é. Ngoµi ra C«ng ty cßn tæ chøc c¸c chuyÕn th¨m quan, nghØ m¸t…t¹o ®iÒu kiÖn khÝch lÖ ngưêi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc. ChÝnh nh÷ng viÖc lµm trªn ®· t¹o ra nguån søc m¹nh cho C«ng ty, gióp C«ng ty æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Do ®Æc thï cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt hµng th công m ngh . TÝnh chÊt cña c«ng viÖc lµ nhÑ nhµng vµ cÇn sù khÐo lÐo nªn sè lao ®éng n÷ cña C«ng ty chiÕm tû träng cao h¬n so víi lao ®éng nam. Ngoµi ra, ®©y lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nªn cÇn mét sè lîng lín lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é ®ßi hái ë ®©y lµ c¸c th lµnh nghÒ. Bé phËn qu¶n lý chiÕm mét phÇn kh«ng lín, nhưng ®ßi hái cã tr×nh ®é cao h¬n. Qua b¶ng c¬ cÊu nguån lao ®éng cña c«ng ty ë dưíi ®©y ta cã thÓ thÊy ®ưîc ®iÒu ®ã. ơn v : Ngư i (làm tròn trư c d u th p phân) Năm Năm Năm Chênh l ch 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 ChØ tiªu Sè TL Sè TL Sè TL Sè TL Sè TL L§ (%) L§ (%) L§ (%) L§ % L§ % Tæng sè lao 68 100 65 100 68 100 3 95 0 100 ®éng 1. Theo giíi tÝnh Lao ®éng nam 16 23 20 29 19 29 4 125 -1 95 Lao ®éng n÷ 52 77 45 71 46 71 -7 87 1 102 2. Theo tr×nh ®é §¹i häc, 15 22 17 26 17 26 2 113 0 100 cao ®¼ng Trung cÊp 12 18 15 23 14 22 3 125 -1 93 Lao ®éng 41 60 33 51 34 52 8 81 1 103 phæ th«ng Hình 2.2.1 cơ c u lao ng 15
 16. 2.2.2 Tuy n d ng lao ng Lưu tuy n d ng lao ng Yêu c u Nhu c u Phi u yêu c u tuy n Thông báo Thông áo tuy n d ng tuy n d ng Thu và xem xét Danh sách h sơ tuy n d ng T ch i Tuy n Th vi c K t qu tuy n T ch i OK d ng H p ng Hình 2.2.2 Lưu tuy n d ng lao ng Khi có nhu c u phát sinh b xung ho c thay th nhân viên, phòng nhân s s l p k ho ch tuy n d ng và ào t o n p lên ban giám c, sau khi ban giám c xem xét s ký duy t r i tr l i phòng nhân s , phòng nhân s th c hi n tuy n d ng và ào t o. 2.2.3 T ng qu lương, ti n lương bình quân Trong quá trình nâng cao hi u qu kinh t c a doanh nghi p , thì s d ng chi phí như th nào cho h p lý cũng là m t v n khi n nhà qu n lý ph i quan tâm, Chi phí ti n lương chi m m t t tr ng không nh trong t ng chi phí c a doanh nghi p nên nó cũng nh hư ng l n n k t qu kinh doanh c a doanh nghi p.Ngày nay, các doanh nghi p ngoài vi c ph i ti t ki m chi phí, thì doanh nghi p cũng ph i nh n th c và ánh giá y chi phí này. Vi c ti t ki m chi phí ti n lương không ph i là d m b t ti n lương c a ngư i lao ng mà là tăng năng su t lao ông sao cho m t ng tr lương thì s t o ra nhi u doanh thu và l i nhu n hơn 16
 17. T ng qu lương ánh giá rõ hơn hi u qu kinh doanh c a công ty n th i ánh giá m c óng góp c a lao ng trong công ty và chính sách i ngũ lao ng c a công ty . Tình hình chi phí ti n lương ư c th c hi n trong năm 2008 ơn v : VND Doanh thu Lao T ng qu lương M c lương bình T su t ti n ng quân (1 ngư i / lương / doanh bình tháng) thu (%) quân 12.387.322.136 65 1.701.180.000 2.181.000 1.37% Hình 2.2.3 B ng chi phí lương Qua các ch s trên ta có th th y m c lương trung bình c a ngư i lao ng tai công ty la khá cao 2.1812.000 (VND) so v i m c lương trung binh các công ty khác. Ngoài m c lương c nh như v y công ty còn áp d ng m t s hình th c khen thư ng khác như :thư ng thêm v s n ph m làm vư t ch tiêu , thư ng làm thêm gi , thư ng cu i năm…. Qua ó ta có thê th y chính sách ti n lương c a công ty khá t t nó xúc ti n tang năng su t c a công nhân viên . 2.2.4 Các hình th c tr lương. Vi c tr lương, tr thư ng cho t ng cá nhân, t ng b ph n, nh m khuy n khích ngư i lao ng làm vi c, hoàn thành t t công vi c theo ch c danh và óng góp quan tr ng vào vi c hoàn thành k ho ch s n xu t kinh doanh c a Công ty. m b o i s ng cho nhân viên Công ty yên tâm công tác, áp ng ư c m c s ng cơ b n c a nhân viên Công ty.Th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t lao ng v lương thư ng và các ch cho ngư i lao ng. 2.2.4.1 Phân lo i - Tr lương theoth i gian: là hình th c tr lương cho ngư i lao ng, căn c ngày làm vi c th c t c a tháng. Lương th i gian áp d ng cho nhân viên văn phòng và nhân viên làm vi c hành chánh t i các b ph n khác. - Tr lương s n ph m: là hình th c tr lương cho ngư i lao ng, căn c vào s lư ng, ch t lư ng s n ph m làm ra. - M c lương th vi c: 70% lương t i thi u c a công ty. 2.2.4.2 Cách tính lương c a các hình th c tr lương: +) Tính lương s n ph m : - Lương s n ph m c a ngư i lao ng d a trên s lư ng công o n t ch t lư ng và ơn giá công o n c a ngư i lao ng. - ơn giá s n ph m do Trư ng b ph n s n xu t duy t. Trư ng h p s n xu t mã hàng m i thì ơn giá s n ph m ư c nhân thêm 20 %. - S công an dùng xác nh lương ư c tính trên cơ s phi u báo công o n c a nhân viên, có xác nh n c a Trư ng b ph n tr c ti p. T ng s lư ng c a các nhân viên làm trong cùng m t công o n không ư c vư t quá t ng s công o n theo quy trình s n xu t. - Lương s n ph m ư c dung tr cho nhân viên tr c ti p s n xu t xư ng. 17
 18. +) Tính lương th i gian: - Lương th i gian b ng m c lương cơ b n c a t ng v trí (m c lương t i thi u nhân b c lương) chia cho s ngày hành chánh trong tháng nhân v i th i gian làm vi c (tăng ca bình thư ng * 1.5, tăng ca ch nh t * 2.0…) - M c lương t i thi u mà công ty áp d ng cho nhân viên toàn Công ty là m c lương 900.000 VND, trong trư ng h p nhân viên làm s ngày công trong tháng. Công ty chia làm 02 ng ch là ng ch qu n lý và ng ch nhân viên, ng ch qu n lý g m Giám c, giám c i u hành,các trư ng, phó phòng.Ng ch nhân viên g m 3 m c nhân viên khác nhau: nhân viên văn phòng, Nhân viên hành chính khác, nhân viên bán hàng t i c a hàng. Ch c v B c lương Giám c 7.8 Giám c i u hành 5.0 Trư ng phòng 3.0 Phó phòng 2.7 B ng 2.2.4.2a B c lương ngh ch qu n lý Ch c v B c lương Nhân viên văn phòng 1.9 Nhân viên hành chính khác 1.9 Nhân viên bán hàng t i c a hàng 1.7 B ng 2.2.4.2b : B c lương ngh ch nhân viên Ghi chú:( B c lương ư c tăng theo thâm niên v i t c tăng kho ng 8% tùy vào k t qu kinh doanh c a Công ty) +) Tính lương - Vi c tính toán lương cho ngư i lao ng d a vào th i gian làm vi c trên th ch m công, ư c i chi u v i b ng ch m công khi c n thi t. - Vi c tính toán lương d a trên nguyên t c chính xác v s li u, m b o th i gian tr lương cho ngư i lao ng úng theo quy nh. - Ngư i lao ng ư c nh n phi u lương chi ti t hàng tháng, ư c quy n i chi u v i b ng lương t ng do Trư ng b ph n tr c ti p gi (b n copy). - Ti n lương tr cho ngư i lao ng. M i tháng m t l n, vào ngày 05 n ngày 10 c a tháng. - i v i lương s n ph m, ư c tr làm hai l n (m i l n tr sau khi k t toán s lư ng vào ngày 15, ngày 30 c a tháng, lương s n ph m ư c tr ch m nh t không quá 7 ngày sau ngày k t toán. 2.2.4.3 Các kho n tr c p và ph c p *) Ph c p +) Ph c p trách nhi m: C p qu n lý ư c thư ng ti n trách nhi m hàng tháng, m c thư ng là 10 % lương cơ b n. +) Ti n công tác phí: 18
 19. - Nhân viên thư ng xuyên công tác ngoài thì ư c thư ng là: 200 000 ng/tháng. - i v i nhân viên không thư ng xuyên i công tác thì ư c hư ng Công tác phí theo b ng công tác phí c a Công ty - i v i nhân viên i công tác ngoài không thư ng xuyên thì ư c ph c p: + 15000 ng/l n công tác tính trên quãng ư ng 1 chi u
 20. - S ti n thư ng t 20.000 ng n 200.000 ng tuỳ thu c vào k t qu kinh doanh c a Công ty. - Phòng Nhân s có trách nhi m l p t trình Ban Giám c v s ti n thư ng, d toán ti n thư ng trình Ban Giám c trư c 15 ngày so v i ngày l tương ng, l p danh sách cán b công nhân viên ư c thư ng trư c 3 ngày so v i ngày l tương ng. +) Thư ng thâm niên: - Thâm niên ư c tính chi ti t t i t ng tháng (n u t 15 ngày tr lên thì tính tháng, n u dư i 15 ngày thì không ư c tính tháng. - Ti n thâm niên = s tháng thâm niên * s ti n thâm niên 1 tháng. - Phòng Nhân s có trách nhi m l p t trình v s ti n thâm niên c a 1 tháng, d toán t ng ti n thâm niên trư c 30 ngày so v i ngày b t u ngh t t. - Thư ng thâm niên ư c tr vào cu i năm (âm l ch). +) Thư ng t doanh thu: Phòng Kinh doanh t doanh thu do Ban Giám c giao ư c thu ng ph n trăm doanh thu hàng tháng, trư ng h p vư t doanh thu thì Phòng Kinh doanh làm t trình v vi c t doanh thu, m c ư c hư ng cho t ng CNV trình Ban Giám c duy t và chuy n cho Phòng K toán tr cùng v i lương tháng. 2.2.5 Phương pháp xây d ng nh m c lao ng. Hi n nay công ty TNHH thương m i k thu t Phú Hà ang áp d ng nh m c lao ng theo biên ch . a) Nguyên t c: Khi xác nh biên lao ng theo nhi m v s n xu t, kinh doanh không ư c tính nh ng lao ng làm s n ph m không ph thu c nhi m v s n xu t kinh doanh ư c giao, lao ng s a ch a l n và hi n i hoá thi t b , s a ch a l n nhà xư ng, công trình xây d ng cơ b n, ch t o, l p t thi t b và các vi c khác. Nh ng hao phí lao ng cho các lo i công vi c này ư c tính m c lao ng riêng như tính cho ơn v s n ph m. Phương pháp nh m c lao ng theo nh biên áp d ng i v i doanh nghi p s n xu t, kinh doanh không th xây d ng nh m c lao ng cho t ng ơn v s n ph m. áp d ng phương pháp này òi h i ph i xác nh s lao ng nh biên h p lý cho t ng b ph n tr c ti p và gián ti p c a toàn doanh nghi p. b) Phương pháp tính: Công th c t ng quát như sau: L b = Lyc + Lpv + Lbs + Lql Trong ó: L b: là lao ng nh biên c a doanh nghi p, ơn v tính là ngư i; Lyc: là nh biên lao ng tr c ti p s n xu t, kinh doanh; Lpv : là nh biên lao ng ph tr và ph c v ; Lbs : là nh biên lao ng b sung th c hi n ch ngày , gi ngh theo quy nh c a pháp lu t lao ng i v i lao ng tr c ti p, ph tr và ph c v Lql : là nh biên lao ng qu n lý * Tính Lyc : 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản