intTypePromotion=3

Báo cáo tốt nghiệp: “Phương pháp trả lương tại công ty CMS"

Chia sẻ: Pv T | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:58

0
172
lượt xem
87
download

Báo cáo tốt nghiệp: “Phương pháp trả lương tại công ty CMS"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: “phương pháp trả lương tại công ty cms"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: “Phương pháp trả lương tại công ty CMS"

 1. TRƯ NG …………………. KHOA………………………. ----- ----- Báo cáo t t nghi p tài: Phương pháp tr lương t i công ty CMS
 2. M CL C L IM U ...........................................................................................................1 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT V CÔNG TY MÁY TÍNH CMS ........................6 1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty máy tính CMS .......... 6 1.2. Nhi m v và ch c năng ..................................................................... 6 1.3. Cơ c u t ch c b máy qu n lý. ......................................................... 7 1.4. K t qu ho t ng kinh doanh c a Công ty (2002 - 2005). ................ 9 CHƯƠNG II: TH C TR NG CÔNG TÁC TR LƯƠNG C A CÔNG TY MÁY TÍNH CMS ........................................................................................... 13 2.1. Nh ng nhân t nh hư ng n phương pháp tr lương c a Công ty. 13 2.1.1. c i m lao ng c a Công ty. ................................................13 2.1.2. c i m v kinh doanh c a Công ty. ........................................14 2.1.3. c i m v qu n lý. .................................................................20 2.1.4. c i m v các dòng s n ph m c a Công ty trên th trư ng. ....22 2.1.5. c i m v thi t b máy móc và công ngh c a Công ty. .........22 2.2. Th c tr ng phương pháp tr lương c a Công ty. ...............................23 2.2.1. Quy ch tr lương c a Công ty ..................................................23 2.2.2. Hình th c tr lương. ...................................................................27 2.2.2.1. Hình th c tr lương theo th i gian: .....................................27 2.2.2.2.Hình th c tr lương theo s n ph m. .....................................32 2.2.2.3. Phân ph i ti n thư ng. ........................................................36
 3. 2.3. Nh n xét chung v công tác tr lương c a Công ty. ..........................39 2.3.1. Hi u qu t ư c. .....................................................................39 2.3.2.Nh ng h n ch . ...........................................................................41 CHƯƠNG III: M T S GI I PHÁP NH M HOÀN THI N PHƯƠNG PHÁP TR LƯƠNG C A CÔNG TY CMS ................................................... 43 3.1. Phân b l i qu ti n lương th i gian. ................................................43 3.2. Hoàn thi n công tác t ch c nơi làm vi c. ........................................45 3.3. Hoàn thi n công tác ki m tra ánh giá. .............................................47 3.4. Hoàn thi n công tác chi tr lương cho nhân viên. .............................47 3.5. T ch c ch o s n xu t. .................................................................50 K T LU N ............................................................................................................ 56 TÀI LI U THAM KH O……………………………………………… ..51
 4. L IM U Nư c ta t m t n n kinh t k ho ch hoá t p trung chuy n sang n n kinh t th trư ng, v n ng theo cơ ch th trư ng có s qu n lý c a nhà nư c theo nh hư ng XHCN. N n kinh t thoát kh i tr ng thái trì tr , suy thoái, bư c sang giai o n tăng trư ng liên t c t c cao, s c s n xu t và tiêu dùng l n, cư ng c nh tranh cao và ngày càng gay g t. Các i th c nh tranh nhau b ng m i cách, v i m i hình th c. Trong ó n i b t là c nh tranh v s n ph m, giá c , ch t lư ng, m u mã, phân ph i, khu ch trương... ng v ng trong cơ ch th trư ng òi h i các doanh nghi p ph i n l c i m i, năng ng trong s n xu t kinh doanh. Doanh nghi p hoàn toàn lo li u u vào, u ra, h ch toán kinh doanh, ch u trách nhi m toàn b ho t ng s n xu t kinh doanh c a mình. i v i Công ty máy tính CMS, t khi thành l p n nay ã tr i qua nh ng bi n ng thăng tr m c a n n kinh t nhưng v n ng v ng ư c nh tích c c i m i, năng ng trong kinh doanh, a d ng hoá s n ph m, c bi t là v n m r ng th trư ng tiêu th s n ph m v n ư c coi là v n b c xúc và h t s c quan tr ng mà các c p lãnh o, nh ng nhà ho ch nh chính sách kinh doanh c a Công ty luôn quan tâm. Vi c th c t p là vô cùng quan tr ng i v i m i sinh viên nói chung, nó giúp ưa các ki n th c sách v ra ng d ng th c t , t o cho m i sinh viên kh i b ng , m nh d n, bi t tin vào mình hơn khi i làm vi c. Qua th i gian th c t p t i trư ng và quá trình tìm hi u th c t t i Công ty máy tính CMS em xin ch n tài: “Phương pháp tr lương t i công ty CMS" làm tài nghiên c u cho chuyên th c t p c a mình . Ngoài ph n m u, k t lu n, chuyên g m có ba chương : Chương I: Khái quát v Công ty máy tính CMS. Chương II: Th c tr ng công tác tr lương c a Công ty máy tính CMS.
 5. Chương III: M t s gi i pháp nh m hoàn thi n phương pháp tr lương c a Công ty máy tính CMS. Chuyên ư c hoàn thành nh s giúp t n tình c a các anh ch trong phòng K toán Công ty Máy Tính CMS và s hư ng d n nhi t tình c a th y giáo ThS. Mai Xuân ư c. M c dù ã c g ng xong chuyên không th tránh kh i nh ng thi u sót nh t nh. Vì v y em r t mong ư c s óng góp ý ki n t các th y cô và các anh ch trong phòng K toán Công ty Máy tính CMS chuyên c a em có th hoàn thi n hơn.
 6. CHƯƠNG I KHÁI QUÁT V CÔNG TY MÁY TÍNH CMS 1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty máy tính CMS Công ty TNHH s n xu t và d ch v máy tính Th Trung (CMS Co., Ltd.,) ư c S KH Thành ph Hà N i c p gi y phép kinh doanh s 101956 thành l p ngày 17/5/1999 là m t thành viên c a t p oàn CMC, m t trong nh ng t p oàn công ngh thông tin hàng u Vi t Nam. Hi n nay, CMS là nhà s n xu t và l p ráp máy tính Thương hi u s 1 Vi t Nam - máy tính CMS, ng th i là nhà phân ph i chuyên nghi p các thi t b s n ph m tin h c. Ngày 17 tháng 5 năm 1999 khai trương Công ty có tr s t i 67B Ngô Thì Nh m, qu n Hai Bà Trưng, Hà N i. n nay CMS ã và ang phát tri n không ng ng trư ng thành, và th c t CMS ã tr thành m t nhà s n xu t l p ráp, phân ph i có tên tu i v i nh ng s n ph m ư c th trư ng công nh n. - 01/2006 CMS t danh hi u Hàng Vi t Nam ch t lư ng cao do ngư i tiêu dùng bình ch n. 1.2. Nhi m v và ch c năng Công ty TNHH máy tính CMS v i ch c năng s n xu t kinh doanh các thi t b và d ch v trong lĩnh v c i n t vi n thông tin h c. Nh ng ngành ngh chính c a công ty ư c quy nh trong gi y phép kinh doanh: - Máy tính, linh ki n máy tính và các thi t b kèm theo máy tính. - Kinh doanh d ch v h tr , cung c p các gi i pháp trong lĩnh v c tin h c hoá, hi n i hoá cho các công ty, t ch c. Hi n nay, CMS ang là nhà phân ph i chính th c các s n ph m c a các hãng s n xu t linh ki n và thi t b tin h c hàng u trên th gi i như Intel, BenQ, Kingston, Santak, Transcend, Foxconn… Nh có kh năng tài
 7. chính n nh, tính chuyên nghi p cao trong kinh doanh và d ch v , kh năng b o hành và h tr k thu t m c t i a, nh ng m t hàng CMS tham gia phân ph i luôn ư c khách hàng tin tư ng và t doanh s cao. - V m t kinh doanh d ch v , công ty ã tri n khai và cung c p các lo i hình d ch v ch y u sau: + D ch v l p t m i, b o trì, b o dư ng các h th ng máy tính, thi t b m ng cho các doanh nghi p s n xu t kinh doanh và các t ch c Nhà nư c. + D ch v tư v n v quy ho ch và phát tri n n n t ng ng d ng công ngh thông tin trong s n xu t, qu n lý kinh doanh cho các doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p tư nhân. + Kh o sát thi t k xây d ng các ph n m m ng d ng theo yêu c u c a khách hàng. Khi m i thành l p, v i quy mô nh , th i gian ho t ng chưa dài vì v y Công ty TNHH s n xu t và d ch v máy tính CMS ã g p r t nhi u khó khăn trong vi c t ch c qu n lý s n xu t, tiêu th s n ph m, phát tri n d ch v cũng như kh năng c nh tranh v i các doanh nghi p khác trong cùng lĩnh v c. Tr i qua hơn 6 năm ho t ng, Công ty TNHH s n xu t và d ch v máy tính CMS ã tìm ra cách th c ho t ng riêng, c trưng cho công ty mình, tìm ra hư ng phát tri n b n v ng và có hi u qu cho các ho t ng kinh doanh thương m i c a mình và th c t CMS ã tr thành nhà s n xu t, l p ráp, phân ph i có tên tu i v i nh ng s n ph m ư c th trư ng công nh n 1.3. Cơ c u t ch c b máy qu n lý. Hi n nay công ty có 25 nhân viên làm vi c trong các phòng ban và b ph n khác nhau. Cơ c u b máy c a công ty ư c t ch c theo ki u tr c tuy n n t ng phòng ban, b ph n s n xu t kinh doanh thông qua các trư ng phòng, m b o luôn n m b t ư c nh ng thông tin chính xác và t c th i v tình hình s n xu t kinh doanh, th trư ng cũng như kh năng tài chính c a công ty.
 8. B máy t ch c c a Công ty TNHH s n xu t và d ch v máy tính CMS ư c mô t b ng hình v sau: Hình1 : Sơ t ch c công ty CMS Giám đ c PGĐ kinh doanh PGĐ k thu t Phòng Phòng Phòng Phòng Trung Phòng Phòng kinh kinh k t tâm l p d doanh doanh toán ch c b o máy án phân bán l h nh h nh ph i chính + ng u công ty là Giám c công ty do các thành viên sáng l p c là ngư i ch u trách nhi m ch o chung m i ho t ng s n xu t kinh doanh và qu n lý công ty. + Phó giám c ph trách v kinh doanh, ch u trách nhi m v qu n lý các ho t ng v kinh doanh, bán buôn, bán l , qu n lý và xét duy t các ho t ng tìm i tác kinh doanh t các nhân viên nghiên c u th trư ng t i các phòng (ch y u là phòng phân ph i). + Phó giám c k thu t ch u trách nhi m hoàn toàn v khâu k thu t c a công ty bao g m: l p máy và qu n lý các d án v máy tính và tiêu th máy tính cho công ty. + Phòng k toán: g m k toán trư ng, k toán viên, th qu ch u trách nhi m t ch c công tác k toán, th ng kê, theo dõi tình hình tài chính c a công ty. + Phòng t ch c hành chính: có nhi m v qu n lý l c lư ng cán b công nhân viên c a công ty và các v n hành chính có liên quan. + Công ty có hai phòng kinh doanh có nhi m v tr c ti p t ch c th c
 9. hi n các ho t ng kinh doanh bao g m: Phòng bán l (ph c v ngư i tiêu dùng có nhu c u mua thi t b l hay mua máy ơn chi c). Phòng phân ph i (có nhi m v tìm các ngu n hàng, các i lý l n phân ph i v i s lư ng nhi u, t ch c các cu c i u tra nghiên c u th trư ng). + Phòng b o hành: th c hi n b o hành các s n ph m bán buôn và bán l c a công ty. + Phòng l p máy: ch u trách nhi m l p t máy móc úng theo tiêu chu n, quy trình k thu t và ti n l i cho vi c s d ng c a khách hàng. + Phòng d án: nghiên c u th trư ng, xu t các phương án v ngu n nh p hàng và ngu n tiêu th hàng hóa em l i l i nhu n cho công ty. 1.4. K t qu ho t ng kinh doanh c a Công ty (2002 - 2005). *. V ho t ng chung c a Công ty t năm 2002-2005. Tr i qua m t s năm ho t ng, Công ty CMS ã g t hái ư c nhi u thành công. ó chính là s tăng trư ng doanh thu, s tăng trư ng m c l i nhu n, s óng góp c a Công ty vào Ngân sách nhà nư c, ngu n lao ng tăng lên, i s ng cán b công nhân viên trong Công ty ư c c i thi n. Các k t qu ó ư c th hi n qua b ng sau: B ng 1: K t qu ho t ng kinh doanh c a Công ty máy tính CMS. ( ơn v : 1.000 ng) Ch tiêu Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 1. T ng doanh thu 3.845.000 4.050.000 5.230.000 6.086.000 2. N p ngân sách NN 216.000 297.000 408.000 510.300 3. Doanh thu thu n 2.945.000 3.753.000 4.822.000 5.575.700 4. Giá v n hàng bán 1.785.000 2.981.000 3.910.000 4.546.000 5. Lãi l , lãi g p 547.000 772.000 912.000 1.029.700 6. Chi phí qu n lý kinh doanh 468.000 603.000 773.000 841.500 7. L i t c trư c thu 114.000 169.000 139.000 198.200 8. Thu TNDN (32%) 34.000 54.080 44.480 60.230 9. L i t c sau thu 86.000 114.920 94.520 127.970 10.T ng s lao ng( 13 15 20 24
 10. Ngư i) (Ngu n: Phòng k toán - Công ty máy tính CMS) Qua b ng trên cho th y: Nhìn chung ho t ng kinh doanh c a công ty qua các năm là tương i n nh. Sau năm 2002 t 86.000.000 ng n năm 2003 khi tăng l i nhu n lên là 114.920.000 ng vào năm 2003 thì n năm 2004 l i nhu n ch t 94.520.000 ng và tăng lên vào năm 2005 v i l i nhu n t 127.970.000 ng. c bi t, l i nhu n c a công ty gi m sút trong năm 2004 là do m t s nguyên nhân sau ây: Th nh t, chi phí qu n lý kinh doanh tăng t 468.000.000 ng vào năm 2002 lên 603.000 ng năm 2003 và 773.000 ng năm 2004. S c ng d n c a các kho n thu và các kho n gi m tr tăng t 216.000.000 ng năm 2002 lên 297.000.000 ng năm 2003 và lên n 510.300.000 năm 2005. Th hai, là do công ty chưa th c s s d ng h t ti m l c c a mình phát huy vào th trư ng bán l , bán buôn, phân ph i toàn di n cho khách hàng. Th ba, m c dù doanh thu trong các năm 2003,2004,2005 u tăng lên so v i năm trư c ó nhưng chi phí u vào tăng m nh ã khi n cho giá v n hàng hoá quá cao khi n cho lãi su t gi m (m t ph n là do s khan hi m c a m t s ch ng lo i hàng hóa, và s d tr không h p lý c a công ty). Nhìn chung doanh thu c a các năm có tăng lên, i kèm là l i nhu n cũng tăng theo, lư ng thu óng góp cho nhà nư c tăng d n lên theo các năm v i 216.000.000 ng năm 2002 lên 297.000.000 ng năm 2003 cho n 510.000.000 năm 2005. Theo ánh giá thì tình hình ho t ng c a công ty có chi u hư ng phát tri n i lên. *. V doanh thu :
 11. B ng 2 : Cơ c u doanh thu c a Công ty CMS Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Lĩnh Doanh T l Doanh T l Doanh T l Doanh T l v c thu % thu % thu % thu % Máy tính 1.958.000 81,2% 3.520.000 86,91% 4.475.200 85,56% 5.063.000 83,19% D ch v 453.000 18,8% 530.000 13,09% 754.800 14,44% 1.023.000 16,81% T ng c ng 2.411.000 100% 4.050.000 100% 5.230.000 100% 6.086.000 100% ( ơn v : 1000 ng) (Ngu n: Phòng tài chính - k toán Công ty TNHH s n xu t và d ch v máy tính CMS) Lĩnh v c kinh doanh ph n c ng như máy tính, ph ki n và các s n ph m liên quan là lĩnh v c kinh doanh truy n th ng c a Công ty TNHH s n xu t và d ch v máy tính CMS. Ban giám c Công ty TNHH s n xu t và d ch v máy tính CMS luôn coi ó là lĩnh v c kinh doanh chính c a h và trong th c t lĩnh v c này ã có doanh thu chi m t i 81,2% năm 2002; 86,91% năm 2003; 85,56% năm 2004 và 83,19% năm 2005. Kinh doanh d ch v h tr và cung c p các gi i pháp k thu t cho các công ty khác và các t ch c trong các d án tin h c ho c hi n i hoá là m t trong nh ng lĩnh v c quan tr ng không ch vì nó chi m t i 18,8% năm 2002; 13,09% năm 2003; 14,44% năm 2004 và 16,81% năm 2005 doanh thu mà còn vì lĩnh v c này liên quan tr c ti p t i lĩnh v c kinh doanh ph n c ng máy tính, nó chính là lĩnh v c h tr máy tính; khi tư v n, cung c p cho khách hàng nh ng gi i pháp h p lý thì hình nh và uy tín c a công ty ư c tăng thêm g p nhi u l n. Trong th i gian g n ây, song song v i vi c phát
 12. tri n kinh doanh lĩnh v c ph n c ng, Công ty TNHH s n xu t và d ch v máy tính CMS cũng ang r t chú tr ng t i vi c kinh doanh các d ch v i kèm có th khai thác hay tìm ki m ư c các khách hàng ti m năng. *. V v n kinh doanh: B ng 3: Cơ c u v n c a Công ty CMS Năm Ch tiêu ơn v Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 2002 T ng v n kinh 1.000 doanh ng 2.067.000 3.560.000 4.906.000 5.145.000 V n lưu ng 1.000 ng 1.685.000 2.966.000 4.272.000 4.504.000 V nc nh 1.000 ng 382.000 594.000 634.000 641.000 T l v n lưu ng trong t ng v n KD % 81,5% 83,31% 87,08% 87,54% Ngu n v n ch s 1.000 h u ng 1425.000 2.020.000 3.149.000 3.525.000 Công ty TNHH s n xu t và d ch v máy tính CMS là m t công ty tư nhân, có quy mô nh , tu i i còn r t tr . Trong giai o n u bư c vào kinh doanh trong lĩnh v c i n t vi n thông tin h c, công ty ã g p nhi u khó khăn trong vi c m r ng ngu n v n, nhi u h p ng ư c ký k t dư i hình th c thanh toán sau, ho c thanh toán dài h n c nh tranh v i các công ty khác. Vì v y tình tr ng n ng v n c a công ty là không th tránh kh i, d n n ngu n v n quay vòng ch m. Tuy nhiên, trong th i gian g n ây công ty ã có nhi u chính sách m r ng kinh doanh và ưa ra m t s gi i pháp nh m tăng ngu n v n s n xu t kinh doanh như vay v n ngân hàng, khuy n khích các nhân viên trong công ty cùng góp v n. T ch c các t qu ng cáo, khuy n mãi s n ph m v i m c tiêu tăng lư ng s n ph m bán ra nh m thu h i v n nhanh. Do ó, t ng ngu n v n c a công ty hi n nay ã t g n m c 5,2 t ng.
 13. CHƯƠNG II TH C TR NG CÔNG TÁC TR LƯƠNG C A CÔNG TY MÁY TÍNH CMS 2.1. Nh ng nhân t nh hư ng n phương pháp tr lương c a Công ty. 2.1.1. c i m lao ng c a Công ty. Các thành viên ban giám c, k toán trư ng và các trư ng phòng ban là nh ng cán b có trình i h c và trên i h c, h có nhi u năm kinh nghi m v qu n lý kinh t và k thu t trong các công ty trong và ngoài nư c, có tác phong làm vi c hi n i, nh y bén và năng ng, có kh năng qu n lý i u hành t t các ho t ng kinh doanh thương m i c a công ty. L c lư ng lao ng c a công ty ch y u là i ngũ nhân viên có tu i i còn r t tr , a ph n ư c ào t o chính quy trong các trư ng cao ng và i h c, có năng l c và s năng ng c a tu i tr . Tuy nhiên, v trình k thu t c a công ty thì còn nhi u v n c n ph i gi i quy t, có th nói h u h t nhân viên Marketing và nhân viên bán hàng ph n l n là nh ng c nhân kinh t , i u này áp ng ư c nh ng nhu c u hi n t i c a công ty trong vi c kinh doanh thương m i nhưng xét trên th c t m t hàng kinh doanh ch y u c a công ty l i là máy vi tính – là m t m t hàng k thu t. Trong th i gian t i khi m r ng th trư ng kinh doanh, các nhân viên kinh doanh c a công ty ngoài nh ng ki n th c v kinh t cũng c n ph i có nh ng hi u bi t k thu t cơ b n v m t hàng này. V n ào t o và nâng cao trình cho i ngũ cán b nhân viên nh m áp ng nhu c u òi h i c a th trư ng cũng ang ư c ban giám c Công ty TNHH s n xu t và d ch v máy tính CMS quan tâm. Tuy nhiên, v i ti m l c nh , kinh phí ào t o là tương i ít, do v y gi i quy t v n trên công ty chú tr ng ch tuy n thêm nh ng nhân viên ã ư c ào t o có ki n th c v c hai chuyên ngành, ng th i khuy n khích nh ng thành viên c a công ty h c t p nâng cao ki n th c k t h p v i m t s chương trình ào t o cơ b n cho nhân
 14. viên v i phương th c v a h c v a làm, nhưng ây cũng không ph i là m t bi n pháp lâu dài, trong th i gian k ti p khi công ty m r ng và phát tri n thì công ty s ph i có nh ng u tư lâu dài cho lĩnh v c nhân l c. B ng 4 : Cơ c u lao ng c a Công ty máy tính CMS Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 STT Tiêu chí S S S S % % % % lư ng lư ng lư ng lư ng 1 Theo tiêu chí lao ng 13 100 15 100 20 100 24 100 - Lao ng gián ti p 4 69 4 27 4 20 4 16,67 - Lao ng tr c ti p 9 31 11 73 16 80 20 83,33 2 Theo trình h cv n 13 100 15 100 20 100 24 100 - i h c và trên H 9 69 11 73 13 65 16 66,67 - Trung c p, Cao ng 3 23 3 20 5 25 6 25 - Khác 1 8 2 7 2 10 2 8,33 3 Gi i tính 13 100 15 100 20 100 24 100 - Nam 10 77 12 80 14 70 17 70,83 -N 3 23 3 20 6 30 7 29,17 (Ngu n: Phòng t ch c hành chính c a công ty CMS) 2.1.2. c i m v kinh doanh c a Công ty. *. Ho t ng mua hàng c a Công ty . Cũng như các công ty tin h c khác, Công ty TNHH s n xu t và d ch v máy tính CMS là công ty kinh doanh thương m i và d ch v . H u h t các linh ki n, thi t b máy vi tính c a công ty ư c cung ng qua các công ty xu t nh p kh u như FPT, CMC, Samsung Vina, LG – SEL… ho c m t s công ty trung gian khác như CDS, ISTC, T&H, Hitech, i phong, Minh Quang… chính vì v y mà s n ph m máy vi tính c a công ty hi n nay 100%
 15. ư c l p ráp t nh ng linh ki n r i nh p ngo i. Năm 2000, Công ty TNHH s n xu t và d ch v máy tính CMS ã ký h p ng làm i lý phân ph i cho Samsung Vina v màn hình máy vi tính mang nhãn hi u Monitor Samsung SyncMaster và Motorola v i nhãn hi u s n ph m Fax modem Motorola… Ngoài ra, Công ty TNHH s n xu t và d ch v máy tính CMS còn làm b n hàng và i lý phân ph i cho hãng MSI c a M , UPSELEC c a ài Loan, HP c a Singapore, LG c a LG ELECTRONICS Vietnam… B ng 5 : Ngu n hàng nh p trong năm 2004 - 2005 ơn STT Ngu n hàng Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 v 1 Nh p kh u 1.000 tr c ti p ng 140.000 220.000 320.000 635.000 2 Nh p qua các i lý c a 1.000 hãng ng 745.000 895.000 1.277.800 1.884.000 3 Nh p qua các trung gian 1.000 khác ng 1.095.000 1.854.000 2.312.200 2.027.000 T ng 1.980.000 2.969.000 3.910.000 4.546.000 Vi c nh p hàng c a Công ty TNHH s n xu t và d ch v máy tính CMS ch y u thông qua ba ngu n nh p cơ b n trên. Do quy mô c a công ty còn nh nên ph n l n các thi t b , linh ki n u ư c nh p thông qua các i lý c a các hãng t i Vi t Nam hay qua các công ty trung gian khác có quy mô l n hơn. Theo s li u th ng kê thì lư ng hàng nh p qua các i lý c a các hãng t i Vi t Nam tăng d n t 745.000.000 ng trong năm 2002 thì n năm 2005 lư ng hàng nh p ã tăng lên 1.884.000.000 ng, tuy con s này
 16. chưa cao nhưng có th nói Công ty TNHH s n xu t và d ch v máy tính CMS ã d n ang m r ng m i quan h c a mình n v i các công ty là i di n cho các hãng l n, có uy tín trên th trư ng công ngh thông tin như: IBM, HP, Toshiba, Xerok, Epson, Compaq… Lư ng hàng nh p thông qua các công ty trung gian khác không có s dao ng quá l n v i 1.095.000.000 ng năm 2002 n năm 2005 là 2.027.000.000 ng, ngu n hàng nh p này chi m hơn m t n a trong t ng s lư ng hàng nh p c a công ty, i u này nh hư ng khá l n trong vi c c nh tranh c a công ty i v i các i th khác. Do quy mô nh nên lư ng hàng nh p thông qua nh p kh u tr c ti p năm 2002 là 140.000.000 ng và n năm 2005 là 635.000.000 ng, tuy tăng lên r t nhanh nhưng con s này chưa áng ư c ghi nh n b i nó ch chi m 8,18% n 13,97% trong t ng s . Trong th i gian t i công ty ang có k ho ch gi m lư ng hàng nh p thông qua ngu n nh p hàng th ba xu ng ch còn 1/5, tăng lư ng hàng nh p thông qua ngu n th nh t và th hai lên càng l n càng t t mà chú tr ng t p trung vào nh p hàng tr c ti p là ch y u. *. V công tác th trư ng và ch t lư ng s n ph m c a Công ty. Nhu c u tiêu dùng máy vi tính trong dân cư hi n nay chuy n d n sang lo i máy tính l p ráp là ch y u. ón b t ư c nhu c u này ng th i cũng phù h p v i chi n lư c kinh doanh mà công ty ã ra, công ty CMS ã t p trung và phân tích hai i tư ng tiêu dùng cu i cùng ch y u sau: Cá nhân, các h gia ình, các trung trò chơi (Internet): T tr ng s d ng máy nh p ngo i chi m 18%, máy l p ráp chi m 82%. c i m tiêu dùng c a h như sau: - S d ng h u h t là máy l p ráp v i m c ích h c hành và ph c v cho công vi c. - Khi mua máy thư ng thông qua ngư i thân quen gi i thi u. - Khi mua h thư ng quan tâm hàng u n ch t lư ng, sau ó là giá c và ch b o hành i kèm. - S lư ng ngư i có nhu c u mua máy ngày càng gia tăng.
 17. - H thư ng có nhu c u mua máy vi tính m c giá trung bình t 5 tri u n 10 tri u. - R t quan tâm n các chương trình khuy n m i c a công ty. - Thư ng là thanh toán ngay sau khi máy vi tính ư c l p t và ch y th t theo yêu c u c a khách hàng. Khách hàng là các t ch c: t tr ng s d ng máy nh p ngo i chi m 40,8% và máy l p ráp chi m 59,2%. Nh ng i tư ng s d ng ch y u máy tính nh p (nguyên b ) như: Các cơ quan thu c ngân hàng, tài chính, h i quan, d u khí, bưu chính vi n thông, hàng không, y t … có kh năng kinh phí u tư d i dào, òi h i cao v yêu c u k thu t và ng d ng. Nh ng i tư ng s d ng mày vi tính l p ráp như: Các cơ quan nhà nư c các c p, giáo d c, các công ty liên doanh và tư nhân… M c ích s d ng c a các cơ quan này ch y u là ào t o, d y h c, qu n lý h sơ, lưu tr thông tin, thi t k , nghiên c u và phát tri n. S lư ng m i l n mua hàng tuỳ thu c theo quy mô u tư c a các doanh nghi p ó, có th v i s lư ng r t l n khi h u tư nâng c p ng lo t các trang thi t b ho c s lư ng nh khi ch ơn thu n là thay th , s a ch a. Nhưng v i các doanh nghi p này thì d ch v sau bán như ch b o hành b o dư ng r t ư c quan tâm, thông thư ng h hay ký k t các h p ng b o dư ng theo nh kỳ hay khoán theo năm. Trong các tiêu th c ánh giá thì i tư ng khách hàng này quan tâm n ch t lư ng và d ch v nhi u hơn sau ó m i n là giá c . B ng 6 : Phân ph i các o n th trư ng cho 2 nhóm máy tính. Máy tính Máy tính nh p i tư ng s d ng l p ráp (%) ngo i (%) - Cá nhân, h gia ình, trung tâm trò chơi 82 18 - Cơ quan hành chính s nghi p 73,4 26,6 - Doanh nghi p nhà nư c 41,7 58,3 - Doanh nghi p tư nhân 68,1 31,9
 18. - Công ty liên doanh 50 50 - Ngành giáo d c 80 20 - Ngành y t 25 75 - Ngành ngân hàng 5 95 Ban lãnh o công ty CMS ã xác l p i tư ng khách hàng mua máy tính l p ráp làm o n th trư ng m c tiêu c a mình. Nhưng cho n nay công ty v n chưa phân nh ư c nh ng nhóm khách hàng nào s là i tư ng ch y u, chưa phân lo i ư c nhóm khách hàng truy n th ng, nhóm khách hàng ti m năng. Do th c hi n chính sách giá không phân bi t và công khai nên các ho t ng khuy n m i cho lĩnh v c bán l luôn ư c công ty quan tâm chú ý. Các chương trình khuy n m i thư ng ư c t ch c theo t và có s ng h giúp c a các i tác. M t s chương trình khuy n m i mà công ty ã th c hi n trong th i gian qua là: - Mua linh ki n có giá tr trên 5USD ư c truy c p 01gi internet mi n phí t i c a hàng c a công ty. - Mua m t b máy vi tính (l p ráp) t ng 01 bàn di chu t + 01 kính ch n màn hình + 01 headphone ho c t ng 01 ng h treo tư ng. Ho t ng khuy n m i t ra là công c cl c kích thích tăng lư ng bán ra, nh t là trong i u ki n giá không th tr thành công c c nh tranh thích h p, nó c bi t tác ng m nh t i i tư ng tiêu dùng là các cá nhân. Th c t năm 2003, trong tháng th c hi n khuy n m i, s lư ng khách hàng ã tăng lên 1.3 l n so v i tháng không có chương trình khuy n m i. Khuy n m i không ch thu hút thêm khách hàng cho công ty mà thông qua nh ng t ng ph m g i cho khách hàng, hình nh c a công ty còn ư c khách hàng ghi nh n l i và cũng là m t hình th c qu ng cáo gián ti p cho công ty. Nhưng nhìn chung các ho t ng này v n ư c ti n hành r i r c chưa liên
 19. k t ư c v i các chương trình khuy n m i cho lĩnh v c bán buôn nên ôi khi gây lãng phí chi phí c a công ty và hi u qu em l i chưa cao. Công ty CMS c n ph i có nh ng i u ch nh áng k trong vi c l a ch n ch t lư ng c a các thi t b và hoàn thi n hơn n a quá trình l p ráp ng th i th c hi n t t vi c cung ng các d ch v i kèm sao cho s n ph m n tay ngư i tiêu dùng ư c hoàn h o hơn, chi m ư c lòng tin c a khách hàng. Khách hàng hi n t i thư ng mua máy vi tính t i các công ty, c a hàng tin h c là chính, ch có m t s r t ít (1,2% khách hàng mua máy tính sách tay t i nư c ngoài). Do máy vi tính là s n ph m c a n n khoa h c k thu t công ngh cao nên khách hàng thư ng d a vào ý ki n c a các chuyên gia tư v n tin h c (47%), vào ngư i bán hàng (28%) còn l i là (25%). Theo ánh giá chung thì khách hàng cho r ng các tiêu chí như: c u hình b máy, ch t lư ng máy tính và d ch v b o hành, s a ch a là các tiêu chí ang ư c khách hàng r t quan tâm t i, h cho r ng khi ã l a ch n m t c u hình máy tính thích h p cho công vi c thì ch t lư ng c a b máy tính ó ph i th t t t, ph i m b o ư c yêu c u k thu t, các linh ki n l p ráp ph i ng b và tương thích v i nhau. Bên c nh ó khách hàng cũng r t băn khoăn v ch b o hành hi n nay, b i máy tính l p ráp hi n nay ư c b o hành theo t ng linh ki n ch không b o hành theo c b máy và theo quy nh b o hành c a t ng công ty nên khi máy tính có s c thì khách hàng r t băn khoăn li u r ng ph n linh ki n h ng trong máy tính c a mình có còn th i h n b o hành hay không và có ư c b o hành hay không? ây chính là nh ng v n m u ch t mà các công ty tin h c nói chung và Công ty TNHH s n xu t và d ch v máy tính CMS nói riên c n ph i kh c ph c t o ư c lòng tin cho khách hàng. Khách hàng s n sàng tr thêm chi phí b o m cho máy tính c a h
 20. ư c ho t ng m t cách an toàn và liên t c. 2.1.3. c i m v qu n lý. Công ty có cơ c u t ch c bô máy theo ki u tr c tuy n ch c năng, và nó cũng th hi n s phù h p v i tình hình ho t ng c a Công ty. V i cơ c u này, Công ty ã t n d ng ư c m i tính ưu vi t c a vi c hư ng d n công tác qua các chuyên gia k thu t và cán b nghi p v chuyên môn các phòng ban ch c năng.Ưu i m c a ki u công tác qu n lý này là công tác qu n lý ư c chuyên môn hoá cao: M i b ph n, m i phòng ban m nhi m m t ph n công vi c nh t nh, V n d ng ư c kh năng, trình chuyên sâu c a cán b qu n lý, gi m ư c gánh n ng cho G . Công ty có i ngũ cán b có năng l c, có kinh nghi m, có nh ng cán b ã tr i qua th c t nhi u l n, có t m nhìn chi n lư c, có năng l c m nh n v trí mà công ty giao phó. Công ty ang ti n hành nh ng bi n pháp hoàn thi n cơ c u t ch c b máy qu n lý và nhi m v c a t ng ngư i trong các phòng ban và quy trình làm vi c t ng b ph n phòng ban. Tuy nhiên b máy qu n lý c a Công ty v n t n t i m t s h n ch như: M t s cán b công nhân viên chưa th c s áp ng ư c yêu c u c a công vi c d n n s ph i h p gi a các b ph n không ư c nh p nhàng, m t s cán b và nhân viên ph i m nh n quá nhi u công vi c nên nhi u lúc có s b t c trong công vi c do ph i làm quá nhi u vi c và làm không úng chuyên môn c a mình. Vì v y Công ty c n phân b l i nhi m v ch c năng và c n ào t o, ào t o l i, b i dư ng trình chuyên môn nghi p v cho h . N u c n thi t thì có th tuy n thêm nhân viên và thay th cán b qu n lý áp ng nh ng òi h i khách quan c a ho t ng s n xu t kinh doanh trong giai o n hi n nay; Công ty chưa có nh ng chính sách khuy n khích lao ông qu n lý h c hành, c i h c nư c ngoài và thuê chuyên gia nư c ngoài n gi ng d y i ngũ lao ng c a công ty có th thích ng và v n d ng nhanh chóng công ngh m i vào công tác qu n lý c a Công ty;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản