intTypePromotion=1

báo cáo tốt nghiệp "Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty xây dựng 319"

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:71

0
199
lượt xem
88
download

báo cáo tốt nghiệp "Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty xây dựng 319"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp "một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao khả năng thắng thầu của công ty xây dựng 319"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: báo cáo tốt nghiệp "Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty xây dựng 319"

 1. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P TÀI: “M t s gi i pháp ch y u góp ph n nâng cao kh năng th ng th u c a Công ty xây d ng 319” Sinh viên th c hi n : Anh Tu n 0
 2. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P M cl c Trang L i nói u ................................................................................................ 3 Chương I: c i m và vai trò c a u th u xây d ng trong n n kinh t th trư ng ......................................................................................... 5 I. Nh ng v n cơ b n c a u th u xây d ng. ............................................. 5 1. Khái ni m cơ b n. ...................................................................................... 5 1.1. Khái ni m u th u nói chung. ................................................................ 5 1.2. Khái ni m v u th u xây d ng. ............................................................ 5 1.3. Ý nghĩa c a công tác u th u ................................................................. 5 2. Vai trò c a u th u trong xây d ng ........................................................... 6 2.1. i v i các nhà th u. ............................................................................... 6 2.2. i v i ch u tư. .................................................................................. 6 2.3. i v i Nhà nư c .................................................................................... 7 3. i u ki n m i th u và d th u c a doanh nghi p xây d ng. ....................... 7 3.1. i u ki n m i th u. ................................................................................. 7 3.2. i u ki n d th u. ................................................................................... 7 3.3. i u ki n u th u qu c t và ưu ãi nhà th u. ........................................ 8 II. N i dung, trình t t ch c u th u xây d ng ............................................ 9 1. N i dung, trình t t ch c u th u xây d ng ............................................. 9 2. N i dung, trình t d th u xây d ng c a các doanh nghi p xây d ng ..... 155 III. M t s ch tiêu ánh giá hi u qu công tác u th u c a doanh nghi p xây d ng. .......................................................................................... 17 1. Các nhân t nh hư ng n vi c th ng th u c a m t t ch c xây d ng .... 17 1.1. Năng l c c a t ch c xây d ng ............................................................. 17 1.2. Kh năng c nh tranh c a t ch c xây d ng............................................ 20 1.3. Nh ng nhân t bên ngoài t ch c .......................................................... 22 2. M t s ch tiêu ánh giá hi u qu công tác u th u v i các doanh nghi p xây l p .............................................................................................. 23 2.1. Ch tiêu s lư ng công trình trúng th u và giá tr trúng th u hàng năm .............................................................................................................. 23 2.2. Ch tiêu xác su t trúng th u ................................................................... 23 2.3. Ch tiêu th ph n và uy tín c a doanh nghi p xây d ng trên th trư ng xây d ng. .......................................................................................... 24 Chương II: Tình hình th c hi n công tác u th u t i Công ty xây d ng 319...................................................................................................... 25 I. Gi i thi u chung v Công ty xây d ng 319 ............................................... 25 1. Quá trình hình thành và phát tri n ............................................................ 25 2. c i m v cơ c u t ch c qu n lý và cơ c u t ch c s n xu t .............. 26 2.1. Cơ c u t ch c qu n lý. ......................................................................... 26 2.2. Cơ c u t ch c s n xu t. ........................................................................ 30 1
 3. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P II. Nh ng c i m kinh t k thu t ch y u nh hư ng n vi c d th u xây d ng c a công ty.................................................................................... 32 1. c i m ngành ngh kinh doanh ............................................................. 32 2. c i m v máy móc thi t b và nguyên v t li u..................................... 33 3. c i m v lao ng ............................................................................... 36 4. Năng l c tài chính. ................................................................................... 38 III. Tình hình th c hi n công tác u th u c a Công ty xây d ng 319 trong nh ng năm g n ây ............................................................................. 40 1. Tình hình chung ....................................................................................... 40 2. Trình t tham gia d th u c a công ty ...................................................... 44 2.1. Tìm ki m thông tin v công trình c n u th u ...................................... 44 2.2. Ti p xúc ban u v i bên ch u tư và tham gia sơ tuy n.. .................. 44 2.3. Chu n b và l p h sơ d th u............................................................... 45 2.4. N p h sơ d th u và tham gia m th u................................................. 45 2.5. Ký k t h p ng kinh doanh (n u trúng th u) và theo dõi th c hi n h p ng. ..................................................................................................... 46 3. ánh giá tình hình th c hi n u th u c a công ty trong nh ng năm qua ............................................................................................................... 46 3.1. Nh ng thành tích ................................................................................... 46 3.2. Nh ng t n t i trong công tác d th u t i công ty. .................................. 47 3.3. Nguyên nhân ch y u c a nh ng t n t i trên. ........................................ 48 4. T ch c qu n lý và ph i h p gi a các b ph n th c hiên công tác d th u t i công ty. ............................................................................................ 48 Chương III: M t s gi i pháp và ki n ngh nh m nâng cao hi u qu công tác u th u t i Công ty xây d ng 319 ............................................ 52 I. nh hư ng k ho ch s n xu t kinh doanh 5 năm 2001- 2005 c a Công ty xây d ng 319 .................................................................................. 52 1. nh hư ng phát tri n............................................................................... 52 2. M t s m c tiêu chính .............................................................................. 52 2.1. Cơ c u s n lư ng ................................................................................... 52 2.2. V cơ c u các công trình trong thi công xây l p .................................... 53 2.3. V cơ c u a bàn ho t ng .................................................................. 53 II. M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác u th u t i Công ty xây d ng 319............................................................................................ 53 III. M t s ki n ngh v i Nhà nư c nh m nâng cao hi u qu công tác u th u c a Công ty xây d ng 319. ................................................................... 67 K t lu n........ .............................................................................................. 69 Danh m c tài li u tham kh o................................................................... 709 2
 4. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P L i nói đ u Trong m t vài năm g n ây ho t ng u th u xây l p i v i các d án có v n u tư nư c ngoài, các công trình tr ng i m c a Nhà nư c trong lĩnh v c xây d ng cơ s h t ng, các công trình xây d ng v i quy mô l n tr nên sôi ng hơn bao gi h t. Cùng v i quá trình ó, các doanh nghi p xây d ng Vi t Nam ang t ng bư c ti p c n d n v i các hình th c kinh nghi m m i, v i th c ti n v k thu t kinh doanh qu c t và nhi u v n có liên quan n ho t ng u th u. Tuy nhiên, Vi t Nam ho t ng u th u còn là v n m i m ch ti n hành m t vài năm tr l i ây và chưa hoàn ch nh v nhi u m t. Cùng v i i u này, nhi u doanh nghi p xây d ng cũng ang ph i t i u ch nh ti n t i thích ng hoàn toàn v i phương th c c nh tranh m i. Vì th , ho t ng u th u t i các doanh nghi p này không tránh kh i b t c p và g p nh ng khó khăn d n n hi u qu ho t ng u th u xây l p chưa cao, nh hư ng tr c ti p t i i s ng, vi c làm c a ngư i lao ng cũng như tình hình s n xu t kinh doanh c a ơn v . Là m t ơn v ho t ng trong lĩnh v c kinh doanh xây l p Công ty xây d ng 319 - B qu c phòng cũng không tránh kh i nh ng khó khăn vư ng m c như trên. Qua th i gian th c t p t i Công ty xây d ng 319 k t h p v i nh ng ki n th c ã h c trên gh nhà trư ng em m nh d n i sâu tìm hi u và tài “M t s gi i pháp ch y u góp ph n nâng cao kh năng nghiên c u th ng th u c a Công ty xây d ng 319” v i mong mu n góp ph n gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c trên. V m t k t c u, ngoài ph n m u và k t lu n, chuyên này ư c chia thành 3 chương chính sau: Chương I: c i m và vai trò c a u th u xây d ng trong n n kinh t th trư ng. Chương II: Phân tích tình hình th c hi n công tác u th u t i Công ty xây d ng 319 3
 5. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P Chương III: M t s gi i pháp ch y u góp ph n nâng cao hi u qu công tác u th u t i Công ty xây d ng 319 Vì trình và th i gian có h n, chuyên này khó có th tránh ư c nh ng thi u sót em r t mong nh n ư c nh ng ý ki n óng góp c a th y cô giáo cũng như các cán b Công ty xây d ng 319 tài ư c hoàn thi n t t hơn. Qua bài vi t này cho phép em g i l i c m ơn t i các cô chú trong phòng KTKH - Công ty xây d ng 319 B qu c phòng, và th y giáo TS. Vũ Minh Trai - Khoa QTKDCN & XDCB - Trư ng HKTQD ã t n tình hư ng d n, ch b o và giúp em trong quá trình nghiên c u hoàn thành chuyên th c t p . Hà N i, tháng 8 năm 2001 Sinh viên Anh Tu n 4
 6. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P CHƯƠNG I C I M VÀ VAI TRÒ C A U TH U XÂY D NG TRONG N N KINH T TH TRƯ NG I. NH NG V N CƠ B N C A U TH U XÂY D NG. 1. Khái ni m cơ b n. 1.1. Khái ni m u th u nói chung. u th u là quá trình l a ch n nhà th u áp ng ư c các yêu c u c a bên m i th u trên cơ s c nh tranh gi a các nhà th u.  "Bên m i th u" là ch d án, ch u tư ho c pháp nhân i di n h p pháp c a ch d án, ch u tư ư c giao trách nhi m th c hi n công vi c u th u.  "Nhà th u" là t ch c kinh t có tư cách pháp nhân tham gia u th u. Trong trư ng h p u th u tuy n ch n tư v n, nhà th u có th là cá nhân. Nhà th u là nhà xây d ng trong u th u xây l p; là nhà cung c p trong u th u mua s m hàng hoá; là nhà tư v n trong u th u tuy n ch n tư v n; là nhà u tư trong u th u l a ch n i tác u tư. Nhà th u trong nư c là nhà th u có tư cách pháp nhân Vi t Nam và ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. 1.2. Khái ni m v u th u xây d ng. a. Khái ni m: u th u xây d ng là quá trình l a ch n các nhà th u áp ng ư c các yêu c u v xây d ng, l p t thi t b các công trình, h ng m c công trình, c a bên m i th u trên cơ s c nh tranh gi a các nhà th u xây d ng. b. N i dung: lo i hình này ch u tư cũng th c hi n theo trình t thuê tư v n và l p các th t c u th u sau ó m th u ch n ra m t nhà th u t i ưu nh t theo m c tiêu c a ch u tư, th c hi n công vi c là: xây l p, l p t b sung s a ch a các h ng m c công trình c a d án. Lo i hình u th u xây l p này là lo i hình r t ph bi n hi n nay, nó có th ti n hành t các h ng m c công trình l n. 5
 7. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P 1.3. Ý nghĩa c a công tác u th u Trong s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá n n kinh t nư c nhà, ngày càng có nhi u các d án u tư và xây d ng trong nư c cũng như u tư nư c ngoài. Các công trình òi h i ngày càng cao v ch t lư ng, k thu t, ti n và giá c . Vì v y, câu h i t ra v i các ch u tư là làm th nào la ch n ư c các t ch c và cá nhân có kh năng th c hi n t t nh t nh ng công vi c trong chu trình c a d án ? L ch s phát tri n và qu n lý d án trong nư c và qu c t ã kh ng nh, u th u là phương pháp có hi u qu cao nh t th c hi n m c tiêu này, m b o cho s thành công c a ch u tư. u th u ư c xem như m t phương pháp qu n lý d án có hi u qu nh t hi n nay trên cơ s ch ng c quy n, tăng cư ng kh năng c nh tranh gi a các nhà th u. 2. Vai trò c a u th u trong xây d ng. 2.1. i v i các nhà th u. - i v i nhà th u xây d ng, th ng th u ng nghĩa v i vi c mang l i công ăn vi c làm cho cán b công nhân viên, nâng cao uy tín c a nhà th u trên thương trư ng, thu ư c l i nhu n, tích lu thêm ư c nhi u kinh nghi m trong thi công và qu n lý, ào t o ư c i ngũ cán b , công nhân k thu t v ng tay ngh , máy móc thi t b thi công ư c tăng cư ng. - Ho t ng u th u ư c t ch c theo nguyên t c công khai và bình ng, nh ó các nhà th u s có i u ki n phát huy n m c cao nh t cơ h i tìm ki m công trình và kh năng c a mình trúng th u. 2.2. i v i ch u tư. - Thông qua u th u, ch u tư s l a ch n ư c các nhà th u có kh năng áp ng ư c t t nh t các yêu c u kinh t , k thu t, ti n t ra c a công trình. Trên cơ s ó giúp cho ch u tư v a s d ng hi u qu , ti t ki m v n u tư, ng th i v n m b o ư c ch t lư ng cũng như ti n công trình. - Thông qua u th u, ch u tư cũng s n m b t ư c quy n ch ng, qu n lý có hi u qu và gi m thi u ư c các r i ro phát sinh trong quá trình th c hi n d án u tư do toàn b quá trình t ch c u th u và th c h i n k t qu u th u ư c tuân th ch t ch theo quy nh c a pháp lu t và sau khi ch u tư ã có s chu n b k lư ng, y v m i m t. 6
 8. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P - ánh giá úng các h sơ d th u òi h i i ngũ cán b th c hi n công tác u th u c a ch u tư ph i t nâng cao trình c a mình v các m t nên vi c áp d ng phương th c u th u còn giúp cho ch u tư nâng cao trình và năng l c c a cán b công nhân viên. 2.3. i v i Nhà nư c. - u th u góp ph n nâng cao hi u qu c a công tác qu n lý Nhà nư c v u tư và xây d ng, qu n lý s d ng v n m t cách có hi u qu , h n ch và lo i tr ư c các tình tr ng như: th t thoát lãng phí v n u tư c bi t là v n ngân sách, các hi n tư ng tiêu c c phát sinh trong xây d ng cơ b n. - u th u t o nên s c nh tranh m i và lành m nh trong lĩnh v c xây d ng cơ b n, thúc y s phát tri n c a n n kinh t hàng hoá trong ngành cũng như trong n n kinh t qu c dân. 3. i u ki n m i th u và d th u c a doanh nghi p xây d ng. 3.1. i u ki n m i th u. vi c t ch c u th u ư c h p l thì trư c khi u th u bên m i th u ph i có y các i u ki n sau: - Ph i có văn b n quy t nh u tư ho c gi y phép u tư c a ngư i có th m quy n ho c t ch c có th m quy n. - K ho ch u th u ã ư c ngư i có th m quy n phê duy t. - H sơ m i th u ã ư c ngư i có th m quy n ho c c p trên phê duy t. Riêng trư ng h p u th u tuy n ch n tư v n th c hi n công vi c chu n b d án ho c u th u l a ch n i tác th c hi n d án thì i u ki n t ch c u th u là ph i có văn b n ch p thu n c a ngư i ho c c p có th m quy n và h sơ m i th u ư c phê duy t. - Có m t i u ki n chung ó là bên m i th u không ư c tham gia v i tư cách là nhà th u do mình t ch c. 3.2. i u ki n d th u. i v i các nhà th u khi tham gia d th u h ph i áp ng ư c các i u ki n sau ây: - Có gi y phép kinh doanh. i v i các gói th u mua s m các thi t b ph c t p, c bi t ư c quy nh trong h sơ m i th u thì ngoài gi y phép ăng ký kinh doanh h còn có gi y phép bán hàng thu c b n quy n c a nhà xu t b n. 7
 9. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P - Có năng l c tài chính, năng l c k thu t áp ng t ng yêu c u c a t ng gói th u. - Ph i có h sơ d th u h p l và ch ng tham gia m t ơn d th u trong m t gói th u, dù ơn phương hay liên doanh d th u. Trư ng h p T ng công ty ng lên d th u thì các ơn v tr c thu c không ư c phép tham d v i tư cách là nhà th u c l p trong m t gói th u. 3.3. i u ki n u th u qu c t và ưu ãi nhà th u. -V i u ki n u th u qu c t i v i các d án: + i v i các gói th u mà không có nhà th u nào trong nư c có kh năng áp ng nhu c u gói th u. + i v i các d án s d ng ngu n v n tài tr c a các t ch c qu c t ho c c a nư c ngoài có quy nh trong i u ư c là ph i u th u qu c t . - i v i nhà th u qu c t . + Nhà th u nư c ngoài khi tham gia u th u qu c t t i Vi t Nam ho c ph i liên doanh v i nhà th u Vi t Nam, ho c ph i cam k t s d ng th u ph Vi t nam, nhưng ph i nêu rõ s phân chia gi a các bên v ph m vi công vi c, kh i lư ng và ơn giá tương ng. + Nhà th u nư c ngoài trúng th u ph i th c hi n các cam k t v t l % kh i lư ng công vi c cùng v i ơn giá tương ng dành cho phía Vi t Nam là liên doanh ho c th u ph như ã nêu trong sơ d th u. Trong khi thương th o hoàn thi n h p ng, n u nhà th u nư c ngoài trúng th u không th c hi n các cam k t trong h sơ d th u thì k t qu th u s b hu b . + Các nhà th u tham gia u th u t i Vi t Nam ph i cam k t mua s m và s d ng các thi t b v t tư phù h p v ch t lư ng và giá c , dùng s n xu t, gia công ho c hi n có t i Vi t Nam. + Trong hai h s d th u c a nhà th u nư c ngoài ư c ánh giá ngang nhau thì h sơ nào có kh i lư ng công vi c dành cho phía Vi t Nam (là liên doanh ho c th u ph ) cao hơn s ư c ch p nh n. + Nhà th u trong nư c tham gia d u th u ( ơn phương ho c liên doanh) s ư c xét ưu tiên khi ư c ánh giá tương ương v i nhà th u nư c ngoài. + Trong trư ng h p hai h sơ ư c ánh giá ngang nhau s ưu tiên h sơ có t l s d ng nhân công cao hơn. 8
 10. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P + Nhà th u trong nư c s ư c hư ng ch ưu ãi theo quy nh pháp lu t. II. N I DUNG, TRÌNH T T CH C U TH U XÂY D NG. 1. N i dung, trình t t ch c u th u xây d ng. Vi c t ch c u th u xây l p ư c th c hi n theo trình t sau: Bư c 1: Sơ tuy n nhà th u (n u có) Vi c sơ tuy n nhà th u ph i ư c ti n hành i v i các gói th u có giá tr t 200 t ng tr lên nh m l a ch n các nhà th u có năng l c và kinh nghi m th c hi n, áp ng yêu c u c a h sơ m i th u. Sơ tuy n nhà th u ư c th c hi n theo các bư c sau: a. L p h sơ sơ tuy n, bao g m: + Thư m i sơ tuy n. + Ch d n sơ tuy n. + Tiêu chu n ánh giá. + Ph l c kèm theo. b. Thông báo m i sơ tuy n: c. Nh n và qu n lý h sơ d sơ tuy n d. ánh giá h sơ d sơ tuy n e. Trình duy t k t qu sơ tuy n f. Thông báo k t qu sơ tuy n Bư c 2 : L p h sơ m i th u H sơ m i th u bao g m: a. Thư m i th u b. M u ơn d th u c. Ch d n i v i nhà th u d. Các i u ki n ưu ãi (n u có) e. Các lo i thu theo quy nh c a pháp lu t f. H sơ thi t k k thu t kèm theo b n tiên lư ng và ch d n k thu t g. Ti n thi công h. Tiêu chu n ánh giá ( bao g m c phương pháp và cách th c quy i v cùng m t b ng xác nh giá ánh giá ) i. i u ki n chung và i u ki n c th c a h p ng j. M u b o lãnh d th u 9
 11. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P k. M u tho thu n h p ng l. M u b o lãnh th c hi n h p ng Bư c 3: G i thư m i th u ho c thông báo m i th u G i thư m i th u ư c th c hi n i v i các gói th u th c hi n hình th c u th u h n ch , i v i các gói th u ã qua sơ tuy n, các gói th u tư v n ã có danh sách ng n ư c ch n. Thông báo m i th u áp d ng trong trư ng h p u th u r ng rãi. N i dung thư ho c thông báo m i th u bao g m : a. Tên và a ch bên m i th u b. Khái quát d án, a i m, th i gian xây d ng và các n i dung khác c. Ch d n vi c tìm hi u h sơ m i th u d. Các i u ki n tham gia d th u e. Th i gian, a i m nh n h sơ d th u Bư c 4 : Nh n và qu n lý h sơ d th u a. Nh n h sơ d th u Bên m i th u ti p nh n h sơ d th u c a nhà th u n p tr c ti p ho c g i qua ư ng bưu i n theo a ch và th i gian quy nh trong h sơ m i th u. Bên m i th u không nh n h sơ d th u ho c tài li u b sung nào, k c thư gi m giá sau th i i m óng th u. Các h sơ d th u n p sau th i i m óng th u ư c xem là không h p l và ư c g i tr l i cho nhà th u theo nguyên tr ng. b. Qu n lý h sơ d th u Vi c qu n lý h sơ d th u ư c qu n lý theo ch qu n lý h sơ ‘M t’. B ư c 5 : M th u Vi c m th u ư c ti n hành theo trình t sau: 1. Chu n b m th u Bên m i th u m i i di n c a t ng nhà th u và có th m i i di n c a các cơ quan qu n lý có liên quan n tham d m th u ch ng ki n. Vi c m th u ư c ti n hành theo a i m, th i gian ghi trong h sơ m i th u, không ph thu c vào s có m t hay v ng m t c a nhà th u ư c m i. 2. Trình t m th u a. Thông báo thành ph n tham d 10
 12. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P b. Thông báo s lư ng và tên nhà th u n p h sơ d th u. c. Ki m tra niêm phong các h sơ d th u d. M l n lư t các túi h sơ d th u, c và ghi l i thông tin ch y u (Tên nhà th u, s lư ng b n chính, b n ch p h sơ d th u, giá tr th u trong ó gi m giá, b o lãnh d th u ( n u có) và nh ng v n khác). . Thông qua biên b n m th u. e. i di n bên m i th u, i di n nhà th u và i diên c a các cơ quan qu n lý có liên quan ( n u có m t) ký xác nh n vào biên b n m th u. f. T chuyên gia ho c bên m i th u ký xác nh n vào b n chính h sơ d th u trư c khi ti n hành ánh giá h sơ d th u. B n chính h sơ d th u ư c b o qu n theo ch b o m t và vi c ánh giá ư c ti n hành theo b n c h p. Bư c 6: ánh giá x p h ng nhà th u A. Vi c ánh giá h sơ d th u xây l p th c hi n theo trình t sau 1. ánh giá sơ b h sơ d th u Vi c ánh giá sơ b là nh m lo i b các h sơ d th u không áp ng yêu c u, bao g m: a. Ki m tra tính h p l và s áp ng cơ b n c a h sơ d th u. b. Xem xét s áp ng cơ b n c a h sơ d th u i v i h sơ m i th u. c. Làm rõ h sơ d th u 2. ánh giá chi ti t h sơ d th u. Vi c ánh giá chi ti t h sơ d th u ư c th c hi n theo phương pháp ánh giá g m hai bư c sau : Bư c1. ánh giá v m t k thu t ch n danh sách ng n Vi c ánh giá v m t k thu t ch n danh sách ng n ư c d a trên các yêu c u và tiêu chu n ánh giá ã quy nh trong h sơ m i th u và tiêu chu n ánh giá chi ti t ư c ngư i có th m quy n ho c c p có th m quy n phê duy t trư c th i i m m th u. Các nhà th u t s i m t i thi u t 70% t ng s i m v k thu t tr lên s ư c ch n vào danh sách ng n. Bư c 2. ánh giá v tài chính, thương m i xác nh giá 11
 13. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P Ti n hành ánh giá tài chính, thương m i các nhà th u thu c danh sách ng n trên cùng m t m t b ng theo tiêu chu n ánh giá ư c phê duy t . Vi c ánh giá v m t tài chính, thương m i nh m xác nh giá ánh giá bao g m các n i dung sau: - S a l i. S a l i là vi c s a ch a nh ng sai sót bao g m l i s h c, l i ánh máy, l i nh m ơn v . N u có sai l ch gi a ơn giá và t ng giá do vi c nhân ơn giá v i s lư ng thì ơn giá d th u s là cơ s pháp lý. - Hi u ch nh các sai l ch. H sơ d th u có t ng giá tr các sai l ch vư t quá10% (tính theo giá tr tuy t i, không ph thu c vào vi c làm tăng hay gi m giá d th u khi xác nh giá ánh giá) so v i giá d th u s b lo i không xem xét ti p. - Chuy n i giá tr d th u sang m t ng ti n chung. ng ti n d th u do bên m i th u quy nh trong h sơ m i th u theo nguyên t c m t ng ti n cho m t kh i lư ng chào hàng. - ưa v m t m t hàng xác nh giá ánh giá. - Xác nh giá ánh giá c a các h sơ d th u B. X p h ng nhà th u X p h ng h sơ d th u thu c danh sách ng n theo giá ánh giá. Nhà th u có giá ánh giá th p nh t s ư c x p th nh t và ư c ki n ngh trúng th u. Bư c 7:Trình duy t k t qu u th u 1. Trách nhi m trình duy t k t qu u th u Ch u tư ho c ch d án có trách nhi m trình k t qu u th u lên ngư i có th m quy n ho c c p có th m quy n xem xét xin phê duy t. 2. H sơ trình duy t k t qu u t h u. a. Văn b n trình duy t k t qu u th u. Trong thành ph n này c n nêu ư c các n i dung sau: - N i dung gói th u và cơ s pháp lý c a vi c t ch c u th u. 12
 14. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P - Quá trình t ch c u th u. - K t qu ánh giá h sơ d th u. - ngh phê duy t k t qu u th u. b. Tài li u kèm theo văn b n trình duy t Tài li u kèm theo văn b n trình duy t k t qu u th u bao g m b n ch p các tài li u sau ây: - Báo cáo ánh giá h sơ d th u c a t chuyên gia tư v n. - Quy t nh u tư ho c văn b n pháp lý tương ương, i u ư c qu c t và tài tr (n u có) - Văn b n phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u bao g m: - K ho nh u th u c a d án. - Danh sách các nhà th u tham gia h n ch - Danh sách ng n tư v n tham gia d th u. - H sơ m i sơ tuy n, ánh giá sơ tuy n và k t qu sơ tuy n nhà th u. - H sơ m i th u. - Tiêu chu n ánh giá h sơ d th u. - Quy t nh thành l p t chuyên gia tư v n. - Biên b n m th u, các văn b n liên quan n vi c bên m i th u yêu c u nhà th u làm rõ h sơ d th u (n u có). - D th o h p ng (n u có). - H sơ m i th u và h sơ d th u c a các nhà th u. - Ý ki n s ơ b v k t qu u th u c a t ch c tài tr nư c ngoài (n u có). - Các tài li u có liên quan khác. Bư c 8: Công b k t qu u th u, thương th o hoàn thi n và ký h p ng 1. Công b k t qu u th u a. Nguyên t c chung 13
 15. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P Ngay sau khi có quy t nh c a ngư i có th m quy n ho c c p có th m quy n, bên m i th u ti n hành công b k t qu u th u qua vi c thông báo b ng văn b n cho các nhà th u tham d , bao g m nhà th u trúng th u và nhà th u không trúng th u v k t qu u th u. Trong trư ng h p không có nhà th u nào trúng th u ho c hu u th u bên m i th u ph i ti n hành thông báo cho các nhà th u bi t. b. C p nh t thông tin v năng l c nhà th u Trư c khi ký h p ng chính th c, bên m i th u c n c p nh t nh ng thay i v năng l c c a nhà th u cũng như nh ng thông tin thay i làm nh hư ng t i kh năng th c hi n h p ng cũng như năng l c tài chính suy gi m, nguy cơ phá s n, bên m i th u ph i k p th i báo cáo ngư i có th m quy n ho c c p có th m quy n xem xét quy t nh. c. Yêu c u i v i thông báo trúng th u Bên m i th u ph i g i thư thông báo trúng th u b ng văn b n t i nhà th u kèm theo d th o h p ng và nh ng i m lưu ý c n trao i khi thương th o hoàn thi n h p ng. ng th i bên m i th u cũng ph i thông báo cho nhà th u l ch bi u nêu rõ yêu c u v th i gian thương th o hoàn thi n h p ng, n p b o lãnh th c hi n h p ng và ký h p ng. 2. Thương th o hoàn thi n và ký k t h p ng a. Khi nh n ư c thông báo trúng th u nhà th u ph i g i cho bên m i th u thư ch p thu n thương th o, hoàn thi n h p ng. b. Theo l ch bi u ã ư c th ng nh t, hai bên s ti n hành thương th o hoàn thi n h p ng ti n t i ký h p ng chính th c. Thương th o hoàn thi n h p ng bao g m nh ng n i dung c n gi i quy t các v n còn t n t i chưa hoàn ch nh ư c h p ng v i các nhà th u trúng th u, c bi t là duy t áp giá i v i nh ng sai l ch so v i yêu c u c a h sơ m i th u trên nguyên t c giá tr h p ng không vư t giá trúng th u c n duy t. Vi c thương th o hoàn thi n h p ng cũng bao g m c vi c nghiên c u các sáng ki n, gi i pháp ưu vi t do nhà th u xu t. c. Bên m i th u nh n b o lãnh th c hi n h p ng c a nhà th u trúng th u trư c khi ký h p ng. Trư ng h p nhà th u ã ký h p ng và n p b o lãnh th c hi n h p ng nhưng không th c hi n h p ng thì bên m i th u có quy n không hoàn tr l i b o lãnh th c hi n h p ng cho nhà th u. 14
 16. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P d. Bên m i th u ch hoàn tr l i b o lãnh d th u (n u có) Khi nh n ư c b o lãnh th c hi n h p ng c a nhà th u trúng th u. i v i các nhà th u không trúng th u, nhưng không vi ph m quy ch u th u k c khi không có k t qu u th u, bên m i th u hoàn tr b o lãnh d th u cho nhà th u trong th i gian không qúa 30 ngày k t ngày công b k t qu u th u. 2. N i dung, trình t d th u xây d ng c a các doanh nghi p xây d ng. Cùng v i quá trình u th u do ch u tư t ch c thì các nhà th u (các ơn v xây l p) cũng ph i ti n hành các công vi c c n thi t khi tham gia u th u. Trình t d th u xây l p các doanh nghi p xây d ng ư c ti n hành theo các bư c sau: Bư c 1: Tìm ki m thông tin v công trình c n u th u ây ư c coi là bư c u tiên c a quy trình d th u trong các doanh nghi p xây d ng b i l nó chính là bư c ngư i bán (các doanh nghi p xây d ng) ti p c n ư c v i ngư i mua (ch d án) t ó m i d n n quan h giao d ch, mua bán thông qua phương th c u th u. Các nhà u tư (các ơn v xây l p) có th tìm ki m thông tin v công trình c n u th u d a trên các lu ng thông tin ch y u sau: - Thông báo m i th u c a bên m i th u trên các phương ti n thông tin i chúng. - Thư m i th u do bên m i th u g i t i. - Thông qua gi i thi u c a i tác trung gian: i tác trung gian ây có th là cá nhân ho c t ch c th m chí là cán b công nhân viên c a nhà th u. Tóm l i, thông qua các lu ng tin k trên nhà th u s n m b t ư c nh ng thông tin c n thi t ban u v công trình c n u th u, l y ó làm cơ s phân tích ưa ra quy t nh có hay không d th u. Vi c làm này s giúp cho nhà th u tránh ư c vi c ph i b ra nh ng chi phí ti p theo mà không em l i cơ h i tranh th u th c t . Bư c 2: Tham gia sơ tuy n (n u có) Trong trư ng h p công trình c n u th u ư c bên m i th u ti n hành sơ tuy n thì nhà th u ph i n p cho bên m i th u m t b h sơ d sơ tuy n. 15
 17. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P N u h sơ d sơ tuy n t yêu c u c a bên m i th u s ư c ti p t c tham gia d th u bư c ti p theo. Nhi m v t ra v i nhà th u bư c này là vư t qua giai o n sơ tuy n ng th i n m b t ư c các i th cùng vư t qua vòng sơ tuy n và ti n hành tìm ki m thông tin v h làm căn c ưa ra ư c chi n lư c tranh th u thích h p trong bư c ti p theo. Bư c 3: Chu n b và l p h sơ d th u Sau khi nh n ư c 1 b h sơ m i th u do bên m i th u cung c p. Công vi c u tiên c a nhà th u là ti n hành nghiên c u k h sơ m i th u. ây là công vi c r t quan tr ng vì nó là xu t phát i m nhà th u l p h sơ d th u và xác nh xem kh năng c a mình có th áp ng ư c các yêu c u c a bên m i th u hay không. Ti p theo, nhà th u tuỳ thu c trách nhi m và r i ro c a chính mình, ư c khuy n cáo n thăm và xem xét hi n trư ng, các khu v c xung quanh có t t c các thông tin c n thi t cho vi c chu n b h sơ d th u và ký k t h p ng thi công công trình. Nhà th u ph i ch u các chi phí cho vi c n thăm hi n trư ng. Trong bư c này, nhà th u nên c nh ng cán b có trình và kinh nghi m v c m t k thu t cũng như kinh t i kh o sát hi n trư ng. i u này s giúp cho nhà th u n m ư c th c a làm cơ s xây d ng gi i pháp k thu t thi công h p lý cũng như n m ư c tình hình th trư ng nơi t thi công, c bi t là th trư ng các y u t u vào c n cung c p cho thi công công trình có cơ s th c t cho vi c l p giá d th u. Sau khi n m ch c các thông tin v các phương di n, nhà th u m i ti n hành công vi c quan tr ng nh t c a quá trình d th u và quy t nh kh năng th ng th u ó là l p h sơ d th u. N i dung c a h sơ d th u xây l p bao g m: 1. Các n i dung v hành chính, pháp lý a. ơn d th u h p l (Ph i có ch ký c a ngư i có th m quy n) b. B n sao gi y ăng ký kinh doanh. c. Tài li u gi i thi u năng l c và kinh nghi m c a nhà th u k c ph n ph (n u có). d. Văn b n tho thu n liên doanh (trư ng h p liên doanh d th u). . B o lãnh d th u. 16
 18. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P 2. Các n i dung v k thu t a. Bi n pháp và t ch c thi công i v i gói th u. b. Ti n b th c hi n h p ng. c. c tính k thu t, ngu n cung c p v t tư, v t li u xây d ng. d. Các bi n pháp m b o ch t lư ng. 3. Các n i dung v thương m i, tài chính a. Giá d th u kèm theo thuy t minh và bi u giá chi ti t b. i u ki n tài chính(n u có) c. i u ki n thanh toán. Bư c 4: N p h sơ d th u và tham gia d th u Vi c n p h sơ d th u s di n ra theo úng th i gian và a i m ã quy nh trong h sơ m i th u. Các nhà th u ph i niêm phong b n g c và t t c các b n sao c a h sơ d th u vào phong bì bên trong và m t phong bì bên ngoài, ghi rõ ràng các phong bì bên trong là "b n g c" và "b n sao". Cùng v i vi c n p h sơ d th u, nhà th u ph i n p cho bên m i th u m t s ti n b o lãnh th ng nh t m b o bí m t v m c giá d th u cho các nhà th u do bên m i th u quy nh. Bư c 5: Ký k t h p ng (n u trúng th u) Sau khi nh n ư c thông báo trúng th u c a bên m i th u, nhà th u trúng th u ph i g i cho bên m i th u thông báo ch p nh n àm phán h p ng. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n thông báo trúng th u. Sau ó theo l ch bi u ã th ng nh t, hai bên ti n hành thương th o hoàn thi n và ký h p ng. Nhà th u trúng th u cũng s ph i n p cho bên m i th u kho n b o lãnh th c hi n h p ng không quá 10% giá tr h p ng tuỳ theo lo i hình và quy mô c a h p ng và ư c nh n l i b o lãnh d th u, b o lãnh th c hi n h p ng có hi u l c cho n khi chuy n sang th c hi n nghĩa v b o lãnh ho c b o trì. III. M T S CH TIÊU ÁNH GIÁ HI U QU CÔNG TÁC U TH U C A DOANH NGHI P XÂY D NG. 1. Các nhân t nh hư ng n vi c th ng th u c a m t t ch c xây d ng. 1. 1. Năng l c c a t ch c xây d ng. a. Năng l c v máy móc thi t b thi công 17
 19. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P Thi t b thi công là y u t r t quan tr ng i v i vi c thi công các công trình xây d ng. Chi phí máy thi công thư ng chi m t 15%-20% giá thành xây d ng công trình. Thi t b thi công không nh ng có nh hư ng n chi n lư c u th u v m t giá thành xây d ng mà còn nh hư ng n năng l c uy tín c a nhà th u cũng như nh hư ng n k thu t, công ngh , phương án thi công. Năng l c và máy móc thi t b thi công s ư c các nhà th u gi i thi u trong h sơ d th u, nó ch ng minh cho bên m i th u bi t ư c kh năng huy ng ngu n l c v máy móc thi t b thi công m b o thi công công trình áp ng nhu c u c a ch u tư. Khi ánh giá bên m i th u s t p trung vào nh ng n i dung sau: - Ngu n l c v máy móc thi t b thi công c a t ch c xây d ng th hi n thông qua t ng giá tr các tài s n là máy móc thi t b và xe máy thi công hi n có c a t ch c xây d ng ó v s lư ng ch ng lo i c a máy móc thi t b . N u ngu n l c này không b o m t ch c xây d ng ph i i thuê ph c v cho thi công s nh hư ng n kh năng tranh th u. - Trình hi n i c a công ngh s n xu t, t c là máy móc thi t b công ngh c a t ch c xây d ng s d ng có hi n i so v i trình công ngh hi n t i trong ngành xây d ng hay không. Trình hi n i c a công ngh ư c th hi n qua các thông s k thu t v c tính s d ng, công su t và phương pháp s n xu t c a công ngh ho c có th ánh giá thông qua thông s v năm s n xu t, nư c s n xu t và giá tr còn l i c a máy móc thi t b -M c h p lý c a thi t b xe máy và công ngh hi n có, t c là tính ng b trong s d ng máy móc thi công và công ngh , s phù h p trong i u ki n s d ng c thù v a lý, khí h u, i ch t, nguyên v t li u... s phù h p gi a giá c và ch t lư ng c a s n ph m do công ngh s n xu t ra. b. Ngu n nhân l c và chính sách qu n lý ngu n nhân l c Trư c h t nh hư ng c a ngu n nhân l c trong t ch c xây d ng t i kh năng th ng th u c a t ch c xây d ng th hi n m t cách tr c ti p thông qua vi c b trí nhân l c t i hi n trư ng, năng l c và kinh nghi m c a cán b ch ch t d ki n cho vi c qu n lý và th c hi n h p ng cũng như ch t lư ng và s phù h p v cơ c u ngành ngh c a i ngũ công nhân thi công công 18
 20. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P trình s quy t nh n ch t lư ng và ti n thi công công trình. ó là lý do t i sao bên m i th u cũng r t chú ý t i ch tiêu này khi xét th u. Bên c nh ó i v i m t doanh nghi p xây d ng, năng l c và s nhanh nh y c a các qu n tr viên và chi n lư c u th u mà cán b lãnh o doanh nghi p theo u i quy t nh ph n l n kh năng c nh tranh trong u th u xây l p nói riêng, ch t lư ng công tác d th u nói chung. Ngoài ra n u chính sách qu n lý ngu n nhân l c c a công ty t o ư c ng l c thúc y ngư i lao ng hăng say làm vi c cũng cho phép doanh nghi p rút ng n ti n thi công và nâng cao ch t lư ng công trình. Nhìn chung khi c p t i nhân t này và tác ng c a nó t i vi c th ng th u c a t ch c xây d ng có th nói t i nhi u khía c nh khác nhau nhưng ph i th y rõ vai trò h t s c quan tr ng và c bi t c a ngu n l c con ngư i cũng như chính sách qu n lý ngu n nhân l c i v i vi c giành th ng l i c a doanh nghi p. B i vì suy cho cùng trong ngu n nhân l c, ph i nói n vai trò quan tr ng c a i ngũ cán b qu n lý. c. Kinh nghi m c a nhà th u trong vi c thi công các công trình xây d ng tương t . Nhân t này có tác ng không nh t i k t qu ánh giá chung c a bên m i th u i v i nhà th u. i v i nh ng công trình có quy mô l n yêu c u k thu t ph c t p thì ây là nhân t khá quan tr ng và s chi m m t t l khá cao trong t ng i m ánh giá nhà th u c a bên m i th u. d. Năng l c v tài chính M t c trưng c a ngành xây l p là c n m t kh i lư ng v n r t l n và v nb ng r t lâu các công trình, hay nói cách khác vòng quay c a v n r t ch m. c i m này d n n th c t là các công ty xây d ng ph i có ngu n vn ln trang tr i chi phí thi công trong th i gian dài trư c khi công trình hoàn thành bàn giao cho bên ch công trình. Do v y, năng l c tài chính cũng là m t y u t quy t nh l i th c a nhà th u khi tham gia tranh th u. Năng l c tài chính ư c bên m i th u xem xét các khía c nh sau: - Doanh thu, l i nhu n trư c và sau thu . - V n lưu ng trong vòng 3 n 5 năm g n ây. Trong v n lưu ng, kh năng huy ng v n ng n h n và dài h n c a doanh nghi p là ch tiêu h t s c quan tr ng, b i vì ngu n v n áp ng nhu c u trong b o lãnh th c hi n h p ng và ng v n ch y u là v n vay. Vì v y, kh năng vay v n d hay khó có nh hư ng tr c ti p t i kh năng c nh tranh c a doanh nghi p. ng th i vi c làm rõ ngu n v n huy ng th c h i n h p 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2