intTypePromotion=1
ADSENSE

báo cáo tốt nghiệp "Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty xây dựng 319"

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:71

207
lượt xem
89
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp "một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao khả năng thắng thầu của công ty xây dựng 319"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: báo cáo tốt nghiệp "Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty xây dựng 319"

 1. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P TÀI: “M t s gi i pháp ch y u góp ph n nâng cao kh năng th ng th u c a Công ty xây d ng 319” Sinh viên th c hi n : Anh Tu n 0
 2. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P M cl c Trang L i nói u ................................................................................................ 3 Chương I: c i m và vai trò c a u th u xây d ng trong n n kinh t th trư ng ......................................................................................... 5 I. Nh ng v n cơ b n c a u th u xây d ng. ............................................. 5 1. Khái ni m cơ b n. ...................................................................................... 5 1.1. Khái ni m u th u nói chung. ................................................................ 5 1.2. Khái ni m v u th u xây d ng. ............................................................ 5 1.3. Ý nghĩa c a công tác u th u ................................................................. 5 2. Vai trò c a u th u trong xây d ng ........................................................... 6 2.1. i v i các nhà th u. ............................................................................... 6 2.2. i v i ch u tư. .................................................................................. 6 2.3. i v i Nhà nư c .................................................................................... 7 3. i u ki n m i th u và d th u c a doanh nghi p xây d ng. ....................... 7 3.1. i u ki n m i th u. ................................................................................. 7 3.2. i u ki n d th u. ................................................................................... 7 3.3. i u ki n u th u qu c t và ưu ãi nhà th u. ........................................ 8 II. N i dung, trình t t ch c u th u xây d ng ............................................ 9 1. N i dung, trình t t ch c u th u xây d ng ............................................. 9 2. N i dung, trình t d th u xây d ng c a các doanh nghi p xây d ng ..... 155 III. M t s ch tiêu ánh giá hi u qu công tác u th u c a doanh nghi p xây d ng. .......................................................................................... 17 1. Các nhân t nh hư ng n vi c th ng th u c a m t t ch c xây d ng .... 17 1.1. Năng l c c a t ch c xây d ng ............................................................. 17 1.2. Kh năng c nh tranh c a t ch c xây d ng............................................ 20 1.3. Nh ng nhân t bên ngoài t ch c .......................................................... 22 2. M t s ch tiêu ánh giá hi u qu công tác u th u v i các doanh nghi p xây l p .............................................................................................. 23 2.1. Ch tiêu s lư ng công trình trúng th u và giá tr trúng th u hàng năm .............................................................................................................. 23 2.2. Ch tiêu xác su t trúng th u ................................................................... 23 2.3. Ch tiêu th ph n và uy tín c a doanh nghi p xây d ng trên th trư ng xây d ng. .......................................................................................... 24 Chương II: Tình hình th c hi n công tác u th u t i Công ty xây d ng 319...................................................................................................... 25 I. Gi i thi u chung v Công ty xây d ng 319 ............................................... 25 1. Quá trình hình thành và phát tri n ............................................................ 25 2. c i m v cơ c u t ch c qu n lý và cơ c u t ch c s n xu t .............. 26 2.1. Cơ c u t ch c qu n lý. ......................................................................... 26 2.2. Cơ c u t ch c s n xu t. ........................................................................ 30 1
 3. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P II. Nh ng c i m kinh t k thu t ch y u nh hư ng n vi c d th u xây d ng c a công ty.................................................................................... 32 1. c i m ngành ngh kinh doanh ............................................................. 32 2. c i m v máy móc thi t b và nguyên v t li u..................................... 33 3. c i m v lao ng ............................................................................... 36 4. Năng l c tài chính. ................................................................................... 38 III. Tình hình th c hi n công tác u th u c a Công ty xây d ng 319 trong nh ng năm g n ây ............................................................................. 40 1. Tình hình chung ....................................................................................... 40 2. Trình t tham gia d th u c a công ty ...................................................... 44 2.1. Tìm ki m thông tin v công trình c n u th u ...................................... 44 2.2. Ti p xúc ban u v i bên ch u tư và tham gia sơ tuy n.. .................. 44 2.3. Chu n b và l p h sơ d th u............................................................... 45 2.4. N p h sơ d th u và tham gia m th u................................................. 45 2.5. Ký k t h p ng kinh doanh (n u trúng th u) và theo dõi th c hi n h p ng. ..................................................................................................... 46 3. ánh giá tình hình th c hi n u th u c a công ty trong nh ng năm qua ............................................................................................................... 46 3.1. Nh ng thành tích ................................................................................... 46 3.2. Nh ng t n t i trong công tác d th u t i công ty. .................................. 47 3.3. Nguyên nhân ch y u c a nh ng t n t i trên. ........................................ 48 4. T ch c qu n lý và ph i h p gi a các b ph n th c hiên công tác d th u t i công ty. ............................................................................................ 48 Chương III: M t s gi i pháp và ki n ngh nh m nâng cao hi u qu công tác u th u t i Công ty xây d ng 319 ............................................ 52 I. nh hư ng k ho ch s n xu t kinh doanh 5 năm 2001- 2005 c a Công ty xây d ng 319 .................................................................................. 52 1. nh hư ng phát tri n............................................................................... 52 2. M t s m c tiêu chính .............................................................................. 52 2.1. Cơ c u s n lư ng ................................................................................... 52 2.2. V cơ c u các công trình trong thi công xây l p .................................... 53 2.3. V cơ c u a bàn ho t ng .................................................................. 53 II. M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác u th u t i Công ty xây d ng 319............................................................................................ 53 III. M t s ki n ngh v i Nhà nư c nh m nâng cao hi u qu công tác u th u c a Công ty xây d ng 319. ................................................................... 67 K t lu n........ .............................................................................................. 69 Danh m c tài li u tham kh o................................................................... 709 2
 4. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P L i nói đ u Trong m t vài năm g n ây ho t ng u th u xây l p i v i các d án có v n u tư nư c ngoài, các công trình tr ng i m c a Nhà nư c trong lĩnh v c xây d ng cơ s h t ng, các công trình xây d ng v i quy mô l n tr nên sôi ng hơn bao gi h t. Cùng v i quá trình ó, các doanh nghi p xây d ng Vi t Nam ang t ng bư c ti p c n d n v i các hình th c kinh nghi m m i, v i th c ti n v k thu t kinh doanh qu c t và nhi u v n có liên quan n ho t ng u th u. Tuy nhiên, Vi t Nam ho t ng u th u còn là v n m i m ch ti n hành m t vài năm tr l i ây và chưa hoàn ch nh v nhi u m t. Cùng v i i u này, nhi u doanh nghi p xây d ng cũng ang ph i t i u ch nh ti n t i thích ng hoàn toàn v i phương th c c nh tranh m i. Vì th , ho t ng u th u t i các doanh nghi p này không tránh kh i b t c p và g p nh ng khó khăn d n n hi u qu ho t ng u th u xây l p chưa cao, nh hư ng tr c ti p t i i s ng, vi c làm c a ngư i lao ng cũng như tình hình s n xu t kinh doanh c a ơn v . Là m t ơn v ho t ng trong lĩnh v c kinh doanh xây l p Công ty xây d ng 319 - B qu c phòng cũng không tránh kh i nh ng khó khăn vư ng m c như trên. Qua th i gian th c t p t i Công ty xây d ng 319 k t h p v i nh ng ki n th c ã h c trên gh nhà trư ng em m nh d n i sâu tìm hi u và tài “M t s gi i pháp ch y u góp ph n nâng cao kh năng nghiên c u th ng th u c a Công ty xây d ng 319” v i mong mu n góp ph n gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c trên. V m t k t c u, ngoài ph n m u và k t lu n, chuyên này ư c chia thành 3 chương chính sau: Chương I: c i m và vai trò c a u th u xây d ng trong n n kinh t th trư ng. Chương II: Phân tích tình hình th c hi n công tác u th u t i Công ty xây d ng 319 3
 5. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P Chương III: M t s gi i pháp ch y u góp ph n nâng cao hi u qu công tác u th u t i Công ty xây d ng 319 Vì trình và th i gian có h n, chuyên này khó có th tránh ư c nh ng thi u sót em r t mong nh n ư c nh ng ý ki n óng góp c a th y cô giáo cũng như các cán b Công ty xây d ng 319 tài ư c hoàn thi n t t hơn. Qua bài vi t này cho phép em g i l i c m ơn t i các cô chú trong phòng KTKH - Công ty xây d ng 319 B qu c phòng, và th y giáo TS. Vũ Minh Trai - Khoa QTKDCN & XDCB - Trư ng HKTQD ã t n tình hư ng d n, ch b o và giúp em trong quá trình nghiên c u hoàn thành chuyên th c t p . Hà N i, tháng 8 năm 2001 Sinh viên Anh Tu n 4
 6. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P CHƯƠNG I C I M VÀ VAI TRÒ C A U TH U XÂY D NG TRONG N N KINH T TH TRƯ NG I. NH NG V N CƠ B N C A U TH U XÂY D NG. 1. Khái ni m cơ b n. 1.1. Khái ni m u th u nói chung. u th u là quá trình l a ch n nhà th u áp ng ư c các yêu c u c a bên m i th u trên cơ s c nh tranh gi a các nhà th u.  "Bên m i th u" là ch d án, ch u tư ho c pháp nhân i di n h p pháp c a ch d án, ch u tư ư c giao trách nhi m th c hi n công vi c u th u.  "Nhà th u" là t ch c kinh t có tư cách pháp nhân tham gia u th u. Trong trư ng h p u th u tuy n ch n tư v n, nhà th u có th là cá nhân. Nhà th u là nhà xây d ng trong u th u xây l p; là nhà cung c p trong u th u mua s m hàng hoá; là nhà tư v n trong u th u tuy n ch n tư v n; là nhà u tư trong u th u l a ch n i tác u tư. Nhà th u trong nư c là nhà th u có tư cách pháp nhân Vi t Nam và ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. 1.2. Khái ni m v u th u xây d ng. a. Khái ni m: u th u xây d ng là quá trình l a ch n các nhà th u áp ng ư c các yêu c u v xây d ng, l p t thi t b các công trình, h ng m c công trình, c a bên m i th u trên cơ s c nh tranh gi a các nhà th u xây d ng. b. N i dung: lo i hình này ch u tư cũng th c hi n theo trình t thuê tư v n và l p các th t c u th u sau ó m th u ch n ra m t nhà th u t i ưu nh t theo m c tiêu c a ch u tư, th c hi n công vi c là: xây l p, l p t b sung s a ch a các h ng m c công trình c a d án. Lo i hình u th u xây l p này là lo i hình r t ph bi n hi n nay, nó có th ti n hành t các h ng m c công trình l n. 5
 7. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P 1.3. Ý nghĩa c a công tác u th u Trong s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá n n kinh t nư c nhà, ngày càng có nhi u các d án u tư và xây d ng trong nư c cũng như u tư nư c ngoài. Các công trình òi h i ngày càng cao v ch t lư ng, k thu t, ti n và giá c . Vì v y, câu h i t ra v i các ch u tư là làm th nào la ch n ư c các t ch c và cá nhân có kh năng th c hi n t t nh t nh ng công vi c trong chu trình c a d án ? L ch s phát tri n và qu n lý d án trong nư c và qu c t ã kh ng nh, u th u là phương pháp có hi u qu cao nh t th c hi n m c tiêu này, m b o cho s thành công c a ch u tư. u th u ư c xem như m t phương pháp qu n lý d án có hi u qu nh t hi n nay trên cơ s ch ng c quy n, tăng cư ng kh năng c nh tranh gi a các nhà th u. 2. Vai trò c a u th u trong xây d ng. 2.1. i v i các nhà th u. - i v i nhà th u xây d ng, th ng th u ng nghĩa v i vi c mang l i công ăn vi c làm cho cán b công nhân viên, nâng cao uy tín c a nhà th u trên thương trư ng, thu ư c l i nhu n, tích lu thêm ư c nhi u kinh nghi m trong thi công và qu n lý, ào t o ư c i ngũ cán b , công nhân k thu t v ng tay ngh , máy móc thi t b thi công ư c tăng cư ng. - Ho t ng u th u ư c t ch c theo nguyên t c công khai và bình ng, nh ó các nhà th u s có i u ki n phát huy n m c cao nh t cơ h i tìm ki m công trình và kh năng c a mình trúng th u. 2.2. i v i ch u tư. - Thông qua u th u, ch u tư s l a ch n ư c các nhà th u có kh năng áp ng ư c t t nh t các yêu c u kinh t , k thu t, ti n t ra c a công trình. Trên cơ s ó giúp cho ch u tư v a s d ng hi u qu , ti t ki m v n u tư, ng th i v n m b o ư c ch t lư ng cũng như ti n công trình. - Thông qua u th u, ch u tư cũng s n m b t ư c quy n ch ng, qu n lý có hi u qu và gi m thi u ư c các r i ro phát sinh trong quá trình th c hi n d án u tư do toàn b quá trình t ch c u th u và th c h i n k t qu u th u ư c tuân th ch t ch theo quy nh c a pháp lu t và sau khi ch u tư ã có s chu n b k lư ng, y v m i m t. 6
 8. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P - ánh giá úng các h sơ d th u òi h i i ngũ cán b th c hi n công tác u th u c a ch u tư ph i t nâng cao trình c a mình v các m t nên vi c áp d ng phương th c u th u còn giúp cho ch u tư nâng cao trình và năng l c c a cán b công nhân viên. 2.3. i v i Nhà nư c. - u th u góp ph n nâng cao hi u qu c a công tác qu n lý Nhà nư c v u tư và xây d ng, qu n lý s d ng v n m t cách có hi u qu , h n ch và lo i tr ư c các tình tr ng như: th t thoát lãng phí v n u tư c bi t là v n ngân sách, các hi n tư ng tiêu c c phát sinh trong xây d ng cơ b n. - u th u t o nên s c nh tranh m i và lành m nh trong lĩnh v c xây d ng cơ b n, thúc y s phát tri n c a n n kinh t hàng hoá trong ngành cũng như trong n n kinh t qu c dân. 3. i u ki n m i th u và d th u c a doanh nghi p xây d ng. 3.1. i u ki n m i th u. vi c t ch c u th u ư c h p l thì trư c khi u th u bên m i th u ph i có y các i u ki n sau: - Ph i có văn b n quy t nh u tư ho c gi y phép u tư c a ngư i có th m quy n ho c t ch c có th m quy n. - K ho ch u th u ã ư c ngư i có th m quy n phê duy t. - H sơ m i th u ã ư c ngư i có th m quy n ho c c p trên phê duy t. Riêng trư ng h p u th u tuy n ch n tư v n th c hi n công vi c chu n b d án ho c u th u l a ch n i tác th c hi n d án thì i u ki n t ch c u th u là ph i có văn b n ch p thu n c a ngư i ho c c p có th m quy n và h sơ m i th u ư c phê duy t. - Có m t i u ki n chung ó là bên m i th u không ư c tham gia v i tư cách là nhà th u do mình t ch c. 3.2. i u ki n d th u. i v i các nhà th u khi tham gia d th u h ph i áp ng ư c các i u ki n sau ây: - Có gi y phép kinh doanh. i v i các gói th u mua s m các thi t b ph c t p, c bi t ư c quy nh trong h sơ m i th u thì ngoài gi y phép ăng ký kinh doanh h còn có gi y phép bán hàng thu c b n quy n c a nhà xu t b n. 7
 9. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P - Có năng l c tài chính, năng l c k thu t áp ng t ng yêu c u c a t ng gói th u. - Ph i có h sơ d th u h p l và ch ng tham gia m t ơn d th u trong m t gói th u, dù ơn phương hay liên doanh d th u. Trư ng h p T ng công ty ng lên d th u thì các ơn v tr c thu c không ư c phép tham d v i tư cách là nhà th u c l p trong m t gói th u. 3.3. i u ki n u th u qu c t và ưu ãi nhà th u. -V i u ki n u th u qu c t i v i các d án: + i v i các gói th u mà không có nhà th u nào trong nư c có kh năng áp ng nhu c u gói th u. + i v i các d án s d ng ngu n v n tài tr c a các t ch c qu c t ho c c a nư c ngoài có quy nh trong i u ư c là ph i u th u qu c t . - i v i nhà th u qu c t . + Nhà th u nư c ngoài khi tham gia u th u qu c t t i Vi t Nam ho c ph i liên doanh v i nhà th u Vi t Nam, ho c ph i cam k t s d ng th u ph Vi t nam, nhưng ph i nêu rõ s phân chia gi a các bên v ph m vi công vi c, kh i lư ng và ơn giá tương ng. + Nhà th u nư c ngoài trúng th u ph i th c hi n các cam k t v t l % kh i lư ng công vi c cùng v i ơn giá tương ng dành cho phía Vi t Nam là liên doanh ho c th u ph như ã nêu trong sơ d th u. Trong khi thương th o hoàn thi n h p ng, n u nhà th u nư c ngoài trúng th u không th c hi n các cam k t trong h sơ d th u thì k t qu th u s b hu b . + Các nhà th u tham gia u th u t i Vi t Nam ph i cam k t mua s m và s d ng các thi t b v t tư phù h p v ch t lư ng và giá c , dùng s n xu t, gia công ho c hi n có t i Vi t Nam. + Trong hai h s d th u c a nhà th u nư c ngoài ư c ánh giá ngang nhau thì h sơ nào có kh i lư ng công vi c dành cho phía Vi t Nam (là liên doanh ho c th u ph ) cao hơn s ư c ch p nh n. + Nhà th u trong nư c tham gia d u th u ( ơn phương ho c liên doanh) s ư c xét ưu tiên khi ư c ánh giá tương ương v i nhà th u nư c ngoài. + Trong trư ng h p hai h sơ ư c ánh giá ngang nhau s ưu tiên h sơ có t l s d ng nhân công cao hơn. 8
 10. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P + Nhà th u trong nư c s ư c hư ng ch ưu ãi theo quy nh pháp lu t. II. N I DUNG, TRÌNH T T CH C U TH U XÂY D NG. 1. N i dung, trình t t ch c u th u xây d ng. Vi c t ch c u th u xây l p ư c th c hi n theo trình t sau: Bư c 1: Sơ tuy n nhà th u (n u có) Vi c sơ tuy n nhà th u ph i ư c ti n hành i v i các gói th u có giá tr t 200 t ng tr lên nh m l a ch n các nhà th u có năng l c và kinh nghi m th c hi n, áp ng yêu c u c a h sơ m i th u. Sơ tuy n nhà th u ư c th c hi n theo các bư c sau: a. L p h sơ sơ tuy n, bao g m: + Thư m i sơ tuy n. + Ch d n sơ tuy n. + Tiêu chu n ánh giá. + Ph l c kèm theo. b. Thông báo m i sơ tuy n: c. Nh n và qu n lý h sơ d sơ tuy n d. ánh giá h sơ d sơ tuy n e. Trình duy t k t qu sơ tuy n f. Thông báo k t qu sơ tuy n Bư c 2 : L p h sơ m i th u H sơ m i th u bao g m: a. Thư m i th u b. M u ơn d th u c. Ch d n i v i nhà th u d. Các i u ki n ưu ãi (n u có) e. Các lo i thu theo quy nh c a pháp lu t f. H sơ thi t k k thu t kèm theo b n tiên lư ng và ch d n k thu t g. Ti n thi công h. Tiêu chu n ánh giá ( bao g m c phương pháp và cách th c quy i v cùng m t b ng xác nh giá ánh giá ) i. i u ki n chung và i u ki n c th c a h p ng j. M u b o lãnh d th u 9
 11. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P k. M u tho thu n h p ng l. M u b o lãnh th c hi n h p ng Bư c 3: G i thư m i th u ho c thông báo m i th u G i thư m i th u ư c th c hi n i v i các gói th u th c hi n hình th c u th u h n ch , i v i các gói th u ã qua sơ tuy n, các gói th u tư v n ã có danh sách ng n ư c ch n. Thông báo m i th u áp d ng trong trư ng h p u th u r ng rãi. N i dung thư ho c thông báo m i th u bao g m : a. Tên và a ch bên m i th u b. Khái quát d án, a i m, th i gian xây d ng và các n i dung khác c. Ch d n vi c tìm hi u h sơ m i th u d. Các i u ki n tham gia d th u e. Th i gian, a i m nh n h sơ d th u Bư c 4 : Nh n và qu n lý h sơ d th u a. Nh n h sơ d th u Bên m i th u ti p nh n h sơ d th u c a nhà th u n p tr c ti p ho c g i qua ư ng bưu i n theo a ch và th i gian quy nh trong h sơ m i th u. Bên m i th u không nh n h sơ d th u ho c tài li u b sung nào, k c thư gi m giá sau th i i m óng th u. Các h sơ d th u n p sau th i i m óng th u ư c xem là không h p l và ư c g i tr l i cho nhà th u theo nguyên tr ng. b. Qu n lý h sơ d th u Vi c qu n lý h sơ d th u ư c qu n lý theo ch qu n lý h sơ ‘M t’. B ư c 5 : M th u Vi c m th u ư c ti n hành theo trình t sau: 1. Chu n b m th u Bên m i th u m i i di n c a t ng nhà th u và có th m i i di n c a các cơ quan qu n lý có liên quan n tham d m th u ch ng ki n. Vi c m th u ư c ti n hành theo a i m, th i gian ghi trong h sơ m i th u, không ph thu c vào s có m t hay v ng m t c a nhà th u ư c m i. 2. Trình t m th u a. Thông báo thành ph n tham d 10
 12. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P b. Thông báo s lư ng và tên nhà th u n p h sơ d th u. c. Ki m tra niêm phong các h sơ d th u d. M l n lư t các túi h sơ d th u, c và ghi l i thông tin ch y u (Tên nhà th u, s lư ng b n chính, b n ch p h sơ d th u, giá tr th u trong ó gi m giá, b o lãnh d th u ( n u có) và nh ng v n khác). . Thông qua biên b n m th u. e. i di n bên m i th u, i di n nhà th u và i diên c a các cơ quan qu n lý có liên quan ( n u có m t) ký xác nh n vào biên b n m th u. f. T chuyên gia ho c bên m i th u ký xác nh n vào b n chính h sơ d th u trư c khi ti n hành ánh giá h sơ d th u. B n chính h sơ d th u ư c b o qu n theo ch b o m t và vi c ánh giá ư c ti n hành theo b n c h p. Bư c 6: ánh giá x p h ng nhà th u A. Vi c ánh giá h sơ d th u xây l p th c hi n theo trình t sau 1. ánh giá sơ b h sơ d th u Vi c ánh giá sơ b là nh m lo i b các h sơ d th u không áp ng yêu c u, bao g m: a. Ki m tra tính h p l và s áp ng cơ b n c a h sơ d th u. b. Xem xét s áp ng cơ b n c a h sơ d th u i v i h sơ m i th u. c. Làm rõ h sơ d th u 2. ánh giá chi ti t h sơ d th u. Vi c ánh giá chi ti t h sơ d th u ư c th c hi n theo phương pháp ánh giá g m hai bư c sau : Bư c1. ánh giá v m t k thu t ch n danh sách ng n Vi c ánh giá v m t k thu t ch n danh sách ng n ư c d a trên các yêu c u và tiêu chu n ánh giá ã quy nh trong h sơ m i th u và tiêu chu n ánh giá chi ti t ư c ngư i có th m quy n ho c c p có th m quy n phê duy t trư c th i i m m th u. Các nhà th u t s i m t i thi u t 70% t ng s i m v k thu t tr lên s ư c ch n vào danh sách ng n. Bư c 2. ánh giá v tài chính, thương m i xác nh giá 11
 13. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P Ti n hành ánh giá tài chính, thương m i các nhà th u thu c danh sách ng n trên cùng m t m t b ng theo tiêu chu n ánh giá ư c phê duy t . Vi c ánh giá v m t tài chính, thương m i nh m xác nh giá ánh giá bao g m các n i dung sau: - S a l i. S a l i là vi c s a ch a nh ng sai sót bao g m l i s h c, l i ánh máy, l i nh m ơn v . N u có sai l ch gi a ơn giá và t ng giá do vi c nhân ơn giá v i s lư ng thì ơn giá d th u s là cơ s pháp lý. - Hi u ch nh các sai l ch. H sơ d th u có t ng giá tr các sai l ch vư t quá10% (tính theo giá tr tuy t i, không ph thu c vào vi c làm tăng hay gi m giá d th u khi xác nh giá ánh giá) so v i giá d th u s b lo i không xem xét ti p. - Chuy n i giá tr d th u sang m t ng ti n chung. ng ti n d th u do bên m i th u quy nh trong h sơ m i th u theo nguyên t c m t ng ti n cho m t kh i lư ng chào hàng. - ưa v m t m t hàng xác nh giá ánh giá. - Xác nh giá ánh giá c a các h sơ d th u B. X p h ng nhà th u X p h ng h sơ d th u thu c danh sách ng n theo giá ánh giá. Nhà th u có giá ánh giá th p nh t s ư c x p th nh t và ư c ki n ngh trúng th u. Bư c 7:Trình duy t k t qu u th u 1. Trách nhi m trình duy t k t qu u th u Ch u tư ho c ch d án có trách nhi m trình k t qu u th u lên ngư i có th m quy n ho c c p có th m quy n xem xét xin phê duy t. 2. H sơ trình duy t k t qu u t h u. a. Văn b n trình duy t k t qu u th u. Trong thành ph n này c n nêu ư c các n i dung sau: - N i dung gói th u và cơ s pháp lý c a vi c t ch c u th u. 12
 14. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P - Quá trình t ch c u th u. - K t qu ánh giá h sơ d th u. - ngh phê duy t k t qu u th u. b. Tài li u kèm theo văn b n trình duy t Tài li u kèm theo văn b n trình duy t k t qu u th u bao g m b n ch p các tài li u sau ây: - Báo cáo ánh giá h sơ d th u c a t chuyên gia tư v n. - Quy t nh u tư ho c văn b n pháp lý tương ương, i u ư c qu c t và tài tr (n u có) - Văn b n phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u bao g m: - K ho nh u th u c a d án. - Danh sách các nhà th u tham gia h n ch - Danh sách ng n tư v n tham gia d th u. - H sơ m i sơ tuy n, ánh giá sơ tuy n và k t qu sơ tuy n nhà th u. - H sơ m i th u. - Tiêu chu n ánh giá h sơ d th u. - Quy t nh thành l p t chuyên gia tư v n. - Biên b n m th u, các văn b n liên quan n vi c bên m i th u yêu c u nhà th u làm rõ h sơ d th u (n u có). - D th o h p ng (n u có). - H sơ m i th u và h sơ d th u c a các nhà th u. - Ý ki n s ơ b v k t qu u th u c a t ch c tài tr nư c ngoài (n u có). - Các tài li u có liên quan khác. Bư c 8: Công b k t qu u th u, thương th o hoàn thi n và ký h p ng 1. Công b k t qu u th u a. Nguyên t c chung 13
 15. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P Ngay sau khi có quy t nh c a ngư i có th m quy n ho c c p có th m quy n, bên m i th u ti n hành công b k t qu u th u qua vi c thông báo b ng văn b n cho các nhà th u tham d , bao g m nhà th u trúng th u và nhà th u không trúng th u v k t qu u th u. Trong trư ng h p không có nhà th u nào trúng th u ho c hu u th u bên m i th u ph i ti n hành thông báo cho các nhà th u bi t. b. C p nh t thông tin v năng l c nhà th u Trư c khi ký h p ng chính th c, bên m i th u c n c p nh t nh ng thay i v năng l c c a nhà th u cũng như nh ng thông tin thay i làm nh hư ng t i kh năng th c hi n h p ng cũng như năng l c tài chính suy gi m, nguy cơ phá s n, bên m i th u ph i k p th i báo cáo ngư i có th m quy n ho c c p có th m quy n xem xét quy t nh. c. Yêu c u i v i thông báo trúng th u Bên m i th u ph i g i thư thông báo trúng th u b ng văn b n t i nhà th u kèm theo d th o h p ng và nh ng i m lưu ý c n trao i khi thương th o hoàn thi n h p ng. ng th i bên m i th u cũng ph i thông báo cho nhà th u l ch bi u nêu rõ yêu c u v th i gian thương th o hoàn thi n h p ng, n p b o lãnh th c hi n h p ng và ký h p ng. 2. Thương th o hoàn thi n và ký k t h p ng a. Khi nh n ư c thông báo trúng th u nhà th u ph i g i cho bên m i th u thư ch p thu n thương th o, hoàn thi n h p ng. b. Theo l ch bi u ã ư c th ng nh t, hai bên s ti n hành thương th o hoàn thi n h p ng ti n t i ký h p ng chính th c. Thương th o hoàn thi n h p ng bao g m nh ng n i dung c n gi i quy t các v n còn t n t i chưa hoàn ch nh ư c h p ng v i các nhà th u trúng th u, c bi t là duy t áp giá i v i nh ng sai l ch so v i yêu c u c a h sơ m i th u trên nguyên t c giá tr h p ng không vư t giá trúng th u c n duy t. Vi c thương th o hoàn thi n h p ng cũng bao g m c vi c nghiên c u các sáng ki n, gi i pháp ưu vi t do nhà th u xu t. c. Bên m i th u nh n b o lãnh th c hi n h p ng c a nhà th u trúng th u trư c khi ký h p ng. Trư ng h p nhà th u ã ký h p ng và n p b o lãnh th c hi n h p ng nhưng không th c hi n h p ng thì bên m i th u có quy n không hoàn tr l i b o lãnh th c hi n h p ng cho nhà th u. 14
 16. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P d. Bên m i th u ch hoàn tr l i b o lãnh d th u (n u có) Khi nh n ư c b o lãnh th c hi n h p ng c a nhà th u trúng th u. i v i các nhà th u không trúng th u, nhưng không vi ph m quy ch u th u k c khi không có k t qu u th u, bên m i th u hoàn tr b o lãnh d th u cho nhà th u trong th i gian không qúa 30 ngày k t ngày công b k t qu u th u. 2. N i dung, trình t d th u xây d ng c a các doanh nghi p xây d ng. Cùng v i quá trình u th u do ch u tư t ch c thì các nhà th u (các ơn v xây l p) cũng ph i ti n hành các công vi c c n thi t khi tham gia u th u. Trình t d th u xây l p các doanh nghi p xây d ng ư c ti n hành theo các bư c sau: Bư c 1: Tìm ki m thông tin v công trình c n u th u ây ư c coi là bư c u tiên c a quy trình d th u trong các doanh nghi p xây d ng b i l nó chính là bư c ngư i bán (các doanh nghi p xây d ng) ti p c n ư c v i ngư i mua (ch d án) t ó m i d n n quan h giao d ch, mua bán thông qua phương th c u th u. Các nhà u tư (các ơn v xây l p) có th tìm ki m thông tin v công trình c n u th u d a trên các lu ng thông tin ch y u sau: - Thông báo m i th u c a bên m i th u trên các phương ti n thông tin i chúng. - Thư m i th u do bên m i th u g i t i. - Thông qua gi i thi u c a i tác trung gian: i tác trung gian ây có th là cá nhân ho c t ch c th m chí là cán b công nhân viên c a nhà th u. Tóm l i, thông qua các lu ng tin k trên nhà th u s n m b t ư c nh ng thông tin c n thi t ban u v công trình c n u th u, l y ó làm cơ s phân tích ưa ra quy t nh có hay không d th u. Vi c làm này s giúp cho nhà th u tránh ư c vi c ph i b ra nh ng chi phí ti p theo mà không em l i cơ h i tranh th u th c t . Bư c 2: Tham gia sơ tuy n (n u có) Trong trư ng h p công trình c n u th u ư c bên m i th u ti n hành sơ tuy n thì nhà th u ph i n p cho bên m i th u m t b h sơ d sơ tuy n. 15
 17. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P N u h sơ d sơ tuy n t yêu c u c a bên m i th u s ư c ti p t c tham gia d th u bư c ti p theo. Nhi m v t ra v i nhà th u bư c này là vư t qua giai o n sơ tuy n ng th i n m b t ư c các i th cùng vư t qua vòng sơ tuy n và ti n hành tìm ki m thông tin v h làm căn c ưa ra ư c chi n lư c tranh th u thích h p trong bư c ti p theo. Bư c 3: Chu n b và l p h sơ d th u Sau khi nh n ư c 1 b h sơ m i th u do bên m i th u cung c p. Công vi c u tiên c a nhà th u là ti n hành nghiên c u k h sơ m i th u. ây là công vi c r t quan tr ng vì nó là xu t phát i m nhà th u l p h sơ d th u và xác nh xem kh năng c a mình có th áp ng ư c các yêu c u c a bên m i th u hay không. Ti p theo, nhà th u tuỳ thu c trách nhi m và r i ro c a chính mình, ư c khuy n cáo n thăm và xem xét hi n trư ng, các khu v c xung quanh có t t c các thông tin c n thi t cho vi c chu n b h sơ d th u và ký k t h p ng thi công công trình. Nhà th u ph i ch u các chi phí cho vi c n thăm hi n trư ng. Trong bư c này, nhà th u nên c nh ng cán b có trình và kinh nghi m v c m t k thu t cũng như kinh t i kh o sát hi n trư ng. i u này s giúp cho nhà th u n m ư c th c a làm cơ s xây d ng gi i pháp k thu t thi công h p lý cũng như n m ư c tình hình th trư ng nơi t thi công, c bi t là th trư ng các y u t u vào c n cung c p cho thi công công trình có cơ s th c t cho vi c l p giá d th u. Sau khi n m ch c các thông tin v các phương di n, nhà th u m i ti n hành công vi c quan tr ng nh t c a quá trình d th u và quy t nh kh năng th ng th u ó là l p h sơ d th u. N i dung c a h sơ d th u xây l p bao g m: 1. Các n i dung v hành chính, pháp lý a. ơn d th u h p l (Ph i có ch ký c a ngư i có th m quy n) b. B n sao gi y ăng ký kinh doanh. c. Tài li u gi i thi u năng l c và kinh nghi m c a nhà th u k c ph n ph (n u có). d. Văn b n tho thu n liên doanh (trư ng h p liên doanh d th u). . B o lãnh d th u. 16
 18. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P 2. Các n i dung v k thu t a. Bi n pháp và t ch c thi công i v i gói th u. b. Ti n b th c hi n h p ng. c. c tính k thu t, ngu n cung c p v t tư, v t li u xây d ng. d. Các bi n pháp m b o ch t lư ng. 3. Các n i dung v thương m i, tài chính a. Giá d th u kèm theo thuy t minh và bi u giá chi ti t b. i u ki n tài chính(n u có) c. i u ki n thanh toán. Bư c 4: N p h sơ d th u và tham gia d th u Vi c n p h sơ d th u s di n ra theo úng th i gian và a i m ã quy nh trong h sơ m i th u. Các nhà th u ph i niêm phong b n g c và t t c các b n sao c a h sơ d th u vào phong bì bên trong và m t phong bì bên ngoài, ghi rõ ràng các phong bì bên trong là "b n g c" và "b n sao". Cùng v i vi c n p h sơ d th u, nhà th u ph i n p cho bên m i th u m t s ti n b o lãnh th ng nh t m b o bí m t v m c giá d th u cho các nhà th u do bên m i th u quy nh. Bư c 5: Ký k t h p ng (n u trúng th u) Sau khi nh n ư c thông báo trúng th u c a bên m i th u, nhà th u trúng th u ph i g i cho bên m i th u thông báo ch p nh n àm phán h p ng. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n thông báo trúng th u. Sau ó theo l ch bi u ã th ng nh t, hai bên ti n hành thương th o hoàn thi n và ký h p ng. Nhà th u trúng th u cũng s ph i n p cho bên m i th u kho n b o lãnh th c hi n h p ng không quá 10% giá tr h p ng tuỳ theo lo i hình và quy mô c a h p ng và ư c nh n l i b o lãnh d th u, b o lãnh th c hi n h p ng có hi u l c cho n khi chuy n sang th c hi n nghĩa v b o lãnh ho c b o trì. III. M T S CH TIÊU ÁNH GIÁ HI U QU CÔNG TÁC U TH U C A DOANH NGHI P XÂY D NG. 1. Các nhân t nh hư ng n vi c th ng th u c a m t t ch c xây d ng. 1. 1. Năng l c c a t ch c xây d ng. a. Năng l c v máy móc thi t b thi công 17
 19. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P Thi t b thi công là y u t r t quan tr ng i v i vi c thi công các công trình xây d ng. Chi phí máy thi công thư ng chi m t 15%-20% giá thành xây d ng công trình. Thi t b thi công không nh ng có nh hư ng n chi n lư c u th u v m t giá thành xây d ng mà còn nh hư ng n năng l c uy tín c a nhà th u cũng như nh hư ng n k thu t, công ngh , phương án thi công. Năng l c và máy móc thi t b thi công s ư c các nhà th u gi i thi u trong h sơ d th u, nó ch ng minh cho bên m i th u bi t ư c kh năng huy ng ngu n l c v máy móc thi t b thi công m b o thi công công trình áp ng nhu c u c a ch u tư. Khi ánh giá bên m i th u s t p trung vào nh ng n i dung sau: - Ngu n l c v máy móc thi t b thi công c a t ch c xây d ng th hi n thông qua t ng giá tr các tài s n là máy móc thi t b và xe máy thi công hi n có c a t ch c xây d ng ó v s lư ng ch ng lo i c a máy móc thi t b . N u ngu n l c này không b o m t ch c xây d ng ph i i thuê ph c v cho thi công s nh hư ng n kh năng tranh th u. - Trình hi n i c a công ngh s n xu t, t c là máy móc thi t b công ngh c a t ch c xây d ng s d ng có hi n i so v i trình công ngh hi n t i trong ngành xây d ng hay không. Trình hi n i c a công ngh ư c th hi n qua các thông s k thu t v c tính s d ng, công su t và phương pháp s n xu t c a công ngh ho c có th ánh giá thông qua thông s v năm s n xu t, nư c s n xu t và giá tr còn l i c a máy móc thi t b -M c h p lý c a thi t b xe máy và công ngh hi n có, t c là tính ng b trong s d ng máy móc thi công và công ngh , s phù h p trong i u ki n s d ng c thù v a lý, khí h u, i ch t, nguyên v t li u... s phù h p gi a giá c và ch t lư ng c a s n ph m do công ngh s n xu t ra. b. Ngu n nhân l c và chính sách qu n lý ngu n nhân l c Trư c h t nh hư ng c a ngu n nhân l c trong t ch c xây d ng t i kh năng th ng th u c a t ch c xây d ng th hi n m t cách tr c ti p thông qua vi c b trí nhân l c t i hi n trư ng, năng l c và kinh nghi m c a cán b ch ch t d ki n cho vi c qu n lý và th c hi n h p ng cũng như ch t lư ng và s phù h p v cơ c u ngành ngh c a i ngũ công nhân thi công công 18
 20. CHUYÊN Đ TH C T P T T NGHI P trình s quy t nh n ch t lư ng và ti n thi công công trình. ó là lý do t i sao bên m i th u cũng r t chú ý t i ch tiêu này khi xét th u. Bên c nh ó i v i m t doanh nghi p xây d ng, năng l c và s nhanh nh y c a các qu n tr viên và chi n lư c u th u mà cán b lãnh o doanh nghi p theo u i quy t nh ph n l n kh năng c nh tranh trong u th u xây l p nói riêng, ch t lư ng công tác d th u nói chung. Ngoài ra n u chính sách qu n lý ngu n nhân l c c a công ty t o ư c ng l c thúc y ngư i lao ng hăng say làm vi c cũng cho phép doanh nghi p rút ng n ti n thi công và nâng cao ch t lư ng công trình. Nhìn chung khi c p t i nhân t này và tác ng c a nó t i vi c th ng th u c a t ch c xây d ng có th nói t i nhi u khía c nh khác nhau nhưng ph i th y rõ vai trò h t s c quan tr ng và c bi t c a ngu n l c con ngư i cũng như chính sách qu n lý ngu n nhân l c i v i vi c giành th ng l i c a doanh nghi p. B i vì suy cho cùng trong ngu n nhân l c, ph i nói n vai trò quan tr ng c a i ngũ cán b qu n lý. c. Kinh nghi m c a nhà th u trong vi c thi công các công trình xây d ng tương t . Nhân t này có tác ng không nh t i k t qu ánh giá chung c a bên m i th u i v i nhà th u. i v i nh ng công trình có quy mô l n yêu c u k thu t ph c t p thì ây là nhân t khá quan tr ng và s chi m m t t l khá cao trong t ng i m ánh giá nhà th u c a bên m i th u. d. Năng l c v tài chính M t c trưng c a ngành xây l p là c n m t kh i lư ng v n r t l n và v nb ng r t lâu các công trình, hay nói cách khác vòng quay c a v n r t ch m. c i m này d n n th c t là các công ty xây d ng ph i có ngu n vn ln trang tr i chi phí thi công trong th i gian dài trư c khi công trình hoàn thành bàn giao cho bên ch công trình. Do v y, năng l c tài chính cũng là m t y u t quy t nh l i th c a nhà th u khi tham gia tranh th u. Năng l c tài chính ư c bên m i th u xem xét các khía c nh sau: - Doanh thu, l i nhu n trư c và sau thu . - V n lưu ng trong vòng 3 n 5 năm g n ây. Trong v n lưu ng, kh năng huy ng v n ng n h n và dài h n c a doanh nghi p là ch tiêu h t s c quan tr ng, b i vì ngu n v n áp ng nhu c u trong b o lãnh th c hi n h p ng và ng v n ch y u là v n vay. Vì v y, kh năng vay v n d hay khó có nh hư ng tr c ti p t i kh năng c nh tranh c a doanh nghi p. ng th i vi c làm rõ ngu n v n huy ng th c h i n h p 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2