intTypePromotion=1
ADSENSE

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây"

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:62

246
lượt xem
60
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: "nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần ăn uống khách sạn hà tây"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây"

 1. LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Nâng cao hi u qu kinh doanh c a Công ty c ph n ăn u ng khách s n Hà Tây” GVHD: Tr n Chu Toàn SVTH: Lê Tr n Giang
 2. M CL C Trang 1 L I NÓI Đ U Chương I. Lý lu n chung 3 I. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty C ph n ăn u ng 3 khách s n Hà Tây II. Cơ c u t ch c c a công ty C ph n ăn u ng khách s n Hà Tây 4 III. Các ch tiêu hi u qu kinh doanh c a công ty. 10 IV. Nh ng ho t ng qu n lý i u hành c a công ty. 11 Chương II. Th c tr ng ho t ng kinh doanh c a công ty C ph n 17 ăn u ng khách s n Hà Tây nh ng năm qua I. c i m tình hình chung. 17 II. Nh ng khó khăn và thu n l i 19 III. K t qu ho t ng kinh doanh c a công ty nh ng năm qua 20 IV. Phân tích ho t ng kinh doanh c a công ty thông qua nh ng ch 25 tiêu hi u qu V. Nh ng t n t i và nguyên nhân. Chương III. M t s gi i pháp và ki n ngh nh m nâng cao hi u 30 qu kinh doanh c a công ty C ph n ăn u ng khách s n Hà Tây I. Phương hư ng nhi m v k ho ch năm 2001. 30 II. M t s gi i pháp. 31 III. M t s ki n ngh . 51 53 K T LU N 54 TÀI LI U THAM KH O
 3. L I NÓI Đ U Nư c ta là m t nư c ang phát tri n n n kinh t ang trong giai o n kh i ng, b t nh p v i n n kinh t trong khu v c và trên th gi i. Trong tình hình ó, ng và nhà nư c ta ã và ang ra nh ng ư ng l i, chính sách nh m ưa nư c ta thành m t nư c công nghi p hoá - hi n i hoá. T năm 1986, chúng ta th c hi n m c a n n kinh t v i n n kinh t th trư ng có s qu n lý i u ti t c a nhà nư c. Chính sách úng n ó ã làm cho n n kinh t t ng bư c thay i b m t, t c tăng trư ng phát tri n kinh t ngày càng cao, i s ng nhân dân ngày càng ư c c i thi n. Tuy nhiên n u so sánh n n kinh t c a nư c ta v i n n kinh t c a các nư c trong khu v c ông Nam Á, châu Á và th gi i thì kho ng cách hãy còn xa, do ó chúng ta c n ph i tăng cư ng hơn n a m i bi n pháp và chính sách phù h p nh t nh m y nhanh tc phát tri n t nư c, thu h p d n kho ng cách v i các nư c trên th gi i. Tc tăng trư ng, phát tri n kinh t s nhanh nh t khi t ng b ph n, t ng khu v c, t ng t bào c a n n kinh t bi t khai thác tri t ti m năng và th m nh c a mình t hi u qu t i ưu. Các doanh nghi p, các t ch c kinh t chính là nh ng t bào t o nên cơ th kinh t . Chúng là cơ s , n n t ng c a xã h i, chúng óng vai trò c c kỳ quan tr ng i v i s phát tri n c a t nư c. tài "M t s ý ki n nh m nâng cao hi u Chính vì i u ó mà em ã ch n qu kinh doanh c a Công ty c ph n ăn u ng khách s n Hà Tây", v i mong mu n tìm hi u, nghiên c u ti p c n, tìm ra và h c t p nh ng phương hư ng, bi n pháp nh m nâng cao hi u qu kinh doanh c a Công ty c ph n ăn u ng khách s n Hà Tây. Em xin chân thành c m ơn s nh hư ng, d n d t, ch b o c a th y giáo Tr n Chu Toàn và s giúp , t o m i i u ki n c a cô Xuân Công ty em hoàn thành t t nh t bài vi t này.
 4. L i cam oan Tôi xin cam oan n i dung báo cáo ã vi t là do b n thân th c hi n, không sao chép, c t ghép các báo cáo ho c lu n văn c a ngư i khác, n u sai ph m, tôi xin ch u k lu t v i nhà trư ng. Hà N i, ngày 5 tháng 5 năm 2001 Lê Tr n Giang
 5. Chương I LÝ LU N CHUNG I/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CÔNG TY C PH N ĂN U NG KHÁCH S N HÀ TÂY. - Th i gian trư c năm 1980: Công ty c ph n ăn u ng khách s n Hà Tây là m t ơn v qu c doanh (công ty c p 2) tr c thu c S thương nghi p v i nhi m v ch c năng ch y u t ng h p n m b t nhu c u th trư ng v ăn u ng ch o tr c ti p m i ho t ng kinh doanh ăn u ng thu c khu v c kinh t qu c doanh, th c hi n t t k ho ch c a S giao. - Năm 1980: Th c hi n ch trương c a U ban nhân dân t nh v vi c thành l p các Công ty c p 3 tr c thu c U ban nhân dân Huy n, Th xã qu n lý, các c a hàng ăn u ng Huy n, Th xã ư c bàn giao cho Công ty c p 3 - Do v y m ng lư i kinh doanh c a Công ty có ph n thu h p l i. Nhưng là m t Công ty c p 2 c a T nh v n th c hi n nhi m v ch y u: Tr c ti p ch o qu n lý s n xu t - kinh doanh toàn b các c a hàng ăn u ng trên a bàn th xã Hà ông, ng th i có trách nhi m giúp h tr các ơn v ăn u ng Huy n v hàng hoá - k thu t chuyên ngành theo úng ch c năng c a Công ty c p 2. - Năm 1988, Công ty ư c ti p nh n thêm m t b ph n c a Công ty thương nghi p th xã Hà ông. Nhi m v ch c năng ch y u c a Công ty trong th i gian này là ch o ho t ng kinh doanh ăn u ng và d ch v thương nghi p trên a bàn th xã Hà ông. - Năm 1989, Công ty ư c S Thương nghi p cho tách xí nghi p d ch v thành ơn v h ch toán c l p tr c thu c S . Công ty ăn u ng d ch v dư c i tên là: Công ty ăn u ng khách s n Hà Sơn Bình. - Ngày 28/4/1993 U ban nhân dân t nh Hà Tây có quy t nh s 200/Q -UB thành l p l i doanh nghi p nhà nư c c a Công ty ăn u ng khách s n Hà Tây v i v n kinh doanh là 427 tri u ng. - Ngày 6/20/1994 U ban nhân dân t nh có quy t nh s 432/Q -UB sát
 6. nh p xí nghi p liên hi p Thanh niên vào Công ty ăn u ng khách s n Hà Tây. - Ngày 26/10/1999, th c hi n ngh nh 44/1998/N -CP ngày 29/6/1998 c a chính ph v vi c chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n và quy t nh s 1136/Q -UB c a U ban nhân dân t nh Hà Tây, Công ty ăn u ng khách s n Hà Tây ư c chuy n thành Công ty c ph n ăn u ng khách s n Hà Tây. II/ CƠ C U T CH C C A CÔNG TY C PH N ĂN U NG KHÁCH S N HÀ TÂY: Sơ cơ c u t ch c qu n lý c a công ty ăn u ng khách s n Hà Tây: ih ic ông Hi ng qu n tr Ban ki m soát Giám c i u hành Nhà Phòng Phòng Ca Ca Các hàng ăn nghi p k toán hàng ăn hàng qu y u ng tài v vt u ng d ch v bán khách b n xe buôn ch c Quang s nC u hành Trung Am chính II.1. ih ic ông:
 7. Là cơ quan cao nh t c a Công ty c ph n ăn u ng khách s n Hà Tây, i h i c ông bao g m 104 thành viên, i h i c ông gi i quy t nh ng v n sau: a) Thông qua quy t nh v phương hư ng u tư và phát tri n c a Công ty. b) Thông qua quy t nh u tư liên doanh c a Công ty. c) Thông qua phương án kinh doanh hàng năm, 5 năm c a Công ty. d) Thông qua các b n t ng k t năm tài chính c a Công ty. e) Quy t nh gi i pháp kh c ph c các bi n ng l n v tài chính c a Công ty. g) Quy t nh thành l p, gi i th các chi nhánh văn phòng a di n c a Công ty. h) B u, th i, mi n các thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát và n nh m c thù lao, các quy n l i khác cho nh ng ngư i ó. i) Quy t nh vi c tăng ho c gi m v n i u l . k) Quy t nh i tư ng mua c phi u ho c trái phi u, s lư ng và cơ c u c phi u, trái phi u c a m i t phát hành. l) Xem xét sai ph m và hình th c x lý i v i thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Giám c Công ty làm thi t h i cho Công ty. m) Quy t nh gia h n ho t ng, gi i th ho c phá s n Công ty. II.2. H i ng qu n tr : Là cơ quan qu n lý Công ty, có toàn quy n nhân danh Công ty quy t nh các v n liên quan n m c ích, quy n l i c a Công ty, tr nh ng trư ng h p thu c th m quy n c a i h i c ông. H i ng qu n tr c a Công ty bao g m 5 thành viên là: Ch t ch, Phó ch t ch và các thành viên khác. H i ng qu n tr c a Công ty có nhi m v và quy n h n sau: a) H i ng qu n tr có quy n nhân danh Công ty quy t nh các v n liên quan n m c ích, quy n l i, nghĩa v c a Công ty phù h p v i pháp lu t, tr nh ng v n thu c th m quy n c a i h i c ông.
 8. b) H i ng qu n tr ch u trách nhi m trư c i h i c ông v vi c qu n tr Công ty theo i u l , ngh quy t c a i h i c ông và pháp lu t. c) Trình i h i c ông quy t nh các v n : M r ng ho c thay i phương án ho t ng s n xu t kinh doanh; Vay ti n u tư phát tri n s n xu t kinh doanh. Phát hành c phi u, trái phi u. Nh ng v n khác ph i thông qua i h ic ông. d) Quy t nh phương án t ch c b máy qu n lý i u hành Công ty. e) B nhi m và bãi mi n các ch c danh Giám c, Phó giám c, k toán trư ng, i di n chi nhánh, trư ng các b ph n nghi p v c a Công ty. II.3. Ban ki m soát: Ban ki m soát c a Công ty bao g m 3 thành viên, do i h i c ông b u, trong ó ph i có ít nh t m t ki m soát viên có chuyên môn v tài chính k toán. Ban ki m soát b u 1 thành viên làm ki m soát trư ng, có nhi m v và quy n h n sau: a) Ki m tra tính h p lý h p pháp trong qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh, trong ghi chép s k toán và báo cáo tài chính. b) Th m nh báo cáo tài chính hàng năm c a Công ty. Ki m tra t ng v n c th có liên quan n tài chính, i u hành ho t ng c a Công ty khi xét th y c n thi t ho c theo quy t nh c a i h i c ông, theo yêu c u c a c ông, như c ông ã quy nh. c) Thư ng xuyên báo cáo v i H i ng qu n tr v k t qu ho t ng. Tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr trư c khi trình báo cáo, k t lu n và ki n ngh lên i h i c ông. d) Báo cáo trư c i h i c ông v tính chính xác, trung th c h p pháp c a vi c ghi chép, lưu gi ch ng t và l p s k toán báo cáo tài chính, các báo cáo khác c a Công ty. Tính trung th c, h p pháp trong qu n lý, i u hành ho t ng c a Công ty. e) Ki n ngh bi n pháp b sung, s a i, c i ti n cơ c u qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh c a Công ty. f) Yêu c u Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p ihic ông b t
 9. thư ng theo quy nh trong i u l Công ty. II.4. Giám c Công ty: Là ngư i tr c ti p i u hành các ho t ng thư ng ngày c a Công ty và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr v vi c th c hi n các quy n và nhi m v ư c giao. Giám c Công ty có th do H i ng qu n tr b nhi m ho c thuê ngư i ngoài làm nhưng ph i ư c ít nh t 3/5 s thành viên H i ng qu n tr nh t trí. Giúp vi c Giám c có th có các Phó giám c, k toán trư ng, các trư ng phòng nghi p v và các trư ng phòng các b ph n chuyên môn. Giám c Công ty có các quy n h n và nhi m v sau: a) Là ngư i i di n pháp nhân c a Công ty trong m i quan h giao d ch. b) Quy t nh t t c các v n có liên quan n m i ho t ng hàng ngày c a Công ty. c) T ch c th c hi n k ho ch kinh doanh và phương án u tư c a Công ty khi ã ư c i h i c ông thông qua và ngư i i di n ph n v n nhà nư c trong Công ty ch p thu n. d) Tuy n d ng và b trí s d ng lao ng, quy t nh m c lương và ph c p i v i ngư i lao ng trong Công ty theo quy ch qu n lý n i b Công ty và quy nh c a pháp lu t lao ng. e) ngh h p H i ng qu n tr theo quy nh t i kho n 1 trong i u l c a Công ty. f) i u hành và ch u trách nhi m v nh ng ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty theo ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , i h i c ông, i u l Công ty và pháp lu t hi n hành. g) B o toàn và phát tri n v n theo phương án s n xu t kinh doanh ã ư c H i ng qu n tr trình i h i c ông thông qua. II.5. Phòng nghi p v - t ch c hành chính là phòng bao g m 5 ngư i, có 2 khâu là t ch c hành chính - lao ng ti n lương và nghi p v kinh doanh. a) T ch c hành chính - lao ng ti n lương: Là b ph n tham mưu giúp vi c Giám c th c hi n tri n khai các chương trình công tác v t ch c hành
 10. chính và lao ng ti n lương, theo dõi giúp các ơn v tr c thu c th c hi n t t n i dung công tác trên. Nhi m v c th : - B trí s p x p lao ng h p lý theo trình nghi p v chuyên môn trong các khâu trong toàn Công ty. - Theo dõi vi c th c hi n nhi m v c th c a t ng lao ng trong công tác qu n lý và s n xu t kinh doanh ph c v . - Qu n lý h sơ, th c hi n y các ch c a nhà nư c i v i lao ng trong ơn v như: ào t o nâng cao trình , nâng b c lương, thi ua khen thư ng, k lu t, ch b o hi m xã h i, b o hi m y t , hưu trí, ngh vi c... - Hư ng d n các ơn v trong công tác tr lương, bình lương cho phù h p. - Tham mưu giúp vi c Giám c trong khâu tuy n d ng nhân viên, i u ng b trí lao ng, phù h p theo yêu c u s n xu t kinh doanh c a t ng b ph n, ơn v , qu y t , ào t o cán b k c n, quy ho ch cán b , b sung lý l ch, s b o hi m xã h i... - Th c hi n t t công tác văn thư ánh máy, công văn i n, qu n lý t t công tác ti n m t, qu c a Công ty... - Tham gia t công tác xây d ng phương án tr lương, qu n lý và s d ng qu lương c a Công ty. m b o ch và tình hình th c hi n ơn v . b) Nghi p v kinh doanh: là khâu nghi p v tham mưu cho giám c trong lĩnh v c s n xu t kinh doanh, nh m c kinh t k thu t, v t tư hàng hoá ph c v trong khâu s n xu t kinh doanh c a Công ty. Nhi m v c th : - L p k ho ch s n xu t kinh doanh hàng quý theo phương án c a công ty, căn c k ho ch ã ư c duy t ch ng tìm ngu n hàng, theo dõi h p ng kinh t i v i nh ng m t hàng n nh, t ch c ti p nh n hàng hoá v t tư ph c v s n xu t kinh doanh. - Theo dõi ôn c ki m tra, t ng h p tình hình tri n khai và th c hi n
 11. k ho ch s n xu t kinh doanh c a các ơn v , qu y t , thư ng xuyên ph n ánh, báo cáo xu t v i giám c nh ng vư ng m c trong kinh doanh và bi n pháp tháo g khó khăn. - L p k ho ch, theo dõi trang thi t b , d ng c , s a ch a, mua s m công c d ng c b o m ph c v văn minh l ch s . - Thư ng xuyên ki m tra n m b t tình hình th c hi n v công th c, giá c , v sinh văn minh thương nghi p. II.6. Phòng k toán tài v : Là phòng nghi p v tham mưu cho giám c t ng lĩnh v c k toán tài chính ph c v cho ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty, bao g m 4 thành viên. Nhi m v c th : - L p k ho ch tài chính theo nh kỳ quý, năm - Trình giám c duy t th c hi n. - Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n tài chính k toán c a các khâu, c a các ơn v tr c thu c. - Hư ng d n nghi p v chuyên môn cho nhân viên k toán c a 3 ơn v cơ s tr c thu c Công ty. - T ch c th c hi n nghiêm túc ch h ch toán k toán do B tài chính ban hành. - H ch toán y chính xác các nghi p v kinh t phát sinh theo ch nhà nư c quy nh. - Ph i h p phòng nghi p v kinh doanh theo dõi ôn c, ki m tra vi c th c hi n các h p ng kinh t , các kho ng t m ng, thanh toán ch m. - T ch c h ch toán chính xác các kho n thu, tr , nh kỳ, ki m kê qu ti n m t, có bi n pháp x lý c th , tránh th t thoát chi m d ng v n... - nh kỳ ki m kê v t tư, hàng hoá, tài s n theo ch hi n hành. - K t h p v i phòng t ch c hành chính, nghi p v kinh doanh th c hi n
 12. t t vi c trang b b o h lao ng, m b o ch chính sách. - Tính toán qu ti n lương hàng tháng cho các ơn v . II.7. Các c a hàng kinh doanh ăn u ng và d ch v , các trung tâm bán buôn tr c thu c Công ty: Là nh ng ơn v tr c ti p th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh t ch c ch bi n ăn u ng, ph c v và các nghi p v d ch v theo ch c năng ngành ngh . Nhi m v c th : - Qu n lý s d ng i ngũ lao ng, cơ s v t ch t, tài s n thu c Công ty t ch c s n xu t kinh doanh m b o năng su t lao ng, hi u qu kinh t . + Tri n khai t ch c k ho ch s n xu t kinh doanh hàng tháng, quý ã ư c Công ty thông báo. + T ch c lao ng h p lý trong các khâu kinh doanh c a ơn v . + M r ng th trư ng tiêu th , khai thác ngu n hàng ch bi n, mb o ch t lư ng. + M s sách theo dõi ph n ánh trung th c k p th i ho t ng s n xu t kinh doanh c a ơn v , m b o nguyên t c ch . + Th c hi n t ch báo cáo th ng kê, quy t toán, th c hi n t t các công tác k toán tài chính t i ơn v . + T ch c t t các phong trào thi ua, th c hi n nghiêm túc quy ch . - T ch c b o v m b o an ninh, an toàn v t tư hàng hoá, kho tàng, an toàn phòng cháy ch a cháy, an toàn lao ng... - Hàng tháng tính toán và quy t toán ho t ng kinh doanh, hi u qu kinh t , m c lương ư c hư ng c a t ng qu y t , cá nhân, thông báo cho ngư i lao ng trong ơn v bi t. III. CÁC CH TIÊU HI U QU KINH DOANH C A CÔNG TY ây là nh ng ch tiêu ph n ánh tình hình kinh doanh c a Công ty, bao g m nh ng ch tiêu sau: - T ng doanh thu hàng năm: Là toàn b nh ng kho n ti n thu ư c trong
 13. năm c a Công ty t ho t ng kinh doanh, bao g m doanh thu chuy n bàn, doanh thu t ch và doanh thu t các ho t ng khác. + Doanh thu t ch : là doanh thu t ho t ng ch bi n các món ăn ph c v nhu c u ăn u ng t i các c a hàng ăn u ng c a Công ty. + Doanh thu chuy n bàn: là doanh thu t ho t ng kinh doanh bán buôn c a Công ty. - Lãi g p: là doanh thu thu n sau khi tr i giá v n hàng bán. + Doanh thu thu n: Là doanh thu bán hàng sau khi ã tr i các kho n nh gi m tr , và thu VAT, thu tiêu th c bi t u ra. - T ng chi phí: là toàn b các hao phí v v t ch t và lao ng ư c bi u hi n b ng ti n mà Công ty ph i b ra ti n hành ho t ng kinh doanh trong năm: - Thu : Là m t kho n chi c a Công ty cho ngân sách nhà nư c do ho t ng kinh doanh. - Lương bình quân: Là thu nh p trong tháng tính bình quân i v i toàn th cán b , lao ng trong Công ty. - T ng l i nhu n trư c thu : là l i nhu n chưa tính thu hay l i nhu n ch u thu . - T su t l i nhu n trư c thu trên v n: ây là ch tiêu dùng tính xem 1 ng v n sinh ra bao nhiêu ng l i nhu n trư c thu . IV. NH NG HO T NG QU N LÝ, I U HÀNH C A CÔNG TY IV.1. Mô hình t ch c b máy qu n lý c a Công ty - B máy qu n lý Công ty là H i ng qu n tr , trong ó có Ch t ch H i ng qu n tr . - Giám c Công ty là ngư i thay m t H i ng qu n tr lãnh o, i u hành toàn di n m i ho t ng c a Công ty theo ngh quy t c a H i ng qu n tr và pháp lu t. Giám c có Phó giám và k toán trư ng giúp vi c. IV.2. Quan h công tác và l l i làm vi c - Giám c là ngư i i u hành toàn di n xuyên su t.
 14. - B ph n tham mưu giúp vi c cho Giám c là: Phó giám c, k toán trư ng, trư ng các phòng ban, ơn v . - Quan h gi a các phòng ban Công ty và các ơn v tr c thu c là quan h ph i h p th c hi n t t ch c năng, nhi m v Giám c giao, th c hi n th ng l i toàn Công ty. - Quá trình tri n khai các chương trình công tác c a Công ty: các phòng ban và các ơn v ph i k t h p tìm m i bi n pháp gi i quy t - m b o m c tiêu ph n u xây d ng Công ty ngày càng phát tri n. IV.3. Công tác qu n lý: - Toàn công ty là m t ơn v h ch toán kinh t c l p. - Các ơn v cơ s h ch toán ph thu c. - Căn c ch k toán hi n hành và yêu c u công tác qu n lý kinh t c a Công ty, B máy k toán c a Công ty áp d ng mô hình: "T ch c k toán v a t p trung v a phân tán". Trong ó hình th c t p trung khâu nghi p v kinh doanh, hình th c phân tán c a hàng ăn u ng C u Am, c a hàng ăn u ng Quang Trung, c a hàng ăn u ng d ch v b n xe. - Phòng k toán Công ty ch u trách nhi m ch o xuyên su t h th ng k toán trong toàn Công ty. + Các ơn v cơ s u có k toán theo dõi m i ho t ng kinh t phát sinh. Tuỳ theo mô hình kinh doanh, quy mô m ng lư i c a t ng ơn v , Công ty nh li u s lư ng k toán ơn v 1-4 ngư i. - Công tác qu n lý v n t p trung v i m c tiêu: S d ng v n úng m c ích, hi u qu , an toàn và phát tri n. IV.4. Công tác k ho ch - nh m c khoán - tr lương - Công ty ti n hành xây d ng: k ho ch s n xu t kinh doanh hàng năm và c th t ng quý giao n t ng ơn v cơ s . + Các ơn v giao cho t ng qu y t , cá nhân ngư i lao ng th c
 15. hi n. + Xây d ng và giao k ho ch: Tính úng, , phù h p v i tình hình th c t, m b o yêu c u, nhi m v phát tri n chung toàn Công ty. - Phương th c khoán - tr lương. + Phương th c khoán - tr lương ư c áp d ng g n v i hi u qu kinh t và khuy n khích ngư i lao ng có năng su t - hi u qu cao. + V phương châm ch o: Tăng cư ng m r ng khoán qu n t p trung trong ph m vi toàn Công ty, khoán g n ch là t m th i, là bi n pháp tình th . + Tuỳ tình hình th c t s n xu t kinh doanh trong t ng th i i m - Công ty ch o: Áp d ng hình th c khoán qu n t p trung t ng ơn v , t ng m t hàng. Trư c m t, áp d ng khoán qu n t p trung ơn v tr ng i m và nh ng m t hàng mũi nh n ch y u. - Công ty khoán cho các ơn v , ơn v khoán cho qu y t . + M i hình th c khoán g n v i cơ ch kinh doanh qu n lý và hình th c tr lương c th . IV.5. Công tác qu n lý s d ng - i u ng lao ng. - Giám c là ngư i ký h p ng tuy n d ng lao ng và thanh lý h p ng lao ng. + Vi c tuy n d ng lao ng theo yêu c u s n xu t kinh doanh và tiêu chu n tuy n d ng c a i u l . + Ký h p ng và thanh lý h p ng lao ng: theo lu t lao ng và quy ch Công ty. IV.6. Ch sinh ho t h i h p: IV.6.1. Các c a hàng: H p 1 tháng 1 l n vào các ngày 24 ho c 25 hàng tháng - sau khi có quy t nh chia lương toàn Công ty. N i dung ch y u: - Thông báo k t qu s n xu t kinh doanh chính th c c a ơn v tháng trư c - th ng nh t phương án chia lương cho t ng qu y t , cá nhân ngư i lao
 16. ng. - Thông báo ti n kinh doanh tháng này, ki m i m nh ng vi c ã làm tháng trư c, vi c ch p hành quy ch s n xu t kinh doanh c a Công ty. - Ph bi n chương trình công tác tháng sau. - H c t p m t s chính sách ch ra trong tháng. IV.6.2. Công ty - Duy trì ch giao lưu nh kỳ vào 20 ho c 21 hàng tháng. Thành ph n: Giám c, Phó giám c, k toán trư ng, Trư ng, Phó các phòng. N i dung: các phòng ph n ánh k t qu công tác kỳ tư c, khó khăn, vư ng m c. + T công tác báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh tháng trư c và phương án chia lương. + Ph bi n chương trình công tác tháng sau. + Ph bi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c có liên quan n ho t ng c a Công ty. + Giám c ch trì cu c h p. - Vào ngày 22 hàng tháng Công ty t ch c h p. Thành ph n: Giám c, Phó giám c, Trư ng, Phó phòng ơn v , t trư ng k toán ơn v . N i dung: T công tác thông báo k t qu kinh doanh tháng trư c c a toàn Công ty và t ng ơn v . + Quy t nh chia lương kỳ 2 tháng trư c theo phương án. + Các ơn v : Báo cáo k t qu th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh tháng trư c, ti n hành th c hi n chương trình công tác c a Công ty, ph n ánh khó khăn, vư ng m c, ki n ngh , xu t. + Nghe ph bi n chương trình công tác tháng sau. + Ph bi n nh ng ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c.
 17. + Giám c ch trì cu c h p. + T ch c ghi ngh quy t cu c h p. IV.6.3. Lãnh o công ty: H i ng qu n tr , Giám c, Phó giám c, K toán trư ng: M i quý h p m t l n vào tháng u quý sau. N i dung: - Giám c thông báo k t qu công tác quý trư c, k ho ch, bi n pháp công tác quý sau. - Bàn và quy t nh nh ng v n l n có liên quan n ho t ng công ty. + Ch t ch H i ng qu n tr ch trì cu c h p, m t thành viên H i ng qu n tr ghi ngh quy t s , t ng k t. IV.6.4. Sơ t ng k t - 6 tháng sơ k t m t l n. - C năm t ng k t m t l n. Giám c quy t nh c th v thành ph n, th i gian, a i m. S ngh quy t h p giao ban, h p lãnh o c a Công ty là tài li u m t. Sau m i l n h p thư ký cu c h p n p s ngh quy t cho Giám c. IV.6.5. Ch báo cáo - Ngày 25/12 hàng năm, Công ty giao k ho ch c a năm và k ho ch quý I c a năm t i cho ơn v tr c thu c. - Các c a hàng, phòng t ch c - nghi p v kinh doanh: căn c k ho ch Công ty giao, căn c tình hình th c t , ti n hành giao k ho ch cho t ng qu y t c th c a ơn v mình và t ch c th c hi n k ho ch. ng th i g i k ho ch c a ơn v v Công ty vào ngày u quý. - Phòng t ch c - nghi p v kinh doanh: Căn c k ho ch Công ty, t ch c khai thác ngu n hàng kinh doanh, m r ng th trư ng tiêu th . D ki n k ho ch mua hàng quý phòng k toán l p k ho ch tài chính. - Phó giám c ph trách kinh doanh. T ng h p tình hình th c hi n s n xu t kinh doanh hàng tháng - ph n ánh báo cáo s theo nh kỳ và ph n ánh
 18. trong kỳ h p giao lưu Công ty. K ho ch tài chính: - Căn c k ho ch lưu chuy n hàng hoá Công ty - k ho ch mua s m công c , d ng c , k ho ch s a ch a, k ho ch xây d ng cơ b n. Báo cáo nh kỳ: - Chi u ngày 11, 21, 31 hàng tháng, trư ng phòng k toán báo cáo tình hình tài chính Công ty v i Giám c. IV.7. So n th o văn b n: - Trư ng, phó phòng Công ty ư c Giám c giao nhi m v so n th o văn b n, báo cáo, công văn theo nghi p v chuyên môn c th , ph i kh n trương th c hi n vi t theo n i dung, th i gian quy nh. Sau ó ph i xét l i, rà soát c n th n và ký tên vào văn b n d th o trư c khi trình Giám c duy t. + Các phòng ban ph i có công văn lưu t i phòng. - Nhân viên văn thư có trách nhi m ánh máy in n công văn ã ư c Giám c ho c ngư i ư c Giám c u quy n ký duy t. + Khi trình lãnh o ký chính th c ph i l y ch ký t t c a trư ng, phó phòng ngư i d th o văn b n, ng th i g i c b n th o và b n chính th c Giám c ki m tra trư c khi ký. - Công văn báo cáo khi Giám c duy t chính th c ph i vào s , s công văn, ngày, tháng, năm, ng th i vào s công văn i. Khi g i công văn i ph i l y ch ký c a ngư i nh n công văn. - Nhân viên văn thư có trách nhi m ti p nh n công văn, tư li u, báo thì do bưu i n ho c cá nhân g i Công ty. - Giám c chuy n công văn cho văn thư g i cho cá nhân ho c ơn v theo ch nh c a Giám c, ngư i nh n công văn ph i ký vào s công văn. - ơn v , cá nhân nào th t l c, m t công văn, tài li u ph i x lý k lu t. IV.8. Quy nh v ti p khách: - Khách n làm vi c v i Công ty, nhân viên văn thư ti p t i phòng t
 19. ch c hành chính Công ty. Yêu c u khách trình gi y gi i thi u và tìm hi u h tên, cơ quan, n i dung khách n làm vi c, báo cáo Giám c có khách, không khách t ng lên phòng Giám c. - Khách c a phòng, ơn v nào do phòng ó ti p t i phòng làm vi c c a mình. - Khách yêu c u cung c p thông tin v ho t ng c a Công ty thì ph i th c hi n quy ch v cung c p thông tin.
 20. Chương II TH C TR NG HO T Đ NG KINH DOANH C A CÔNG TY TRONG NH NG NĂM QUA I. C I M TÌNH HÌNH CHUNG Công ty c ph n ăn u ng khách s n Hà Tây có 104 lao ng, có ch c năng nhi m v là t ch c s n xu t kinh doanh theo ngành hàng: ăn u ng, d ch v , khách s n, kinh doanh thương m i t ng h p. T ch c bán buôn bán l các m t hàng th c ph m công nghi p như rư u, bia, bánh k o, ư ng s a, thu c lá, các m t hàng công ngh th c ph m, m ph m... s n xu t bánh trung thu, m t t t. Ngành hàng tr ng tâm ch y u c a Công ty là kinh doanh ăn u ng, d ch v , khách s n, trong ó tr ng i m là c a hàng ăn u ng C u Am. C a hàng ăn u ng C u Am: là c a hàng tr ng i m c a Công ty v m i m t, là nơi t p trung ph n l n v n, cơ s v t ch t, lao ng trong Công ty. Nhà hàng ph c v ăn u ng cao c p, c s n, ti c t có công su t l n 600 gh ng i, có phòng h p, phòng hát Karaokê, phòng ngh , và phòng ăn, nhà hàng khang trang l ch s , ti n nghi p, phù h p ư c khách m n m . C a hàng ăn u ng Quang Trung: là c a hàng kinh doanh ăn u ng và kinh doanh thương m i. C a hàng bao g m m t s t ph c v ăn u ng bình dân, làm bia hơi gi i khát, và kinh doanh các m t hàng bán buôn bán l như rư u, bia, thu c lá... Là ơn v có m ng lư i kinh doanh r ng song không n nh. C a hàng ăn u ng b n xe: Là ơn v chuy n i t xư ng s n xu t bia năm 1999 thành c a hàng ăn u ng d ch v t ng h p b n xe, bao g m kinh doanh các m t hàng ăn u ng bình dân, d ch v ngh tr , các qu y bán bia, trông g i xe máy... Các qu y bán buôn: là ơn v bán buôn, bán l các m t hàng lương th c, th c ph m công nghi p, trong nhi u năm qua nhân kinh doanh bán buôn luôn là khâu kinh doanh có hi u qu nhà, các m t hàng kinh doanh truy n th ng, ch y u là bia chai, bia lon các lo i (trong ó bia Hà N i là bia ch y u), rư u chai các lo i (rư u vang Thăng Long chi m ch y u), nư c gi i khát, hàng nông s n th c ph m như ư ng, s a...
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2