intTypePromotion=1

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây"

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:62

1
233
lượt xem
60
download

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: "nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần ăn uống khách sạn hà tây"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Hà Tây"

 1. LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Nâng cao hi u qu kinh doanh c a Công ty c ph n ăn u ng khách s n Hà Tây” GVHD: Tr n Chu Toàn SVTH: Lê Tr n Giang
 2. M CL C Trang 1 L I NÓI Đ U Chương I. Lý lu n chung 3 I. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty C ph n ăn u ng 3 khách s n Hà Tây II. Cơ c u t ch c c a công ty C ph n ăn u ng khách s n Hà Tây 4 III. Các ch tiêu hi u qu kinh doanh c a công ty. 10 IV. Nh ng ho t ng qu n lý i u hành c a công ty. 11 Chương II. Th c tr ng ho t ng kinh doanh c a công ty C ph n 17 ăn u ng khách s n Hà Tây nh ng năm qua I. c i m tình hình chung. 17 II. Nh ng khó khăn và thu n l i 19 III. K t qu ho t ng kinh doanh c a công ty nh ng năm qua 20 IV. Phân tích ho t ng kinh doanh c a công ty thông qua nh ng ch 25 tiêu hi u qu V. Nh ng t n t i và nguyên nhân. Chương III. M t s gi i pháp và ki n ngh nh m nâng cao hi u 30 qu kinh doanh c a công ty C ph n ăn u ng khách s n Hà Tây I. Phương hư ng nhi m v k ho ch năm 2001. 30 II. M t s gi i pháp. 31 III. M t s ki n ngh . 51 53 K T LU N 54 TÀI LI U THAM KH O
 3. L I NÓI Đ U Nư c ta là m t nư c ang phát tri n n n kinh t ang trong giai o n kh i ng, b t nh p v i n n kinh t trong khu v c và trên th gi i. Trong tình hình ó, ng và nhà nư c ta ã và ang ra nh ng ư ng l i, chính sách nh m ưa nư c ta thành m t nư c công nghi p hoá - hi n i hoá. T năm 1986, chúng ta th c hi n m c a n n kinh t v i n n kinh t th trư ng có s qu n lý i u ti t c a nhà nư c. Chính sách úng n ó ã làm cho n n kinh t t ng bư c thay i b m t, t c tăng trư ng phát tri n kinh t ngày càng cao, i s ng nhân dân ngày càng ư c c i thi n. Tuy nhiên n u so sánh n n kinh t c a nư c ta v i n n kinh t c a các nư c trong khu v c ông Nam Á, châu Á và th gi i thì kho ng cách hãy còn xa, do ó chúng ta c n ph i tăng cư ng hơn n a m i bi n pháp và chính sách phù h p nh t nh m y nhanh tc phát tri n t nư c, thu h p d n kho ng cách v i các nư c trên th gi i. Tc tăng trư ng, phát tri n kinh t s nhanh nh t khi t ng b ph n, t ng khu v c, t ng t bào c a n n kinh t bi t khai thác tri t ti m năng và th m nh c a mình t hi u qu t i ưu. Các doanh nghi p, các t ch c kinh t chính là nh ng t bào t o nên cơ th kinh t . Chúng là cơ s , n n t ng c a xã h i, chúng óng vai trò c c kỳ quan tr ng i v i s phát tri n c a t nư c. tài "M t s ý ki n nh m nâng cao hi u Chính vì i u ó mà em ã ch n qu kinh doanh c a Công ty c ph n ăn u ng khách s n Hà Tây", v i mong mu n tìm hi u, nghiên c u ti p c n, tìm ra và h c t p nh ng phương hư ng, bi n pháp nh m nâng cao hi u qu kinh doanh c a Công ty c ph n ăn u ng khách s n Hà Tây. Em xin chân thành c m ơn s nh hư ng, d n d t, ch b o c a th y giáo Tr n Chu Toàn và s giúp , t o m i i u ki n c a cô Xuân Công ty em hoàn thành t t nh t bài vi t này.
 4. L i cam oan Tôi xin cam oan n i dung báo cáo ã vi t là do b n thân th c hi n, không sao chép, c t ghép các báo cáo ho c lu n văn c a ngư i khác, n u sai ph m, tôi xin ch u k lu t v i nhà trư ng. Hà N i, ngày 5 tháng 5 năm 2001 Lê Tr n Giang
 5. Chương I LÝ LU N CHUNG I/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CÔNG TY C PH N ĂN U NG KHÁCH S N HÀ TÂY. - Th i gian trư c năm 1980: Công ty c ph n ăn u ng khách s n Hà Tây là m t ơn v qu c doanh (công ty c p 2) tr c thu c S thương nghi p v i nhi m v ch c năng ch y u t ng h p n m b t nhu c u th trư ng v ăn u ng ch o tr c ti p m i ho t ng kinh doanh ăn u ng thu c khu v c kinh t qu c doanh, th c hi n t t k ho ch c a S giao. - Năm 1980: Th c hi n ch trương c a U ban nhân dân t nh v vi c thành l p các Công ty c p 3 tr c thu c U ban nhân dân Huy n, Th xã qu n lý, các c a hàng ăn u ng Huy n, Th xã ư c bàn giao cho Công ty c p 3 - Do v y m ng lư i kinh doanh c a Công ty có ph n thu h p l i. Nhưng là m t Công ty c p 2 c a T nh v n th c hi n nhi m v ch y u: Tr c ti p ch o qu n lý s n xu t - kinh doanh toàn b các c a hàng ăn u ng trên a bàn th xã Hà ông, ng th i có trách nhi m giúp h tr các ơn v ăn u ng Huy n v hàng hoá - k thu t chuyên ngành theo úng ch c năng c a Công ty c p 2. - Năm 1988, Công ty ư c ti p nh n thêm m t b ph n c a Công ty thương nghi p th xã Hà ông. Nhi m v ch c năng ch y u c a Công ty trong th i gian này là ch o ho t ng kinh doanh ăn u ng và d ch v thương nghi p trên a bàn th xã Hà ông. - Năm 1989, Công ty ư c S Thương nghi p cho tách xí nghi p d ch v thành ơn v h ch toán c l p tr c thu c S . Công ty ăn u ng d ch v dư c i tên là: Công ty ăn u ng khách s n Hà Sơn Bình. - Ngày 28/4/1993 U ban nhân dân t nh Hà Tây có quy t nh s 200/Q -UB thành l p l i doanh nghi p nhà nư c c a Công ty ăn u ng khách s n Hà Tây v i v n kinh doanh là 427 tri u ng. - Ngày 6/20/1994 U ban nhân dân t nh có quy t nh s 432/Q -UB sát
 6. nh p xí nghi p liên hi p Thanh niên vào Công ty ăn u ng khách s n Hà Tây. - Ngày 26/10/1999, th c hi n ngh nh 44/1998/N -CP ngày 29/6/1998 c a chính ph v vi c chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n và quy t nh s 1136/Q -UB c a U ban nhân dân t nh Hà Tây, Công ty ăn u ng khách s n Hà Tây ư c chuy n thành Công ty c ph n ăn u ng khách s n Hà Tây. II/ CƠ C U T CH C C A CÔNG TY C PH N ĂN U NG KHÁCH S N HÀ TÂY: Sơ cơ c u t ch c qu n lý c a công ty ăn u ng khách s n Hà Tây: ih ic ông Hi ng qu n tr Ban ki m soát Giám c i u hành Nhà Phòng Phòng Ca Ca Các hàng ăn nghi p k toán hàng ăn hàng qu y u ng tài v vt u ng d ch v bán khách b n xe buôn ch c Quang s nC u hành Trung Am chính II.1. ih ic ông:
 7. Là cơ quan cao nh t c a Công ty c ph n ăn u ng khách s n Hà Tây, i h i c ông bao g m 104 thành viên, i h i c ông gi i quy t nh ng v n sau: a) Thông qua quy t nh v phương hư ng u tư và phát tri n c a Công ty. b) Thông qua quy t nh u tư liên doanh c a Công ty. c) Thông qua phương án kinh doanh hàng năm, 5 năm c a Công ty. d) Thông qua các b n t ng k t năm tài chính c a Công ty. e) Quy t nh gi i pháp kh c ph c các bi n ng l n v tài chính c a Công ty. g) Quy t nh thành l p, gi i th các chi nhánh văn phòng a di n c a Công ty. h) B u, th i, mi n các thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát và n nh m c thù lao, các quy n l i khác cho nh ng ngư i ó. i) Quy t nh vi c tăng ho c gi m v n i u l . k) Quy t nh i tư ng mua c phi u ho c trái phi u, s lư ng và cơ c u c phi u, trái phi u c a m i t phát hành. l) Xem xét sai ph m và hình th c x lý i v i thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Giám c Công ty làm thi t h i cho Công ty. m) Quy t nh gia h n ho t ng, gi i th ho c phá s n Công ty. II.2. H i ng qu n tr : Là cơ quan qu n lý Công ty, có toàn quy n nhân danh Công ty quy t nh các v n liên quan n m c ích, quy n l i c a Công ty, tr nh ng trư ng h p thu c th m quy n c a i h i c ông. H i ng qu n tr c a Công ty bao g m 5 thành viên là: Ch t ch, Phó ch t ch và các thành viên khác. H i ng qu n tr c a Công ty có nhi m v và quy n h n sau: a) H i ng qu n tr có quy n nhân danh Công ty quy t nh các v n liên quan n m c ích, quy n l i, nghĩa v c a Công ty phù h p v i pháp lu t, tr nh ng v n thu c th m quy n c a i h i c ông.
 8. b) H i ng qu n tr ch u trách nhi m trư c i h i c ông v vi c qu n tr Công ty theo i u l , ngh quy t c a i h i c ông và pháp lu t. c) Trình i h i c ông quy t nh các v n : M r ng ho c thay i phương án ho t ng s n xu t kinh doanh; Vay ti n u tư phát tri n s n xu t kinh doanh. Phát hành c phi u, trái phi u. Nh ng v n khác ph i thông qua i h ic ông. d) Quy t nh phương án t ch c b máy qu n lý i u hành Công ty. e) B nhi m và bãi mi n các ch c danh Giám c, Phó giám c, k toán trư ng, i di n chi nhánh, trư ng các b ph n nghi p v c a Công ty. II.3. Ban ki m soát: Ban ki m soát c a Công ty bao g m 3 thành viên, do i h i c ông b u, trong ó ph i có ít nh t m t ki m soát viên có chuyên môn v tài chính k toán. Ban ki m soát b u 1 thành viên làm ki m soát trư ng, có nhi m v và quy n h n sau: a) Ki m tra tính h p lý h p pháp trong qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh, trong ghi chép s k toán và báo cáo tài chính. b) Th m nh báo cáo tài chính hàng năm c a Công ty. Ki m tra t ng v n c th có liên quan n tài chính, i u hành ho t ng c a Công ty khi xét th y c n thi t ho c theo quy t nh c a i h i c ông, theo yêu c u c a c ông, như c ông ã quy nh. c) Thư ng xuyên báo cáo v i H i ng qu n tr v k t qu ho t ng. Tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr trư c khi trình báo cáo, k t lu n và ki n ngh lên i h i c ông. d) Báo cáo trư c i h i c ông v tính chính xác, trung th c h p pháp c a vi c ghi chép, lưu gi ch ng t và l p s k toán báo cáo tài chính, các báo cáo khác c a Công ty. Tính trung th c, h p pháp trong qu n lý, i u hành ho t ng c a Công ty. e) Ki n ngh bi n pháp b sung, s a i, c i ti n cơ c u qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh c a Công ty. f) Yêu c u Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p ihic ông b t
 9. thư ng theo quy nh trong i u l Công ty. II.4. Giám c Công ty: Là ngư i tr c ti p i u hành các ho t ng thư ng ngày c a Công ty và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr v vi c th c hi n các quy n và nhi m v ư c giao. Giám c Công ty có th do H i ng qu n tr b nhi m ho c thuê ngư i ngoài làm nhưng ph i ư c ít nh t 3/5 s thành viên H i ng qu n tr nh t trí. Giúp vi c Giám c có th có các Phó giám c, k toán trư ng, các trư ng phòng nghi p v và các trư ng phòng các b ph n chuyên môn. Giám c Công ty có các quy n h n và nhi m v sau: a) Là ngư i i di n pháp nhân c a Công ty trong m i quan h giao d ch. b) Quy t nh t t c các v n có liên quan n m i ho t ng hàng ngày c a Công ty. c) T ch c th c hi n k ho ch kinh doanh và phương án u tư c a Công ty khi ã ư c i h i c ông thông qua và ngư i i di n ph n v n nhà nư c trong Công ty ch p thu n. d) Tuy n d ng và b trí s d ng lao ng, quy t nh m c lương và ph c p i v i ngư i lao ng trong Công ty theo quy ch qu n lý n i b Công ty và quy nh c a pháp lu t lao ng. e) ngh h p H i ng qu n tr theo quy nh t i kho n 1 trong i u l c a Công ty. f) i u hành và ch u trách nhi m v nh ng ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty theo ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , i h i c ông, i u l Công ty và pháp lu t hi n hành. g) B o toàn và phát tri n v n theo phương án s n xu t kinh doanh ã ư c H i ng qu n tr trình i h i c ông thông qua. II.5. Phòng nghi p v - t ch c hành chính là phòng bao g m 5 ngư i, có 2 khâu là t ch c hành chính - lao ng ti n lương và nghi p v kinh doanh. a) T ch c hành chính - lao ng ti n lương: Là b ph n tham mưu giúp vi c Giám c th c hi n tri n khai các chương trình công tác v t ch c hành
 10. chính và lao ng ti n lương, theo dõi giúp các ơn v tr c thu c th c hi n t t n i dung công tác trên. Nhi m v c th : - B trí s p x p lao ng h p lý theo trình nghi p v chuyên môn trong các khâu trong toàn Công ty. - Theo dõi vi c th c hi n nhi m v c th c a t ng lao ng trong công tác qu n lý và s n xu t kinh doanh ph c v . - Qu n lý h sơ, th c hi n y các ch c a nhà nư c i v i lao ng trong ơn v như: ào t o nâng cao trình , nâng b c lương, thi ua khen thư ng, k lu t, ch b o hi m xã h i, b o hi m y t , hưu trí, ngh vi c... - Hư ng d n các ơn v trong công tác tr lương, bình lương cho phù h p. - Tham mưu giúp vi c Giám c trong khâu tuy n d ng nhân viên, i u ng b trí lao ng, phù h p theo yêu c u s n xu t kinh doanh c a t ng b ph n, ơn v , qu y t , ào t o cán b k c n, quy ho ch cán b , b sung lý l ch, s b o hi m xã h i... - Th c hi n t t công tác văn thư ánh máy, công văn i n, qu n lý t t công tác ti n m t, qu c a Công ty... - Tham gia t công tác xây d ng phương án tr lương, qu n lý và s d ng qu lương c a Công ty. m b o ch và tình hình th c hi n ơn v . b) Nghi p v kinh doanh: là khâu nghi p v tham mưu cho giám c trong lĩnh v c s n xu t kinh doanh, nh m c kinh t k thu t, v t tư hàng hoá ph c v trong khâu s n xu t kinh doanh c a Công ty. Nhi m v c th : - L p k ho ch s n xu t kinh doanh hàng quý theo phương án c a công ty, căn c k ho ch ã ư c duy t ch ng tìm ngu n hàng, theo dõi h p ng kinh t i v i nh ng m t hàng n nh, t ch c ti p nh n hàng hoá v t tư ph c v s n xu t kinh doanh. - Theo dõi ôn c ki m tra, t ng h p tình hình tri n khai và th c hi n
 11. k ho ch s n xu t kinh doanh c a các ơn v , qu y t , thư ng xuyên ph n ánh, báo cáo xu t v i giám c nh ng vư ng m c trong kinh doanh và bi n pháp tháo g khó khăn. - L p k ho ch, theo dõi trang thi t b , d ng c , s a ch a, mua s m công c d ng c b o m ph c v văn minh l ch s . - Thư ng xuyên ki m tra n m b t tình hình th c hi n v công th c, giá c , v sinh văn minh thương nghi p. II.6. Phòng k toán tài v : Là phòng nghi p v tham mưu cho giám c t ng lĩnh v c k toán tài chính ph c v cho ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty, bao g m 4 thành viên. Nhi m v c th : - L p k ho ch tài chính theo nh kỳ quý, năm - Trình giám c duy t th c hi n. - Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n tài chính k toán c a các khâu, c a các ơn v tr c thu c. - Hư ng d n nghi p v chuyên môn cho nhân viên k toán c a 3 ơn v cơ s tr c thu c Công ty. - T ch c th c hi n nghiêm túc ch h ch toán k toán do B tài chính ban hành. - H ch toán y chính xác các nghi p v kinh t phát sinh theo ch nhà nư c quy nh. - Ph i h p phòng nghi p v kinh doanh theo dõi ôn c, ki m tra vi c th c hi n các h p ng kinh t , các kho ng t m ng, thanh toán ch m. - T ch c h ch toán chính xác các kho n thu, tr , nh kỳ, ki m kê qu ti n m t, có bi n pháp x lý c th , tránh th t thoát chi m d ng v n... - nh kỳ ki m kê v t tư, hàng hoá, tài s n theo ch hi n hành. - K t h p v i phòng t ch c hành chính, nghi p v kinh doanh th c hi n
 12. t t vi c trang b b o h lao ng, m b o ch chính sách. - Tính toán qu ti n lương hàng tháng cho các ơn v . II.7. Các c a hàng kinh doanh ăn u ng và d ch v , các trung tâm bán buôn tr c thu c Công ty: Là nh ng ơn v tr c ti p th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh t ch c ch bi n ăn u ng, ph c v và các nghi p v d ch v theo ch c năng ngành ngh . Nhi m v c th : - Qu n lý s d ng i ngũ lao ng, cơ s v t ch t, tài s n thu c Công ty t ch c s n xu t kinh doanh m b o năng su t lao ng, hi u qu kinh t . + Tri n khai t ch c k ho ch s n xu t kinh doanh hàng tháng, quý ã ư c Công ty thông báo. + T ch c lao ng h p lý trong các khâu kinh doanh c a ơn v . + M r ng th trư ng tiêu th , khai thác ngu n hàng ch bi n, mb o ch t lư ng. + M s sách theo dõi ph n ánh trung th c k p th i ho t ng s n xu t kinh doanh c a ơn v , m b o nguyên t c ch . + Th c hi n t ch báo cáo th ng kê, quy t toán, th c hi n t t các công tác k toán tài chính t i ơn v . + T ch c t t các phong trào thi ua, th c hi n nghiêm túc quy ch . - T ch c b o v m b o an ninh, an toàn v t tư hàng hoá, kho tàng, an toàn phòng cháy ch a cháy, an toàn lao ng... - Hàng tháng tính toán và quy t toán ho t ng kinh doanh, hi u qu kinh t , m c lương ư c hư ng c a t ng qu y t , cá nhân, thông báo cho ngư i lao ng trong ơn v bi t. III. CÁC CH TIÊU HI U QU KINH DOANH C A CÔNG TY ây là nh ng ch tiêu ph n ánh tình hình kinh doanh c a Công ty, bao g m nh ng ch tiêu sau: - T ng doanh thu hàng năm: Là toàn b nh ng kho n ti n thu ư c trong
 13. năm c a Công ty t ho t ng kinh doanh, bao g m doanh thu chuy n bàn, doanh thu t ch và doanh thu t các ho t ng khác. + Doanh thu t ch : là doanh thu t ho t ng ch bi n các món ăn ph c v nhu c u ăn u ng t i các c a hàng ăn u ng c a Công ty. + Doanh thu chuy n bàn: là doanh thu t ho t ng kinh doanh bán buôn c a Công ty. - Lãi g p: là doanh thu thu n sau khi tr i giá v n hàng bán. + Doanh thu thu n: Là doanh thu bán hàng sau khi ã tr i các kho n nh gi m tr , và thu VAT, thu tiêu th c bi t u ra. - T ng chi phí: là toàn b các hao phí v v t ch t và lao ng ư c bi u hi n b ng ti n mà Công ty ph i b ra ti n hành ho t ng kinh doanh trong năm: - Thu : Là m t kho n chi c a Công ty cho ngân sách nhà nư c do ho t ng kinh doanh. - Lương bình quân: Là thu nh p trong tháng tính bình quân i v i toàn th cán b , lao ng trong Công ty. - T ng l i nhu n trư c thu : là l i nhu n chưa tính thu hay l i nhu n ch u thu . - T su t l i nhu n trư c thu trên v n: ây là ch tiêu dùng tính xem 1 ng v n sinh ra bao nhiêu ng l i nhu n trư c thu . IV. NH NG HO T NG QU N LÝ, I U HÀNH C A CÔNG TY IV.1. Mô hình t ch c b máy qu n lý c a Công ty - B máy qu n lý Công ty là H i ng qu n tr , trong ó có Ch t ch H i ng qu n tr . - Giám c Công ty là ngư i thay m t H i ng qu n tr lãnh o, i u hành toàn di n m i ho t ng c a Công ty theo ngh quy t c a H i ng qu n tr và pháp lu t. Giám c có Phó giám và k toán trư ng giúp vi c. IV.2. Quan h công tác và l l i làm vi c - Giám c là ngư i i u hành toàn di n xuyên su t.
 14. - B ph n tham mưu giúp vi c cho Giám c là: Phó giám c, k toán trư ng, trư ng các phòng ban, ơn v . - Quan h gi a các phòng ban Công ty và các ơn v tr c thu c là quan h ph i h p th c hi n t t ch c năng, nhi m v Giám c giao, th c hi n th ng l i toàn Công ty. - Quá trình tri n khai các chương trình công tác c a Công ty: các phòng ban và các ơn v ph i k t h p tìm m i bi n pháp gi i quy t - m b o m c tiêu ph n u xây d ng Công ty ngày càng phát tri n. IV.3. Công tác qu n lý: - Toàn công ty là m t ơn v h ch toán kinh t c l p. - Các ơn v cơ s h ch toán ph thu c. - Căn c ch k toán hi n hành và yêu c u công tác qu n lý kinh t c a Công ty, B máy k toán c a Công ty áp d ng mô hình: "T ch c k toán v a t p trung v a phân tán". Trong ó hình th c t p trung khâu nghi p v kinh doanh, hình th c phân tán c a hàng ăn u ng C u Am, c a hàng ăn u ng Quang Trung, c a hàng ăn u ng d ch v b n xe. - Phòng k toán Công ty ch u trách nhi m ch o xuyên su t h th ng k toán trong toàn Công ty. + Các ơn v cơ s u có k toán theo dõi m i ho t ng kinh t phát sinh. Tuỳ theo mô hình kinh doanh, quy mô m ng lư i c a t ng ơn v , Công ty nh li u s lư ng k toán ơn v 1-4 ngư i. - Công tác qu n lý v n t p trung v i m c tiêu: S d ng v n úng m c ích, hi u qu , an toàn và phát tri n. IV.4. Công tác k ho ch - nh m c khoán - tr lương - Công ty ti n hành xây d ng: k ho ch s n xu t kinh doanh hàng năm và c th t ng quý giao n t ng ơn v cơ s . + Các ơn v giao cho t ng qu y t , cá nhân ngư i lao ng th c
 15. hi n. + Xây d ng và giao k ho ch: Tính úng, , phù h p v i tình hình th c t, m b o yêu c u, nhi m v phát tri n chung toàn Công ty. - Phương th c khoán - tr lương. + Phương th c khoán - tr lương ư c áp d ng g n v i hi u qu kinh t và khuy n khích ngư i lao ng có năng su t - hi u qu cao. + V phương châm ch o: Tăng cư ng m r ng khoán qu n t p trung trong ph m vi toàn Công ty, khoán g n ch là t m th i, là bi n pháp tình th . + Tuỳ tình hình th c t s n xu t kinh doanh trong t ng th i i m - Công ty ch o: Áp d ng hình th c khoán qu n t p trung t ng ơn v , t ng m t hàng. Trư c m t, áp d ng khoán qu n t p trung ơn v tr ng i m và nh ng m t hàng mũi nh n ch y u. - Công ty khoán cho các ơn v , ơn v khoán cho qu y t . + M i hình th c khoán g n v i cơ ch kinh doanh qu n lý và hình th c tr lương c th . IV.5. Công tác qu n lý s d ng - i u ng lao ng. - Giám c là ngư i ký h p ng tuy n d ng lao ng và thanh lý h p ng lao ng. + Vi c tuy n d ng lao ng theo yêu c u s n xu t kinh doanh và tiêu chu n tuy n d ng c a i u l . + Ký h p ng và thanh lý h p ng lao ng: theo lu t lao ng và quy ch Công ty. IV.6. Ch sinh ho t h i h p: IV.6.1. Các c a hàng: H p 1 tháng 1 l n vào các ngày 24 ho c 25 hàng tháng - sau khi có quy t nh chia lương toàn Công ty. N i dung ch y u: - Thông báo k t qu s n xu t kinh doanh chính th c c a ơn v tháng trư c - th ng nh t phương án chia lương cho t ng qu y t , cá nhân ngư i lao
 16. ng. - Thông báo ti n kinh doanh tháng này, ki m i m nh ng vi c ã làm tháng trư c, vi c ch p hành quy ch s n xu t kinh doanh c a Công ty. - Ph bi n chương trình công tác tháng sau. - H c t p m t s chính sách ch ra trong tháng. IV.6.2. Công ty - Duy trì ch giao lưu nh kỳ vào 20 ho c 21 hàng tháng. Thành ph n: Giám c, Phó giám c, k toán trư ng, Trư ng, Phó các phòng. N i dung: các phòng ph n ánh k t qu công tác kỳ tư c, khó khăn, vư ng m c. + T công tác báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh tháng trư c và phương án chia lương. + Ph bi n chương trình công tác tháng sau. + Ph bi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c có liên quan n ho t ng c a Công ty. + Giám c ch trì cu c h p. - Vào ngày 22 hàng tháng Công ty t ch c h p. Thành ph n: Giám c, Phó giám c, Trư ng, Phó phòng ơn v , t trư ng k toán ơn v . N i dung: T công tác thông báo k t qu kinh doanh tháng trư c c a toàn Công ty và t ng ơn v . + Quy t nh chia lương kỳ 2 tháng trư c theo phương án. + Các ơn v : Báo cáo k t qu th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh tháng trư c, ti n hành th c hi n chương trình công tác c a Công ty, ph n ánh khó khăn, vư ng m c, ki n ngh , xu t. + Nghe ph bi n chương trình công tác tháng sau. + Ph bi n nh ng ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c.
 17. + Giám c ch trì cu c h p. + T ch c ghi ngh quy t cu c h p. IV.6.3. Lãnh o công ty: H i ng qu n tr , Giám c, Phó giám c, K toán trư ng: M i quý h p m t l n vào tháng u quý sau. N i dung: - Giám c thông báo k t qu công tác quý trư c, k ho ch, bi n pháp công tác quý sau. - Bàn và quy t nh nh ng v n l n có liên quan n ho t ng công ty. + Ch t ch H i ng qu n tr ch trì cu c h p, m t thành viên H i ng qu n tr ghi ngh quy t s , t ng k t. IV.6.4. Sơ t ng k t - 6 tháng sơ k t m t l n. - C năm t ng k t m t l n. Giám c quy t nh c th v thành ph n, th i gian, a i m. S ngh quy t h p giao ban, h p lãnh o c a Công ty là tài li u m t. Sau m i l n h p thư ký cu c h p n p s ngh quy t cho Giám c. IV.6.5. Ch báo cáo - Ngày 25/12 hàng năm, Công ty giao k ho ch c a năm và k ho ch quý I c a năm t i cho ơn v tr c thu c. - Các c a hàng, phòng t ch c - nghi p v kinh doanh: căn c k ho ch Công ty giao, căn c tình hình th c t , ti n hành giao k ho ch cho t ng qu y t c th c a ơn v mình và t ch c th c hi n k ho ch. ng th i g i k ho ch c a ơn v v Công ty vào ngày u quý. - Phòng t ch c - nghi p v kinh doanh: Căn c k ho ch Công ty, t ch c khai thác ngu n hàng kinh doanh, m r ng th trư ng tiêu th . D ki n k ho ch mua hàng quý phòng k toán l p k ho ch tài chính. - Phó giám c ph trách kinh doanh. T ng h p tình hình th c hi n s n xu t kinh doanh hàng tháng - ph n ánh báo cáo s theo nh kỳ và ph n ánh
 18. trong kỳ h p giao lưu Công ty. K ho ch tài chính: - Căn c k ho ch lưu chuy n hàng hoá Công ty - k ho ch mua s m công c , d ng c , k ho ch s a ch a, k ho ch xây d ng cơ b n. Báo cáo nh kỳ: - Chi u ngày 11, 21, 31 hàng tháng, trư ng phòng k toán báo cáo tình hình tài chính Công ty v i Giám c. IV.7. So n th o văn b n: - Trư ng, phó phòng Công ty ư c Giám c giao nhi m v so n th o văn b n, báo cáo, công văn theo nghi p v chuyên môn c th , ph i kh n trương th c hi n vi t theo n i dung, th i gian quy nh. Sau ó ph i xét l i, rà soát c n th n và ký tên vào văn b n d th o trư c khi trình Giám c duy t. + Các phòng ban ph i có công văn lưu t i phòng. - Nhân viên văn thư có trách nhi m ánh máy in n công văn ã ư c Giám c ho c ngư i ư c Giám c u quy n ký duy t. + Khi trình lãnh o ký chính th c ph i l y ch ký t t c a trư ng, phó phòng ngư i d th o văn b n, ng th i g i c b n th o và b n chính th c Giám c ki m tra trư c khi ký. - Công văn báo cáo khi Giám c duy t chính th c ph i vào s , s công văn, ngày, tháng, năm, ng th i vào s công văn i. Khi g i công văn i ph i l y ch ký c a ngư i nh n công văn. - Nhân viên văn thư có trách nhi m ti p nh n công văn, tư li u, báo thì do bưu i n ho c cá nhân g i Công ty. - Giám c chuy n công văn cho văn thư g i cho cá nhân ho c ơn v theo ch nh c a Giám c, ngư i nh n công văn ph i ký vào s công văn. - ơn v , cá nhân nào th t l c, m t công văn, tài li u ph i x lý k lu t. IV.8. Quy nh v ti p khách: - Khách n làm vi c v i Công ty, nhân viên văn thư ti p t i phòng t
 19. ch c hành chính Công ty. Yêu c u khách trình gi y gi i thi u và tìm hi u h tên, cơ quan, n i dung khách n làm vi c, báo cáo Giám c có khách, không khách t ng lên phòng Giám c. - Khách c a phòng, ơn v nào do phòng ó ti p t i phòng làm vi c c a mình. - Khách yêu c u cung c p thông tin v ho t ng c a Công ty thì ph i th c hi n quy ch v cung c p thông tin.
 20. Chương II TH C TR NG HO T Đ NG KINH DOANH C A CÔNG TY TRONG NH NG NĂM QUA I. C I M TÌNH HÌNH CHUNG Công ty c ph n ăn u ng khách s n Hà Tây có 104 lao ng, có ch c năng nhi m v là t ch c s n xu t kinh doanh theo ngành hàng: ăn u ng, d ch v , khách s n, kinh doanh thương m i t ng h p. T ch c bán buôn bán l các m t hàng th c ph m công nghi p như rư u, bia, bánh k o, ư ng s a, thu c lá, các m t hàng công ngh th c ph m, m ph m... s n xu t bánh trung thu, m t t t. Ngành hàng tr ng tâm ch y u c a Công ty là kinh doanh ăn u ng, d ch v , khách s n, trong ó tr ng i m là c a hàng ăn u ng C u Am. C a hàng ăn u ng C u Am: là c a hàng tr ng i m c a Công ty v m i m t, là nơi t p trung ph n l n v n, cơ s v t ch t, lao ng trong Công ty. Nhà hàng ph c v ăn u ng cao c p, c s n, ti c t có công su t l n 600 gh ng i, có phòng h p, phòng hát Karaokê, phòng ngh , và phòng ăn, nhà hàng khang trang l ch s , ti n nghi p, phù h p ư c khách m n m . C a hàng ăn u ng Quang Trung: là c a hàng kinh doanh ăn u ng và kinh doanh thương m i. C a hàng bao g m m t s t ph c v ăn u ng bình dân, làm bia hơi gi i khát, và kinh doanh các m t hàng bán buôn bán l như rư u, bia, thu c lá... Là ơn v có m ng lư i kinh doanh r ng song không n nh. C a hàng ăn u ng b n xe: Là ơn v chuy n i t xư ng s n xu t bia năm 1999 thành c a hàng ăn u ng d ch v t ng h p b n xe, bao g m kinh doanh các m t hàng ăn u ng bình dân, d ch v ngh tr , các qu y bán bia, trông g i xe máy... Các qu y bán buôn: là ơn v bán buôn, bán l các m t hàng lương th c, th c ph m công nghi p, trong nhi u năm qua nhân kinh doanh bán buôn luôn là khâu kinh doanh có hi u qu nhà, các m t hàng kinh doanh truy n th ng, ch y u là bia chai, bia lon các lo i (trong ó bia Hà N i là bia ch y u), rư u chai các lo i (rư u vang Thăng Long chi m ch y u), nư c gi i khát, hàng nông s n th c ph m như ư ng, s a...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2