intTypePromotion=1

Báo cáo tốt nghiệp : “Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005- 2008

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
180
lượt xem
29
download

Báo cáo tốt nghiệp : “Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005- 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp : “xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo hải hà giai đoạn 2005- 2008', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp : “Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005- 2008

 1. Báo cáo tốt nghiệp “Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005- 2008
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam sau h¬n 15 n¨m thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi do §¶ng khëi x­íng vµ l·nh ®¹o, ®Êt n­íc ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu quan träng trªn mäi lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi, ®èi ngo¹i, an ninh quèc phßng… ®Æc biÖt lµ ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc. Tõ chç c¸c doanh nghiÖp nhµ nuíc gi÷ vÞ trÝ ®éc t«n trong s¶n xuÊt kinh doanh, theo mÖnh lÖnh hµnh chÝnh, kh«ng cã c¹nh tranh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ chØ lµ h×nh thøc, sang ph¸t triÓn mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù h¹ch to¸n, ph¶i tù lo mäi kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh danh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. Ngµy nay m«i tr­êng kinh doanh cã sù ¶nh h­ëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, nã lu«n thay ®æi, ph¸ vì sù cøng nh¾c cña c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i ho¹ch ®Þnh vµ triÓn khai mét c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ h÷u hiÖu ®ñ linh ho¹t øng phã víi nh÷ng thay ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh, ®ã lµ chiÕn l­îc kinh doanh. §Æc biÖt trong xu h­íng héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi th× muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng néi ®Þa mµ ph¶i cã kh¶ n¨ng v­¬n ra thÞ tr­êng quèc tÕ. VËy lµm thÕ nµo ®Ó cã ­u thÕ c¹nh tranh h¬n ®èi thñ c¹nh tranh vµ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®èi thñ khi hä cã lîi thÕ c¹nh tranh dµi h¹n mµ m×nh kh«ng cã? Kh«ng chØ víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam mµ c¶ ®èi víi c¸c c«ng ty lín trªn thÕ giíi trong suèt qóa tr×nh ®Æt t×nh huèng vµ t×m gi¶i ph¸p, cã mét c©u hái lu«n ®Æt ra lµ: lµm sao doanh nghiÖp cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc m©u thuÉn gi÷a mét bªn lµ kh¶ n¨ng cã h¹n cña m×nh vµ ®ßi hái v« h¹n cña thÞ tr­êng kh«ng chØ b©y giê mµ c¶ cho t­¬ng lai. Gi¶i quyÕt ®­îc m©u thuÉn Êy lµ môc tiªu cña ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh. Trong chiÕn l­îc chung cña toµn doanh nghiÖp, chiÕn l­îc s¶n phÈm cã vÞ trÝ, vai trß v« cïng quan träng, nã lµ c¬ së ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch kh¸c nh­: chiÕn l­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn, chiÕn l­îc gi¸, chiÕn l­îc ph©n phèi vµ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn hçn hîp…
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i b¸nh kÑo. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty ®· biÕt ch¨m lo ph¸t huy c¸c nh©n tè néi lùc ®Ó v­ît qua c¸c thö th¸ch cña thêi kú chuyÓn ®æi, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cã hiÖu qu¶. Víi môc tiªu trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo lín nhÊt t¹i ViÖt Nam th× c«ng ty ph¶i nhanh chãng x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn toµn diÖn, trong ®ã ®Æc biÖt quan t©m ®Õn chiÕn l­îc s¶n phÈm. Thùc tÕ ë n­íc ta hiÖn nay, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cßn xa l¹ víi m« h×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc nªn ch­a x©y dùng ®­îc c¸c chiÕn l­îc hoµn chØnh, h÷u hiÖu vµ ch­a cã c¸c ph­¬ng ph¸p ®ñ tin cËy ®Ó lùa chän chiÕn l­îc s¶n phÈm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Víi thùc tÕ trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ qua kh¶o s¸t, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ®­îc sù h­íng dÉn cña c« gi¸o Th¹c sÜ Vò Anh Träng vµ sù gióp ®ì cña nh©n viªn phßng kinh doanh còng nh­ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty. Em ®· chän ®Ò tµi: “X©y dùng chiÕn l­îc s¶n phÈm t¹i c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ giai ®o¹n 2005- 2008” víi nh÷ng mong muèn gãp mét phÇn nhá thiÕt thùc cho c«ng ty vµ còng lµ ®Ó b¶n th©n cã thªm kinh nghiÖm thùc tÕ khi ra tr­êng.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp phÇn i kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty b¸nh kÑo h¶i hµ I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, t­ ®iÒu chØnh vÒ kinh tÕ, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, cã trô së æn ®Þnh, cã con dÊu riªng, trùc thuéc Bé c«ng nghiÖp. C«ng ty ®­îc chÝnh thøc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 216/CN/CL§ ngµy 24/12/1993 cua Bé tr­ëng Bé c«ng nghiÖp nhÑ. §¨ng ký kinh doanh sè 106286 do trong tµi kinhtÕ thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 7/4/1993. Ngµy 12/4/1997 C«ng ty ®· ®­îc Bé th­¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu sè1011001. 1.1.Tªn ®Þa chØ cña C«ng ty. Tªn C«ng ty: C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ Tªn giao dÞch: Hai Ha Confectionery Company ViÕt t¾t: HAIHACO C«ng ty nhµ n­íc Kinh doanh c¸c s¶n phÈm vÒ b¸nh kÑo vµ thùc phÈm Trô së: Sè 25 ®­êng Tr­¬ng §Þnh Hµ Néi 1.2. Thêi ®iÓm thµnh lËp vµ c¸c mèc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn + Giai ®o¹n 1959 ®Õn 1960: Trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH ë MiÒn B¾c vµ ®Êu tranh gi¶i phãng MiÒn Nam, xuÊt ph¸t tõ kÕ ho¹ch 3 n¨m (1958- 1960) cña §¶ng ®Ò ra ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n, víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ “C¶i t¹o vµ ph¸t triÓn N«ng nghiÖp ®ång thêi h­íng C«ng nghiÖp phôc vô N«ng nghiÖp vµ thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng tiªu dïng”. Ngµy 1/1/1959 Tæng c«ng ty N«ng thæ s¶n MiÒn B¾c (trùc thuéc Bé néi th­¬ng) ®· quyÕt ®Þnh x©y dùng mét c¬ së thÝ nghiÖm cã tªn lµ: “X­ëng thùc nghiÖm” sau nµy chuyÓn sang Côc thùc phÈm-Bé c«ng nghiÖp nhÑ, lµm nhiÖm vô võa x©y dùng võa thùc nghiÖm. Tõ gi÷a n¨m 1959 ®Õn th¸ng
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 4/1960 thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña tæng c«ng ty N«ng thæ s¶n, anh chÞ em ®· b¾t tay vµo viÖc nghiªn cøu thö nghiÖm s¶n xuÊt mÆt hµng MiÕn (s¶n phÈm ®Çu tay) nguyªn liÖu s¶n xuÊt cña N«ng nghiÖp ®Ó cung cÊp miÕn cho nhu cÇu tiªu dïng miÕn cña nh©n d©n. Ngµy 25/12/1960 x­ëng miÕn Hoµng Mai ra ®êi, ®i vµo ho¹t ®éng víi m¸y mãc vµ thiÕt bÞ th« s¬, s¶n phÈm chØ cã MiÕn vµ n­íc chÊm. + Giai ®o¹n 1960 ®Õn 1970: Trong giai ®o¹n nµy ®· thÝ nghiÖm thµnh c«ng vµ ®­a vµo s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng nh­: DÇu, tinh bét ng«. N¨m 1966, viÖn thùc vËt ®· lÊy n¬i nµy lµm c¬ së võa s¶n xuÊt võa thö nghiÖm c¸c ®Ò tµi thùc phÈm tõ ®ã phæ biÕn cho c¸c ®Þa ph­¬ng s¶n xuÊt nh»m gi¶i quyÕt hËu cÇn t¹i chç tr¸nh ¶nh h­ëng do chiÕn tranh g©y ra. Tõ ®ã nhµ m¸y ®æi tªn thµnh “Nhµ m¸y thùc nghiÖm thùc phÈm H¶i Hµ”. §­îc sù hç trî cña Bé c«ng nghiÖp nhÑ, nhµ m¸y ®· trang bÞ thªm m«t sè thiÕt bÞ nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ s¶n xuÊt thªm mét sè s¶n phÈm míi. Th¸ng 6/1970, nhµ m¸y chÝnh thøc tiÕp nhËn ph©n x­ëng s¶n xuÊt kÑo cña nhµ m¸y H¶i Ch©u bµn giao sang víi c«ng suÊt 900tÊn/n¨m vµ ®æi tªn thµnh “Nhµ m¸y thùc phÈm H¶i Hµ”. Sèc¸n bé c«ng nh©n viªn cña nhµ m¸y lóc nµy lµ 550 ng­êi s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm kÑo, m¹ch nha, giÊy tinh bét, bét dinh d­ìng trÎ em. + Giai ®o¹n 1971 ®Õn 1985: Nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt thªm ®­îc nhiÒu s¶n phÈm míi vµ trang bÞ mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt tõ c¸c n­íc nh­: Trung Quèc, Ba lan, Céng hoµ d©n chñ §øc. Th¸ng 12/1976 nhµ m¸y ®­îc nhµ n­íc phª chuÈn më réng diÖn tÝch mÆt b»ng lªn 300.000m2 v¬i c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ 6000 tÊn/n¨m. + Giai ®o¹n 1986 ®Õn 1970: §©y lµ giai ®o¹n nhµ m¸y gÆp nhiÒu khã kh¨n. N¨m 1987 nhµ m¸y ®æi tªn thµnh “Nhµ m¸y b¸nh kÑo H¶i Hµ”. N¨m ®ã nhµ m¸y tån kho 250 tÊn kÑo trÞ gi¸ trªn 1 tû ®ång, ph¶i ®ãng cöa mét ph©n x­ëng kÑo cøng, cho 250 c«ng nh©n nghØ viÖc, nî ng©n hµng trªn 2 tû ®ång, vèn bÞ chiÕm dông lªn ®Õn 500 triÖu ®ång.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp + Giai ®o¹n 1991 ®Õn nay: Th¸ng 1/1992 nhµ m¸y chuyÓn vÒ trùc thuéc Bé c«ng nghiÖp qu¶n lý. Nhµ m¸y nhËn thªm c¸c ®¬n vÞ: Nhµ m¸y thùc phÈm ViÖt Tr×, Nhµ m¸y bét dinh d­ìng trÎ em Nam §Þnh. + Th¸ng 5/1993 C«ng ty t¸ch mét bé phËn s¶n xuÊt ®Ó thµnh lËp liªn doanh “H¶i Hµ-Kotobuki” víi c«ng ty Kotobuki NhËt B¶n, víi tû lÖ gãp vèn: - Bªn ViÖt Nam: 30% t­¬ng ®­¬ng 12 tû ®ång - Bªn NhËt B¶n: 70% t­¬ng ®­¬ng28 tû ®ång + N¨m 1995 c«ng ty liªn doanh víi h·ng Miwon cña Hµn Quèc thµnh lËp liªn doanh “H¶i Hµ-Miwon” t¹i ViÖt Tr× vèn gãp chiÕm 16,5% t­¬ng ®­¬ng 1 tû ®ång. + N¨m 1996 thµnh lËp liªn doanh “H¶i Hµ-Kamenda” t¹i Nam §Þnh víi sè vèn gãp cña C«ng ty lµ 4,7 tû ®ång. Tuy nhiªn do ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ nªn vµo th¸ng 12/1998 liªn doanh nµy bÞ gi¶i thÓ. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ thuéc Bé c«ng nghiÖp nhÑ ®­îc thµnh lËp víi chøc n¨ng lµ s¶n xuÊt b¸nh kÑo phôc vô mäi tÇng líp nh©n d©n vµ mét phÇn ®Ó xuÊt khÈu. §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®­îc giao ban gi¸m ®èc cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: Thø nhÊt, t¨ng c­êng ®Çu t­ chiÒu s©u víi môc ®Ých kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nh»m më réng thÞ tr­êng ®¸p øng nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cho tõng khu vùc thÞ tr­êng. Thø hai, x©y dùng ph¸t triÓn chiÕn l­îc c«ng nghÖ s¶n xuÊt b¸nh kÑo vµ mét sè s¶n phÈm kh¸c tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2010, t¨ng c­êng c«ng t¸c ®æi míi c¶i tiÕn c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh. Thø ba, x¸c ®Þnh râ thÞ tr­êng chÝnh, thÞ tr­êng phô, tËp trung nghiªn cøu thÞ tr­êng míi, chó träng h¬n n÷a ®Õn thÞ tr­êng xuÊt khÈu ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng c¸c n­íc l¸ng giÒng, cñng cè thÞ tr­êng Trung Quèc.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Thø t­, nghiªn cøu s¾p xÕp l¹i bé m¸y s¶n xuÊt, tæ chøc trong doanh nghiÖp, hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý tõ trªn xuèng, vËn hµnh nhanh chãng th«ng suèt. Tr­íc m¾t ph¶i ph¸t triÓn bé phËn Marketing trong phßng kinh doanh thµnh mét phßng Marketing riªng biÖt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong khai th¸c thÞ tr­êng cò vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng míi nhÊt lµ thÞ tr­êng c¸c tØnh phÝa Nam vµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Thø n¨m, kh«ng ngõng n©ng cao c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n viªn. Thø s¸u, t¨ng c­êng c«ng t¸c x©y dùng §¶ng trong doanh nghiÖp, th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi sinh ho¹t §¶ng ®Ó qu¸n triÖt nghÞ quyÕt cña §¶ng, tæ chøc §¶ng ph¶i thùc sù l·nh ®¹o kiÓm tra ®­îc ho¹t ®éng kinh doanh, ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng ®­êng lèi cña §¶ng, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. Thø b¶y, qu¶n lý sö dông vèn cã hiÖu qu¶, kh«ng ngõng ph¸t triÓn nguån vèn do ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp, huy ®éng thªm c¸c nguån vèn kh¸c, tiÕn tíi t¨ng vèn chñ së h÷u. Thø t¸m, kh«ng ngõng ch¨m lo ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc, tham gia c¸c c«ng t¸c x· héi. II. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt 1 . §Æc ®iÓm tæ chøc
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å1: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Tæng gi¸m ®èc Phã TG§ Phã TG§ tµi chÝnh kinh doanh P hßng P hßng V ¨n Phßng P hßng Phßng XN XN XN XN XN XN NM Tµi vô kinh phßng B¶o vÖ KCS Kü B¸nh kÑo kÑo kÑo phô thùc Bét doanh thuËt Chew mÒm cøng trî phÈm DD ViÖt Nam Tr× §Þnh Chi Chi Cöa Nghiªn §éi xe Kho nh¸nh nh¸nh hµng giíi cøu thÞ TP HCM §µ N½ng thiÖu s¶n tr­êng phÈm tiÕp thÞ 1.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng phßng ban, xÝ nghiÖp: Bé m¸y cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng:§øng ®Çu c«ng ty lµ Tæng gi¸m ®èc do cÊp trªn bæ nhiÖm sau khi ®· tham kh¶o ý kiÕn cña §¶ng bé, phiÕu tÝn nhiÖm cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc qu¶n trÞ theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng cã quyÒn quyÕt ®Þnh, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo ®óng kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, NghÞ quyÕt ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nhµ n­íc vµ tËp thÓ ng­êi lao ®éng vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn toµn quyÒn cña C«ng ty trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trùc tiÕp c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, v¨n phßng, phßng b¶o vÖ, phßng KCS, phßng kü thuËt. Vµ ®iÒu hµnh gi¸n tiÕp phßng Tµi vô vµ phßng kinh
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp doanh th«ng qua hai phã tæng gi¸m ®èc. D­íi tæng gi¸m ®èc lµ hai phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch lÜnh vùc chuyªn m«n. Phã tæng gi¸m ®èc tµi chÝnh trùc tiÕp ®iÒu hµnh phßng tµi vô, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc huy ®éng vèn xem xÐt viÖc tÝnh gi¸ thµnh, l·i, lç. Phã Tæng gi¸m ®èc kinh doanh trùc tiÕp ®iÒu hµnh phßng kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý vËt t­ vµ tiªu thô s¶n phÈm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 1.1.1. HÖ thèng c¸c phßng ban: +. Phßng tµi vô cã chøc n¨ng huy ®éng vèn s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh, lç, l·i, thanh to¸n trong néi bé c«ng ty vµ víi bªn ngoµi. +. Phßng kinh doanh cã chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, c©n ®èi kÕ ho¹ch, ®iÒu ®é s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cung øng vËt t­, ký hîp ®ång thu mua vËt t­ thiÕt bÞ, theo dâi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång, tiªu thô s¶n phÈm, tæ chøc ho¹t ®éng marketing tõ qu¸ tr×nh tiªu thô, th¨m dß thÞ tr­êng, qu¶ng c¸o… lËp dù ¸n ph¸t triÓn cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. +. V¨n phßng cã chøc n¨ng lËp ®Þnh møc thêi gian cho c¸c lo¹i s¶n phÈm tÝnh l­¬ng tÝnh th­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tuyÓn dông lao ®éng, phô tr¸ch nh÷ng vÊn ®Ò b¶o hiÓm, an toµn lao ®éng, vÖ sinh c«ng nghiÖp, phôc vô tiÕp kh¸ch. +. Phßng b¶o vÖ cã chøc n¨ng b¶o vÖ kiÓm tra c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty. +. Phßng KCS cã chøc n¨ng kiÓm tra chÊt l­îng nguyªn liÖu ®Çu vµo nÕu ®¹t tiªu chuÈn tiÕn hµnh nhËp kho ®­a vµo s¶n xuÊt vµ kiÓm tra chÊt l­îng cña thµnh phÈm ®Çu vµo. +. Phßng kü thuËt cã chøc n¨ng nghiªn cøu c«ng nghÖ s¶n xuÊt b¸nh hoÆc kÑo phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng vµ khÝ hËu ViÖt Nam. Sau ®ã phßng kü thuËt chuyÓn c«ng nghÖ cho c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt phßng kü thuËt cã tr¸ch nhiÖm theo dâi s¶n phÈm trªn d©y truyÒn. 1.1.2. HÖ thèng xÝ nghiÖp thµnh viªn: C«ng ty cã 7 xÝ nghiÖp thµnh viªn:
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp +. XÝ nghiÖp kÑo Chew: TiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c lo¹i kÑo nh­ kÑo Chew d©u, Chew cam, Chew chuèi, Chew nho, Chew s«c«la... +. XÝ nghiÖp kÑo mÒm: TiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c lo¹i kÑo mÒm nh­ xèp cam, xèp chanh, xèp chuèi, xèp xoµi, xèp cèm, xèp me... +. XÝ nghiÖp kÑo cøng: TiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c lo¹i kÑo cøng nh­ kÑo cøng nh©n s«c«la, nh©n døa, nh©n cam, nh©n d©u... +. XÝ nghiÖp b¸nh: TiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh nh­ b¸nh Craker, b¸nh kem xèp, b¸nh buiscuit... +. XÝ nghiÖp ViÖt Tr×: TiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c lo¹i kÑo nh­ kÑo Jelly, kÑo mÒm, kÑo dÎo, kÑo g«m, gluc«, giÊy tinh bét... +. XÝ nghiÖp Nam §Þnh: Chuyªn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp... C¸c xÝ nghiÖp ®ãng t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty ®Òu h¹ch to¸n phô thuéc,Tæng gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c¸c xÝ nghiÖp, ®èi víi xÝ nghiÖp ë ViÖt Tr× vµ Nam §Þnh h¹ch to¸n ®éc lËp t­¬ng ®èi, cô thÓ: C«ng ty b¸n nguyªn vËt liÖu cho c¸c xÝ nghiÖp vµ mua l¹i thµnh phÈm cña c¸c xÝ nghiÖp theo gi¸ Ên ®Þnh. T¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn ®Òu cã c¸c kÕ to¸n viªn. Hµng quý c¸c kÕ to¸n t¹i c¸c xÝ nghiÖp tiÕn hµnh göi b¸o c¸o lªn ®Ó c«ng ty tæng hîp. HÖ thãng b¸o c¸o néi bé cña c«ng ty bao gåm 2 lo¹i lµ b¸o c¸o cña xÝ nghiÖp ®ãng t¹i trô së chÝnh cña c«ng ty vµ b¸o c¸o cña c¸c xÝ nghiÖp ViÖt Tr×, Nam §Þnh. Trªn c¬ së b¸o c¸o cña c¸c xÝ nghiÖp göi lªn c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t huy thÕ m¹nh cña m×nh ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng hiÖu qu¶, mÆt hµng cña c«ng ty ®­îc xÕp vµo d¹ng ®a d¹ng vµ phong phó so víi c¸c c«ng ty b¸nh kÑo kh¸c trªn thÞ tr­êng. C«ng ty rÊt quan t©m ®Õn chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®­a ra thÞ tr­¬ngg nhiÒu s¶n phÈm míi, ®©y còng lµ c¸ch ®Ó thÝch øng víi c¸c yªu cÇu cña tõng vïng thÞ tr­êng trong c¶ n­íc vµ thÝch øng víi mäi tÇng líp ng­êi tiªu dïng. Do ®Æc ®IÓm cña s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊtt ra ®­îc chÕ biÕn tõ nguyªn vËt liÖu h÷u c¬ dÔ bÞ vi sinh vËt ph¸ huû nªn thêi gian b¶o qu¶n ng¾n vµ yªu cÇu vÖ sinh c«ng nghiÖp cao. V× vËy s¶n xuÊt ph¶i g¾n liÒn víi tiªu dïng nªn
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp c«ng ty ®· chó träng ®Õn viÖc t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, t¹o ra mét m¹ng l­íi tiªu thô réng kh¾p trªn c¶ n­íc, c¸c ho¹t ®éng marketing, qu¶ng b¸ s¶n phÈm còng ®­îc c«ng ty coi träng. Trong ®ît thùc tËp võa qua chñ yÕu em quan s¸t vµ thu thËp sè liÖu tõ phßng kinh doanh cña c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng ty ®· kh«ng ngõng chó träng ph¸t triÓn nguån nh©n lùc c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng. Sè lao ®éng toµn c«ng ty tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2004 lµ 2055 ng­êi vµ ®­îc chia thµnh 3 lo¹i: Lao ®éng dµi h¹n, lao ®éng hîp ®ång (tõ 1 ®Õn 3 n¨m) vµ lao ®éng thêi vô. V× tÝnh chÊt s¶n xuÊt cña c«ng ty mang tÝnh thêi vô nªn c«ng ty më réng chÝnh s¸ch lao ®éng hîp lý ®ã lµ chÕ ®é tuyÓn dông hîp ®ång lao ®éng theo thêi vô. HÕt thêi h¹n hîp ®ång, ng­êi lao ®éng t¹m nghØ cho tíi mïa vô sau. C¬ cÊu lao ®éng toµn c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 1: C¬ cÊu lao ®éng §¬n vÞ: Ng­êi Hµnh XN XN XN XN XN XN` NM Tæng Lo¹i lao chÝnh b¸nh kÑo kÑo kÑo phô ViÖt Nam céng ®éng mÒm cøng chew trî Tr× §Þnh ®éng 94 59 254 Lao 81 10 42 363 51 954 dµi h¹n 90 192 137 Lao ®éng 95 20 11 24 27 596 hîp ®ång Lao ®éng 0 106 24 10 93 1 260 11 505 thêi vô Tæng 184 357 415 186 123 54 647 89 2055 Trong tæng sè lao ®éng cña toµn c«ng ty th× n÷ giíi chiÕm kho¶ng 80%. V× vËy mµ c«ng ty rÊt chó träng ®Õn c¸c chÕ ®é ®·i ngé vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cho hä yªn t©m lµm viÖc. Cô thÓ nh­ gi¶i quyÕt hîp lý c¸c vÊn ®Ò nghØ thai s¶n, con èm, bÖnh tËt... Qua b¶ng trªn ta thÊy:
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - VÒ mÆt sè l­îng: Tõ mét xÝ nghiÖp chØ cã 9 c¸n bé c«g nh©n viªn th× ®Õn n¨m 2004C«ng ty ®· cã 2055 lao ®éng. - VÒ mÆt chÊt l­îng: C«ng ty cã 148 ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 7,2%, cã 318 ng­êi cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ trung cÊp chiÕm 15,5% trong ®ã c¸n bé qu¶n lý vµ kü thuËt cã tr×nh ®é ®¹i häc lµ70 ng­êi chiÕm 43,5%, tr×nh ®é trung cÊp cã 101 ng­êi chiÕm 62,7%. §iÒu ®ã cho thÊy nguån lao ®éng cña C«ng ty ®­îc n©ng cao vÒ chÊt l­îng, nh÷ng ng­êi n¾m gi÷ chøc vô chñ chèt ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc ®Ó phï hîp víi sù thay ®æi cñ c¬ chÕ thÞ tr­êng t¹o nh÷ng b­íc ®i v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. 3. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm HiÖn t¹i c«ng ty ®ang cung øng ra thÞ tr­êng b¸nh kÑo kho¶ng 140 chñng lo¹i s¶n phÈm b¸nh kÑo kh¸c nhau, víi nh÷ng nh·n hiÖu, bao b×, ®Æc tÝnh riªng: + NÕu c¨n cø vµo ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm cã thÓ chia s¶n phÈm cña c«ng ty thµnh 3 chñng lo¹i: - Chñng lo¹i b¸nh gåm 2 mÆt hµng: B¸nh ngät vµ b¸nh mÆn - Chñng lo¹i kÑo bao gåm 3 mÆt hµng: KÑo cøng, kÑo mÒm, kÑo dÎo - Chñng lo¹i bét gia vÞ gåm: Lo¹i th«ng th­êng vµ lo¹i cao cÊp (mÆt hµng nµy chñ yÕu s¶n xuÊt dïng ®Ó khuyÕn m¹i) + C¨n cø vµo chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ s¶n phÈm: - S¶n phÈm chÊt l­îng cao: B¸nh kem xèp phñ S«c«la, kem xèp thái, b¸nh d¹ lan h­¬ng, kÑo Jelly, keä Caramen, kÑo Chew... - S ¶n phÈm cã chÊt l­îng trung b×nh: Mét sè kÑo cøng, kÑo mÒm, b¸nh Biscuit... - S¶n phÈm cÊp thÊp: B¸nh quy vì ®èng c©n, kÑo c©n... + C¨n cø vµo tÝnh chÊt bao b×: Lo¹i ®ãng hép (hép kim lo¹i, hép nhùa, hép b×a cøng...), lo¹i ®ãng tói (s¶n phÈm ®­îc gãi b»ng giÊy kim lo¹i, gãi b»ng nylon, gãi b»ng giÊy...). + C¨n cø vµo h­¬ng vÞ: C¸c lo¹i b¸nh kÑo cã h­¬ng vÞ tr¸i c©y, h­¬ng vi s«c«la, cµ phª, s÷a...
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ngoµi ra c«ng ty cßn ®ãng gãi víi träng l­îng kh¸c nhau tõ 50g ®Õn1000g tuú theo së thÝch cña kh¸ch hµng. B¶ng 2: C¸c nhãm s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty n¨m 2004 Stt Chñng lo¹i s¶n phÈm Sè lo¹i s¶n phÈm 1 B¸nh kem xèp 12 2 B¸nh mÆn 10 3 B¸nh Biscuit 17 4 B¸nh hép 12 5 KÑo Jelly 14 6 KÑo Caramen 9 7 KÑo cøng cã nh©n 25 8 KÑo mÒm 21 9 KÑo Chew 8 10 KÑo c©n 6 4. ThÞ tr­êng Trong nh÷ng n¨m qua nh×n chung s¶n l­îng cña c«ng ty ®­îc tiªu thô ë MiÒn B¾c. + S¶n l­îng tiªu thô n¨m 2003 lµ 1015 tÊn n¨m 2004 t¨ng lªn 10893 tøc lµ t¨ng 739 tÊn trong ®ã thÞ tr­êng: H¶i D­¬n + H­ng Yªn t¨ng 210 tÊn; Th¸i B×nh t¨ng 201 tÊn; Tuyªn Quang t¨ng 105 tÊn; Ninh B×nh t¨ng 103 tÊn; S¬n La t¨ng 95 tÊ; Hoµ B×nh t¨ng 22 tÊn; Lai Ch©u t¨ng 10 tÊn; Hµ Néi t»ng 95 tÊn ®©y lµ nh÷ng thÞ t­êng truyÒn thèng cña c«ng ty. So víi thÞ tr­êng miÒn B¾c th× thÞ tr­êng miÒn Trung vµ miÒn Nam cßn khiªm tèn h¬n + ThÞ tr­êng miÒn Trung tæng s¶n l­îng tiªu thô n¨m 2003lµ 2710 tÊn, n¨m 2004 t¨ng lªn 3350 tÊn trong ®ã NghÖ An t¨ng 175 tÊn; Thanh Ho¸ t¨ng 102 tÊn; Qu¶ng Ng·i t¨ng 213 tÊn.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Thi tr­êng MiÒn Nam:N¨m 2004 s¶n l­îng tiªu thô t¨ng so víi 2003 lµ 140 tÊn trong ®ã: Phó yªn t¨ng 6 tÊn; Thµnh Phè H« ChÝ Minh t¨ng 105 tÊn; L©m §ång t¨ng 12 tÊn; Gia Lai t¨ng 20 tÊn. §©ylµ thÞ tr­êng mµ c«ng ty cÇn ph¶i më réngvµ chiÕm lÜnh, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng vïng s©u, vïng xa. Sau ®©y lµ b¶ng thèng kª s¶n l­îng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ë mét sè thÞ tr­êng: B¶ng 3: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm trªn c¸c thÞ tr­êng (®¬n vÞ: TÊn) N¨m 2001 2002 2003 2004 Tªn thÞ tr­êng I. ThÞ tr­êng MiÒn 7632 8349 10154 104893 B¾c 6875 6970 Hµ Néi 4602 5390 190 400 H¶i D­¬ng+H­ng Yªn 145 250 28 50 Hoµ B×nh 281 285 320 423 S¬n La 25 37 350 455 Tuyªn Quang 310 112 346 547 Th¸i B×nh 391 354 290 280 H¶i Phßng 338 340 410 310 Hµ T©y 290 294 295 295 Qu¶ng Ninh 398 305 80 80 B¾c Ninh 277 287 390 400 Lai Ch©u 77 87 420 523 Ninh B×nh 381 387 160 160 L¹ng S¬n 117 221 2710 3350 II. MiÒn Trung 3083 3166 800 975 NghÖ An 733 845 890 992 Thanh Ho¸ 810 838 350 640 Hµ TÜnh 801 750 75 50 HuÕ 191 314 200 150 Quy Nh¬n 55 50 50 45 Kh¸nh Hoµ 131 125 250 190 §µ N½ng 37 52 95 308 Qu¶ng Ng·i 325 192 853 993 III. MiÒn Nam 495 695 620 725 TP. Hå ChÝ Minh 354 523 109 115 Phó Yªn 55 80 31 29 §¾c L¾c 29 20 46 45 CÇn Th¬ 30 45
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp L©m §ång 20 17 25 37 Gia Lai 7 10 22 42 IV. XuÊt KhÈu 350 570 500 750 Nguån sè liÖu: Phßng kinh doanh Nh­ vËy ®èi víi thÞ tr­êng trong n­íc, c«ng ty cÇn ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng ®Ó më réng vµ t¹o uy tÝn, vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng nµy. 5. §¨c ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ - XÝ nghiÖp b¸nh cã 3 d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp b¸nh Biscuit vµ b¸nh Cracker. - XÝ nghiÖp kÑo gåm 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo cøng vµ kÑo mÒm. N¨m 2002 C«ng ty ®Çu t­ thª d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo Chew vµ kÑo Caramen cña §øc, ®©y lµ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nhÊt cua c«ng ty.Sau ®©y lµ mét sè thèng kª m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty. B¶ng 4: Thèng kª n¨ng lùc s¶n xuÊt cña mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ C«ng suÊt Stt Tªn thiÕt bÞ Tr×nh ®é s¶n xuÊt (tÊn/n¨m) 1 D©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh 1600 ThiÕt bÞ míi, c¬ gi¬i, tù Biscuit (§an M¹ch) ®éng ho¸ 2 D©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh 2300 ThiÕt bÞ míi, c¬ gi¬i, tù Biscuit (Italia) ®éng ho¸ 3 D©y chuyÒn s¶n xuÊt kem xèp 150 C¬ giíi vµ thñ c«ng 4 D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo cøng 1400 C¬ giíi vµ tù ®éng ho¸ 5 D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo mÒm 1200 C¬ giíi ho¸, mét phÇn tù chÊt l­îng cao ®éng ho¸ 6 D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo mÒm 6700 C¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng kh¸c ho¸
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 7 D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo 2500 ThiÕt bÞ míi tù ®éng ho¸ Caramen, kÑo Chew 8 D©y chuyÒn s¶n xuÊt Glucoza 1500 C¬ giíi ho¸ s¶n xuÊt kÑo Nguån sè liÖu: Phßng kü thuËt
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng 5: Thèng kª m¸y mãc ®ang sö dông ë C«ng ty Stt Tªn thiÕt bÞ N­íc s¶n xuÊt N¨m s¶n xuÊt 1 M¸y trén nguyªn liÖu, m¸y quÊt kÑo, m¸y c¸n Trung Quèc 1960 M¸y c¾t, m¸y sµng, m¸y n©ng khay 2 ViÖt Nam 1960 M¸y sÊyWKA4 3 Ba Lan 1966 Nåi hoµ ®­êngCK22 4 Ba Lan 1977 Nåi nÊu liªn tôc s¶n xuÊt kÑo cøng 5 Ba Lan 1978 Nåi nÊu nh©n CK22 6 Ba Lan 1978 Nåi nÊu kÑo mÒm CK20 7 §µi Loan 1978 D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo cøng cã nh©n, ®Æc 8 Ba Lan 1979 Nåi nÊu kÑo ch©n kh«ng 9 §µi Loan 1980 10 D©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh ngät §an M¹ch 1990 11 D©y chuyÒn phñ s«c«la §an M¹ch 1992 12 D©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh Cracker Italia 1992 13 D©y chuyÒn ®ãng gãi b¸nh Nh©t B¶n 1995 14 M¸y gãi kÑo cøng kiÓu gËp xo¾n tai Italia 1995 15 D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo Jelly ®æ khu«n Australia 1996 16 D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo Jelly ®æ cèc Indonesia 1997 17 D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo Caramen, kÑo Chew §øc 1998 Nguån sè liÖu: Phßng kü thuËt Tõ b¶ng thèng kª ta thÊy m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty cßn thiÕu ®ång bé, bªn c¹nh c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt kh¸ hiÖn ®¹i th× vÉn cßn tån t¹i c¸c m¸y mãc l¹c hËu ®­îc s¶n xuÊt tõ nh÷n n¨m 1960. 6. §Æc ®iÓm vÒ vèn: Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc Bé c«ng nghiÖp qu¶n lý nªn tµi s¶n cña C«ng ty thuéc së h÷u nhµ n­íc. C«ng ty ®­îc giao vèn vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc.
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng 6: C¬ cÊu vèn cña C«ng ty 2002 2003 2004 ChØ tiªu Tû Tû lÖ % Tû ®ång Tû lÖ % Tû ®ång Tû lÖ% ®ång I.Theo c¬ cÊu 36,43 37,89 40,350 46,343 53,1358 39,61 Vèn l­u ®éng 63,57 62,11 70,400 75,825 81,025 60,9 Vèn cè ®Þnh 100 100 110,750 122,168 134,160 100 Tæng sè II.Theo nguånvèn 73,550 61,50 61,82 75,602 81,147 60,49 Chñ së h÷u 33,455 30,22 30,83 37,610 41,795 31,15 Vay ng©n hµng 9,185 8,28 7,37 8956 11,218 8,36 Vay nguån kh¸c 110,750 100 100 122,168 134,160 100 Tæng sè Nguån sè liÖu: Phßng kÕ to¸n B¶ng c¬ cÊu vèn cho thÊy: So víi c¸c doanh nghiÖp kh¸ch trong ngµnh s¶n xuÊt b¸nh kÑo th× quy m« vèn cña c«ng ty t­¬ng ®èi lín nh­ng tû trong vè l­u ®éng l¹i thÊp. N¨m 2004 vèn l­u ®éng chØ cã 53,135 tû ®ång chiÕm 39,61% trong khi ®ã vèn cã ®Þnh lµ 81,147 tû ®ång chiÕm 60,39% trong tæng sè v«n cña c«ng ty. Do ®ã C«ng ty còng gÆp hiÒu khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh, giao dÞch víi c¸c nhµ cung øng vµ c¸c ®¹i lý ®Ó ®¸p øng nhu cÇu dù tr÷ vµ s¶n xuÊt tiªu thu theo mïa vu
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp phÇn iii thùc tr¹ng vÒ chiÕn l­îc s¶n phÈm t¹i c«ng ty I. Kh¸i qu¸t chung vÒ chiÕn l­îc kinh doanh ChiÕn l­îc lµ thuËt ng÷ ®­îc sö dông ®Çu tiªn trong lÜnh vùc qu©n sù. M·i ®Õn thËp niªn 50 cña thÕ kû 20, trong kinh doanh míi xuÊt hiÖn thuËt ng÷ nµy vµ sau ®ã nã ®­îc sö dông kh¸ réng r·i. Ngµy nay, trong kinh doanh chiÕn l­îc ®­îc g¾n víi c¸c môc tiªu cô thÓ nh­ chiÕn l­îc s¶n phÈm, chiÕn l­îc gi¸, chiÕn l­îc kh¸ch hµng… tÊt c¶ c¸c chiÕn l­îc nµy gép chung thµnh chiÕn l­îc kinh doanh. Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ hiÖn nay, chiÕn l­îc kinh doanh cµng tá râ vai trß vµ cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. Cã vai trß nh­ vËy nh­ng chiÕn l­îc kinh doanh kh«ng ®­îc ®Þnh nghÜa mét c¸ch thèng nhÊt, cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò nµy. Theo Alfred Chandler: ChiÕn l­îc bao hµm viÖc Ên ®Þnh c¸c môc tiªu c¬ b¶n, dµi h¹n cña doanh nghiÖp, ®ång thêi lùa chän c¸ch thøc hoÆc tiÕn tr×nh hµnh ®éng vµ ph©n bæ c¸c tµi nguyªn thiÕt yÕu ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã. Theo gi¸o tr×nh ChiÕn l­îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp cña Bé m«n qu¶n trÞ kinh doanh tr­êng §H KTQD: chiÕn l­îc kinh doanh lµ mét b¶ng ph¸c th¶o t­¬ng lai bao gåm c¸c môc tiªu mµ doanh nghiÖp ph¶i ®¹t ®­îc còng nh­ c¸c ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã. Nh­ vËy hiÓu ®¬n gi¶n th× chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp chÝnh lµ viÖc thiÕt lËp c¸c môc tiªu dµi h¹n vµ c¸ch thøc ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã. Tõ c¸c kh¸i niÖm trªn ta cã thÓ thÊy chiÕn l­îc kinh doanh cã mét sè ®Æc ®iÓm sau: Thø nhÊt, chiÕn l­îc kinh doanh lu«n mang tÝnh ®Þnh h­íng. Bëi v× chiÕn l­îc kinh doanh lu«n mang tÝnh dµi h¹n mµ m«i tr­êng kinh doanh th× lu«n lu«n biÕn ®éng khiÕn cho c¸c dù ®o¸n, tÝnh to¸n cã thÓ trë thµnh l¹c hËu ngay sau khi nã ®­îc x©y dùng.
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Thø hai, chiÕn l­îc kinh doanh lu«n tËp trung vÒ ban l·nh ®¹o cña c«ng ty hay ng­êi ®øng ®Çu cña c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc coi lµ lín vµ quan träng nhÊt ®èi víi c«ng ty. Thø ba, chiÕn l­îc kinh doanh lu«n ®­îc x©y dùng dùa trªn nh÷ng lîi thÕ so s¸nh ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Bëi v× chiÕn l­îc mang tÝnh chÊt ®éng, tÊn c«ng chñ ®éng tËn dông thêi c¬, ®iÓm m¹nh cña m×nh ®Ó h¹n chÕ rñi ro vµ ®iÓm yÕu. Do vËy ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c lîi thÕ cña m×nh so víi ®èi thñ, tr¶ lêi c©u hái “Chóng ta ®ang ë ®©u”, tõ ®ã ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n hîp lý. 1. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn l­îc s¶n phÈm Muèn chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh th× ph¶i lµm chñ ®­îc c¹nh tranh. NÕu mét c«ng ty cã thÓ cho r»ng cø tËp trung mäi cè g¾ng cña m×nh ®Ó s¶n xuÊt ra thËt nhiÒu s¶n phÈm, chÊt l­îng cao lµ ch¾c ch¾n thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn, ®iÒu nµy ch¼ng cã g× lµ ch¾c ch¾n. Bëi v× ®»ng sau nã cßn cã hai vÊn ®Ò lín mµ nÕu kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc th× mäi cè g¾ng cña c«ng ty ®Òu v« nghÜa. Mét lµ, thÞ tr­êng cã cÇn vµ cÇn hÕt sè s¶n phÈm mµ c«ng ty s¶n xuÊt ra hay kh«ng? Hai lµ, gi¸ thÞ tr­êng mµ c«ng ty ®Þnh b¸n ng­êi tiªu dïng cã ®ñ tiÒn mua hay kh«ng? NÕu doanh nghiÖp kh«ng tr¶ lêi chÝnh x¸c hai c©u hái nµy th× cã nghÜa lµ doanh nghiÖp vµ thÞ truêng ch­a cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt. Tr¸i víi h×nh thøc kinh doanh trªn, nghÜa lµ h­íng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµo thÞ tr­êng ®ã lµ môc tiªu cña ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc s¶n phÈm. ChiÕn l­îc s¶n phÈm lµ c¸ch thøc duy tr× hoÆc t¹o ra mét c¬ cÊu s¶n phÈm hîp lý nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ cña kh¸ch hµng, phï hîp víi c¸c kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cña c«ng ty, chiÕm ­u thÕ h¬n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong tõng thêi kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2