intTypePromotion=3

BÁO CÁO TỰ HỌC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PROTEUS

Chia sẻ: Doan Van Dien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
195
lượt xem
84
download

BÁO CÁO TỰ HỌC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PROTEUS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng Proteus Giới thiệu phần mềm Proteus l một phần mềm hỗ trợ thiết kế v mô phỏng các loại mạch điện tử. So với một số các phần mềm hỗ trợ mô phỏng các mạch điện khác như: - Circuitmaker 2000 ngo i việc hỗ trợ thiết kế sơ dồ mạch in (PCB) thì phần mềm còn cho phép vẽ v mô phỏng mạch số chuẩn xác tới 95% nhưng lại bị hạn chế khi mô phỏng các loại mạch tương tự cũng như mạch tổng hợp các số c. tương tự....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO TỰ HỌC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PROTEUS

 1. BÁO CÁO TỰ HỌC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PROTEUS
 2. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm m« pháng Proteus Giíi thiÖu phÇn mÒm Proteus l mét phÇn mÒm hç trî thiÕt kÕ v m« pháng c¸c lo¹i m¹ch ®iÖn tö. So víi mét sè c¸c phÇn mÒm hç trî m« pháng c¸c m¹ch ®iÖn kh¸c nh−: - Circuitmaker 2000 ngo i viÖc hç trî thiÕt kÕ s¬ då m¹ch in (PCB) th× phÇn mÒm cßn cho phÐp vÏ v m« pháng m¹ch sè chuÈn x¸c tíi 95% nh−ng l¹i bÞ h¹n chÕ khi m« pháng c¸c lo¹i m¹ch t−¬ng tù còng nh− m¹ch tæng hîp c¸c sè c¶ t−¬ng tù. - WorkBench (EWB) phÇn mÒm n y cã th− viÖn linh kiÖn phong phó v cã nhiÒu thiÕt bÞ ®o kiÓm tra nh− thùc tÕ gióp ng−êi thiÕt kÕ dÔ d ng quan s¸t c©n chØnh th«ng sè cña m¹ch ®iÖn. So víi c¸c phÇn mÒm kh¸c th× WorkBench cho phÐp m« pháng c¸c lo¹i m¹ch ®iÖn (c¶ sè v t−¬ng tù) - ORCAD, Eagle v PROTEL l c¸c phÇn mÒm hç trî vÏ s¬ ®å nguyªn lý v s¬ ®å m¹ch in (PCB) nh−ng kh«ng hç trî m« pháng m¹ch nguyªn lý. Th× Proteus cã thÕ m¹ch h¬n h¼n vÒ c¸c mÆt: - Th− viÖn linh kiÖn phong phó . - Hç trî nhiÒu thiÕt bÞ ®o kiÓm tra. - Cho phÐp thiÕt kÕ v ch¹y m« pháng s¬ ®å nguyªn lý gåm c¸c m¹ch t−¬ng tù, m¹ch sè, m¹ch tæng hîp c¶ sè c¶ t−¬ng tù... - Cho phÐp ch¹y m« pháng c¸c lo¹i vi ®iÒu khiÓn, EPPROM, PIC. - Hç trî thiÕt kÕ m¹ch in (PCB). V× c¸c ®iÓm m¹ch cña phÇn mÒm nªn ®èi víi gi¸o viªn cã thÓ sö dông Proteus ®Ó l m c«ng cô hç trî cho c¸c m«n häc nh−: §iÖn tö c¬ b¶n, Lý thuyÕt m¹ch, M¹ch ®iÖn 1, M¹ch ®iÖn 2, kü thuËt xung sè, m«n häc LËp tr×nh Vi ®iÒu khiÓn... ®èi víi häc sinh – sinh viªn ®©y l c«ng cô ®¾c lùc phôc vô qu¸ tr×nh häc tËp, ®èi víi nh÷ng ng−êi yªu thÝch ®iÖn - ®iÖn tö th× ®©y l m«i tr−êng s¸t víi thùc tÕ nhÊt ®Ó thiÕt kÕ c¸c m¹ch ®iÖn øng dông. L ng−êi gi¸o viªn, l mét thî ®iÖn tö t«i thÊy phÇn mÒm n y rÊt hay v cÇn thiÕt cho nªn t«i viÕt t i liÖu n y cho b¹n ®äc .. Do ®©y l phiªn b¶n ®Çu tiªn v còng do thêi gian ng¾n nªn t i liÖu chØ dõng l¹i ë møc ®é h−íng dÉn c¬ b¶n gióp nh÷ng ai míi b¾t ®Çu t×m hiÓu vÒ phÇn mÒm n y cã thÓ l m ngay ®−îc. Cßn chi tiÕt h¬n xin ra m¾t b¹n ®äc trong lÇn t¸i b¶n sau. T i liÖu ch¾c cÇn nhiÒu sù gãp ý cña b¹n ®äc. Mäi th«ng tin ph¶n håi xin göi vÒ ®Þa chØ: dlong_nute_edu_vn@yahoo.com.vn GV: §ång V¨n Long -1– Proteus Tutorial
 3. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 Ch−¬ng 1: H−íng dÉn cµi ®Æt phÇn mÒm Tr−íc khi b¾t tay v o sö dông phÇn mÒm th× còng gièng nh− c¸c phÇn mÒm kh¸c ta ph¶i tiÕn h nh c i ®Æt ch−¬ng tr×nh phÇn mÒm v o m¸y tÝnh ® . C¸c b¹n cã thÓ t×m mua phÇn mÒm n y ë c¸c cöa h ng cung cÊp phÇn mÒm ®iÖn tö hoÆc cã thÓ t×m kiÕm trªn Internet ( http://www.sonrivi.com ) råi download vÒ m¸y ®Ó chuÈn bÞ c i ®Æt. Tuú thuéc v o ®iÒu kiÖn kh¸ch quan cña m×nh m c¸c b¹n lùa chän c¸c phiªn b¶n cho thÝch hîp: HiÖn nay nh cung cÊp phÇn mÒm n y ® ®−a ra kh¸ nhiÒu c¸c phiªn b¶n víi nhiÒu tÝnh n¨ng míi ®−îc c¶i thiÖn: Hai phiªn b¶n hiÖn nay ®ang ®−îc sö dông nhiÒu l PROTEUS 6.7 Pro SP3 Final v Crack Prosys_6.9.03 . Tuy nhiªn phiªn b¶n PROTEUS 6.7 cã nh−îc ®iÓm l chØ cho phÐp ng−êi thiÕt kÕ thùc hiÖn mäi thao t¸c trong kho¶ng 15 phót ®Çu sau ®ã ch−¬ng tr×nh mÊt ®i kh¶ n¨ng l−u tr÷ néi dung thiÕt kÕ, ®Ó kh¾c phôc nh−îc ®iÓm ®ã c¸c b¹n cã thÓ sö dông phiªn b¶n PROTEUS 6.9.03 cho phÐp thiÕt kÕ, m« pháng rÊt tèt v thêi gian l−u tr÷ File l kh«ng h¹n chÕ. ChÝnh v× c¸c lÝ do ®ã m trong t i liÖu n y t¸c gi¶ ® chän v sö dông phiªn b¶n PROTEUS 6.9.03 ®Ó tr×nh b y víi c¸c b¹n. 1.1. Yªu cÇu cÊu h×nh PhÇn mÒm PROTEUS hç trî m¹nh viÖc thiÕt kÕ s¬ ®å nguyªn lý, ch¹y m« pháng m¹ch ®iÖn còng nh− viÖc thiÕt kÕ m¹ch in chÝnh v× thÕ ®Ó l m viÖc ®−îc víi phÇn mÒm n y th× yªu cÇu m¸y tÝnh cña b¹n ph¶i cã cÊu h×nh tèi thiÓu nh− sau: - Bé xö lý Pentium 1.6 GHz trë lªn, Bé nhí Ram tèi thiÓu l 128 Mb, æ cøng 40 Gb trë lªn, æ CD-ROM 52X, Card AGP 32Mb, m n h×nh 17 inches trë lªn. - Ch¹y trªn m«i tr−êng Windows 2000, NT, hoÆc Windows XP. 1.2. C¸c b−íc c i ®Æt phÇn mÒm lªn ®Üa cøng ViÖc c i ®Æt cã thùc hiÖn trùc tiÕp trªn ®Üa CD hoÆc trªn ®Üa cøng ë ®©y t¸c gi¶ h−íng dÉn c¸ch c i ®Æt phÇn mÒm ®−îc l−u tr÷ s½n trªn ®Üa cøng cña m¸y ( trªn æ D\ PROTEUS) theo thø tù nh− sau: - V o æ D theo ®−êng dÉn: D\PROTEUS sau ®ã nh¸y ®óp tr¸i chuét v o th− môc Crack Prosys_6.9.03 nh− sau: GV: §ång V¨n Long -2– Proteus Tutorial
 4. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 Khi ®ã mét cöa sæ míi xuÊt hiÖn víi tiªu ®Ò Starting InstallShield Wizard th«ng b¸o r»ng qu¸ tr×nh c i ®Æt b¾t ®Çu Sau qu¸ tr×nh n y mét cöa sæ tiÕp theo xuÊt hiÖn th«ng b¸o cho b¹n biÕt viÖc c i ®Æt ®ang ®−îc chuÈn bÞ ( Preparing Setup ) v yªu cÇu b¹n chê ®îi trong gi©y l¸t ( Please wait while the Starting InstallShield Wizard prepares the setup). GV: §ång V¨n Long -3– Proteus Tutorial
 5. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 Sau khi qu¸ tr×nh chuÈn bÞ c i ®Æt ® th nh c«ng mét cöa sæ tiÕp xuÊt hiÖn víi chØ dÉn: The InstallShield Wizard will Install Proteus 6 Professional on yuor computer. To continue, click Next - b¹n h y nh¸y chuét lªn buton Next ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh c i ®Æt Proteus 6 Professional lªn m¸y tÝnh. GV: §ång V¨n Long -4– Proteus Tutorial
 6. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 Cöa sæ tiÕp theo xuÊt hiÖn th«ng b¸o cho b¹n biÕt vÞ trÝ l−u tr÷ th− môc c i ®Æt – theo mÆc ®Þnh cña ch−¬ng tr×nh th× th− môc c i ®Æt sÏ ®−îc l−u trong æ C \ Program Files (tuy nhiªn b¹n cã thÓ thay ®æi vÞ trÝ l−u tr÷ n y b»ng c¸ch nh¸y chuét v o button Change v l m theo chØ dÉn) sau ®ã nh¸y chuét v o button Next ®Ó tiÕp tôc. Sau khi nh¸y chän Next mét cöa sæ míi tiÕp theo hiÖn ra trªn cöa sæ n y cã chØ dÉn r»ng Select the Features setup will install – lùa chän c¸c chØ môc ®−îc phÐp c i ®Æt. Theo mÆc ®Þnh cña ch−¬ng tr×nh th× tÊt c¶ c¸c chØ môc ®Òu ®−îc chän ®Ó c i ®Æt m« pháng víi tæng dung l−îng l 99.78 MB v ®Ó gi¶i phãng cho æ cøng cña PC b¹n cã thÓ deselect (kh«ng chän) nh÷ng chØ môc m m×nh Ýt hoÆc ch−a cã thêi gian thao t¸c tíi nã. Nh−ng theo ý t¸c gi¶ th× víi cÊu h×nh m¸y m ta ® lùa chän nh− ban ®Çu th× 99.78MB/40GB l kh«ng ®¸ng kÓ g× v× thÕ chóng ta nªn chän tÊt c¶ theo mÆc ®Þnh. Khi b¹n ® thiÕt lËp c¸c lùa chän xong ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh c i ®Æt b¹n tiÕp tôc nh¸y chuét chän Next. GV: §ång V¨n Long -5– Proteus Tutorial
 7. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 TiÕp theo nh¸y chän button Install ®Ó b¾t ®Çu qu¸ tr×nh c i ®Æt. GV: §ång V¨n Long -6– Proteus Tutorial
 8. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 Qu¸ tr×nh c i ®Æt ®ang thùc hiÖn b¹n h y ®îi gi©y l¸t Sau khi qu¸ tr×nh c i ®Æt th nh c«ng nh¸y chän button Finish ®Ó kÕt thóc. GV: §ång V¨n Long -7– Proteus Tutorial
 9. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 - NÕu sau khi c i ®Æt xong m b¹n kh«ng thÓ khëi ®éng ®Ó v o ch−¬ng tr×nh ®−îc th× b¹n h y l m nh− sau ®Ó Crack: - B¹n v o æ ®Üa C\ Program Files \ Labcenter Electronics \ Proteus 6 Professional \ BIN sau ®ã nh¸y ®óp chuét v o LICENCE.EXE mét cöa sæ hiÖn ra nh− sau: Nh¸y chuét v o ®©y Nh¸y tiÕp v o ®©y B¹n l m tiÕp nh− sau: trong « Installed Keys chän dßng trªn cïng --> nh¸y chuét v o nót Remove. Sau ®ã trë l¹i th− môc thùc hiÖn c i ®Æt bæ sung --> thÕ l xong. Chóc b¹n th nh c«ng! 1.3. Khëi ®éng v tho¸t khái ch−¬ng tr×nh a. Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh Còng gièng nh− c¸c phÇn mÒm kh¸c ®Ó b¾t tay v o c«ng viÖc thiÕt kÕ c¸c b¹n ph¶i biÕt c¸ch khëi ®éng ch−¬ng tr×nh. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó më ch−¬ng tr×nh Proteus v 2 c¸ch c¬ b¶n nhÊt l : - Chän Start \ All Programs \ Proteus 6 Profesional \ ISIS 6 Professional. - Nh¸y ®óp chuét v o biÓu t−îng trªn m n h×nh Desktop. GV: §ång V¨n Long -8– Proteus Tutorial
 10. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 Cöa sæ thÓ hiÖn viÖc khëi ®éng ch−¬ng tr×nh: Sau khi ch−¬ng tr×nh ®−îc khëi ®éng mét giao diÖn ®−îc më ra nh− h×nh d−íi v viÖc t×m hiÓu chøc n¨ng cña tõng ®èi t−îng t¸c gi¶ sÏ tr×nh b y ë ch−¬ng sau. GV: §ång V¨n Long -9– Proteus Tutorial
 11. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 * Khi b¾t tay v o thiÕt kÕ b¹n lu«n lu«n ph¶i thao t¸c l−u File l¹i b»ng c¸ch v o File\Save; hoÆc nh¸y v o nót trªn thanh c«ng cô; hoÆc sö dông tæ hîp phÝm nãng ‘Ctrl+S’ trªn b n phÝm: MÆc ®Þnh cña phÇn mÒm l khi thùc hiÖn ghi lÇn ®Çu tiªn th× ghi v o th− môc BIN (n»m trong æ C), b¹n h y chän l¹i ®−êng dÉn ®Õn n¬i kh¸c trong æ cøng cña m×nh. b. Tho¸t khái ch−¬ng tr×nh. Thao t¸c tho¸t khái ch−¬ng tr×nh ®−îc thùc hiÖn khi ng−êi thiÕt kÕ kh«ng thao t¸c trªn phÇn mÒm n÷a. Thao t¸c n y ®−îc tiÕn h nh b»ng mét trong c¸c c¸ch c¬ b¶n sau: - Nh¸y tr¸i chuét v o nót Close phÝa trªn gãc bªn ph¶i m n h×nh. - NhÊn trùc tiÕp phÝm Q trªn b n phÝm (nªn l m theo c¸ch n y). - Ên tæ hîp phÝm ‘Alt+X’ trªn b n phÝm. GV: §ång V¨n Long - 10 – Proteus Tutorial
 12. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 Nh¸y chuét v o ®©y ®Ó tho¸t - Chän File \ Exit. GV: §ång V¨n Long - 11 – Proteus Tutorial
 13. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 Ch−¬ng 2: Giíi thiÖu giao diÖn phÇn mÒm 2.1. Giíi thiÖu chung Sau khi c i ®Æt ho n tÊt phÇn mÒm, ®Ó b¾t ®Çu l m quen v sö dông ®−îc phÇn mÒm th× ®Çu tiªn ta khëi ®éng ch−¬ng tr×nh theo c¸c c¸ch ® nªu ë trªn. Ch−¬ng tr×nh sau khi ®−îc khëi ®éng cã giao diÖn nh− sau: Vïng m« t¶ Thanh tiªu ®Ò mang kh«ng gian tªn phÇn mÒm thiÕt kÕ Thanh tr×nh ®¬n chøa Vïng chøa c¸c menu chÝnh c¸c linh kiÖn ®· lùa chän C¸c thanh c«ng cô chøa c¸c c«ng thiÕt kÕ cô hç trî thiÕt kÕ v m« pháng C«ng cô xoay linh kiÖn C¸c nót c«ng cô ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh m« pháng 2.2. Thø tù xÕp ®Æt trªn m n h×nh (Screen layout). * Trªn cïng l thanh tiªu ®Ò mang tªn phÇn mÒm. Bªn ph¶i cã 3 biÓu t−îng ®Ó thu nhá, phãng to v tho¸t ch−¬ng tr×nh. * TiÕp ®Õn l thanh tr×nh ®¬n (The Menu Bars) chøa c¸c tr×nh ®¬n chÝnh t−¬ng tù nh− c¸c phÇn mÒm øng dông kh¸c cña Windows. C¸c môc trong thanh tr×nh ®¬n cã chøc n¨ng hç trî viÖc thiÕt kÕ v m« pháng m¹ch ®iÖn. GV: §ång V¨n Long - 12 – Proteus Tutorial
 14. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 * TiÕp theo n÷a l c¸c thanh c«ng cô (The Toolbars). §Ó thay v× mçi lÇn t¸c ®éng l¹i ph¶i v o trong c¸c menu t−¬ng øng th× phÇn mÒm ®−a ra c¸c nót c«ng cô ®Æt trªn c¸c thanh c«ng cô cho phÐp ng−êi thiÕt kÕ thao t¸c nhanh h¬n. Chøc n¨ng tõng nót c«ng cô ta sÏ kh¶o s¸t ë phÇn sau v ®ång thêi l m quen dÇn dÇn trong khi thiÐt kÕ. V thø tù c¸c thanh n y ®−îc xÕp ®Æt nh− sau: - C¸c thanh c«ng cô lÖnh (Command Toolbars): Theo mÆc ®Þnh cña phÇn mÒm c¸c thanh n y ®−îc xÕp ®Æt trªn m n h×nh nh− sau: Thanh chøa c¸c lÖnh File/Print: Thanh chøa c¸c lÖnh hç trî hiÓn thÞ (Display Commands): C¸c nót phãng to, thu nhá Èn hoÆc hiÖn l−íi m n h×nh Refesh m n h×nh Thanh chøa c¸c lÖnh hç trî so¹n th¶o (Editing Commands): Xo¸ ®èi t−îng. Xoay ®èi t−îng. Di chuyÓn ®èi t−îng. Sao chÐp ®èi t−îng. D¸n ®èi t−îng. Sao chÐp nhãm ®èi t−îng. C¾t ®èi t−îng. Redo v Undo. Thanh chøa c¸c c«ng cô hç trî viÖc thiÕt kÕ (Design Tools): ChuyÓn sang m¹ch in. Note: NÕu b¹n l m viÖc víi mét m n h×nh Monitor nhá b¹n cã thÓ giÊu bÊt cø hoÆc tÊt c¶ c¸c thanh c«ng cô trªn ®i b»ng c¸ch chän Menu View\ Toolbars sau ®ã thiÕt lËp theo mong muèn. GV: §ång V¨n Long - 13 – Proteus Tutorial
 15. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 - Thanh c«ng cô chän lùa chÕ ®é (Mode Selector Toolbar): VÞ trÝ thanh n y ®Æt ë bªn d−íi phÝa tay tr¸i cña m n h×nh hiÓn thÞ dïng ®Ó chän lùa c¸c chÕ ®é trong lóc so¹n th¶o; chóng ®−îc t¸c ®éng ngÉu nhiªn khi b¹n kÝch chuét lªn. Thanh chän c¸c chÕ ®é chÝnh (Main Modes): VÏ ®−êng BUS ViÕt v¨n b¶n ViÕt nh n ( chó thÝch) HiÓn thÞ ®iÓm nèi Trë l¹i cöa sæ linh kiÖn Thanh chøa c¸c thiÕt bÞ v dông cô (Gadgets): LÊy c¸c thiÕt bÞ ®o : m¸y hiÖn sãng, Vol met (AC,DC), Ampemet (AC, DC). LÊy nguån cung cÊp Vcc, GND Thanh hç trî vÏ h×nh ®å ho¹ kh«ng gian 2 chiÒu (2D Graphics): Note: C¸c thanh n y lu«n lu«n ®−îc hiÓn thÞ (kh«ng thÓ Èn ®i ®−îc nh− c¸c thanh c«ng cô lÖnh) v c¸c chøc n¨ng cña nã l duy nhÊt v× kh«ng ®−îc bè trÝ ®ång thêi trªn c¸c thanh tr×nh ®¬n. - Thanh c«ng cô hç trî ®Þnh h−íng ®èi t−îng (Orientation Toolbar): Trªn thanh n y chøa c¸c nót cã chøc n¨ng l m xoay v lËt ng−îc (rotation and reflection) c¸c ®èi t−îng ® ®−îc lùa chän: GV: §ång V¨n Long - 14 – Proteus Tutorial
 16. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 LËt ®èi t−îng theo chiÒu däc LËt ®èi t−îng theo chiÒu ngang HiÓn thÞ gãc xoay (0o , 90o/-90o, 180o/-180o, 270o/-270o) Xoay ®èi t−îng 1 gãc 90o theo chiÒu mòi tªn (ng−îc) Xoay ®èi t−îng 1 gãc 90o theo chiÒu mòi tªn (thuËn) - Cöa sæ tæng quan (The overview Window): §©y l cöa sæ hiÓn thÞ nguyªn vÑn vïng néi dung b¶n thiÕt kÕ trong mét khung l−íi v b¹n cã thÓ l m thay ®æi täa ®é cña khung l−íi n y b¾ng c¸ch click chuét tr¸i lªn mét vÞ trÝ bÊt k× trªn khung n y. - Cöa sæ chän ®èi t−îng (The Object Selector): Sau khi v o th− viÖn linh kiÖn t×m v lÊy ra c¸c linh kiÖn theo yªu cÇu cña m¹ch th× c¸c linh kiÖn khi ® ®−îc chän sÏ hiÓn thÞ trong cöa sæ n y ( vÝ dô trong m¹ch cÇn IC74LS373, tô ®iÖn CAP, thanh anh CRYSTAL .. th× c¸c linh kiÖn n y khi ®−îc chän ra tõ th− viÖn linh kiÖn sÏ hiÓn thÞ trong cöa sæ n y nh− h×nh bªn). Khi c¸c linh kiÖn ® ®−îc liÖt kª hÕt ra råi, trong qua tr×nh thi c«ng m¹ch cÇn lÊy linh kiÖn n o ra vïng l m viÖc th× ta nh¸y chuét v o linh kiÖn ®ã ®Ó lùa chän (nh− h×nh bªn th× linh kiÖn 74LS373 ®ang ®−îc lùa chän ®Ó lÊy ra thiÕt kÕ). - B¶ng ®iÒu khiÓn m« pháng (The Animation Control Panel) Còng gièng c¸c thiÕt bÞ nh− VCD, Radio cassett ®Ó ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña m¸y ng−êi ta thiÕt kÕ mét b¶ng ®iÒu khiÓn víi nhiÒu nót chøc n¨ng th× trong phÇn mÒm n y ®Ó ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh m« pháng c¸c nh lËp tr×nh còng lËp tr×nh ®−a ra mét b¶ng ®iÒu khiÓn víi c¸c ký hiÖu gièng nh− c¸c ký hiÖu cã trong thùc tÕ: GV: §ång V¨n Long - 15 – Proteus Tutorial
 17. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 The Animation Control Panel Stop: Dõng qu¸ tr×nh m« pháng Pause: T¹m dõng qu¸ tr×nh m« pháng Step: Ch¹y m« pháng tõng b−íc Run: Ch¹y to n bé ch−¬ng tr×nh 2.3. C¸c thao t¸c c¬ b¶n hay sö dông - Nh¸y chuét ph¶i ®Ó chän ®èi t−îng ( ®©y l ®iÓm kh¸c c¬ b¶n nhÊt so víi c¸c phÇn mÒm kh¸c). - Nh¸y chuét ph¶i liªn tiÕp hai lÇn ®Ó xo¸ dèi t−îng. - L¨n con l¨n trªn th©n chuét ®Ó phãng to hay thu nhá vïng l m viÖc. - NhÊn phÝm P ®Ó v o th− viÖn cña ch−¬ng tr×nh. - B¾t ®Çu qu¸ tr×nh vÏ Ên phÝm W. - §Ó ch¹y ch−¬ng tr×nh Ên Ctrl+F12 - Ên F6 ®Ó phãng to vïng l m viÖc. - Ên F7 ®Ó thu nhá vïng l m viÖc. - Ên F8 ®Ó thu c¶ trang l m viÖc vÒ kh¾p m n h×nh. - Ên G ®Ó hiÓn thÞ l−íi hoÆc Èn l−íi. - Ên phÝm X ®Ó ®Çu con trá chuét xuÊt hiÖn dÊu x, hoÆc xuÊt hiÖn hai ®−êng chØ d i kh¾p m n h×nh ( ®Ó dÔ kÕt nèi). - Ên tæ hîp phÝm Ctrl+Z ®Ó quayl¹i thao t¸c tr−íc ®ã. GV: §ång V¨n Long - 16 – Proteus Tutorial
 18. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 Ch−¬ng 3: Thùc hµnh thiÕt kÕ vµ m« pháng m¹ch ®iÖn 3.1. ThiÕt kÕ v m« pháng m¹ch t−¬ng tù 3.1.1. M« pháng ho¹t ®éng cña Diode M« t¶ m¹ch ®iÖn: M¹ch h×nh 3.1 l M¹ch kh¶o s¸t ho¹t ®éng cña 2 Diode D1 SW1 2 D1 v D2, nguån sö dông l nguån 1 3 Mét chiÒu 12V, mét chuyÓn m¹ch 4 D2 3 tr¹ng th¸i ®Ó thay ®æi vÞ trÝ l m viÖc R1 B2 cña m¹ch. 1k 12V Ho¹t ®éng cña m¹ch nh− sau: - Khi SW1 cã 1 ®ãng víi 2: D3 LED-RED H×nh 3.1 + Th× D1 ph©n cùc thuËn --> D1 dÉn --> ®Ìn Led hiÓn thÞ D3 s¸ng. + D2 hë m¹ch nªn kh«ng dÉn - Khi SW1 cã 1 ®ãng víi 3: ®Ìn Led hiÓn thÞ D3 s¸ng ( R1 h¹n dßng cho D3). - Khi SW1 cã 1 ®ãng víi 4: + Th× D2 ph©n cùc thuËn --> D2 dÉn --> ®Ìn Led hiÓn thÞ D3 s¸ng. + D1 hë m¹ch nªn kh«ng dÉn. C¸c b−íc vÏ m¹ch ®iÖn: B−íc 1: LÊy linh kiÖn C¸c linh kiÖn cÇn cho m¹ch gåm cã nguån 1 chiÒu 12V, Diode, SW, ®iÖn trë, Led; tÊt c¶ ®Òu n»m trong th− viÖn cña ch−¬ng tr×nh. §Ó v o th− viÖn linh kiÖn cã thÓ thùc hiÖn theo 4 c¸ch sau: - Trªn thanh chøa c¸c lÖnh hç trî so¹n th¶o (Editing Commands) nh¸y chuét chän biÓu t−îng Pick devices Nh¸y chuét v o ®©y - Trªn cöa sæ chän ®èi t−îng (The Object Selector): nh¸y chuét v o ch÷ P. Nh¸y chuét v o ®©y GV: §ång V¨n Long - 17 – Proteus Tutorial
 19. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 - Trªn thanh tr×nh ®¬n (The Menu Bars) chän Libray\ Pick Devices/ symbol.....P. - Ên trùc tiÕp phÝm “p” trªn b n phÝm (nªn l m theo c¸ch n y) v× rÊt ®¬n gi¶n. Sau khi truy cËp v o th− viÖn linh kiÖn th× m n h×nh nh− sau: ¤ ®¸nh tõ kho¸ cÇn t×m Toàn bé linh kiÖn cña ch−¬ng tr×nh n»m trong vïng n y - §Ó lÊy linh kiÖn ra: B¹n cã thÓ v o trùc tiÕp th− môc chøa ®èi t−îng ®Ó lÊy chóng ra; vÝ dô ®Ó lÊy D1 v D2 b¹n nh¸y chuét v o dßng Diodes --> trong « Sub-category chän dßng Generic --> trong « Description chän dßng DIODE DEVICE Generic Diode (nh¸y ®óp chuét ®Ó chän). Hai «: DIODE Preview ( hiÓn thÞ kÝ hiÖu cña linh kiÖn ®−îc chän); PCB Preview hiÓn thÞ s¬ ®å ch©n linh kiÖn (hç trî vÏ m¹ch in PCB). H×nh d−íi. GV: §ång V¨n Long - 18 – Proteus Tutorial
 20. B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007 T−¬ng tù nh− vËy: §Ó lÊy SW b¹n v o Switches & Relay --> SW-ROT-3. §Ó lÊy nguån 12V b¹n v o Miscellaneous--> BATTERY. §Ó lÊy R1 b¹n v o Resistors --> Generic --> RES. §Ó lÊy D3 (LED-RED) b¹n v o Optoelectronics --> LED-RED. Ngo i ra b¹n cßn cã thÓ lÊy c¸c linh kiÖn m m¹ch yªu cÇu b»ng c¸ch trong « Keywords ta nhËp tªn c¸c linh kiÖn cÇn lÊy råi nhÊn Enter. Sau ®ã ®Ó chän linh kiÖn ta còng l m t−¬ng tù nh− trªn. VÝ dô cÇn lÊy Diode trong « Keywords b¹n nhËp tõ kho¸ “Diode” råi Enter. GV: §ång V¨n Long - 19 – Proteus Tutorial

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản