intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và hội nhập quốc tế: Phần 1

Chia sẻ: ViRyucha2711 ViRyucha2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:129

53
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và hội nhập quốc tế: Phần 1 trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và tiến trình thi hành Hiệp định TRIPs ở Việt Nam, hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và hội nhập quốc tế: Phần 1

ffhjON<br /> K I E U THI THANH<br /> <br /> HOI HHAP QUOC TE<br /> Ul BAO HO QUVEN Sd HUfU TBI TUE<br /> •<br /> <br /> 6 VIETNAM<br /> <br /> mi<br /> <br /> vfEr^ TJA;K 3tm<br /> <br /> mum<br /> <br /> NHA XUAT BAN CHINH TRI - HANH CHINH<br /> HANOI-2013<br /> <br /> •<br /> <br /> MVCLVC<br /> cAc<br /> <br /> B A N G BIEU<br /> <br /> .....^<br /> <br /> 9<br /> <br /> 11<br /> <br /> LOI NOI D A U<br /> DEDAN<br /> <br /> 15<br /> <br /> CAC T H U A T N G U " VIET T A T<br /> <br /> 17<br /> <br /> Chuong 1.<br /> <br /> KHAI QUAT Q U A TRINH HINH THANH VA PHAT<br /> TRIEN<br /> <br /> C U A PHAP<br /> <br /> LUAT<br /> <br /> s6<br /> <br /> H C U TRI T U E VIET<br /> <br /> vA TIEN TRINH T H I H A N H HIEP D I N H TRIPs<br /> <br /> NAM<br /> <br /> 6 VIET N A M<br /> <br /> 23<br /> <br /> TRINH HINH T H A N H V A P H A T TRIEN CUA<br /> P H A P LUAT S O H C U TRI T U ^ VIET NAM<br /> 1. Gioi thifu chung<br /> 2. Cac giai doan phat trien cua phap luat so huu tri tu? Vi^t Nam<br /> <br /> I. K H A I Q U A T Q U A<br /> <br /> II.<br /> <br /> KHAI<br /> <br /> QUAT<br /> <br /> TIEN TRINH THI<br /> <br /> HANH<br /> <br /> HlgP DINH TRIPs<br /> <br /> 6 VIET NAM<br /> 1. Giai thieu chung<br /> 2. Cac giai doan thi hanh H i f p dinh TRIPs o Vi?t Nam<br /> III. VAl N E T V E V A N D E THI H A N H H I E P D I N H TRIPs<br /> <br /> 35<br /> 35<br /> 39<br /> GICA<br /> <br /> CAC T H A N H V I E N WTO<br /> <br /> 47<br /> <br /> 1. Van de lua chon phuong thuc npi dia hoa Hifp djnh TRIPs<br /> 2. Van de phan dinh tham quyen quan ly cac linh vuc chuyen<br /> bi^t cua quyen so huu tri tuf<br /> 3. Van de xet xu cac tranh chap ve quyen so huu tri t u | tai toa an<br /> Chuang<br /> <br /> 2.<br /> <br /> HQI<br /> <br /> NHAP<br /> <br /> QUOC<br /> <br /> 23<br /> 23<br /> 25<br /> <br /> TE VE BAQHO<br /> <br /> QUYEN<br /> <br /> 48<br /> 58<br /> 64<br /> <br /> TAC GIA<br /> <br /> VA QUYEN LIEN QUAN 6 VIET NAM<br /> <br /> 69<br /> <br /> I. G I O I T H I E U C H U N G V E Y E U C A U Q U O C T E B A O H Q Q U Y E N<br /> TAC GIA VA Q U Y E N LIEN Q U A N<br /> II. B A O H O Q U Y E N T A C G I A T H E O P H A P L U A T S O<br /> <br /> HlIU<br /> <br /> TRI T U ?<br /> <br /> VIET N A M<br /> <br /> 1. Doi tugng thuQC pham vi bao hp quyen tac gia<br /> .••<br /> 2. Doi tugmg khong thuoc pham vi bao ho quyen tac gia<br /> •5<br /> <br /> 3. Cac quyen dupe bao ho cua tac gih, chu so huu quyen tac gia<br /> 4. Ngoai 1? cua quyen tac gia<br /> 5. Thoi han bao ho quyen tac gia<br /> <br /> 87<br /> Ill<br /> 117<br /> <br /> III. BAO H O Q U Y E N L I E N Q U A N THEO P H A P L U A T SO HUXJ T R I<br /> T U E VIET NAM<br /> 1. Doi tugng va dieu ki^n b^o hg quyen lien quan<br /> 2. Ngu'oi bieu dien va cac quyen duoc bao hp<br /> 3. Nha san xuat ban ghi am, ghi hinh va cac quyen dupe bao hp<br /> 4. To chuc phat song va cac quyen dupe bao hp<br /> 5. Ngoai le cua quyen lien quan<br /> 6. Thoi han bao hp quyen lien quan<br /> <br /> 122<br /> 122<br /> 128<br /> 134<br /> 136<br /> 139<br /> 145<br /> <br /> Chuang 3. H O I N H A P Q U O C T E V E B A O H O Q U Y E N S 6 HLfU<br /> C 6 N G NGHIEP 6 VIET N A M<br /> I.<br /> <br /> G l 6 l T H I E U C H U N G VE Y E U C A U Q U O C TE B A O HQ Q U Y E N<br /> SO H C U CONG N G H I E P<br /> <br /> II. B A O H O S A N G CHE THEO P H A P LUAT SO HLfU TRI TUE<br /> <br /> VIET NAM<br /> 1. Khai ni|m va dieu kien bao hp sang che<br /> 2. Doi tupng khong dupe bao hp voi danh nghia sang che<br /> 3. Nguyen tac nop don dau tien trong yeu cau bao hp sang che<br /> 4. Cac quyen doi voi sang che, thoi han bao hp va ngoai le cua<br /> g<br /> quyen dupe bao hp<br /> 5. Ngoai le khac cua dpc quyen sang che<br /> <br /> III. BAO H O K I E U D A N G C O N G N G H I E P T H E O P H A P LUAT SO<br /> HUU TRI T U E VIET NAM<br /> 1. Khai ni§m va dieu kien bao hp kieu dang cong nghiep<br /> 2. Doi tupng khong dupe bao hp voi danh nghia kieu dang cong<br /> nghifp<br /> 3. Cac quyen doi voi kieu dang cong nghiep, thoi han bao hp va<br /> ngoai If cua quyen dupe bao hp<br /> IV. B A O H O T H I E T K E B 6 T R I M A C H T I C H H O P B A N D A N THEO<br /> P H A P LUAT SO HlfU TRI TUE VIET N A M<br /> 1. Khai nifm va dieu kifn b^o hp thiet ke bo trf mach ti'ch hpp<br /> ban dan<br /> 6<br /> <br /> 147<br /> <br /> 147<br /> 153<br /> 153<br /> 160<br /> 164<br /> 168<br /> 175<br /> <br /> 2. Doi tupng khong dupe bao hp voi danh nghia thiet ke bo trf<br /> 3. Cac quyen doi voi thiet ke bo tri, thoi han bao hp va ngoai le<br /> ciia quyen dupe bao hp<br /> V. B A O H Q N H A N H l g u v A TEN THL/ONG M A I THEO P H A P<br /> LUAT SO HUtJ TRI TUE VIET NAM<br /> 1. Khai ni#m va dieu kien bao hp nhan hieu<br /> 2. Nhan hieu noi tieng<br /> 3. Nhan hieu tap the^ nhan hieu ehung nhan, nhan hieu lien ket<br /> 4. Dau hieu nSm ngoai kha nang dang ky bao hp nhan hif u<br /> 5. Cac quyen doi voi nhan hieu, thoi han bao hp va ngoai 1? cua<br /> quyen dupe bao hp<br /> 6. Bao hp ten thuong mai 6 Viet Nam<br /> V I . B A O H O CHI D A N D I A L Y THEO P H A P LUAT Sd H U U TRI<br /> TUE VIET N A M<br /> 1. Khai ni§m va dieu kien bao hp chi dan dia ly<br /> 2. Doi tupng khong dupe bao hp voi danh nghia chi dan dia ly<br /> 3. Cac quyen doi voi chi dan dia ly va ngoai 1? cua quyen dupe bao hp...<br /> VII. B A O H O B I M A T K I N H D O A N H THEO P H A P LUAT SO HUtJ<br /> TRI TUE VIET N A M<br /> 1. Khai ni§m va dieu kien bao hp bi mat kinh doanh<br /> 2. Cac quyen doi voi bi mat kinh doanh va ngoai le cua quyen<br /> dupe bao hp<br /> 3. Bao mat du lieu thu nghiem dupe pham, san pham nong hoa va<br /> dix li§u bi mat khac<br /> CHONG CANH TRANH KHONG L A N H MANH THEO P H A P<br /> LUAT SO HUtJ TRI TUp VIET NAM<br /> 1. Chong canh tranh khong lanh manh theo Dieu 39 Hiep dinh<br /> TRIPs va Cong uoe Paris<br /> 2. Chong canh tranh khong lanh manh trong llnh vi^c so huu<br /> cong nghifp theo phap luat so hiru tri tu§ Vi?t Nam<br /> <br /> 194<br /> 1^4<br /> 1^8<br /> 198<br /> 200<br /> 205<br /> 208<br /> 223<br /> 227<br /> 231<br /> 231<br /> 234<br /> 238<br /> 242<br /> 242<br /> 245<br /> 246<br /> <br /> VIII.<br /> <br /> 179<br /> 179<br /> 183<br /> 184<br /> 187<br /> 187<br /> <br /> 249<br /> 249<br /> 254<br /> <br /> Chuang 4. H O I NHAP QUOC TE VE B A O HQ QUYEN D O I V 6 l<br /> G I 6 N G CAY TRONG d VIET NAM<br /> <br /> 260<br /> <br /> I. GIOI THIEU CHUNG V E YEU CAU QU6c Tfi B A O H O GIONG<br /> CAY TRONG<br /> <br /> 260<br /> 7<br /> <br /> II. V A I NET VE DIEU 27:3(B) HIEP D I N H TRIPS vA SlJ Ll/A C H O N<br /> CUA VIET N A M T R O N G B A O H O G I O N G C A Y T R O N G<br /> <br /> II. D A C DIEM CO B A N CUA HE T H O N G SUI GENERIS VE QUYEN<br /> D O I V O I GIONG C A Y TRONG 6 VIET N A M<br /> <br /> 267<br /> <br /> CAC BANG BIEU<br /> 273<br /> :^:<br /> <br /> 1. Khai niem quyen doi vai giong cay trong, giong cay trong, vat<br /> li|u nhan giong, vat li|u thu hoach<br /> 2. Dieu klen bao ho giong cay trong<br /> 3. Nguyen tac npp don dau tien va nguyen tac chpn tao hoac<br /> plaat hien va phat trien dau tien trong yeu cau bao ho giong<br /> ;<br /> cay trong<br /> .' " 4. Cac quyen dugc bao hp d o i v o i giong cay trong va thoi han<br /> bao ho<br /> 5. Quyen tarn thai doi vai giong cay trong va m o rpng quyen cua<br /> ^^<br /> chu bSng bao hp<br /> 6. Ngoai le ciia quyen doi v o i giong cay trong<br /> <br /> 306<br /> 311<br /> <br /> Chuang 5. H Q I N H A P Q U O C T E V E T H I / C T H I Q U Y E N S 6 H C U<br /> TRI TUE 6 VIET N A M<br /> <br /> 319<br /> <br /> I . GIOI THIEU C H U N G VE YEU C A U QUOC TE THl/C T H I QUYEN<br /> S O HLfU TRI TUE<br /> <br /> 319<br /> <br /> I I . THL/C T H I QUYEN S 6 HUtJ TRI TUE T H E O P H A P L U A T S 6<br /> H C U TRI TUE VIET N A M<br /> <br /> 322<br /> <br /> 1. Yeu cau khai quat ve thuc thi quyen so h i i u t r i tu? tai Hi?p<br /> dinh TRIPS<br /> 2. Thyc thi quyen sa him tri tu§ thong qua thu tuc dan sy a Vi^t<br /> Nam<br /> 3. Thuc thi quyen so h i j u t r i tu§ thong qua thu tyc hanh chinh 6<br /> Vi^t Nam<br /> 4. Thuc thi quyen so hmi tri tu§ thong qua thii tuc hinh sir a Vi?t<br /> Nam<br /> :<br /> ' 5. Thuc thi quyen so hiju tri tu§ thong qua bien phap kiem soat<br /> hang hoa xuat nhap khau boi co quan hai quan a Viet Nam<br /> PHULUC<br /> <br /> 8<br /> <br /> 273<br /> 276<br /> <br /> ',, ,,:.<br /> <br /> 'ii-^yr<br /> <br /> •.•••V.I<br /> <br /> •"f<br /> <br /> Bang 4.1: Cap phdn loai thuc vat cua cdy khoai lang theo ten khoa hoc (tieng<br /> Latinh) vd ten thubng goi trong tiehg Anh<br /> <br /> 27S<br /> <br /> Bang 4.2: Danh muc cdc giong loai thuc vat dugc bdo ho, quy dinh tqi Cong<br /> 299<br /> 304<br /> <br /> 322<br /> 326<br /> 344<br /> 382<br /> 391<br /> 412<br /> <br /> uac UPOV Van kien 1961/1972<br /> <br /> 2S1<br /> <br /> Bang 4.3: Danh muc loai cdy trong dugc bao ho a Viet Nam, quy dinh bai Bo<br /> Nong nghiep va Phat trien nong than<br /> <br /> 2S4<br /> <br /> LOINOIDAU<br /> <br /> PHULVC<br /> <br /> :;V ' 1 '<br /> <br /> Bang 1: Van ban phdp Ixj lien quan dm quyen tdc gid vd quy dinh khen<br /> thuang sang kieh cdi tien ky thuat hap ly hoa sdn xud't a Viet Nam<br /> giaidoan 1945-1975<br /> <br /> 412<br /> <br /> Bang 2: Van ban phdp ly lien quan den quyen tdc gia vd quyen sa hO-u cong<br /> nghiep a Viet Nam giai doan phdt trim kink tekehoach hoa tap<br /> trung 1976-1986 keo ddi den cuoi nhimg nam 1980<br /> <br /> 413<br /> <br /> Bdytg 3: Van ban phdp ly lien quan den quym tdc gia vd quym sa huu cdng<br /> nghiep a Viet Nam nhimg nam ddu ddi mai<br /> Bang 4: Van ban phdp ly<br /> <br /> 414<br /> <br /> bao ho quym sa him tri tue a Viet Nam giai<br /> <br /> doan 1995-1998<br /> <br /> 415<br /> <br /> Bang 5: Van ban phdp ly ve bdo ho quym sa him tri tue a Viet Nam giai<br /> doan 1999-2004<br /> <br /> 415<br /> <br /> Bang 6: Van ban phdp ly ve bdo ho quy^n sa him tri tue a Viet Nam tie<br /> thdng 6-2005 dm thdng 8-2013<br /> <br /> 417<br /> <br /> Bang 7: Hiep dinh thdnh lap WTO vd cdc Phu luc dinh kern<br /> <br /> 421<br /> <br /> Bang 8: Cdc hiep dinh da phuang thugc Phu luc lA dinh kem Hiep dinh<br /> thdnh lap WTO<br /> <br /> 422<br /> <br /> Bang 9: Cdc cdng udc, hiep dinh quoc te'da phuang ve sa him tri tue vd tu<br /> each thdnh vim cua Viet Nam, tinh dm ngdy 14-8<br /> <br /> 2023<br /> <br /> '.....21<br /> .'•<br /> <br /> ,<br /> <br /> , :,<br /> <br /> 423<br /> \<br /> <br /> ..41<br /> <br /> • "'i vjM l<br /> <br /> f i ,<br /> <br /> _<br /> <br /> r<br /> <br /> f<br /> <br /> t<br /> <br /> i<br /> <br /> Cuol nam 1995, khi dang la mot gidng vien c6 thdm nien 5 nam a To Bo<br /> mon Luat Dan su, Truang Dai hoc Ludt Ha Noi, toi chung kieh mot su kien<br /> khd an tmng trong tri nha cua minh. Do la su ra dai cua Bo ludt Ddn su<br /> ngdy 28-10-1995. Von la mot hoc sink say me mon van hoc nhd't trong suot<br /> nhimg thdng nam tuoi hoc trb, phan toi dac biet xjeu thich trong Bo ludt<br /> khong nhieu, khodng 30 dieu ludt quy dinh bdo ho quym tdc gid thugc phan<br /> quyen so him tri tue vd chuyen giao cdng nghe. Nhung cum tit "quyen so<br /> hitu tri tue" thuc su dd khac mot ddu an rat manh trong toi hoi tinh sang<br /> trgng, quyen rU day chat "tri tue" cua no.<br /> Chang CO gi bat ngb hay ngac nhien khi toi nam 1999-2000, ludn van<br /> cao hgc ludt cua toi mang ten "Mot so" van de ve quyen tdc gid trong<br /> luat dan su Viet Nam". Viet ve qmjen tdc gid dd mang Iqi cho toi ca hoi<br /> tuyet vai nhat deed the dan xen vdo mot ludn van phdp ly nhimg gi thugc<br /> ve van hgc vd nghe thudt, nhimg gi dd mang ddu ah that sdu dam, dd gop<br /> phan Ian lao trong viec tqo nen tdm Hon vd tinh each cua toi ke tie thud<br /> thieu thai. Hodn todn bang nhimg cam nhdn het site trong treo cua minh,<br /> toi dd cd dip viet ve Nguyin Du vai Truyen Kieu, ve Van Cao, ve Nguyen<br /> Tudn, ve Xudn Quynh, vl To Nggc Vdn, ve Colleen McCullough... Hg Id<br /> cdc tdc gid vdi nhieng tdc phd'm cua minh, du. dung di ddi thuang hay vi dqi<br /> l&n lao dd gdp phan tqo nen mot tdm hon Viet ddy chat nhdn vdn trong toi.<br /> Lam sao toi cd the quen thai khac nhUng van tha gian di md rung rimg<br /> nude mat cua True Thdng viet ve ngudi me gid tdo tan day thuang yeu dd<br /> khudi nay dugc ghi Iqi trong ban thao ludn vdn cua minh vai ngdp trdn tinh<br /> yeu me, tinh yeu que huang:<br /> '<br /> "Ld ngo lay a bd song<br /> ', ''; ^'' , '<br /> Bd song van gid ngudi khong thdy v^<br /> Xin ngudi hay trd ve que<br /> Mgtldncudi...mgtldnv^cudith6i<br /> <br /> 10<br /> <br /> '<br /> <br /> !<br /> <br /> i<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2