intTypePromotion=1

bảo vệ rơle trạm biến áp 110KV, chương 15

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
396
lượt xem
164
download

bảo vệ rơle trạm biến áp 110KV, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ác thông số cần thiết cho việc tính toán bảo vệ 1. Máy biến áp. Cấp điện áp (kV) Thông số Công suất danh định (MVA) Điện áp danh định (kV) Dòng điện danh định (A) Tổ đấu dây Giới hạn thay đổi đầu phân áp (%) Điện áp cực đại (kV) Điện áp cực tiểu (kV) Tỷ số biến đổi của máy biến dòng: nI = IS/IT 110 (kV) 25 115 125,5 YN (0) 16 133,5 96,6 200/5 35 (kV) 25 38,5 375 y () 5 40,42 36,58 100/5 10 (kV) 25 10,5 1312.....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ rơle trạm biến áp 110KV, chương 15

  1. Ch-¬ng 15 ChØnh ®Þnh c¸c th«ng sè cña b¶o vÖ vµ kiÓm tra sù lµm viÖc cña b¶o vÖ 5.1. C¸c th«ng sè cÇn thiÕt cho viÖc tÝnh to¸n b¶o vÖ 1. M¸y biÕn ¸p. CÊp ®iÖn ¸p (kV) 110 (kV) 35 (kV) 10 (kV) Th«ng sè C«ng suÊt danh ®Þnh 25 25 25 (MVA) §iÖn ¸p danh ®Þnh (kV) 115 38,5 10,5 Dßng ®iÖn danh ®Þnh (A) 125,5 375 1312 Tæ ®Êu d©y YN (0) y () d () -11 Giíi h¹n thay ®æi ®Çu 16 5 0 ph©n ¸p (%) §iÖn ¸p cùc ®¹i (kV) 133,5 40,42 10,5 §iÖn ¸p cùc tiÓu (kV) 96,6 36,58 10,5 Tû sè biÕn ®æi cña m¸y 200/5 100/5 3000/5 biÕn dßng: nI = IS/IT
  2. 2. C¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n ng¾n m¹ch ë ch-¬ng 1 (B¶ng 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). 5.2. ChØnh ®Þnh b¶o vÖ so lÖch dïng r¬le 7UT51. 5.2.1. C¸c th«ng sè cÇn chØnh ®Þnh. a. Ng-ìng t¸c ®éng cÊp 1. ISL>. Ng-ìng t¸c ®éng nµy chÝnh lµ ®o¹n a cña ®Æc tÝnh t¸c ®éng (H.4.1), biÓu thÞ dßng khëi ®éng (IDIFF) min cña b¶o vÖ khi xÐt ®Õn dßng kh«ng c©n b»ng (Ikcb) cè ®Þnh qua r¬le trong chÕ ®é lµm viÖc b×nh th-êng. Dßng kh«ng c©n b»ng sinh ra do dßng tõ ho¸ giíi h¹n ®iÒu chØnh ®Çu ph©n ¸p vµ sai sè cña BI. Th-êng chän IDIFF = (0,3  0,4) Id ®B.  §é dèc cña ®o¹n ®Æc tÝnh b (SLOPE1) §é dèc ®o¹n ®Æc tÝnh nµy ®¶m b¶o cho r¬le lµm viÖc tin cËy trong tr-êng hîp kh«ng c©n b»ng x¶y ra do sai sè cña BI vµ thay ®æi ®Çu ph¶n ¸p cña m¸y biÕn ¸p. §é dèc cña ®Æc tÝnh ®-îc x¸c ®Þnh theo ®é lín gãc 1. Theo nhµ s¶n xuÊt th× tèc ®é dèc (SLOPE1) lµ 0,250 th× cho phÐp thay ®æi ®Çu ph¶n ¸p cña m¸y biÕn ¸p tíi 20%.  §é dèc cña ®o¹n ®Æc tÝnh C (SLOPE2). §o¹n ®Æc tÝnh nµy cã møc ®é h·m lín h¬n, nh»m ®¶m b¶o cho r¬le lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn dßng kh«ng c©n b»ng lín, BI bÞ b·o hoµ khi cã ng¾n m¹ch ngoµi.
  3. §é dèc cña ®o¹n ®Æc tÝnh ®-îc x¸c ®Þnh theo ®é lín cña gãc 2 (th-êng 1 < 2  500). b. Ng-ìng t¸c ®éng cÊp 2 (ISL>>). Khi dßng so lÖch ®¹t ®Õn ng-ìng nµy (®o¹n ®Æc tÝnh d) th× r¬le t¸c ®éng ngay lËp tøc kh«ng kÓ møc ®é dßng h·m. 1 Ng-ìng nµy th-êng ®-îc chØnh ®Þnh ë møc IDIFF b»ng ) UN % lÇn Idd cña m¸y biÕn ¸p. c. Tû lÖ hµi bËc hai vµ bËc 5 trong dßng so lÖch. Khi tû lÖ hµi bËc hai vµ n¨m ®¹t tíi ng-ìng chØnh ®Þnh tÝn hiÖu c¾t sÏ bÞ kho¸ tr¸nh r¬le khái t¸c ®éng nhÇm. d. Ph¹m vi h·m bæ sung. Vïng h·m bæ sung b¾t ®Çu tõ dßng ®iÖn h·m IH = 7.Id®B. e. Thêi gian trÔ. f. Thêi gian trë vÒ. 5.2.2. Vµo th«ng sè m¸y biÕn ¸p, ®Þa chØ khèi 11. Tõ c¸c th«ng sè danh ®Þnh cña m¸y biÕn ¸p, r¬le sÏ tù tÝnh to¸n ®Ó thÝch øng víi tæ ®Êu d©y vµ dßng danh ®Þnh cña c¸c cuén d©y theo ch-¬ng tr×nh ®· lËp s½n. R¬le yªu cÇu c¸c th«ng sè cña c¸c cuén d©y m¸y biÕn ¸p nh- sau: - C«ng suÊt danh ®Þnh cña m¸y biÕn ¸p (MVA)
  4. - §iÖn ¸p danh ®Þnh cña m¸y biÕn ¸p (kV) - Dßng danh ®Þnh s¬ cÊp cña BI (A) - Sè hiÖu tæ ®Êu d©y cña m¸y biÕn ¸p. NÕu m¸y biÕn ¸p cã ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p, thay cho ®iÖn ¸p danh ®Þnh b»ng ®iÖn ¸p (UN). U max .U min UN = 2. (kV) U max  U min Trong ®ã: Umax, Umin lµ c¸c gi¸ trÞ ®iÖn ¸p lín nhÊt vµ nhá nhÊt cã thÓ ®¹t ®-îc khi thay ®æi ®Çu ph©n ¸p. T-¬ng øng ta cã: 133,5.96,6 PhÝa 110kV: UN1 = 2. = 112,1 (kV) 133,5  96,6 40,42.36.58 PhÝa 35kV: UN2 = 2. = 38,4 (kV) 36,58  40,42 PhÝa 10kV; UN3 = 10,5 (kV). Thø tù vµo th«ng sè m¸y biÕn ¸p cho r¬le ®-îc m« t¶ nh- sau: §Þa chØ; LÖnh vµ sè liÖu. M« t¶. 1100 Më khèi "D÷ liÖu MBA". TRANSFORMER DATA D÷ liÖu cuén 1 (Cuén cao ¸p). 1102 UN WIND 1 §iÖn ¸p danh ®Þnh cña cuén 1; 112,1 kV UNI = 112,1 kV 1103 PN WIND 1 C«ng suÊt danh ®Þnh cuén 1: 25 MVA SI = 25 MVA
  5. 1104 IN CT WIND 1 Dßng s¬ cÊp danh ®Þnh cña BI ®Æt ë 200 A cuén 1 : IBId® = 200 A 1105 CT1 STAR PT §iÓm ®Êu sao cña BI cuén 1 TOWARDS TRANSF. ë phÝa m¸y biÕn ¸p. 1106 I0 HANDLE Xö lý dßng I0 cña cuén 1: I0 - ELIMINATION I0 bÞ lo¹i trõ. 1107 IN CT STP 1 Dßng s¬ cÊp danh ®Þnh cña BI ®Æt ë 200 A d©y nèi trung tÝnh: IBI = 200 A 1108 CT1 EAR - PT §iÓm nèi ®Êt cña BI trung tÝnh ë TOWARDS TRANSF phÝa MBA D÷ liÖu cuén 2. 1121 VECTOR GR2 Sè hiÖu tæ ®Êu d©y cuén 2; 12 y (Y) cã sè hiÖu lµ 12. 1122 UN WIND 2 §iÖn ¸p danh ®Þnh cuén 2: 38,4 kV UN2 = 38,4 kV 1123 PN WIND 2 C«ng suÊt danh ®Þnh cuén 2: 25 MVA S2 = 25 MVA 1124 CT WIND 2 Dßng s¬ cÊp danh ®Þnh cña BI ®Æt ë 1000 A cuén 2: IBId® = 1000 A 1125 CT2 STAR P T §iÓm ®Êu sao cña BI cuén 2 ë phÝa TOWARDS TRANSF. thanh gãp D÷ liÖu cuén 3 1141 VECTOR GR3 Sè hiÖu tæ ®Êu d©y cuén 3 (-11) cã 11 sè hiÖu lµ 11
  6. 1142 UN WIND 3 §iÖn ¸p danh ®Þnh cuén 3 10,5 kV UN3 = 10,5 kV. 1143 PN WIND 3 C«ng suÊt danh ®Þnh cuén 3 25 MVA S3 = 25 MVA. 1144 IN CT WIND 3 Dßng s¬ cÊp danh ®Þnh cña BI cña 3000 A cuén 3. IBI = 3000 A.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2