intTypePromotion=1

bảo vệ rơle trạm biến áp 110KV, chương 2

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
423
lượt xem
212
download

bảo vệ rơle trạm biến áp 110KV, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán ngắn mạch tại các vị trí trên sơ đồ nhằm tìm ra dòng sự cố (ngắn mạch) lớn nhất và nhỏ nhất đi qua vị trí đặt bảo vệ, phục vụ cho chỉnh định và kiểm tra độ nhạy của bảo vệ. Đối với trạm thiết kế bảo vệ phải tính dạng ngắn mạch nhsau: Để tìm dòng ngắn mạch lớn nhất qua bảo vệ: Tính ngắn mạch 3 pha N(3), ngắn mạch một pha N(1) ngắn mạch 2 pha chạm đất N(1,1). Để tìm dòng ngắn mạch nhỏ nhất qua bảo vệ: Tính ngắn mạch 2 pha...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ rơle trạm biến áp 110KV, chương 2

  1. Ch-¬ng 2 TÝnh to¸n ng¾n m¹ch phôc vô cho b¶o vÖ r¬ le TÝnh to¸n ng¾n m¹ch t¹i c¸c vÞ trÝ trªn s¬ ®å nh»m t×m ra dßng sù cè (ng¾n m¹ch) lín nhÊt vµ nhá nhÊt ®i qua vÞ trÝ ®Æt b¶o vÖ, phôc vô cho chØnh ®Þnh vµ kiÓm tra ®é nh¹y cña b¶o vÖ. §èi víi tr¹m thiÕt kÕ b¶o vÖ ph¶i tÝnh d¹ng ng¾n m¹ch nh- sau:  §Ó t×m dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt qua b¶o vÖ: TÝnh ng¾n m¹ch 3 pha N(3), ng¾n m¹ch mét pha N(1) ng¾n m¹ch 2 pha ch¹m ®Êt N(1,1).  §Ó t×m dßng ng¾n m¹ch nhá nhÊt qua b¶o vÖ: TÝnh ng¾n m¹ch 2 pha N(2), ng¾n m¹ch mét pha N(1) ng¾n m¹ch 2 pha ch¹m ®Êt N(1,1). Khi tÝnh ng¾n m¹ch sö dông c¸c gi¶ thiÕt.  Coi tÇn sè lµ kh«ng thay ®æi trong thêi gian ng¾n m¹ch.  Bá qua hiÖn t-îng b·o hoµ cña m¹ch tõ trong lâi thÐp c¸c phÇn tö.  Bá qua ¶nh h-ëng cña phô t¶i ®èi víi dßng ng¾n m¹ch.  Bá qua ®iÖn trë cña c¸c phÇn tö.
  2.  Cäi phÝa 35 KV cña m¸y biÕn ¸p trung tÝnh c¸ch ®iÖn hoµn toµn víi ®Êt.
  3. §2.1. VÞ trÝ ®Æt b¶o vÖ vµ c¸c ®iÓm ng¾n m¹ch. 110KV N1 BI1 B1 B2 N2 BI2 BI3 35KV 10KV N3 §2.2. C¸c ®¹i l-îng c¬ b¶n. Chän c«ng suÊt c¬ b¶n: Scb = 100 MVA Chän ®iÖn ¸p c¬ b¶n: Ucb = UTb c¸c cÊp VËy: UCb1 = 115 KV; UCb2 = 37 KV; UCb3 = 10,5 KV Chän : EHT = 1. §2.3. §iÖn kh¸ng cña c¸c phÇn tö.  §iÖn kh¸ng c¸c phÇn tö ®-îc tÝnh trong hÖ ®¬n vÞ t-¬ng ®èi c¬ b¶n (T®cb ký hiÖu: cb)
  4. 1. §iÖn kh¸ng hÖ thèng. Theo tµi liÖu tÝnh to¸n ng¾n m¹ch cña Trung t©m §iÒu ®é MiÒn B¾c (A1) ®èi víi tr¹m biÕn ¸p H-ng §«ng, t¹i thanh c¸i 110kV cã: SN max = 338 MVA ; Z0 / Z1 = 0,75 SN min = 283 MVA.  Gi¸ trÞ ®iÖn kh¸ng thø tù thuËn. ChÕ ®é hÖ thèng cùc ®¹i: Scb 100 XHTmax (*cb) =  = 0, 296. S N max 338 ChÕ ®é hÖ thèng cùc tiÓu: Scb 100  XHTmin (*cb) = N min S 283 = 0, 353.  Gi¸ trÞ ®iÖn kh¸ng thø tù kh«ng. ChÕ ®é hÖ thèng cùc ®¹i: XOHTmax (*cb) = 0,75 . XHTmax (*cb) = 0,75 . 0,296 = 0,222. ChÕ ®é hÖ thèng cùc tiÓu. XOHTmin (*cb) = 0,75 . XHTmin (*cb) = 0,75 . 0,353 = 0,265. 2. §iÖn kh¸ng cña m¸y biÕn ¸p: (MBA)
  5. 1 C U N %  (U N T %U N  H %  U N  H % C C T 2 1  (10,25%  17,98%  6,64%)  10,75% 2 1 C U N %  (U N T %U N  H %  U N  H % T T C 2 1  (10,25%  6,64%  17,98%)  0,45%  0 2 1 T U N %  (U N  H %U N  H %  U N T % H C C 2 1  (6,64%  17,98%  10,25%)  7,14% 2 §iÖn kh¸ng c¸c cuén d©y: C U N %.Scb 10,75.100 X B (*cb )  C  = 0,430 100.SdmB 100.25 XTB(*cb) = 0 v× UTN%  0 H U N %.Scb 7,14.100 X H B (*cb )   = 0,285 100.SdmB 100.25
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2