intTypePromotion=1
ADSENSE

Bí quyết cho lần đầu cầm máy quay

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

179
lượt xem
70
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời gian tiệc tùng lễ hội trong năm là cơ hội cho các tay máy quay phim trổ tài. Với những người mới mua máy đang hào hứng, đôi khi họ lúng túng với việc bắt đầu từ đâu. Vài bí quyết sau có thể giúp bạn khởi sự tự tin hơn với đoạn phim đầu tiên của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí quyết cho lần đầu cầm máy quay

  1. Bí quy t cho l n uc m máy quay
  2. Th i gian ti c tùng l h i trong năm là cơ h i cho các tay máy quay phim tr tài. V i nh ng ngư i m i mua máy ang hào h ng, ôi khi h lúng túng v i vi c b t ut âu. Vài bí quy t sau có th giúp b n kh i s t tin hơn v i o n phim u tiên c a mình. 1. Hi u rõ v chi c máy quay c a mình. B t kỳ ngư i th gi i nào cũng ph i bi t và hi u rõ công c c a mình. Tương t như v y, ngư i c m máy ph i hi u rõ v chi c máy quay c a mình. B n nên dành th i gian s d ng máy, làm quen v i các ch c năng i u khi n, h c cách b t/t t, thao tác ch n ch nhanh chóng. Có như v y thì khi m t s vi c áng chú ý di n ra, b n m i có th s n sàng ghi nh n l i. 2. Gi ch c máy. Không gì t i t hơn vi c rung máy khi quay phim. i u này khi n m c tiêu ghi hình không chu n xác và nh hư ng n ch t lư ng video. Cho nên hãy gi máy th t ch c b ng cách gi máy b ng c hai tay và tỳ vào tư ng rào có i m t a. 3. Luôn chú ý n ngu n sáng. M t ngư i có kh năng thích nghi v i i u ki n thi u sáng t t hơn máy quay. Trong i u ki n ánh sáng y u nh t, m t ngư i có th nhanh chóng làm quen và nhìn ư c v t, nhưng máy quay không th .
  3. Ngu n sáng t nhiên luôn là l a ch n t t nh t Vì v y, t t nh t, hãy quay video c a mình dư i ánh n ng m t tr i. N u b t bu c ph i quay trong nhà, hãy b t th t nhi u èn mà không nh hư ng n không gian chung. Khi có thêm ngu n ánh sáng ph tr , ch t lư ng video s p hơn. 4. ng bao gi chĩa máy quay vào m t i tư ng. M t trong nh ng l i ph bi n nh t c a nh ng ngư i quay phim nghi p dư m i làm quen v i máy là v i vã xông th ng n trư c m t ai ó và chĩa ngay máy quay vào m t r i sau ó t h i vì sao ch th ch ng tho i mái m t chút nào.
  4. R t nhi u ngư i tr nên căng th ng khi b quay phim. Vì v y, có th giúp ch th t nhiên hơn b ng cách sau: Trư c khi quay phim, hãy ưa máy cho ch th làm quen, hãy h th quay b n trư c và hi u rõ vi c quay phim; như v y h s b t căng th ng hơn. Cách th c này cũng hi u qu i v i tr con. Cho phép tr làm quen v i máy quay trư c khi b m máy Và trên h t, ng quá b n tâm n u ch th chưa bi u hi n t t l m vì b n có th biên t p l i sau ó.
  5. 5. Ph n m m biên t p video – ngư i b n quan tr ng. B n nghĩ r ng o n phim dài 3 ti ng v các v khách n d l cư i c a mình là hay nh t. Nhưng b n bè và gia ình b n có th không ng ý. Do v y, hãy quay th t nhi u video và dành th i gian biên t p, c t g n l i cho phim có ti t t u và m ch d n t t hơn. T p trung vào các kho nh kh c khó quên c a b a ti c. Quên vi c ghi nh n ai n vào th i i m nào i vì b n không ph i là m t s gia ph i quan tâm n nh ng chi ti t t nh t ó. Nh ng hư h ng và cách b o qu n camcorder
  6. V i nhu c u gia ình, máy quay k thu t s hi n ã chi m lĩnh th trư ng. Khá hi n i, d s d ng, nhưng n u không bi t dùng, hư h ng b c m bi n có th khi n b n ph i tr giá cao Hư h ng thư ng g p i v i máy quay phim k thu t s , nh ng hư h ng thư ng g p nh t là b c m bi n nh CCD. Chúng b hư do nhi u nguyên nhân, trong ó a s là do ngư i dùng ưa ng kính máy quay ra nh ng ngu n sáng quá m nh như m t tr i, èn có công su t l n. Khi b hư CCD, máy không nh n ư c hình nh, ho c nh n nhưng hình nh không trung th c, b s c nhi u… Hi n nay chi phí cho vi c thay m i m t CCD các i m d ch v khá cao, t 100- 200 USD. M t s các hư h ng khác cũng thư ng g p các máy quay phim k thu t s như hư m t ghi cho ĩa… Nguyên nhân do ngư i s d ng lau chùi các b ph n này ho c s d ng băng b dơ, b i b n l t vào. Chi phí thay cho nh ng cơ ph n này cũng không r , t 100 USD tr lên. Nh ng máy camcorder trên th trư ng hi n nay thư ng s d ng lo i pin s c Lithium Ion (gi ng pin s d ng cho TD ). i v i nh ng ngư i s d ng máy d ng ph thông, ph n l n thư ng máy không s d ng trong
  7. m t th i gian dài, khi nào có d p l t t m i em ra s d ng. Vì v y, nh ng máy này thư ng không ư c s c pin trong th i gian dài, d n n pin mau hư. B o qu n và s d ng Theo các chuyên gia v máy thì nh ng máy lâu không s d ng, nên s c pin thư ng xuyên, kho ng 1 ho c 1,5 tháng 1 l n. i u c n lưu ý n a, nên gi máy trong i u ki n nhi t t t, gi máy không b m m c, do máy camcorder thi t k b ng các m ch i n t . V v n băng ghi hình, không nên s d ng l i cu n băng cũ nhi u l n. Do thi t b ch ng t cho máy camcorder r t nh nên băng d b tr y xư c khi có b i b n. Băng tr y xư c s x y ra hư u t và làm gi m tu i th c a máy. i v i nh ng máy quay s d ng băng t k thu t s thì nên quay 1 l n i v i ngư i dùng ph thông. B i vì i tư ng này ít khi có d p s d ng máy, có khi trong m t năm ch quay 1 ho c 2 l n, sau ó c t máy i. Theo th i gian cu n băng lâu không dùng s b bi n d ng và b m c do m t o ra. i v i ngư i dùng chuyên nghi p, quay thư ng xuyên thì cũng ch nên quay t i a 3 l n cho m t cu n băng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2