Biên bản giao nhận hàng hóa

Chia sẻ: Trần Hữu Hiệp | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
5.120
lượt xem
403
download

Biên bản giao nhận hàng hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản giao nhận hàng hóa

  1. CÔNG TY CN HCM CHẤT MỎ CẨM PHẢ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN “Về việc kiểm tra công tác PCMB năm 2010” Thời gian: Vào hồi.......giờ.......phút, ngày .......tháng .... năm 2010 Địa điểm:............................................................................................................... I. THÀNH PHẦN: 1. Ông........................................................................ Chức vụ.......................................... 2. Ông........................................................................ Chức vụ.......................................... 3. Ông........................................................................ Chức vụ.......................................... 4. Ông........................................................................ Chức vụ.......................................... II. NỘI DUNG: Th ự c hi ệ n k ế ho ạ ch s ố ..........................ngày.......tháng........... năm 2010 c ủ a Giám đ ố c Công ty.Sau khi ki ể m tra th ự c t ế t ạ i................................ ...... và đi đ ế n th ố ng nh ấ t n ộ i dung ki ể m tra nh ư sau: 1. Công tác xây d ự ng và tri ể n khai ph ươ ng án PCMB năm 2. - Xây d ự ng ph ươ ng án PCMB năm 2010 có, không ?......................... -Ph ươ ng án PCMB c ủ a đ ơ n v ị đã ph ổ bi ế n đ ế n t ấ t c ả CBCNV (có danh sách và có ký nh ậ n đ ầ y đ ủ )............................................................................ - Danh sách đ ộ i PCMB có, không?......................................................... - Công tác t ự ki ể m tra và luy ệ n t ậ p ph ươ ng án PCMB c ủ a đ ơ n v ị , có s ổ theo dõi ghi biên b ả n:.................................................................................... 2. Các trang thi ế t b ị , d ụ ng c ụ PCMB d ự phòng c ủ a đ ơ n v ị : ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... 3.Các công trình tr ọ ng đi ể m c ầ n b ả o v ệ : ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Kiểm tra hệ thống thu lôi chống sét, cảm ứng, tiếp địa thiết bị: ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... 4. Ý kiến đơn vị:................................................................................................... III. KẾT LUẬN ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP
Đồng bộ tài khoản