Biên bản kỳ họp lần thứ 31

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
66
lượt xem
3
download

Biên bản kỳ họp lần thứ 31

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biên bản kỳ họp lần thứ 31 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản kỳ họp lần thứ 31

 1. B NGO I GIAO -------- S : 05/2009/SL-LPQT Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2009 Biên b n kỳ h p l n th 31 y ban liên Chính ph v h p tác kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào, ký t i thành ph H Chí Minh ngày 08 tháng 01 năm 2009. TL. B TRƯ NG KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I UƯ C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Th Hoàng Anh BIÊN B N KỲ H P L N TH 31 Y BAN LIÊN CHÍNH PH V H P TÁC KINH T , VĂN HÓA, KHOA H C K THU T GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA DÂN CH NHÂN DÂN LÀO I. CHƯƠNG TRÌNH KỲ H P 1. T ngày 04 n ngày 08 tháng 01 năm 2009, t i thành ph H Chí Minh, nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ti n hành Kỳ h p l n th 31 y ban liên Chính ph v h p tác kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào. oàn i bi u Chính ph Vi t Nam do ng chí Nguy n Sinh Hùng, y viên B Chính tr Ban ch p hành Trung ương ng C ng s n Vi t Nam, Phó Th tư ng thư ng tr c Chính ph , Ch t ch Phân ban h p tác Vi t Nam – Lào, Trư ng oàn. oàn i bi u Chính ph Lào do ng chí X m-xa-v t L nh-xa-vát, y viên B Chính tr Ban ch p hành Trung ương ng Nhân dân cách m ng Lào, Phó Th tư ng thư ng tr c Chính ph , Ch t ch Phân ban h p tác Lào – Vi t Nam, Trư ng oàn.
 2. Danh sách thành viên c a oàn Vi t Nam và oàn Lào (sau ây g i t t là hai Bên) ghi trong các Ph l c A và B kèm theo Biên b n. 2. Hai Bên thông qua chương trình làm vi c c a Kỳ h p, ánh giá tình hình th c hi n Hi p nh v h p tác kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t năm 2008; trao i phương hư ng nhi m v h p tác năm 2009; ký Biên b n Kỳ h p th 31 và Hi p nh v h p tác kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph Lào năm 2009. II. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N HI P NNH H P TÁC NĂM 2008 Trên cơ s Hi p nh v h p tác kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t giai o n 2006 – 2010 gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph Lào ký ngày 04 tháng 01 năm 2006 t i Viêng Chăn, Th ô nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào và Hi p nh h p tác năm 2008, hai Bên ã trao i và th ng nh t ghi nh n v tình hình th c hi n Hi p nh năm 2008 như sau: 1. Năm 2008, hai Bên ã tri n khai th c hi n nhi u th a thu n, gi i quy t k p th i nh ng v n n y sinh. Các B , ngành, a phương hai Bên ã có nhi u ho t ng giúp l n nhau dư i nhi u hình th c a d ng và có hi u qu , h p tác kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t gi a hai nư c t ư c nhi u k t qu tích c c. 2. H p tác ào t o ư c hai bên ưu tiên, s h c sinh ti p nh n m i năm 2008 v n duy trì m c cao v i 718 ngư i, tăng 12% so v i năm 2007, tăng 10.8% so v i th a thu n t u năm. Hai bên ti p t c dành quan tâm th c hi n ào t o dư i nhi u hình th c phù h p v i t ng i tư ng, áp d ng nhi u gi i pháp thi t th c nh m nâng cao ch t lư ng. Quan h thương m i, u tư có nhi u chuy n bi n tích c c. Kim ng ch xu t nh p khNu hai chi u 10 tháng u năm 2008 t 374,4 tri u USD (ư c c năm 2008 t 450 tri u USD, tăng 44% so v i năm 2007). Trong ó, Vi t Nam xu t khNu 125,6 tri u USD (tăng 50% so v i cùng kỳ), Vi t Nam nh p khNu 248,8 tri u USD (tăng 35% so v i cùng kỳ). Ho t ng u tư c a các doanh nghi p Vi t Nam ngày càng i vào n nh và có bư c ti n b vư t b c. n tháng 11 năm 2008, Chính ph Lào ã c p phép cho 157 d án v i v n u tư là 810,877 tri u USD. áng chú ý trong năm 2008, Vi t Nam là nư c ng u trong các nư c u tư vào Lào, trong ó, có nhi u d án quy mô và v n u tư l n các lĩnh v c th y i n, khai khoáng, tr ng cây công nghi p. Ti n d án ang ư c các doanh nghi p tri n khai th c hi n theo th a thu n ã ký k t. Các d án s d ng v n vi n tr m c dù còn g p nhi u khó khăn v bi n ng giá c nguyên, nhiên, v t li u nhưng h u h t ti n v n t theo th a thu n, m b o hoàn thành, bàn giao theo úng th i h n. H p tác gi a các a phương nh t là các a phương biên gi i ngày càng i vào chi u sâu, hi u qu , góp ph n c ng c và phát tri n m i quan h c bi t và h p tác toàn di n gi a hai nư c. H p tác phát tri n toàn di n, n nh vùng biên gi i ư c hai Bên quan tâm u tư v i nhi u chương trình, d án thi t th c ang ư c tri n khai v i k t qu kh quan, góp ph n tích c c vào vi c m b o an ninh, chính tr khu v c biên gi i.
 3. Các cơ ch nh m t o thu n l i cho ngư i, phương ti n, hàng hóa qua l i gi a hai nư c ã bư c u phát huy hi u qu , th c s góp ph n Ny m nh h p tác u tư thương m i gi a hai Bên. Tuy nhiên, k t qu h p tác gi a hai Bên còn chưa ư c như mong mu n, chưa th c s phát huy m t cách m nh m , hi u qu v ti m năng, quan h và các ưu ãi mà hai nư c dành cho nhau. S lư ng h c sinh sang h c t p nhi u song ch t lư ng ào t o chưa ng u, k t qu h c t p có bi n chuy n nhưng chưa u kh p các trư ng, c n có s ph i h p ch t ch hơn n a gi a hai Bên trong vi c t ch c, ng viên. Kim ng ch thương m i gi a hai nư c tăng nhưng t c tăng ch m, òi h i c n có nhi u bi n pháp hơn n a phát huy t ng h p các ti m năng trong m i thành ph n kinh t , góp ph n hoàn thành m c tiêu t 1 t USD kim ng ch xu t nh p khNu gi a hai nư c năm 2010 và 2 t USD vào năm 2015. Ho t ng u tư t k t qu tích c c, song vi c th c hi n ch báo cáo c a h u h t các doanh nghi p chưa ư c th c hi n theo quy nh; còn có doanh nghi p vi ph m quy nh, mâu thu n n i b , tranh ch p d án, gây m t oàn k t trong các doanh nghi p Vi t Nam… nh hư ng t i hình nh và nh ng k t qu mà các doanh nghi p Vi t Nam giành ư c. M t s d án s d ng v n vi n tr tri n khai còn ch m, th i gian chuNn b d án còn kéo dài nên làm tăng t ng m c u tư so v i phê duy t ban u, nh hư ng t i k ho ch mà hai Bên ã th a thu n. III. PHƯƠNG HƯ NG VÀ NHI M V CH Y U H P TÁC KINH T , VĂN HÓA, KHOA H C, K THU T NĂM 2009 Th c hi n tinh th n ch o c a B Chính tr ng C ng s n Vi t Nam và B Chính tr ng Nhân dân cách m ng Lào; trên cơ s Hi p nh H p tác gi a hai Chính ph v h p tác kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t giai o n 2006 – 2010 và căn c vào tình hình th c t c a hai nư c và khu v c, hai Bên kh ng nh quy t tâm không ng ng c ng c và phát tri n m i quan h h u ngh truy n th ng, oàn k t c bi t và h p tác toàn di n gi a hai nư c trong th i kỳ m i; ti p t c th c hi n 6 chương trình m c tiêu ã ư c th a thu n t i Hi p nh h p tác gi a hai Chính ph giai o n 2006 – 2010, năm 2009, hai Bên th a thu n m t s v n h p tác c th sau ây: 1. V ào t o phát tri n ngu n nhân l c, hai Bên kh ng nh ti p t c th c hi n Ngh nh thư v h p tác ào t o cán b ký ngày 15 tháng 01 năm 2002. Ti p t c ưu tiên ào t o b i dư ng cán b chính tr , cán b qu n lý các c p, các b c h c; cán b a phương thu c khu v c Tam giác phát tri n ba nư c Cămpuchia – Lào – Vi t Nam (CLV) và các t nh có biên gi i v i Vi t Nam; cán b các B , ngành, a phương Lào ã h c t p b i dư ng t i Vi t Nam và cán b ang làm vi c t i các chương trình, d án h p tác gi a hai Bên. Giao hai B Giáo d c và ào t o hai nư c th c hi n nghiêm các bi n pháp nâng cao ch t lư ng ào t o, m b o khâu thi tuy n u vào; tăng cư ng ôn c, ki m tra, qu n lý sinh viên Lào th c hi n nghiêm quy ch h c t p; ti n hành ánh giá toàn di n v h p tác ào t o gi a hai nư c trong th i gian qua, có gi i pháp x lý trình hai
 4. Chính ph t i Cu c h p gi a năm 2009. Cam k t ti p t c u tư nâng c p cơ s v t ch t sinh ho t cho cán b , h c sinh m i bên. Hai Bên khuy n khích ào t o cán b , h c sinh c a m i bên các ngành, các b c h c b ng ngu n v n t túc c a cá nhân ho c b ng các ngu n v n do các t ch c, doanh nghi p, các nư c khác tài tr . 2. Hai Bên khuy n khích ph i h p l p và t ch c th c hi n k ho ch, mô hình h p tác u tư trong s n xu t nông lâm nghi p các vùng biên gi i, nh t là tr ng tr t, chăn nuôi gia súc, th y s n, tr ng r ng phát tri n nông lâm s n và cùng nhau qu n lý b n v ng tài nguyên thiên nhiên; quy ho ch phát tri n kinh t , xã h i ng th i v i vi c ưu tiên ngu n v n u tư xây d ng các tuy n ư ng n i gi a hai nư c; t o i u ki n thu n l i xây d ng và phát tri n ch biên gi i khu kinh t c a khNu, thúc Ny phát tri n thương m i biên gi i; ti p t c xem xét, nâng c p các c p c a khNu phù h p v i tình hình phát tri n c a hai nư c. Khuy n khích h p tác phát tri n gi a các a phương biên gi i hai nư c và ngăn ch n vi c gian l n thương m i, tr n l u thu , buôn bán trái phép. c bi t ưu tiên h p tác u tư t i các t nh khó khăn, vùng sâu vùng xa c a Lào có chung biên gi i v i Vi t Nam nh m gi i quy t khó khăn nâng cao i s ng nhân dân. Ti p t c Ny m nh chương trình h p tác và trao i kinh nghi m trong lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, th y s n, khí tư ng th y văn, môi trư ng, qu n lý tài nguyên dư i nhi u hình th c; b o v r ng g n v i nh canh nh cư và b o v môi trư ng, c bi t là khu v c biên gi i. 3. Khuy n khích và t o i u ki n cho các ho t ng giao lưu văn hóa, xúc ti n và qu ng bá du l ch, chương trình du l ch tr n gói và n i ti p gi a hai nư c nh m áp ng nhu c u du l ch c a nhân dân hai nư c và khách du l ch t nư c th 3 n hai nư c b ng ư ng b , ư ng không; ph i h p v i Cămpuchia th c hi n chương trình “Ba qu c gia m t i m n”. Phía Vi t Nam giúp phía Lào t ch c thành công SEAGames 25 năm 2009 t i Lào và oàn th thao Lào t thành tích cao. Ph i h p h p tác trong lĩnh v c phòng, ch ng các d ch b nh lây lan và th c hi n Hi p nh Ki m d ch y t biên gi i gi a hai nư c. Hai Bên nh t trí tăng cư ng h p tác trong lĩnh v c thông tin báo chí, xu t b n, phát thanh truy n hình. Phía Vi t Nam s n sàng c chuyên gia và trao i kinh nghi m v các v n văn hóa, xã h i, thông tin truy n thông, vi c làm, xóa ói gi m nghèo; h p tác ch t ch ki m soát phòng ch ng tr n l u thu , buôn bán trái phép; buôn bán, v n chuy n trái phép ch t gây nghi n qua biên gi i; buôn bán ph n và tr em. Hai Bên ti n hành trao i phóng viên báo chí nh m tăng cư ng s hi u bi t l n nhau v kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t, xã h i gi a nhân dân hai nư c và trong khu v c. Hai Bên dành ưu tiên, t o i u ki n thu n l i trong vi c ph i h p tìm ki m, c t b c và h i hương hài c t các li t s Vi t Nam hy sinh qua các th i kỳ Lào.
 5. 4. Hai Bên ng h và giao ngành thương m i hai Bên ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương hai nư c tri n khai th c hi n thành công án phát tri n thương m i gi a hai nư c giai o n 2008 – 2015 theo m c tiêu kim ng ch hai chi u 1 t USD vào năm 2010, 2 t USD năm 2015. Ti p t c dành ưu tiên ưu ãi cho nhau trên cơ s quan h c bi t s n có, ti p t c th c hi n các cơ ch ưu ãi ã th a thu n v thu su t thu nh p khNu i v i hành hóa có xu t x t hai nư c; nghiên c u m r ng danh m c các m t hàng ư c hư ng thu su t b ng 0%. K t năm 2009 tr i, i v i danh m c hàng hóa ã ư c hư ng ưu ãi gi m thu t 0% n 50% c a hai Bên s ti p t c ư c áp d ng cho nh ng năm ti p theo; n u có s thay i trong danh m c ho c b sung m i hai Bên s ti p t c nghiên c u m r ng. Phía Lào ngh phía Vi t Nam xem xét các doanh nghi p nh p khNu linh ki n xe máy c a Lào ư c hoàn l i thu theo chương trình ưu ãi áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2008. Ti p t c tăng cư ng trao i kinh nghi m v các lĩnh v c cùng quan tâm trong quá trình h i nh p qu c t và khu v c, công tác qu n lý th trư ng; ph i h p ngăn ch n buôn bán tr n thu và buôn bán trái pháp lu t. Ph i h p xây d ng k ho ch h p tác u tư c a các doanh nghi p hai nư c u tư vào m i nư c trong nh ng năm t i, tìm bi n pháp a d ng hóa các ngu n l c u tư b ng nhi u hình th c thích h p, tìm gi i pháp m r ng u tư trên các lĩnh v c vào m i nư c. Tuyên truy n r ng rãi Lu t u tư c a m i nư c b ng ti ng Vi t và ti ng Lào; xây d ng cơ ch , chính sách ưu ãi nh m thúc Ny u tư Vi t Nam vào Lào và u tư c a Lào vào Vi t Nam; khuy n khích các doanh nghi p Vi t Nam và Lào xây d ng mô hình doanh nghi p liên doanh cùng h p tác u tư. T o i u ki n cho các doanh nghi p th c hi n y các quy nh, quy ch và lu t pháp liên quan c a m i nư c; th c hi n nghiêm ch báo cáo theo nh kỳ t i các cơ quan liên quan hai Bên. Khuy n khích các doanh nghi p, m i thành ph n kinh t c a m i bên u tư vào các lĩnh v c công nghi p, nông nghi p, ch bi n, năng lư ng, i n, khai khoáng, d ch v …t i m i nư c; ưu tiên các d án t o công ăn, vi c làm g n v i xóa ói gi m nghèo, góp ph n n nh xã h i, tăng thu ngân sách qu c gia và kim ng ch xu t khNu; khuy n khích các doanh nghi p tr hai nư c h p tác u tư và h tr , giúp nhau tăng cư ng năng l c; l p qu h tr phát tri n ngu n nhân l c và xây d ng cơ s h t ng a phương. Phía Lào khuy n khích các doanh nghi p Vi t Nam sang u tư s n xu t, ch bi n hàng hóa nông lâm s n và các lo i hàng hóa khác xu t khNu; xây d ng cơ s h t ng khu v c thương m i en Sa V n, t nh Savannakh t và khu v c c a khNu biên gi i khác; xây d ng các Trung tâm Thương m i Vi t Nam t i Lào và Trung tâm Thương m i Lào t i Vi t Nam, các Khu ô th thương m i c a Vi t Nam t i th ô Viêng Chăn, Luangprabang, Savannakh t. Ph i h p xây d ng cơ ch , chính sách ưu ãi phù h p v i quy nh c a T ch c Thương m i Th gi i (WTO) làm cơ s thành l p các khu ch xu t, khu kinh t m , khu kinh t , c bi t d c các tuy n ư ng n i gi a hai nư c. Nh m t o thu n l i cho các doanh nghi p, hai bên ph i h p t ch c H i ngh xúc ti n u tư vào Lào t i phía Nam Vi t Nam trong năm 2009.
 6. Hai Bên nh t trí ti p t c th c hi n vi c mua bán i n d c biên gi i hai nư c; thúc Ny xây d ng d án th y i n ã kh i công và các d án ã ký h p ng phát tri n d án (PDA) th c hi n theo úng ti n ; t o i u ki n các doanh nghi p th c hi n MOU ã ký và xem xét ký MOU m i; thúc Ny các doanh nghi p chuNn b u tư các ư ng dây t i i n phù h p v i ti n xây d ng các d án ngu n i n; khNn trương th ng nh t giá mua bán i n. Phía Vi t Nam ghi nh n ngh c a phía Lào v giá mua bán i n ph i mb ol i nhu n c a nhà u tư h p lý (ít nh t 12% n 13%). Hai Bên th ng nh t thúc Ny các doanh nghi p Vi t Nam tri n khai theo úng ti n ghi trong các h p ng ã ký v tìm ki m, thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n; ti p t c t o i u ki n thu n l i và c p phép cho các doanh nghi p Vi t Nam th c hi n tìm ki m, thăm dò, khai thác khoáng s n t i Lào ph c v m c tiêu phát tri n kinh t m i nư c; khuy n khích các doanh nghi p hai nư c h p tác u tư ch bi n nâng cao giá tr c a các lo i khoáng s n nh m t o thêm vi c làm, góp ph n xóa ói gi m nghèo, n nh xã h i, an ninh qu c phòng. Hai Bên t o i u ki n thu n l i thu hút u tư c a các thành ph n kinh t s n xu t các m t hàng xu t khNu có l i th và ư c ưu tiên u tư; khuy n khích các doanh nghi p Vi t Nam u tư s n xu t các lo i hàng hóa nông lâm s n có ti m năng, k c tr ng các lo i cây công nghi p các vùng phù h p theo quy ho ch phân b t ai qu c gia và quy ho ch phân vùng s n xu t nông nghi p b n v ng nh m hình thành các vùng nguyên li u ph c v cho ch bi n, chăn nuôi; hai Bên ti p t c h p tác b o v r ng và tìm bi n pháp ngăn ch n vi c ch t phá r ng nh m b o v môi trư ng sinh thái. Chính ph Lào ti p t c t o i u ki n cho các doanh nghi p Vi t Nam u tư s n xu t nông nghi p theo hình th c 3 + 2 các vùng có kh năng b trí ư c. Phía Lào ghi nh n ngh c a phía Vi t Nam v v n ký h p ng thuê t i v i các d án tr ng cây công nghi p c a các doanh nghi p Vi t Nam ã ư c c p phép. 5. Hai Bên nh t trí Ny nhanh tri n khai các bư c ti p theo th c hi n vi c ki m tra hàng hóa và phương ti n v n t i theo hình th c “ki m tra m t c a và m t i m d ng” t i c a khNu qu c t Lao B o – en Sa V n phù h p v i quy nh c a Hi p nh GMS. Trong th i gian t i, hai Bên ti n hành các h i ngh quán tri t th a thu n Hà N i 2007 th c hi n th ng nh t t Trung ương n a phương t i các c p c a khNu gi a hai nư c. Phía Lào s Ny nhanh ti n u tư xây d ng, c i t o a i m làm vi c, phương ti n ki m tra, h th ng thông tin liên l c và các cơ s h t ng khác áp ng v i yêu c u c a hình th c ki m tra này. Hai Bên thúc Ny thành l p Công ty liên doanh Vi t Nam – Lào s d ng c ng Vũng Áng. Giao ngành giao thông v n t i hai nư c ti p t c ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n th a thu n v s d ng C ng Vũng Áng ký ngày 20 tháng 7 năm 2001. Ti n hành vi c i u ch nh Hi p nh, Ngh nh thư v n t i ư ng b và nh ng n i dung có liên quan phù h p v i Th a thu n Hà N i 2007 và các văn ki n ã ư c ký k t trong khuôn kh h p tác Ti u vùng Mê Công m r ng (GMS). Phía Lào c m ơn Chính ph Vi t Nam ã giúp hoàn thành báo cáo nghiên c u ti n kh thi tuy n ư ng s t Thà Kh c – M Gi . Chính ph Lào ang tích c c tìm ki m ngu n tài tr t các nư c tri n khai d án này. Phía Lào khuy n khích các doanh nghi p Vi t Nam u tư vào Lào trong lĩnh v c bay d ch v , vi n thông.
 7. 6. Hai Bên ph i h p ch t ch trong vi c qu n lý lao ng Vi t Nam t i Lào theo các quy nh pháp lu t hi n hành, ng th i tăng cư ng vi c giáo d c các lao ng Vi t Nam hi u và tôn tr ng phong t c t p quán c a Lào. Phía Lào t o i u ki n thu n l i cho lao ng Vi t Nam cư trú và làm vi c t i Lào phù h p v i pháp lu t c a Lào. 7. Hai Bên th ng nh t tăng cư ng h p tác trong lĩnh v c bưu chính vi n thông trên cơ s Hi p nh gi a hai chính ph Vi t Nam và Lào ký ngày 06 tháng 10 năm 2008. 8. Hai Bên kh ng nh ti p t c th c hi n Hi p nh v ki u dân gi a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và C ng hòa dân ch nhân dân Lào ký ngày 03 tháng 4 năm 1993. 9. Hai Bên nh t trí, trong năm 2009 th c hi n: - Hoàn thành bàn giao và quy t toán d t i m các d án: (i) B sung, hoàn thi n Trư ng d y ngh Bò K o (ii) Trư ng cao ng Tài chính ông Khăm X ng. - Các d án ghi k ho ch v n năm 2008, th c hi n trong năm 2009: (i) S a ch a, nâng c p B o tàng Cay-x n Phôm-vi-h n (ii) ài phát thanh và phát hình t i t nh Chămpax c (iii) ài phát thanh và phát hình t i t nh Luangprabang (iv) Trư ng ngh thu t Âm nh c qu c gia Lào (v) Xây d ng Tr m ki m soát liên h p c a khNu qu c t Phu Cưa t nh Attapư. - Ti p t c th c hi n các d án: (i) Biên d ch các tác phNm kinh i n c a Mác, Ăng- ghen, Lê-nin và tư tư ng H Chí Minh t ti ng Vi t sang ti ng Lào (ii) Tăng dày và tôn t o h th ng m c qu c gi i Vi t Nam – Lào (iii) Biên so n tài li u l ch s v quan h truy n th ng h u ngh , oàn k t c bi t Vi t Nam – Lào (iv) Xây d ng Công viên Xay X t Th và Qu ng trư ng Th t Lu ng (v) Xây d ng Chi n lư c h p tác Vi t Nam – Lào giai o n 2011 -2020, g n v i vi c xây d ng k ho ch và chi n lư c phát tri n n năm 2020 c a m i nư c (vi) Trung tâm Lưu tr qu c gia Lào (vii) Trư ng ph thông trung h c h u ngh Lào – Vi t (viii) Khôi ph c Xư ng in quân i Lào (ix) Quy ho ch phân vùng cây công nghi p Nam Lào (x) Trung tâm khoa h c hình s B An ninh Lào (xi) Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia Lào. - ChuNn b m i các d án: (i) Chi n lư c phát tri n Nông nghi p, Nông thôn và Nông dân Lào (ii) H tr phát tri n nông nghi p nông thôn và s n xu t hàng hóa các b n thu c vùng tư i c a hai công trình th y l i ông Phô Sy và Thà pha nông phông (iii) Xây d ng H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia Lào giai o n II (iv) Nâng cao năng l c ngành Tư phát Lào (v) Trư ng ph thông dân t c n i trú t nh H a Phăn (vi) Xây d ng k ho ch t ng th nâng cao năng l c qu n lý Nhà nư c v Bưu chính Vi n thông Lào. 10. V tín d ng ưu ãi: B Tài chính hai nư c k t thúc àm phán, ký Hi p nh tín d ng ưu ãi trư c tháng 02 năm 2009 s m tri n khai xây d ng tuy n ư ng 2E Mư ng Khoa – Tây Trang theo th a thu n. 11. Hai Bên th ng nh t tri n khai và thư ng xuyên ôn c, ki m tra, ki m soát và báo cáo nh kỳ vi c th c hi n các chương trình, d án và các Th a thu n ã ký k t. Ph i h p ch t ch hoàn ch nh ký m i b n s a i, b sung “Th a thu n v Quy ch tài chính và Qu n lý các d án s d ng v n vi n tr không hoàn l i c a Chính
 8. ph Vi t Nam dành cho Chính ph Lào ký ngày 15 tháng 01 năm 2002” phù h p v i cơ ch , chính sách hi n hành c a m i nư c. Hai Bên nh t trí ph i h p trao i có s ng thu n trong các chương trình h p tác trong khuôn kh ASEAN, GMS, ACMECS, CLV, CLV+J, CLMV, hành lang kinh t ông Tây (EWEC)… vào m c tiêu phát tri n và h p tác c a hai nư c; hai bên h p tác ch t ch v i các qu c gia có liên quan khác th c hi n Hi p nh Mê Công năm 1995 nh m phát tri n và qu n lý b n v ng tài nguyên nư c lưu v c sông Mê Công. Ti p t c th c hi n th a thu n v qu n lý th ng nh t vi c s d ng ngu n v n vi n tr c a Chính ph Vi t Nam dành cho Chính ph Lào theo nguyên t c “m i th a thu n c a các B , Ngành, a phương, các t ch c, oàn th mu n s d ng v n vi n tr c a Chính ph ph i ư c s ng ý c a hai Chính ph trư c khi ký k t”; khuy n khích các B , ngành, a phương, các t ch c oàn th ti p t c h p tác giúp l n nhau theo i u ki n, kh năng th c t c a ngành, a phương và ơn v mình. Phía Vi t Nam ph i h p v i phía Lào tìm ki m các ngu n tài tr t các t ch c, các nư c khác tri n khai các chương trình, d án t i Lào. 12. Phía Vi t Nam m i các ng chí Lãnh o c p cao c a Nhà nư c Lào cùng gia ình sang Vi t Nam ki m tra s c kh e, i u tr và ngh ngơi. Phía Lào m i các ng chí Lãnh o c p cao c a Nhà nư c Vi t Nam cùng gia ình sang ngh ngơi t i Lào. 13. Hai Bên th a thu n s ti n hành Kỳ h p l n th 32 y ban liên Chính ph Vi t Nam – Lào v h p tác kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t vào u năm 2010 t i nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào, th i gian, a i m c th s thông báo qua ư ng ngo i giao. Biên b n này ư c ký t i thành ph H Chí Minh ngày 08 tháng 01 năm 2009, thành hai b n b ng ti ng Vi t và Lào. C hai văn b n u có giá tr như nhau./. TM. CHÍNH PH NƯ C C NG TM. CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HÒA DÂN CH NHÂN DÂN LÀO NAM PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C X m-xa-v t Lênh-xa-vát Nguy n Sinh Hùng PH L C A DANH SÁCH OÀN I BI U VI T NAM THAM D KỲ H P L N TH 31 Y BAN LIÊN CHÍNH PH GI A CHÍNH PH VI T NAM VÀ LÀO V H P
 9. TÁC KINH T , VĂN HÓA, KHOA H C – K THU T (thành ph H Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2009) oàn chính th c 1. Nguy n Sinh Hùng y viên B Chính tr , Phó Th tư ng thư ng tr c Chính ph CHXHCN Vi t Nam, Ch t ch Phân ban H p tác Vi t Nam – Lào, Trư ng oàn 2. Nguy n Huy Quang is c m nh toàn quy n nư c CHXHCN Vi t Nam t i Lào 3. Trương Văn oan Th trư ng thư ng tr c, B K ho ch và u tư, Phó Ch t ch Phân ban H p tác Vi t Nam – Lào 4. Ph m Xuân Sơn Phó trư ng ban, Ban i ngo i Trung ương 5. H Xuân Sơn Th trư ng, B Ngo i giao 6. Tr n Xuân Hà Th trư ng, B Tài chính 7. Nguy n Thành Biên Th trư ng, B Công thương 8. Lê M nh Hùng Th trư ng, B Giao thông v n t i 9. Lê Ti n Th Th trư ng, B Văn hóa, Th thao và Du l ch 10. Ph m Vũ Lu n Th trư ng, B Giáo d c và ào t o oàn chuyên viên 11. Tr n Nh t Thành V trư ng, Thư ký Phân ban h p tác Vi t Nam – Lào, B K ho ch và u tư, Trư ng oàn 12. Nguy n Duy Quý Phó V trư ng, Văn phòng Chính ph 13. Ph m Thanh Tùng V trư ng V H p tác qu c t , B Giao thông v n t i 14. Qu n Duy Ngân Hà V trư ng V H p tác qu c t , B Thông tin và Truy n thông 15. Tr nh cH i C c phó C c Lãnh s , B Ngo i giao 16. Lê Ng c nh C c phó C c H p tác qu c t , B Văn hóa, Th thao và Du 17. Nguy n Qu c l ch Th ng Phó V trư ng, Thư ký Phó Th tư ng 18. H c Phương Tham tán thương m i Vi t Nam t i Lào, i s quán Vi t Nam t i Lào 19. oàn Th Nam Tham tán Kinh t - Văn hóa Vi t Nam t i Lào, i s quán Vi t Nam t i Lào
 10. 20. Ph m Th H ng Phó v trư ng V CA-TBD, B Công thương Thanh 21. Nguy n Th Thanh Phó v trư ng V H p tác qu c t , B Giáo d c và ào t o Huy n 22. Vũ Văn Thái Phó v trư ng V H p tác qu c t , B Công thương 23. Tr n Kim Long Phó v trư ng V H p tác qu c t , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 24. T Duy Chính Phó v trư ng V ông Nam Á, B Ngo i giao 25. Nguy n Th Bích Phó v trư ng V H p tác qu c t , T ng c c Th d c th Vân thao 26. Nguy n c Hòa G TT H p tác Vi t – Lào, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 27. Tr nh c Ân Chuyên viên, V Tài chính i ngo i, B Tài chính 28. Nguy n ình Bá Trư ng phòng, V Kinh t i ngo i, B K ho ch và u tư 29. Nguy n Ng c Thuyên Chuyên viên, V H p tác qu c t , B Giao thông v n t i 30. Tăng Ti n Dũng Chuyên viên, V ông Nam Á, B Ngo i giao 31. Nguy n ng Kiên Chuyên viên, V Châu Á TBD, B Công thương 32. Lê Văn Tú Chuyên viên, V T ng h p kinh t , B Ngo i giao 33. Nguy n Văn Có Chuyên viên, V H p tác qu c t , kiêm phiên d ch, H c vi n CT-HC qu c gia. 34. Nguy n Ng c Chuyên viên, V H p tác qu c t , B Thông tin và Truy n Th ng thông 35. ào Ng c Tuy n Chuyên viên, V H p tác qu c t , B Thông tin và Truy n thông 36. Nguy n Minh Tâm Chuyên viên, V Lào và Campuchia, Ban i ngo i Trung 37. Tr n Văn Kiên ương 38. Ph m Văn Khánh Chuyên viên, V Kinh t i ngo i, B K ho ch và u tư 39. Nguy n Văn Thanh Chuyên viên, V Kinh t i ngo i, B K ho ch và u tư 40. Lê H ng Vinh Chuyên viên, V Kinh t i ngo i, B K ho ch và u tư 41. Lê M nh Hùng Chuyên viên, V Kinh t i ngo i, B K ho ch và u tư Chuyên viên, Văn phòng B , B K ho ch và u tư
 11. PH L C B DANH SÁCH OÀN I BI U CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA DÂN CH NHÂN DÂN LÀO THAM D KỲ H P L N TH 31 Y BAN LIÊN CHÍNH PH LÀO VÀ VI T NAM V H P TÁC KINH T , VĂN HÓA, KHOA H C – K THU T (thành ph H Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2009) oàn chính th c 1. S m-x -v t L nh-x Phó Th tư ng thư ng tr c Chính ph , Ch t ch Phân ban v t H p tác Lào – Vi t Nam, Trư ng oàn 2. Thoong-mi Phôm-vi- Th trư ng B K ho ch và u tư, Phó Ch t ch Phân ban xay H p tác Lào – Vi t Nam 3. X n-thon Xay-nh - is c m nh toàn quy n nư c CHDCND Lào t i nư c ch c CHXHCN Vi t Nam 4. X m-bun Ra-xa- Th trư ng B Năng lư ng và M x m-b t 5. Ts. Ty Phôm-m - Th trư ng B Nông – Lâm nghi p x c 6. Khêm-m -ni Phôn- Th trư ng B Công thương x -na 7. Viêng-thong S - Th trư ng B Tài chính phăn- on 8. Xéng- ươn L -chăn- Th trư ng B Giáo d c th -bun 9. Th t-l -khon uông- T ng lãnh s nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào t i x n-th thành ph H Chí Minh oàn chuyên viên 1. Phon-xúc Khun- Chánh Văn phòng Phân ban H p tác Lào – Vi t Nam, x m-b t Trư ng oàn 2. L t-t -n -m -ny Chánh Văn phòng B Giao thông Công chính và V n t i Khun-n -vông 3. Ts. Phuông-pri-x c V trư ng V K ho ch, B Nông – lâm nghi p Pra-vông-viêng-khăm 4. Ph -xúc Phôm-m - Quy n v trư ng V ào t o, Ban T ch c Trung ương r c ng 5. Ts. Bun-păn Xay- Phó V trư ng V K ho ch và H p tác, B Giáo d c mun-t -ry 6. Ts. Bun-th ng Phó Chánh văn phòng, B Năng lư ng và M Phênh-th -vông-x 7. H t-x - i X -x -lát Phó C c trư ng C c i n l c, B Năng lư ng và M
 12. 8. X -la Viêng-k o Phó Chánh văn phòng, B Tài chính 9. X m-v ng Nin-th - Tham tán Kinh t và Thương m i, i s quán Lào t i Vi t vông Nam 10. Phu-khNu Thong- Phó Chánh văn phòng Phân ban H p tác Lào – Vi t Nam m -ni-la 11. X nh-h X nh-x - Phó Chánh văn phòng Phân ban H p tác Lào - Vi t Nam v n (Phiên d ch cho oàn chuyên viên) 12. Khăm-ph i K o- Thư ký Phó Th tư ng Thư ng tr c Chính ph kin-na-ly 13. Viêng-x -v n Vi- Bí thư Th nh t, i s quán Lào t i Vi t Nam lay-phon 14. Viêng-xay a-la- Trư ng phòng, V Quan h ng, Ban i ngo i Trung x n ương ng (Phiên d ch cho oàn chính th c) 15. Xay-th - t In-th - Trư ng phòng Xu t – Nh p khNu, B Công thương x n 16. Xút-x - a M -ni- Trư ng phòng Tài v , B K ho ch và u tư xay 17. Thíp-ph -chăn Xa- Chuyên viên, B K ho ch và u tư ph c- i 18. Xu-l -căn Chom-x - Chuyên viên văn phòng Phân ban H p tác Lào – Vi t Nam p -x t 19. X -x m-phon Chuyên viên văn phòng Phân ban H p tác Lào – Vi t Nam Khăm-pha-vông
Đồng bộ tài khoản