intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu " Bản khai lý lịch"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1.376
lượt xem
120
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Bản khai lý lịch" kèm theo đơn xin nhập quốc tịch việt nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Bản khai lý lịch"

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ảnh 4 x 6 ------------------ (Chụp chưa BẢN KHAI LÝ LỊCH quá 3 tháng) (Kèm theo Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam) Họ và tên:................................................................ Giới tính:....................... Họ và tên khai sinh: ...................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................. Nơi sinh: ...................................................................................................... Quê quán:.................................................................................................... Dân tộc:............................ Quốc tịch:.......................Tôn giáo:........................ Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế:.................................................................. Số : ........................................................................................................ Cấp tại:......................................... ngày............tháng.............năm............ Có giá trị đến ngày.............................tháng...........năm ............................ Nơi thường trú tại Việt Nam ........................................................................... ....................... ............................................................................................ Từ ngày...........tháng..........năm ..............đến ngày...........tháng.............năm...................................................................... Trình độ học vấn: ......................................................................................... Tình trạng sức khoẻ:..................................................................................... Nghề nghiệp: ............................................................................................... Nơi làm việc: ................................................................................................ Có tham gia đảng phái chính trị nào không? Nếu có, thì đảng phái nào, giữ chức vụ gì? Thời gian nào? ở đâu ? ................................................................ .................... ............................................................................................... .................... ............................................................................ ................... .................... ............................................................................................... TÓM TẮT VỀ BẢN THÂN (Từ 18 tuổi đến nay làm gì, ở đâu?) ......................... .......................................................................................... ......................... .......................................................................................... ......................... .......................................................................................... ......................... .......................................................................................... ......................... .......................................................................................... ..................... .............................................................................................. ......................... .......................................................................................... 1
  2. ......................... .......................................................................................... ......................... ................................................................. ......................... ......................... .......................................................................................... ......................... .......................................................................................... ......................... ................................................................. ......................... ......................... .......................................................................................... ......................... .......................................................................................... ......................... .......................................................................................... TÓM TẮT VỀ GIA ĐÌNH Họ và tên cha: ........................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: .....................................Nơi sinh:................................ ................... .................................................... Quốc tịch............................... Còn sống: Đã chết : Nơi thường trú: ............................................................................................ .................. ................................................................................................. Nghề nghiệp/Nơi làm việc: ............................................................................ ................. .................................................................................................. Họ và tên mẹ: ............................................................................................ Ngày, tháng, năm sinh: .....................................Nơi sinh:................................ ................... .................................................... Quốc tịch............................... Còn sống: Đã chết : Nơi thường trú: ............................................................................................ .................. ................................................................................................. Nghề nghiệp/Nơi làm việc: ............................................................................ ................. .................................................................................................. Họ và tên vợ (chồng): ............................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: .....................................Nơi sinh:................................ ................... .................................................... Quốc tịch............................... Nơi thường trú: ............................................................................................ .................. ................................................................................................. Nghề nghiệp/Nơi làm việc: ............................................................................ ................. Họ và tên con thứ nhất: ............................................................................ Ngày, tháng, năm sinh: .....................................Nơi sinh:................................ ................... .................................................... Quốc tịch............................... Nơi thường trú: ............................................................................................ .................. ................................................................................................. Nghề nghiệp/Nơi làm việc: ............................................................................ ................. .................................................................................................. 2
  3. Họ và tên con thứ hai: .............................................................................. Ngày, tháng, năm sinh: .....................................Nơi sinh:................................ ................... .................................................... Quốc tịch............................... Nơi thường trú: ............................................................................................ .................. ................................................................................................. Nghề nghiệp/Nơi làm việc: ............................................................................ ................. .................................................................................................. Họ và tên con thứ ba: ............................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: .....................................Nơi sinh:................................ ................... .................................................... Quốc tịch............................... Nơi thường trú: ............................................................................................ .................. ................................................................................................. Nghề nghiệp/Nơi làm việc: ............................................................................ ................. .................................................................................................. Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình. ngày......tháng.........năm.......... Người khai (Ký và ghi rõ họ tên) 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=1376

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2