intTypePromotion=1

Biên bản "Bản khai lý lịch (Kèm theo đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam)"

Chia sẻ: Dao Ngoc Bich Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
432
lượt xem
55
download

Biên bản "Bản khai lý lịch (Kèm theo đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam)"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản khai lý lịch (Kèm theo đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản "Bản khai lý lịch (Kèm theo đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam)"

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ảnh 4 x 6  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (Chụp chưa  BẢN KHAI LÝ LỊCH quá 3 tháng) (Kèm theo Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam) Họ và tên:..........................................................Giới tính:....................... Họ và tên khai sinh:................................................................................ Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................... Nơi sinh:................................................................................................. Quê quán:............................................................................................... Dân tộc:....................Quốc tịch:.......................Tôn giáo:........................ Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế:.......................................................... Số :................................................................................................... Cấp tại:.................................ngày............tháng.............năm............ Có giá trị đến ngày.............................tháng...........năm.................... Nơi thường trú tại Việt Nam..................................................................... ............................................................................................................... Từ ngày...........tháng..........năm ..............đến  ngày...........tháng.............năm................................................................ Trình độ học vấn:................................................................................... Tình trạng sức khoẻ:............................................................................... Nghề nghiệp:.......................................................................................... Nơi làm việc:........................................................................................... Có tham gia đảng phái chính trị nào không? Nếu có, thì đảng phái  nào, giữ  chức vụ gì? Thời gian nào? ở đâu ?....................................................... ............................................................................................................... ................................................................................................................ ............................................................................................................... TÓM TẮT VỀ BẢN THÂN (Từ 18 tuổi đến nay làm gì, ở đâu?) ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... 1
  2. ............................................................................................................... ................................................................................................................ ............................................................................................................... ............................................................................................................... ................................................................................................................ ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... TÓM TẮT VỀ GIA ĐÌNH Họ và tên cha:...................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:.............................Nơi sinh:................................ ..................................................................Quốc tịch............................... Còn sống:          Đã chết :      Nơi thường trú:........................................................................................ ............................................................................................................... Nghề nghiệp/Nơi làm việc:..................................................................... ............................................................................................................... Họ và tên mẹ:....................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:.............................Nơi sinh:................................ ..................................................................Quốc tịch............................... Còn sống:              Đã chết :       Nơi thường trú:........................................................................................ ............................................................................................................... Nghề nghiệp/Nơi làm việc:..................................................................... ............................................................................................................... Họ và tên vợ (chồng):.......................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:.............................Nơi sinh:................................ ..................................................................Quốc tịch............................... Nơi thường trú:........................................................................................ ............................................................................................................... Nghề nghiệp/Nơi làm việc:..................................................................... ................. Họ và tên con thứ nhất:....................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:.............................Nơi sinh:................................ ..................................................................Quốc tịch............................... Nơi thường trú:........................................................................................ ............................................................................................................... Nghề nghiệp/Nơi làm việc:..................................................................... ............................................................................................................... 2
  3. Họ và tên con thứ hai:......................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:.............................Nơi sinh:................................ ..................................................................Quốc tịch............................... Nơi thường trú:........................................................................................ ............................................................................................................... Nghề nghiệp/Nơi làm việc:..................................................................... ............................................................................................................... Họ và tên con thứ ba:.......................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:.............................Nơi sinh:................................ ..................................................................Quốc tịch............................... Nơi thường trú:........................................................................................ ............................................................................................................... Nghề nghiệp/Nơi làm việc:..................................................................... ............................................................................................................... Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin  chịu trách nhiệm  trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình. ngày......tháng.........năm.......... Người khai (Ký và ghi rõ họ tên) 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2