intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " BẢNG KÊ SỐ NGÀY CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
893
lượt xem
31
download

BIỂU MẪU " BẢNG KÊ SỐ NGÀY CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê số ngày cư trú tại Việt Nam Dùng cho cá nhân là người nước ngoài theo Mẫu số: 06-1/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " BẢNG KÊ SỐ NGÀY CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM"

  1. Mẫu số: 06-1/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc B Ả NG K Ê S Ố NG ÀY C Ư TRÚ T Ạ I VI Ệ T NAM (Dùng cho cá nhân là người nước ngoài) Năm: .......... 1. Mã số thuế : 2. Họ và tên: Quốc tịch: 3. Ngày tháng năm sinh : 4. Số hộ chiếu: Ngày Nơi cấp: 5. Mã số thuế cơ quan chi trả thu nhập (nếu có) : 6. Tên địa chỉ cơ quan chi trả thu nhập : 7. Các chỉ tiêu kê khai: Đơn vị tính: ngày STT Ngày tháng đến Việt Nam Ngày tháng rời Việt Số ngày ở Việt Nam Nam Tổng số: Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./. ......................., ngày........ tháng...... năm ....... NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: Ngày tháng đến và rời Việt nam căn cứ vào ngày ghi trong hộ chiếu. Ngày đến và ngày đi tính là một ngày.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2