intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG- Mẫu CBTT-08"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
327
lượt xem
27
download

BIỂU MẪU "BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG- Mẫu CBTT-08"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư đại chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo Mẫu CBTT-08 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG- Mẫu CBTT-08"

  1. Mẫu CBTT-08 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG (Tuần, Tháng, Quý, Năm) 1. Tên Công ty quản lý quỹ: 2. Tên Ngân hàng giám sát: 3. Tên Quỹ đại chúng/ Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng: 4. Ngày lập báo cáo: Đơn vị tính: ….VND Stt CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC I Giá trị tài sản ròng đầu kỳ II Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán trong kỳ: 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán do các hoạt động đầu tư của Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán trong kỳ 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán do việc phân phối thu nhập của Quỹ/ Công ty đầu tư chứng khoán đối với các nhà đầu tư III Giá trị tài sản ròng cuối kỳ Ngày...... tháng....... năm....... (Tổng) Giám đốc (Tổng) Giám đốc Ngân hàng giám sát (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Công ty quản lý quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2