Biểu mẫu " Báo cáo thu bảo hiểm xã hội"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
344
lượt xem
56
download

Biểu mẫu " Báo cáo thu bảo hiểm xã hội"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Báo cáo thu bảo hiểm xã hội", Mẫu số: B05 b­BH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Báo cáo thu bảo hiểm xã hội"

  1. Bảo hiểm xã hội Mẫu số: B05 b­BH …....................... Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày  17/01/2003 của Bộ Tài Chính BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XàHỘI (B 05b – BH) Quý...............Năm................. 1 – Các chỉ tiêu đối với BHXH Quận, Huyện S BHXH Quận,  Số đã thu kỳ  Điều chỉnh số thu kỳ trước (nếu có) Số đã thu trong kỳ Số đã  Số còn phải  TT Huyện trước chưa nộp  Thu BHXH bắt  Thu BHXH tự  Thu BHXH bắt  Thu BHXH tự  chuyển  nộp BHXH tỉnh  về BHXH buộc nguyện buộc nguyện BHXH tỉnh  chuyển kỳ sau trong kỳ A B 1 2 3 4 5 6 7= 1±2±3+4+5­6 2 – Các chỉ tiêu đối với BHXH Tỉnh, Thành phố S Chỉ tiêu Số tiền TT Quý này Luỹ kế I Số thu kỳ trước chưa nộp về BHXH Việt nam II Điều chỉnh số thu kỳ trước ( nếu có ) 1 Thu BHXH bắt buộc 2 Thu BHXH tự nguyện III Số đã thu trong kỳ 1 Thu BHXH bắt buộc 2 Thu BHXH tự nguyện Trong đó cấp huyện thu 3 Thu BHXH bắt buộc 4 Thu BHXH tự nguyện IV Số đã nộp về BHXH Việt Nam trong kỳ
  2. 2 V Số còn phải nộp về BHXH Việt Nam chuyển kỳ sau Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Trưởng phòng KH­TC Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản