Biểu mẫu: "Báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
676
lượt xem
76
download

Biểu mẫu: "Báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ" theo Mẫu số B09 _ H

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ"

  1. Đơn vị báo cáo............... Mẫu số B09 ­ H BÁO CÁO XUẤT BÁN VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Quý :.......Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá  Đơn  Số  Theo giá hạch  Giá  Theo giá bán Phí bán  Số tiền  Số tiền  dự trữ xuất bán vị  lượng toán ( Giá vốn  sàn được hưởng  phải  chênh  tính ) ( Theo định  nộp cấp  lệch mức) trên  hoặc  Đơn  Thành  Đơn  Thành  Định  Số  ngân  giá tiền giá tiền mức tiền sách 1 2 3 4 5 6 =  7 8 9 =  10 11 12 = 9­ 13 =9­6­11 4x5 4x8 11 I. Thóc 1/Thóc 203 ­Phát sinh trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm 2/... II. Gạo III. Vật tư hàng hoá dự  trữ khác ­... ­... Tổng cộng trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm
  2. 2 Ghi chú : Cột 2 ghi theo từng loại vật tư, hàng hoá dự trữ. Trong từng loại vật tư, hàng hoá dự trữ ghi số phát sinh và luỹ kế từ đầu năm   đến cuối kỳ báo cáo. Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản