Biểu mẫu " Chi tiết nguồn vốn đầu tư"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
139
lượt xem
22
download

Biểu mẫu " Chi tiết nguồn vốn đầu tư"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Chi tiết nguồn vốn đầu tư"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Chi tiết nguồn vốn đầu tư"

  1. Cơ quan cấp trên :………………….. Mẫu số F02­CĐT Đơn vị chủ đầu tư :………………… (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ­BTC   Ban quản lý dự án :……………….. ngày 28/12/2000 của bộ tài chính)  CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Tên nguồn vốn đầu tư :…. Quý……..năm……………. Đơn vị tính:…. Phát sinh tăng Phát sinh giảm Quý  Luỹ  Luỹ kế  Quý  Luỹ kế  Luỹ kế  báo  kế từ  từ khởi  báo  từ đầu  từ khởi  Số  cáo đầu  công cáo năm  công Số dư  Tên dự án, công trình  dư  năm  đến  đến  đến  cuối  hạng mục công trình đầu  đến  cuối  cuối  cuối  quý quý cuối  quý  quý  quý  quý  báo  báo  báo  báo  cáo cáo cáo cáo A 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Dự án A ­Công trình +HMCT +HMCT +… ­Công trình +HMCT +HMCT +… 2. Dự án B ­Công trình +HMCT +HMCT +… ­Công trình +HMCT +HMCT +… 3. … ­…
  2. 2 ­… Tổng cộng       Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản